Sura 83, The Cheaters (Al-Mutaffifeen)[83:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[83:1] واي بر متقلبان.

[83:2] آنان كه هنگام دريافت از مردم، مقدار كامل را مي طلبند.

[83:3] ولي هنگام پرداخت، در اندازه يا وزن تقلب مي كنند.

[83:4] آيا آنها نمي دانند كه برانگيخته خواهند شد؟

[83:5] در روزي بسيار عظيم؟

[83:6] آن همان روزي است كه تمام مردم در مقابل پروردگار جهان خواهند ايستاد.

    کتبي با بافت عددي

[83:7] حقيقتا، كتاب گناهكاران در سجين است.

[83:8] آيا مي داني سجين چيست؟

[83:9] كتابي است كه بر مبناي اعداد بنا شده است.

[83:10] در آن روز، واي بر تكذيب كنندگان.

[83:11] آنها به روز قضاوت ايمان ندارند.

[83:12] هيچ كس آن را تكذيب نمي كند جز آن متجاوز، گناهكار.

[83:13] هنگامي كه آيات ما براي او خوانده مي شود، مي گويد: "افسانه هاي قديمي!"

[83:14] حقيقتا، قلب هايشان با گناهانشان پوشيده شده است.

[83:15] درواقع، در آن روز، از پروردگارشان جدا خواهند بود.

[83:16] سپس به دوزخ پرتاب خواهند شد.

[83:17] به آنها گفته شود: "اين همان چيزي است كه قبلا انكار مي كرديد."

[83:18] حقيقتا، كتاب پرهيزكاران در عليين خواهد بود.

[83:19] آيا مي داني عليين چيست؟

[83:20] كتابي است كه بر مبناي اعداد بنا شده است.

[83:21] تا كساني كه به من نزديك هستند، شاهد آن باشند.

[83:22] پرهيزكاران شايسته شادي شده اند.

[83:23] تکيه زده بر تخت هاي مجلل تماشا مي كنند.

[83:24] شما لذت شادي را در چهره هايشان تشخيص مي دهيد.

[83:25] نوشيدني هايشان طعم مطبوع شهد را خواهد داشت.

[83:26] عطرآن همانند مشك است. اين چيزي است كه رقيبان بايد براي آن رقابت كنند.

[83:27] آن با طعم هاي خاصي مخلوط خواهد شد.

[83:28] از چشمه اي كه براي نزديکان به من در نظر گرفته شده است.

[83:29] گناهكاران قبلا به كساني كه ايمان داشتند، مي خنديدند.

[83:30] و هنگامي كه از كنار آنها مي گذشتند، آنها را مسخره مي كردند.

[83:31] هنگامي كه با مردم خود جمع مي شدند، به مضحكه مي پرداختند.

[83:32] هرگاه آنها را مي ديدند، مي گفتند: "اين مردم در گمراهي عميقي هستند!

[83:33] "آنها چيزي به عنوان محافظان (نامرئي) ندارند."

[83:34] امروز، كساني كه ايمان آوردند به كافران مي خندند.

[83:35] تكيه زده بر تخت هاي مجلل تماشا مي كنند.

[83:36] بدون شك، كافران براي آنچه كردند، مجازات مي شوند.