Sura 8, Spoils of War (Al-Anfãl)[8:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[8:1] آنها درباره غنايم جنگي با تو مشورت مي كنند. بگو: "غنايم جنگي به خدا و رسول تعلق دارد." خدا را در نظر داشته باشيد، يكديگر را به پرهيزكاري تشويق كنيد و از خدا و رسولش اطاعت نماييد، اگر مؤمن هستيد.

    مؤمنان راستين

[8:2] مؤمنان حقيقي کساني هستند که چون نام خدا برده شود، قلب هايشان به لرزه مي افتد و هنگامي كه آيات او بر آنان خوانده مي شود، ايمانشان قوي تر مي شود، و آنها به پروردگار خود توکل مي کنند.

[8:3] آنها نمازها (ارتباط با خدا) را به جا مي آورند و از روزي هايي كه به آنها مي دهيم، انفاق مي كنند.

[8:4] چنين هستند مؤمنان راستين. ايشان نزد پروردگارشان به درجات بالا و نيز به آمرزش و روزي فراوان دست مي يابند.

    مؤمنان ضعيف

[8:5] هنگامي كه پروردگارت خواست تا براي اجراي نقشه خاصي خانه خود را ترك كني، برخي از مؤمنان به عنوان مؤمنان ناراضي برملا شدند.

[8:6] آنها برخلاف حقيقت با تو مجادله مي كنند، حتي پس از آنكه همه چيز برايشان توضيح داده شد. آنها طوري رفتار مي كردند كه گويي به طرف مرگ حتمي رانده مي شدند.

[8:7] به ياد آوريد كه خدا به شما وعده داد كه بر گروه خاصي پيروز مي شويد، ولي شما هنوز مي خواستيد با گروه ضعيف تر روبرو شويد. اين نقشه خدا بود كه با كلماتش حقيقت را مستقر كند و كافران را شكست دهد.

[8:8] زيرا او مقرر كرده است که حقيقت پيروز شود و باطل از ميان برود، برخلاف خواسته مجرمان.

    سربازان نامرئي خدا

[8:9] هنگامي كه براي نجات خود به پروردگارتان التماس مي كرديد، او به شما جواب داد: "من با هزار فرشته كه از پي يكديگر مي آيند، شما را حمايت مي كنم."

    پيروزي براي مؤمنان تضمين شده است

[8:10] خدا اين مژده را به شما داد تا به شما قوت قلب بخشد. پيروزي فقط از جانب خداست. خداست صاحب اقتدار، حکيم ترين.

[8:11] او باعث شد خوابي آرام شما را فرا گيرد و شما را تسكين دهد و او از آسمان آب فرو فرستاد تا با آن شما را تميز كند. او شما را از لعنت شيطان حفظ كرد، به قلب هايتان اطمينان بخشيد و گام هايتان را استوار گردانيد.

    درسهايي از تاريخ

[8:12] به ياد آور پروردگارت به فرشتگان وحي كرد: "من با شما هستم؛ بنابراين، از كساني كه ايمان آوردند، حمايت كنيد. من در دل آنان كه كافر شدند، وحشت مي اندازم. شما مي توانيد به بالاي گردنشان و حتي به هر يك از انگشتانشان ضربه بزنيد."

[8:13] اين سزاي بحق كساني است كه با خدا و رسولش مي جنگند. عذاب خدا براي آنان كه عليه خدا و رسولش مي جنگند، شديد است.

[8:14] اين براي تنبيه کردن کافران است؛ آنها سزاوار عذاب دوزخ شده اند.

[8:15] اي كساني كه ايمان آورده ايد، اگر با كافراني كه عليه شما بسيج شده اند، روبرو شديد، رو بر نگردانيد و فرار نكنيد.

[8:16] هر كس در آن روز جز براي اجراي نقشه جنگي، يا پيوستن به گروه خويش رو برگرداند، سزاوار خشم خدا شده است و مكانش دوزخ است؛ چه سرنوشت فلاكت باري!

