Sura 9, Ultimatum (Barã´ah)    بدون بسم الله

[9:1] در اين اتمام حجتي است از جانب خدا و رسولش به مشركاني كه با شما پيمان مي بندند.

[9:2] بنابراين، تا چهار ماه آزادانه در زمين بگرديد و بدانيد که نمي توانيد از خدا بگريزيد، و اينکه خدا کافران را خوار مي کند.

[9:3] در روز بزرگ حج از جانب خدا و رسولش براي تمام مردم اعلاميه اي صادر شده است كه خدا و هم چنين رسول او مشركان را طرد كرده اند. بنابراين، اگر توبه كنيد، برايتان بهتر خواهد بود. اما اگر روي بگردانيد، پس بدانيد كه هرگز نمي توانيد از خدا بگريزيد. به كافران عذابي دردناك وعده بده.

[9:4] اگر مشركان با شما پيمان صلح امضاء كنند و آن را نقض نكنند و با ديگران عليه شما همدست نشوند، بايد به پيماني كه با آنها بسته ايد، وفادار بمانيد تا مدت آن سر رسد. خدا پرهيزكاران را دوست دارد.

[9:5] هنگامي كه ماه هاي مقدس سپري شد، (و حاضر به صلح نباشند) هرگاه با مشركان مواجه شديد، مي توانيد آنها را بكشيد، تنبيه نماييد و در مقابل هر حركتشان مقاومت كنيد. اگر توبه كنند و نمازها (ارتباط با خدا) را به جا آورند و زكات (انفاق واجب) را بدهند، بگذاريد بروند. خداست عفوكننده، مهربان ترين.

[9:6] اگر يکي از مشرکان از تو بخواهد که در امان باشد، بايد به او امان دهي تا بتواند کلام خدا را بشنود، سپس او را به مکان امن خود بفرست. اين به دليل آن است که آنها نمي دانند.

[9:7] مشرکان چگونه مي توانند از خدا و رسولش درخواست پيمان کنند؟ به استثناي کساني که در مسجدالحرام با شما قرارداد صلح امضاء کرده اند. اگر آنان اين قرارداد را محترم شمرند و به آن پايبند باشند، شما نيز بايد به آن وفادار بمانيد. خدا پرهيزكاران را دوست دارد.

[9:8] چگونه مي توانند (درخواست پيمان كنند) در حالي كه هرگز حق خويشاوندي ميان شما و خودشان را رعايت نكردند و به هيچ عهدي وفادار نبودند، حتي اگر امكان پيروزي داشتند. آنها با زبان خود شما را تسكين دادند، در حالي كه قلبا مخالف بودند و اكثرشان پليدند.

[9:9] آنها آيات خدا را به بهاي اندک معامله کردند. درنتيجه، مردم را از راه او بازداشتند. مسلما، آنچه انجام دادند، باعث بدبختي است !

[9:10] آنها هرگز حق خويشاوندي را درباره هيچ مؤمني رعايت نمي کنند، و به عهد خود وفادار نيستند؛ اينان همان تجاوزگران واقعي هستند.

    توبه: پليدى را پاك مى كند

[9:11] اگر توبه كنند و نمازها (ارتباط با خدا) را به جا آورند و زكات (انفاق واجب) را بدهند، در آن صورت برادران ديني شما هستند. ما آيات را اين چنين براي مردمي كه مي دانند، توضيح مي دهيم.

[9:12] اگر پس از آنكه سوگند خوردند كه به عهد خود وفا كنند، سوگند خود را بشكنند و به دين شما حمله كنند، مي توانيد با رهبران كفر بجنگيد- ديگر لازم نيست به پيمان خود با آنها مقيد باشيد- باشد كه بازايستند.

[9:13] آيا با مردمي که پيمان خود را شکستند و سعي کردند رسول را بيرون کنند و جنگ را آغاز کردند، نمي جنگيد؟ آيا از آنها مي ترسيد؟ بايد از خدا بترسيد، اگر مؤمن هستيد.

[9:14] با آنها بجنگيد، زيرا خدا آنها را به دست شما تنبيه و خوار خواهد كرد و شما را بر آنها پيروز خواهد نمود و به قلب مؤمنان آرامش خواهد داد.

[9:15] او هم چنين خشم را از قلب مؤمنان بر مي دارد. خدا هر كس را بخواهد، مي آمرزد. خداست داناي مطلق، حكيم ترين.

    آزمايش الزامي است

[9:16] آيا گمان كرديد كه به حال خود رها خواهيد شد، بدون آنكه خدا مشخص كند كساني را كه در ميان شما جهاد مي كنند و هرگز با دشمنان خدا، يا دشمنان رسول و يا دشمنان مؤمنان متحد نمي شوند؟ خدا از آنچه مي كنيد، كاملا آگاه است.

[9:17] مشرکان را نشايد که در مساجد خدا مکررا رفت و آمد کنند، در حالي که به کفر خود اعتراف مي کنند. اينان اعمال خود را باطل کرده اند و تا ابد در دوزخ ماندگارند.