    گرداننده همهء امور خداست

[8:17] اين شما نبوديد كه آنها را كشتيد؛ خداست كه آنها را كشت. هنگامي كه پرتاب كردي، اين تو نبودي كه پرتاب كردي؛ خداست كه پرتاب كرد. اما او اين چنين به مؤمنان فرصت مي دهد تا امتياز بسياري كسب كنند. خداست شنوا، داناي مطلق.

[8:18] علاوه براين، خدا اين چنين نقشه كافران را خنثي مي كند.

[8:19] شما (اي کافران) در جستجوي پيروزي بوديد و پيروزي فرا رسيد؛ آن متعلق به مؤمنان بود. اگر شما (از تعرض) دست برداريد، به صلاح شما خواهد بود، ولي اگر به آن بازگرديد، ما نيز چنين خواهيم کرد. سپاهيان شما، هرقدر هم که زياد باشد، هرگز كمكي به شما نخواهد كرد. زيرا خدا طرفدار مؤمنان است.

[8:20] اي کساني که ايمان آورده ايد، از خدا و رسول او اطاعت کنيد و به او بي اعتنا نباشيد، در حالي که مي شنويد.

    کافران مسدود شدند

[8:21] مانند کساني نباشيد که مي گويند: "ما مي شنويم،" در حالي که نمي شنوند.

[8:22] بدترين مخلوقات در نظر خدا کران و گنگانند، که نمي فهمند.

[8:23] اگر خدا كوچك ترين خوبي در آنان مي يافت، آنها را شنوا مي كرد. حتي اگر آنان را شنوا مي كرد، باز هم با بيزاري روي مي گرداندند.

    پرهيزگاران در واقع نمي ميرند

[8:24] اي کساني که ايمان آورده ايد، دعوت خدا و رسول را پاسخ دهيد، هنگامي كه شما را به سوي چيزي فرا مي خواند که به شما زندگي مي بخشد. اين را بدانيد که خدا از قلب شما به شما نزديک تر است، و اينکه نزد او احضار خواهيد شد.

[8:25] آگاه باشيد از عذابي كه ممكن است فقط منحصر به ستمكاران در ميان شما نباشد.* بدانيد كه مجازات خدا شديد است.
Footnote

    خدا حامي مؤمنان است

[8:26] به ياد آوريد که قبلا تعداد شما کم بود و شما تحت فشار بوديد و از اين مي ترسيديد که مبادا مردم شما را بگيرند و ببرند و او به شما پناهگاهي امن عطا نمود، با پيروزي خود شما را حمايت کرد و برايتان روزي هاي خوب فراهم نمود، باشد که سپاسگزار باشيد.

[8:27] اي کساني که ايمان آورده ايد، به خدا و رسول خيانت نکنيد، به کساني که به شما اعتماد مي کنند خيانت نکنيد، اينک که آگاه شده ايد.

    مال و فرزندان براي آزمايش است

[8:28] بدانيد که پول و فرزندان شما امتحاني هستند و اينکه خدا صاحب پاداشي است عظيم.

[8:29] اي كساني كه ايمان آورده ايد، اگر هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد، او به شما بينش عطا خواهد كرد، گناهانتان را پاك مي كند و شما را مي بخشد. خدا داراي موهبت بي پايان است.

    خدا از رسولش محافظت مي کند

[8:30] كافران نقشه مي كشند و مكر مي كنند تا تو را خنثي كنند، يا تو را بكشند يا تو را بيرون كنند. اگرچه، آنها نقشه مي كشند و مكر مي كنند، اما خدا نيز چنين مي كند. خدا بهترين مكار است.

[8:31] و چون آيات ما بر آنان خوانده شود، مي گويند: "ما شنيده ايم. اگر مى خواستيم، مي توانستيم همان چيزها را بگوييم. اين فقط افسانه هاي قديمي است!"

[8:32] و نيز گفتند: "خداي ما، اگر واقعا اين حقيقت از جانب توست، پس از آسمان بر ما سنگ بباران، يا عذابي دردناك بر ما فرو ريز."

[8:33] اگرچه، خدا آنها را تنبيه نمي كند تا زماني كه تو در ميان آنها هستي؛ خدا آنها را تنبيه نمي كند تا زماني كه طلب بخشش مي كنند.