[9:18] فقط مردمي مي توانند در مساجد خدا مكررا رفت و آمد كنند كه به خدا و روز آخر ايمان دارند و نمازها (ارتباط با خدا) را به جا مي آورند و زكات (انفاق واجب) را مي دهند و نمي ترسند، مگر از خدا. مسلما، اينان در زمره هدايت يافتگان خواهند بود.

    سؤال از اعراب

[9:19] آيا گمان کرده ايد که آب دادن به حجاج و رسيدگي به مسجدالحرام را مي توان با ايمان به خدا و روز آخر و كوشش در راه خدا جايگزين کرد؟ آنها از نظر خدا يکسان نيستند. خدا مردم پليد را هدايت نمي کند.

    مژده

[9:20] کساني که ايمان مي آورند و مهاجرت مي کنند و در راه خدا با پول و جان خود كوشش مي کنند، نزد خدا از مقامي والاتر برخوردارند. ايشان برندگانند.

[9:21] پروردگارشان آنان را به رحمت و خوشنودي از جانب خويش و به باغ هايي فرح بخش مژده مي دهد که براي هميشه در آن لذت ببرند.

[9:22] جاودانه در آن ماندگارند. پاداشي عظيم نزد خداست.

    اگر ناگزيريد که انتخاب کنيد

[9:23] اي كساني كه ايمان داريد، حتي با والدين و خواهران و برادران خود متحد نشويد، اگر آنها كفر را بر ايمان ترجيح مي دهند. در ميان شما كساني كه با آنها متحد شوند، از ستمكارانند.

    معيار مهم

[9:24] اعلام کن: "اگر والدين شما، فرزندان شما، خواهران و برادران شما، همسران شما، خانواده شما، پولي که كسب كرده ايد، کسب و کاري که نگران آن هستيد و خانه هايي که به آنها دل بسته ايد، برايتان از خدا و رسول او** و كوشش در راه او عزيزتر است، پس فقط منتظر باشيد تا خدا حكمش را صادر كند." خدا مردم پليد را هدايت نمي کند.
Footnote

[9:25] خدا در بسياري از مواقع به شما پيروزي عطا کرده است. ولي در روز حنين، شما به کثرت نفرات خود مغرور شديد. درنتيجه، آن هيچ گونه كمكي به شما نكرد و زمين با تمام وسعتش چنان بر شما تنگ شد، که شما پشت کرديد و گريختيد.

[9:26] سپس خدا بر رسول خود و بر مؤمنان رضايت خاطر فرو فرستاد. و او سربازان نامرئي را پايين فرستاد؛ اين چنين او کساني را که ايمان نياوردند، تنبيه کرد. اين است جزاي کافران.

[9:27] سرانجام، خدا هر كه را بخواهد، مي آمرزد. خداست عفوكننده، مهربان ترين.

[9:28] اي كساني كه ايمان آورده ايد، مشركان آلوده هستند؛ نبايد به آنها اجازه داده شود پس از امسال به مسجدالحرام نزديك شوند. اگر از كم شدن درآمد مي ترسيد، خدا به خواست خود روزي هايش را بر شما مي باراند. خداست داناي مطلق، حكيم ترين.

[9:29] عليه کساني- از اهل کتاب- که به خدا و روز آخر ايمان ندارند و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده اند، حرام نمي شمرند و در دين حق پايدار نيستند، متقابلا بجنگيد؛ تا ماليات مقررشده را چه بخواهند و چه نخواهند، بپردازند.

    انواع کفر

[9:30] يهوديان گفتند: "عزير پسر خداست،" و مسيحيان گفتند: "عيسي پسر خداست!" اينها کفرهايي است که بر زبان مي آورند. اين چنين گفتار کفرآميزشان به کساني که در گذشته کافر شدند، شباهت دارد. خدا آنان را محکوم مى کند. بدون شک، آنها منحرف شده اند.

    مصاديق كفر

[9:31] آنها رهبران مذهبي و علماي خود را به جاي خدا ارباب قرار داده اند.* عده اي ديگر براي مسيح، پسر مريم مقام ربوبيت قائل شدند. به همه آنها امر شده بود که جز خداي واحد را عبادت نکنند. خدايي جز او نيست. شکوه و جلال او ستايش باد، بسي فراتر از آنکه شريکي داشته باشد.
Footnote

[9:32] آنها مي خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، ولي خدا اصرار دارد که نورش را کامل كند، برخلاف ميل کافران.

    تسليم: حكمفرما خواهد شد

[9:33] اوست که رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد و آن را بر تمام اديان چيره خواهد کرد، برخلاف ميل مشرکان.

    از مذهبيون حرفه اي برحذر باشيد

[9:34] اي کساني که ايمان آورده ايد، بسياري از رهبران مذهبي و واعظان، پول مردم را به طور نامشروع مي گيرند و از راه خدا بازمي دارند. به آنان که طلا و نقره مي اندوزند و آن را در راه خدا خرج نمي کنند، عذابي دردناک را وعده بده.

[9:35] آن روز خواهد آمد که طلاها و نقره هايشان در آتش دوزخ گداخته شود، سپس با همان، بر پيشاني ها، پهلوها و پشت هايشان داغ نهند: "اين است آنچه براي خود اندوختيد، پس طعم اندوخته هاي خود را بچشيد."

    سيستم خدا: هرسال داراي دوازده ماه

[9:36] شمار ماه ها از نظر خدا، دوازده است.* قانون خدا از روزي كه آسمان ها و زمين را آفريد، اين بوده است. چهار ماه از آنها مقدس است. اين است آن دين کامل؛ در طي ماه هاي مقدس (با جنگيدن) بر خود ستم نکنيد، ولي چنانچه مشرکان با تمام قوا عليه شما اعلان جنگ کنند، شما نيز مي توانيد با تمام قوا عليه آنان اعلان جنگ کنيد (حتي در طي ماه هاي مقدس) و بدانيد که خدا با پرهيزكاران است.
Footnote

    جابجا كردن ماه هاي مقدس

[9:37] جا به جا کردن ماه هاي مقدس نشانه اي است از كفر بيش از حد؛ آن به گمراهي كساني كه كافر شده اند، مي افزايد. آنها ماه هاي مقدس را با ماه هاي معمولي عوض مي كنند، ولي تعداد ماه هايي را كه خدا مقدس كرده است، حفظ مي كنند. آنها اين چنين از آنچه خدا مقدس قرار داده است، سرپيچي مي كنند. اعمال پليدشان در نظرشان زيبا جلوه داده شده است. خدا مردم كافر را هدايت نمي كند.

[9:38] اي کساني که ايمان آورده ايد، چرا وقتي به شما گفته مي شود: "در راه خدا بسيج شويد،" محکم به زمين مي چسبيد؟ آيا زندگي اين دنيا را به جاي آخرت برگزيده ايد؟ ماديات اين دنيا در مقايسه با آخرت هيچ است.

[9:39] تا زماني که بسيج نشويد، او شما را به عذابي دردناک گرفتار مي کند و مردمي ديگر را به جاي شما قرار مي دهد؛ شما هرگز نمي توانيد كم ترين زياني به او برسانيد. خداست قادر مطلق.

    سربازان نامرئي خدا

[9:40] اگر از او (رسول) حمايت نکنيد، خدا از پيش او را مورد حمايت قرار داده است. از اين رو، زماني که کافران در پي او رفتند و او يکي از دو تني بود که در غار بود، به دوست خود گفت: "نگران مباش؛ خدا با ماست." سپس خدا آرامش و امنيت را بر او فرو فرستاد و با سربازان نامرئي از او پشتيباني کرد. او کلمه کافران را پست گرداند. کلمه خدا بلندمرتبه ترين است. خداست صاحب اقتدار، حکيم ترين.

    کساني که مؤمن ترند در راه خدا كوشش مي کنند

[9:41] بي درنگ بسيج شويد، سبک يا سنگين و با پول و جان خود در راه خدا جهد و كوشش کنيد. اين براي شما بهتر است، اگر فقط مي دانستيد.

    خانه نشينان

[9:42] اگر بهرهاي فوري و سفري كوتاه در كار بود، به دنبال تو مي آمدند. ولي جهد و كوشش براى آنان بسيار دشوار است. آنها به خدا سوگند خواهند خورد: "اگر ما مي توانستيم، با شما بسيج مي شديم." آنها اين چنين به خودشان صدمه مي زنند و خدا مي داند كه آنها دروغگو هستند.

[9:43] خدا تو را بخشيده است: چرا پيش از آنكه بتواني راستگويان را از دروغگويان تشخيص دهي، به آنها اجازه دادي (كه عقب بمانند)؟

[9:44] كساني كه واقعا به خدا و روز آخر ايمان دارند، از تو اجازه نمي خواهند تا فرصت جهاد با پول و جانشان را از دست بدهند. خدا از پرهيزكاران كاملا آگاه است.

[9:45] تنها کساني از تو اجازه معافيت مي خواهند كه واقعا به خدا و روز آخر ايمان ندارند. قلب هايشان پر از شك است و شك آنها باعث تزلزلشان مي شود.

[9:46] اگر آنها واقعا مي خواستند بسيج شوند، براي آن كاملا آماده مي شدند. اما خدا همكاريشان را دوست نداشت، پس آنها را دلسرد كرد؛ به آنها گفته شد: "همراه با كساني كه عقب مي مانند، عقب بمانيد."

[9:47] اگر با شما بسيج مي شدند، اغتشاش ايجاد مي کردند و باعث مي شدند که ميان شما اختلاف و جدايي افتد. بعضي از شما مستعد بودند که به آنها گوش دهند. خدا از ستمگران کاملا آگاه است.