[8:34] آيا آنها سزاوار عذاب خدا نشده اند، که ديگران را از مسجدالحرام باز مي دارند، با آنكه متولي آن نيستند؟ متوليان حقيقي آن پرهيزكاران هستند، اما اکثرشان نمي دانند.

    نماز، قبل از نزول قرآن وجود داشت

[8:35] نماز آنها در زيارتگاه (كعبه) چيزي جز مسخره بازي و وسيله اي براي راندن مردم (با ازدحام) نبود. بنابراين، به خاطر كفرتان طعم عذاب را بچشيد.

    پول خود را براي مبارزه با خدا خرج مي کنند

[8:36] كساني كه كافر هستند، پولشان را براي دوركردن ديگران از راه خدا خرج خواهند کرد. آن را خرج مي كنند، سپس آن برايشان مايه اندوه و پشيماني خواهد شد. آنها سرانجام شكست خواهند خورد و تمام كافران به دوزخ احضار خواهند شد.

[8:37] خدا بد را از خوب الک مي كند، پس از آن، بدها را روي هم انباشته مي کند، همه در يک توده، سپس آن را در دوزخ مى افکند. چنين هستند بازندگان.

[8:38] به کساني که کافر شدند، بگو: اگر دست بردارند، تمام گذشته آنها بخشيده خواهد شد. اما اگر بازگردند، به همان سرنوشتي گرفتار خواهند شد که امثال آنها در گذشته گرفتار شدند.

[8:39] با آنان بجنگيد تا ظلم و ستم برچيده شود و اعمال دينتان انحصارا براي خدا انجام شود. اگر از تعرض دست بردارند، پس خدا بر همه اعمالشان کاملا بيناست.

[8:40] اگر روي بگردانند، پس بدانيد که مولا و سرور شما خداست؛ بهترين مولا و سرور، بهترين پشتيبان.

[8:41] بدانيد كه اگر در جنگ غنايمي به دست آورديد، يک پنجم آن براي خدا و رسول است تا به خويشاوندان، يتيمان، تهيدستان و مسافران غريب داده شود. شما اين كار را انجام خواهيد داد، اگر به خدا و به آنچه بر بنده خود در آن روز تصميم گيريـ روزي كه دو سپاه با هم مواجه شدندـ نازل كرديم، ايمان داريد. خداست قادر مطلق.

    خدا همه چيز را تحت فرمان دارد و براي مؤمنان برنامه ريزي مي کند

[8:42] به ياد داشته باشيد که شما در اين سوي دره بوديد و آنها در آن سو. از اين رو، کاروان آنها مي بايست به طرف پايين حرکت کند. اگر شما مي خواستيد چنين نقشه اي را طرح کنيد، نمي توانستيد از عهده اين کار برآييد. اما خدا مي خواست تا کاري را که از پيش مقدر شده بود عملي کند، تا کساني که قرار بود به هلاکت رسند، با دليلي آشکار هلاک شدند و کساني که قرار بود نجات يابند، با دليلي آشکار نجات يافتند. خداست شنوا، داناي مطلق.

[8:43] خدا تعداد آنان را در خواب تو (اي محمد) كمتر نشان داد. اگر تعداد آنان را بيشتر نشان داده بود، شکست مي خورديد و در ميان خود اختلاف ايجاد مي کرديد. ولي خدا موقعيت را حفظ کرد. او به دروني ترين افکار داناست.

[8:44] و هنگامي که زمانش فرا رسيد و در مقابل آنها قرار گرفتيد، او تعداد آنها را در نظر شما کمتر نشان داد و تعداد شما را نيز در نظر آنها کمتر نشان داد. زيرا خدا مي خواست نقشه خاصي اجرا شود. تمام تصميمات با خداست.

[8:45] اي كساني كه ايمان آورده ايد، هرگاه با لشکري روبرو مي شويد، بايد مقاومت كنيد و مكررا خدا را ذكر كنيد، باشد كه موفق شويد.

[8:46] از خدا و رسولش اطاعت كنيد و در ميان خودتان اختلاف ايجاد نكنيد، تا مبادا شكست بخوريد و نيروي خود را پراكنده سازيد. بايد صبورانه استقامت كنيد. خدا با كساني است كه صبورانه مقاومت مي كنند.