[9:48] پيش از اين نيز در پي آن بودند که ميان شما آشوب به پا کنند و در مواردي براي شما ابهام ايجاد کردند. اگرچه، حقيقت سرانجام چيره مي شود و نقشه خدا، برخلاف ميل آنها، به اجرا درمي آيد.

[9:49] برخي از آنها خواهند گفت: "به من اجازه بده (تا عقب بمانم)؛ چنين مشقتي را بر من تحميل نكن." درواقع، آنها به مشقت بزرگي دچار شده اند؛ دوزخ کافران را احاطه کرده است.

[9:50] اگر خيري برايت پيش آيد، ناراحت مي شوند و اگر پيشامد ناگواري برايت رخ دهد، مي گويند: "ما که به تو گفته بوديم،" و با خوشحالي روي مي گردانند.

[9:51] بگو: "هيچ اتفاقي براي ما رخ نمي دهد، مگر آنچه خدا براي ما مقرر کرده است. اوست مولا و سرور ما. مؤمنان بايد به خدا اعتماد کنند."

[9:52] بگو: "شما فقط يکي از دو چيز خوب (پيروزي يا شهادت) را مي توانيد براي ما انتظار بريد، در حالي كه ما انتظار داريم که خدا شما را محکوم کند و از جانب خود، يا به دست ما شما را مجازات نمايد. پس، منتظر باشيد و ما با شما در انتظار خواهيم بود."

[9:53] بگو: "چه با رغبت انفاق کنيد، يا با اکراه، از شما پذيرفته نخواهد شد، زيرا شما مردمي پليد هستيد."

    نماز قبل از محمد وجود داشت

[9:54] آنچه باعث شد انفاقشان پذيرفته نشود اين است که آنها به خدا و رسولش كافر شدند و هرگاه نمازها (ارتباط با خدا)* را به جا مي آوردند، با تنبلي به جا مي آوردند، و هرگاه انفاق مي کردند، با بي رغبتي چنين مي کردند.
Footnote

    موفقيت هاي ظاهري اين دنيا

[9:55] تحت تاثير پول يا فرزندانشان قرار نگير. خدا اينها را مايه عذابشان در اين دنيا قرار مي دهد و نفسشان (هنگام مرگ) كافر از دنيا مي رود.

[9:56] آنها به خدا سوگند مي خورند كه با شما هستند، در حالي كه با شما نيستند؛ آنها مردمي هستند كه تفرقه ايجاد مي كنند.

[9:57] اگر پناهگاه، غار و يا مخفى گاهي مي يافتند، با شتاب به آنجا مي رفتند.

[9:58] بعضي از آنها در تقسيم صدقات از تو انتقاد مي کنند؛ اگر چيزي از آن به آنها داده شود، راضي مي شوند، ولي اگر از آن به آنها داده نشود، اعتراض مي کنند.

[9:59] آنها مي بايست به آنچه خدا و رسولش به آنها داده اند، راضي مي بودند. و بايد مي گفتند: "خدا براي ما كافي است. خدا از نعمت هايش برايمان فراهم خواهد كرد و هم چنين رسول او. ما فقط خدا را مي جوييم."

    چگونگي تقسيم صدقات

[9:60] صدقات بايد به تهيدستان، نيازمندان، کارگزاراني که آنها را جمع آوري مي کنند، کساني که تازه به دين گرويده اند، براي آزاد كردن بردگان، به کساني که مخارج ناگهاني متحمل شده اند، در راه خدا، و به مسافران غريب برسد. چنين است فرمان خدا. خداست داناي مطلق، حکيم ترين.

[9:61] برخي از آنها پيامبر را با اين سخن که "او سراپا گوش است!" مي آزارند، بگو: "براي شما بهتر است که او به شما گوش دهد. او به خدا ايمان دارد و به مؤمنان اعتماد مي كند. او رحمتي است براي کساني از شما که ايمان آورده اند." کساني که رسول خدا را بيازارند به مجازاتي دردناک گرفتار شده اند.

[9:62] آنها براي شما به خدا سوگند ياد مي کنند، تا شما را خوشنود سازند، در صورتي که خوشنودكردن خدا و رسولش شايسته تر است، اگر واقعا مؤمن هستند.

    مجازات به دليل مخالفت با خدا و رسولش

[9:63] آيا نمي دانستند که هر کس با خدا و رسولش مخالفت کند، تا ابد به آتش دوزخ گرفتار شده است؟ و اين بدترين تحقير است.

    منافقان

[9:64] منافقان نگرانند كه مبادا سوره اي نازل شود تا آنچه در دل هايشان نهفته است، افشا شود. بگو: "برويد و مسخره كنيد. خدا دقيقا آنچه را كه از آن مي ترسيد، برملا خواهد كرد."

[9:65] اگر از آنها سئوال كني، مي گويند: "ما فقط مسخره و شوخي مي كرديم." بگو: "آيا متوجه هستيد كه خدا، آياتش و رسولش را مسخره مي كنيد؟"

[9:66] عذرخواهي نكنيد. شما پس از آنكه ايمان آورديد، كافر شده ايد. اگر بعضي از شما را ببخشيم، بقيه را به سبب جرم هايشان مجازات خواهيم كرد.

[9:67] مردان منافق و زنان منافق به يكديگر تعلق دارند- آنها از كارهاي پليد طرفداري مي كنند، پرهيزكاري را منع مي نمايند و خسيس هستند. آنها خدا را فراموش كردند، بنابراين او هم آنها را فراموش كرد. منافقان واقعا پليدند.

[9:68] خدا به مردان منافق و زنان منافق و نيز کافران آتش دوزخ را وعده مي دهد، جايى كه تا ابد در آن ماندگارند. همان برايشان كافي است. خدا آنان را محکوم کرده است؛ و آنها به عذاب ابدي گرفتار شده اند.

    روش خدا تغيير نمي کند

[9:69] برخي از پيشينيان شما از شما نيرومندتر و داراي مال و فرزند بيشتري بودند. آنان با ماديات خود سرگرم شدند. مشابه آن، شما هم با ماديات خود سرگرم شده ايد، درست مانند کساني که پيش از شما سرگرم شدند. شما کاملا بي توجه شده ايد، همان طور که آنها بي توجه بودند. چنين هستند مردمي که اعمال خود را در اين دنيا و در آخرت به هدر مي دهند؛ آنها از بازندگانند.

    بازندگان

[9:70] آيا از نسل هاي پيشين چيزي نياموخته اند؛ از قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراهيم، ساکنان مدين و پليدکاران (سدوم و گومورا)؟ رسولانشان با مدرک هاي روشن نزد آنها رفتند. خدا هرگز به آنها ستم نکرد؛ آنها خود به نفس خويش ستم كردند.

    برندگان

[9:71] مردان و زنان مؤمن ياران يكديگرند. آنها از پرهيزكاري طرفداري مي کنند و كارهاي پليد را منع مي نمايند. آنها نمازها (ارتباط با خدا) را به جا مي آورند و زكات (انفاق واجب) را مي دهند و از خدا و رسولش اطاعت مي كنند. خدا باران رحمت خويش را بر ايشان مي باراند. خداست قادر متعال، حكيم ترين.

[9:72] خدا به مردان باايمان و زنان باايمان باغ هايي را وعده مي دهد که نهرها در آن جاري است، و در آن جاودان بمانند، و عمارت هايي باشکوه در باغ هاي عدن. و رحمت و خوشنودي خدا حتي بزرگ تر است. اين بزرگ ترين پيروزي است.

    با کافران سرسخت باش

[9:73] تو اي پيامبر، عليه كافران و منافقان کوشش كن و با آنها سختگير باش. سرنوشت آنها دوزخ است؛ چه مكان بدى!

[9:74] آنها به خدا سوگند مي خورند كه هرگز كفر نگفتند، اگرچه كلمه كفر را بر زبان آورده اند؛ آنها پس از آنكه از تسليم شدگان شدند، به كفر گرويده اند. درواقع، از آنچه كه هرگز نداشتند، صرف نظر كردند. آنها با آنكه خدا و رسولش باران موهبت و روزي هاي او را بر آنها فرستاده است، سركش شده اند. اگر توبه كنند، برايشان بهترين است. اما اگر روي گردانند، خدا آنها را در اين دنيا و در آخرت به عذابي دردناك دچار خواهد كرد. آنها هيچ کس را در روي زمين نخواهند يافت تا مولا و سرورشان باشد.

[9:75] برخي از آنها حتي عهد كردند: "اگر خدا باران موهبتش را بر ما مي فرستاد، ما از انفاق کنندگان مي بوديم و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گرفتيم."

[9:76] اما هنگامي كه او باران روزي هايش را برايشان فرستاد، آنها خسيس شدند و با بيزاري روي گرداندند.

[9:77] درنتيجه، او قلب هايشان را تا روزي كه با او ملاقات كنند، به بلاي نفاق مبتلا كرد. زيرا آنها به تعهدات خود با خدا وفا نكردند، و به اين دليل كه دروغ مي گفتند.

[9:78] آيا درك نمي كنند که خدا اسرار و دسيسه هايشان را مي داند و اينکه خدا داناي تمام اسرار است؟

[9:79] کساني که مؤمنان سخاوتمند را به دليل گشاده دستي در انفاق مورد انتقاد قرار مي دهند و مؤمنان تهيدست را به دليل اندک بخشيدن مسخره مي کنند، خدا از آنها بيزار است. آنها به مجازاتي دردناک گرفتار شده اند.

    مؤثرترين دام شيطان: افسانه شفاعت

[9:80] خواه براي آنها طلب بخشش كني، يا طلب بخشش نكنى- حتي اگر هفتاد مرتبه برايشان طلب بخشش كنى- خدا آنها را نخواهد بخشيد. به دليل آنكه آنها به خدا و رسولش ايمان نمي آورند. خدا مردم پليد را هدايت نمي كند.