[8:47] مانند كساني نباشيد كه با اكراه و بي ميلي، فقط براي تظاهر، خانه هاي خود را ترك نمودند و درواقع، ديگران را از پيروي از راه خدا دلسرد كردند. خدا كاملا بر همه اعمالشان آگاه است.

    شيطان سربازان نامرئي خدا را مي بيند

[8:48] شيطان اعمالشان را در نظرشان زيبا جلوه داده بود و گفت: "امروز كسي نمي تواند شما را شكست دهد" و "من همراه با شما خواهم جنگيد." ولي به محض آنكه دو سپاه با هم روبرو شدند، او عقب گرد كرد و گريخت، مي گفت: "من شما را طرد مي كنم. من چيزي مي بينم كه شما نمي بينيد. من از خدا مي ترسم. عذاب خدا هولناك است."

[8:49] منافقان و كساني كه در دل شك داشتند، گفتند: "اين مردم فريب دينشان را خورده اند." در هر حال، اگر كسي به خدا توكل كند، پس خداست قادر متعال، حكيم ترين.

[8:50] اگر فقط مي توانستي كافران را هنگامي كه فرشتگان آنها را مي ميرانند، ببيني! آنان به صورت و نشيمنگاه آنها خواهند زد: "عذاب دوزخ را بچشيد.

[8:51] "اين است نتيجه آنچه كه با دست هاي خويش از پيش فرستاده ايد. خدا هرگز نسبت به مخلوقاتش بي عدالتي نمي كند."

[8:52] اين همان سرنوشتي است که فرعونيان و کساني که پيش از آنها ايمان نياوردند، به آن دچار شدند. آنها آيات خدا را انکار کردند و خدا آنها را به کيفر گناهانشان تنبيه کرد. خدا قدرتمند است و مجازات او شديد.

    عذاب: نتيجهء گناه

[8:53] خدا نعمتي را كه به هر مردمي عطا كرده است، تغيير نمي دهد مگر آنكه خودشان تصميم بگيرند، عوض شوند. خداست شنوا، داناي مطلق.

[8:54] چنين بود وضعيت قوم فرعون و كساني كه پيش از آنها بودند. آنها ابتدا نشانه هاي پروردگارشان را تكذيب كردند. درنتيجه، ما آنها را به خاطر گناهانشان هلاك نموديم. ما فرعونيان را غرق كرديم؛ ستمكاران يكي پس از ديگري به كيفر رسيدند.

[8:55] بدترين مخلوقات از نظر خدا كساني هستند كه كافر شدند؛ آنها نمي توانند ايمان بياورند.

[8:56] شما با آنها به توافق مي رسيد، اما آنها هر بار پيمان خود را مي شكنند؛ آنها پرهيزكار نيستند.

[8:57] بنابراين، اگر در جنگ با آنها روبرو شديد، آنها را درس عبرتي قرار دهيد براي كساني كه پس از آنها مي آيند، باشد كه توجه کنند.

[8:58] هرگاه گروهي از مردم به شما خيانت كنند، به همان گونه عليه آنها بسيج شويد. خدا خيانتكاران را دوست ندارد.

[8:59] نگذاريد كافران فكر كنند كه مي توانند از آن رهايي يابند؛ آنها هرگز نمي توانند فرار كنند.

    آماده باش: يک فرمان الهي است

[8:60] با تمام نيرويي كه مي توانيد، براي مقابله با آنها به تجهيز قوا بپردازيد و تمام سلاح هايي كه مي توانيد آماده كنيد، باشد كه دشمنان خدا، دشمنان خودتان و همين طور ديگران را كه براي شما ناشناسند، بترسانيد؛ خدا آنها را مي شناسد. هرچه در راه خدا خرج كنيد، بدون كوچك ترين بي عدالتي، سخاوتمندانه، به شما بازگردانده خواهد شد.

[8:61] اگر به صلح متوسل شوند، تو هم صلح كن و به خدا اعتماد داشته باش. اوست شنوا، داناي مطلق.

    خدا براي مؤمنان کافي است

[8:62] اگر بخواهند تو را فريب دهند، پس خدا براي تو كافي خواهد بود. او با حمايت خويش و با مؤمنان تو را ياري خواهد كرد.