[9:81] خانه نشينان از اينكه از رسول خدا عقب ماندند، خوشحال بودند و از جهادكردن با پول و جان خود در راه خدا نفرت داشتند. آنها گفتند: "بگذار در اين گرما بسيج نشويم!" بگو: "آتش دوزخ بسي سوزان تر است،" اگر آنها فقط مي توانستند درك كنند.

[9:82] بگذار کمي بخندند و بسيار بگريند. اين سزاي گناهاني است که کسب کرده اند.

[9:83] اگر خدا مجددا تو را در موقعيتي قرار دهد که آنها براي بسيج از تو اجازه بخواهند، بگو: "شما ديگر هرگز با من بسيج نخواهيد شد و هرگز همراه من عليه هيچ دشمني نخواهيد جنگيد. زيرا شما از اول خانه نشين بودن را انتخاب کرديد. پس، اينک نيز بايد با خانه نشينان بمانيد."

[9:84] هرگاه هر يك از آنها بميرد، مراسم دعاي ميت را براي او برگزار نكن و بر سر قبرش نايست. آنها به خدا و رسولش كافر شده اند و در حال ستمكاري مردند.

    مال دنيا ارزش ندارد

[9:85] تحت تاثير مال يا فرزندانشان قرار نگير؛ خدا اينها را مايه عذابشان در اين دنيا قرار مي دهد و نفسشان كافر از اين دنيا مي رود.

[9:86] هرگاه سوره اي نازل شود که اظهار دارد: "به خدا ايمان آوريد و همراه رسول او جهد و کوشش کنيد،" حتي قدرتمندانشان مي گويند: "بگذار عقب بمانيم!"

[9:87] آنها مي خواهند که با خانه نشينان بمانند. درنتيجه، بر دل هايشان مهر زده شد و از اين رو، نمي توانند دريابند.

    مؤمنان واقعي مشتاق جهد و کوشش اند

[9:88] و اما رسول و كساني كه با او ايمان آوردند، مشتاقانه با مال و جان خود جهد و کوشش مي كنند. اينان شايستگي تمام خوبي ها را دارند؛ اينان برندگانند.

[9:89] خدا براي آنها باغهايي با نهرهاي روان آماده كرده است، جايي كه در آن جاودان بمانند. اين بزرگ ترين پيروزي است.

[9:90] عرب ها با عذر و بهانه نزد تو آمدند تا اجازه بگيرند كه عقب بمانند. اين نشانگرآن است كه آنها خدا و رسولش را تكذيب مي كنند- آنها عقب مي مانند. درواقع، كساني از آنان که كافرند، سزاوار مجازاتي دردناك شده اند.

[9:91] بر کساني که ناتوان اند، يا بيمارند، يا چيزي نمي يابند که عرضه کنند، سرزنشي نيست تا زماني كه به خدا و رسول وفادار باشند. بر کساني از ايشان که نيكوكارند، سرزنشي نيست. خداست آمرزنده، مهربان ترين.

[9:92] و نيز عذر کساني پذيرفته است که نزد تو مي آيند و آرزو دارند که به تو ملحق شوند، ولي تو به آنها مي گويي: "من چيزي ندارم که شما را بر آن سوار کنم." آنگاه آنان با چشماني پر از اشک بازمي گردند و از اينکه نتوانستند شرکت کنند، واقعا غمگين بودند.

[9:93] سرزنش بر کساني است که گرچه عذر موجهي ندارند، از تو اجازه مي خواهند تا عقب بمانند. آنها خواسته اند كه با خانه نشينان باشند. درنتيجه، خدا بر دل هايشان مهر نهاد و از اين رو، به هيچ دانشي دست نمي يابند.

    ايام سخت، منافقان را افشا مي کند

[9:94] هنگامي كه (از جنگ) نزد آنان بازگرديد از شما عذرخواهي مي كنند. بگو: "عذرخواهي نكنيد؛ ما ديگر به شما اطمينان نداريم. خدا ما را درباره شما آگاه كرده است." خدا اعمال شما را خواهد ديد و هم چنين رسول. سپس به سوي داناي نهان و آشكار بازگردانده خواهيد شد، آنگاه او شما را از آنچه كرده بوديد، آگاه خواهد كرد.

[9:95] هنگامي كه نزدشان بازگرديد، براي شما به خدا قسم خواهند خورد، تا شايد آنها را ناديده بگيريد. شما آنها را ناديده بگيريد. آنها آلوده هستند وبه جزاي گناهاني كه كسب كرده اند، سرنوشتشان دوزخ است.

[9:96] براي شما سوگند ياد مي کنند، تا آنان را مورد عفو قرار دهيد. حتي اگر آنان را عفو کنيد، خدا چنين مردم پليدي را عفو نمي کند.

    عرب ها

[9:97] عرب ها در کفر و نفاق بدترين هستند و بيشتر گرايش دارند که احکامي را که خدا بر رسولش نازل کرده است، ناديده بگيرند. خداست داناي مطلق، حکيم ترين.

[9:98] برخي از اعراب نفاق خود را (در راه خدا) زيان تلقي مي کنند و حتي چشم به راه هستند تا مصيبتي به شما رسد. اين آنها هستند كه به بدترين مصيبت گرفتار خواهند شد. خداست شنوا، داناي مطلق.

[9:99] برخي ديگر از عرب ها به خدا و روز آخر ايمان دارند و انفاق خود را وسيله اي براي نزديك شدن به خدا و پشتيباني از رسول محسوب مي دارند. مسلما، آنها را نزديك تر خواهد كرد؛ خدا آنها را به رحمت خويش خواهد پذيرفت. خداست عفوكننده، مهربان ترين.

[9:100] و اما نخستين پيشگاماني که مهاجرت کردند (مهاجرين) و حامياني که به ايشان پناه دادند (انصار) و کساني که در پرهيزكاري از آنها پيروي کردند، خدا از آنان خوشنود است و آنان از او خوشنودند. او براي آنها باغ هايي با نهرهاي روان آماده کرده است، جايي كه در آن جاودان بمانند. اين بزرگ ترين پيروزي است.

    منافقان دو چندان مجازات مي شوند

[9:101] در ميان اعراب اطراف شما افرادي منافقان هستند. و نيز در ميان اهالي شهر، کساني هستند که به رياکاري عادت کرده اند. تو آنها را نمي شناسي، ولي ما آنها را مي شناسيم. ما مجازات را برايشان دو چندان خواهيم کرد، سپس آنها به عذابي هولناک دچار خواهند شد.

[9:102] کسان ديگري هستند که به گناهان خود اعتراف کرده اند؛ آنها اعمال خوب را با اعمال بد آميخته اند. خدا آنها را مي بخشد، زيرا خداست عفوکننده، مهربان ترين.

[9:103] از پول آنها صدقه بگير تا آنها را خالص و منزه كني. و آنها را تشويق كن، زيرا تشويق تو به آنان اطمينان خاطر مي بخشد. خداست شنوا، داناي مطلق.

[9:104] آيا درنمي يابند كه خدا توبه پرستش كنندگان خود را مي پذيرد و صدقات را مي گيرد و اينكه خداست آمرزنده، مهربان ترين؟

[9:105] بگو: "اعمال پرهيزكارانه انجام دهيد؛ خدا اعمال شما را خواهد ديد و همچنين رسول او و مؤمنان. سرانجام، به سوي داناي نهان و آشکار بازگردانيده خواهيد شد، سپس شما را از آنچه کرده بوديد، آگاه خواهد کرد."

[9:106] ديگران منتظر تصميم خدا هستند؛ شايد او آنها را تنبيه كند، يا شايد آنها را ببخشد. خداست داناي مطلق، حكيم ترين.

    مساجدي که برضد خدا و رسول عمل مي کنند

[9:107] كساني هستند كه از مسجد براي بت پرستي سوء استفاده مي كنند، مؤمنان را فرقه فرقه مي كنند و براي مخالفان خدا و رسولش راحتي فراهم مي نمايند. آنها قاطعانه سوگند مي خورند: "نيت ما خير است!" خدا شهادت مي دهد كه آنها دروغگو هستند.

    در اينگونه مساجد نيايش نکنيد

[9:108] تو هرگز در چنين مسجدي عبادت مکن. شايسته تر است که در مسجدي که از روز نخست بر پايه تقوا بنا شده است، عبادت کني. در آن، مردمي هستند كه دوست دارند خالص باشند. خدا كساني كه خود را خالص مي كنند، دوست دارد.

[9:109] آيا کسي که بناي خود را بر اساس حرمت به خدا و به دست آوردن خوشنودي او بر پا کند بهتر است، يا کسي که بناي خود را بر لبه صخره اي که در حال ريزش است بر پا مي کند، تا با او به آتش دوزخ سرنگون شود؟ خدا مردم متجاوز را هدايت نمي کند.

[9:110] چنين بنايي كه آنها برپا داشته اند، منبعي از شك در قلبشان باقي مي گذارد، تا اينكه قلب هايشان بازايستد. خداست داناي مطلق، حكيم ترين.

    پرمنفعت ترين سرمايه گذاري

[9:111] خدا جان و مال مؤمنان را در عوض بهشت از آنان خريده است. بنابراين، آنها در راه خدا مي جنگند، آماده اند بكشند و كشته شوند. چنين است وعده حقيقي او در تورات، انجيل و قرآن- و چه كسي بهتر از خدا به وعده اش وفا مي كند؟ بايد از چنين معامله اي خوشحال باشيد. اين بزرگ ترين پيروزي است.

    مؤمنان

[9:112] آنان همان توبه کنندگان، عبادت کنندگان، ستايش کنندگان، تعمق کنندگان، رکوع کنندگان، سجده کنندگان، حاميان پرهيزكاري و نهي كنندگان پليدي و پاسداران قوانين خدا هستند. به چنين مؤمناني بشارت بده.