[8:63] او قلب هاي (مؤمنان) را آشتي داده است. اگر تمام ثروت روي زمين را خرج كرده بودي، نمي توانستي قلب هايشان را با هم آشتي دهى. اما خدا آنها را آشتي داد. اوست قادر متعال، حكيم ترين.

[8:64] تو اي پيامبر، خدا و نيز مؤمناني كه از تو پيروي كرده اند، براي تو كافي است.

[8:65] تو اي پيامبر، مؤمنان را به جنگيدن تشويق كن. اگر بيست نفر از شما ثابت قدم باشند، مي توانند دويست نفر را شكست دهند و صد نفر از شما مي توانند بر هزار نفر از كافران غلبه كنند، زيرا آنها مردمي هستند كه نمي فهمند.

[8:66] اكنون (كه عده زيادي از افراد جديد به شما ملحق شده اند) خدا آن را براي شما آسان تر كرد، زيرا او مي داند كه شما مانند گذشته قوي نيستيد. از اين پس، به خواست خدا صد نفر مؤمن ثابت قدم مي توانند دويست نفر را شكست دهند و هزار نفر از شما مي توانند بر دو هزار نفر غلبه كنند. خدا با كساني است كه صبورانه استقامت مي ورزند.

[8:67] هيچ پيامبري نبايد اسير بگيرد، مگر آنكه او در جنگ شركت كرده باشد. شما مردم در پي ماديات اين دنيا هستيد، در حالي كه خدا آخرت را توصيه مي كند. خداست قادر متعال، حكيم ترين.

[8:68] اگر به خاطر حکم از پيش تعيين شده خدا نبود، شما براي آنچه برداشتيد، به عذابي هولناک دچار مي شديد.

[8:69] بنابراين، از غنايمي که به دست آورده ايد، آنچه را حلال و خوب است، بخوريد و خدا را در نظر داشته باشيد. خداست آمرزنده، مهربان ترين.

[8:70] تو اي پيامبر، به زندانيان جنگ كه در دست شما هستند، بگو: "اگر خدا كوچك ترين خوبي در قلب شما مي يافت، به شما بهتر از آنچه از دست داده ايد، داده بود و شما را بخشيده بود. خداست عفوكننده، مهربان ترين."

[8:71] و اگر بخواهند به تو خيانت كنند، آنها پيش از اين به خدا خيانت كرده اند. به همين دليل است كه او آنها را بازنده كرد. خداست داناي مطلق، حكيم ترين.

[8:72] بدون شک، کساني که ايمان آوردند و مهاجرت کردند و با پول و جان خود در راه خدا كوشش نمودند، و نيز کساني که ميزبانشان بودند و به ايشان پناه دادند و آنها را حمايت كردند، ياران يکديگرند. و اما نسبت به کساني که ايمان آوردند ولي با شما مهاجرت نمي کنند، شما هيچ وظيفه اي نداريد كه از آنها حمايت کنيد، مگر آنکه مهاجرت کنند. در هر حال، اگر به کمک شما نياز داشتند، به عنوان برادران ديني به آنها کمک کنيد، مگر آنکه اين کمک عليه مردمي باشد که با آنها پيمان صلح بسته ايد. خدا به هرچه مي کنيد، بيناست.

[8:73] كافران ياران يكديگرند. تا زماني که اين احكام را رعايت نكنيد، در روي زمين هرج و مرج و فسادي وحشتناک خواهد بود.

[8:74] کساني که ايمان آوردند و مهاجرت کردند و در راه خدا جهد و كوشش نمودند، و نيز کساني که ميزبانشان بودند و به ايشان پناه دادند و از آنان حمايت كردند، مؤمنان حقيقي هستند. آنها شايسته بخشش و پاداشي سخاوتمندانه شده اند.

[8:75] كساني كه پس از آن ايمان آوردند و مهاجرت كردند و همراه شما كوشش نمودند، با شما هستند. خويشاوندان اولين كساني هستند كه بايد طبق دستورات خدا از يكديگر حمايت كنند. خدا از همه چيز كاملا آگاه است.