    دشمنان خدا را طرد کنيد: ابراهيم پدرش را طرد کرد

[9:113] پيامبر و کساني که ايمان آورده اند نبايد براي مشرکان طلب آمرزش کنند، پس از آنکه برايشان روشن شد که سرانجام آنها دوزخ است، حتي اگر از نزديک ترين خويشاوندانشان باشند.

[9:114] ابراهيم تنها به اين دليل براي پدرش طلب آمرزش كرد كه به او قول داده بود، اين كار را بكند. ولي به محض آنكه متوجه شد كه او دشمن خداست، او را طرد كرد. ابراهيم بيش از اندازه مهربان و باگذشت بود.

[9:115] خدا هيچ مردمي را پس از هدايت كردن، به گمراهي نمي فرستد، مگر آنكه اول برايشان روشن كند كه چه در انتظار آنهاست. خدا از همه چيز كاملا آگاه است.

[9:116] فرمانروايي آسمان ها و زمين از آن خداست. او زندگى ومرگ را كنترل مى كند. شما جز خدا مولا و سروري نداريد.

[9:117] خدا، پيامبر و مهاجران و حمايت كنندگاني را كه از آنها پذيرايي كردند و به آنها پناه دادند (انصار)، آن كساني را كه در دوران سختي از او پيروي كردند، آمرزيده است. آن زماني بود كه قلب هاي بعضي از آنها تقريبا متزلزل شد. اما او آنها را بخشيده است، زيرا او نسبت به آنها دلسوز است، مهربان ترين.

    رسول را ترک نکنيد

[9:118] هم چنين آن سه نفري كه عقب ماندند (بخشيده شدند). زمين با تمام وسعتش چنان برايشان تنگ شد كه تقريبا همه اميدشان را از دست دادند. سرانجام، متوجه شدند كه هيچ راه فراري از خدا نيست، مگر به سوي او. سپس او آنها را بخشيد، باشد كه توبه كنند. خداست آمرزنده، مهربان ترين.

[9:119] اي کساني که ايمان آورده ايد، هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد و از راستگويان باشيد.

[9:120] اهالي شهر و اعراب اطرافشان نبايد درخواست عقب ماندن از رسول خدا بكنند (هنگامي كه او براي جنگ بسيج مي شود). آنها نبايد كارهاي خود را بر حمايت از او مقدم بدارند. اين به خاطر آن است كه آنها از هيچ تشنگي يا هر تلاشي يا گرسنگي در راه خدا رنج نمي برند، يا هيچ قدمي برنمي دارند كه باعث خشمگين شدن كافران شود و يا هيچ سختي اي بر دشمن وارد نمي آورند، بدون آنكه به عنوان امتيازي به حساب آنان نوشته شود. خدا هرگز از پاداش دادن به آنان كه اعمال پرهيزكارانه انجام مي دهند، كوتاهي نمي كند.

[9:121] و هزينه اي نيست که متحمل شوند، چه کوچک يا بزرگ، و وادي اي نيست که عبور کنند، مگرآنکه امتيازي به حسابشان نوشته شود. مسلما خدا به پاس اعمالشان پاداشي سخاوتمندانه به آنها خواهد داد.

    اهميت تعليمات ديني

[9:122] هنگامي كه مؤمنان بسيج مي شوند، نبايد همگي آنها بروند. عده كمي از هر گروه بايد بسيج شوند تا وقت خود را صرف مطالعه دين كنند. بنابراين، هنگامي كه آنها بازمي گردند، مي توانند دانش را به مردمشان انتقال دهند، باشد كه از نظر ديني آگاه باشند.

    کافران

[9:123] اي کساني که ايمان آورده ايد، با کافراني بجنگيد که به شما حمله مي کنند- بگذاريد بدانند شما قاطع هستيد- و بدانيد که خدا با پرهيزكاران است.

    منافقان

[9:124] هرگاه سوره اي نازل مي شد، بعضي از آنها مي گفتند: "آيا اين سوره ايمان هيچ يك از شما را محكم كرد؟" مسلما، ايمان كساني را كه ايمان داشتند، محكم كرد و آنها از هر وحيي خوشحال مي شوند.

[9:125] و اما كساني كه به قلبشان شك راه دادند، آن درواقع پليدي را بر پليديشان افزود و آنها كافر مردند.

[9:126] آيا آنها نمي بينند كه هر سال يكي دو بار به سختي آزمايش مي شوند؟ با اينحال، مدام در توبه كردن غفلت مي ورزند و توجه نمي كنند.

    سرپوش برداشتن از يک فاجعه تاريخي: دستبرد در کلام خدا. خدا شواهد انکارناپذير فراهم مي آورد

[9:127] هرگاه سوره اي نازل مي شد، بعضي از آنها به يكديگر نگاه مي كردند، انگار كه بگويند: "آيا كسي شما را مي بيند؟" سپس آنجا را ترك مي كردند. بنابراين، خدا قلب هايشان را منحرف كرده است، زيرا آنها مردمي هستند كه درك نمي كنند.