Sura 77, Dispatched (Al-Mursalaat)[77:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[77:1] (فرشتگان) پي در پي فرستاده شدند.

[77:2] تا باد را برانند.

[77:3] ابرها را به جنبش آورند.

[77:4] روزي ها را تقسيم كنند.

[77:5] پيام ها را برسانند.

[77:6] بشارت ها، همچنين هشدارها.

[77:7] آنچه وعده داده شده است، فرا خواهد رسيد.

[77:8] پس، هنگامي كه ستارگان خاموش شوند.

[77:9] آسمان گشوده شود.

[77:10] كوه ها منفجر شوند.

[77:11] رسولان احضار شوند.

[77:12] آن روز موعود است.

[77:13] روز تصميم گيري.

[77:14] چه روز تصميم گيري اي!

[77:15] در آن روز، واي بر تكذيب كنندگان.

[77:16] آيا ما نسل هاي پيشين را هلاك نكرديم؟

[77:17] سپس عده ديگري را به دنبال آنان روانه کرديم؟

[77:18] ما با مجرمان چنين مي كنيم.

[77:19] در آن روز، واي بر تكذيب كنندگان.

[77:20] آيا ما شما را از مايعي پست نيافريديم؟*
Footnote

[77:21] سپس، آن را در مکاني محفوظ قرار داديم.

[77:22] براي مدتي معين.

[77:23] ما آن را دقيقا اندازه گرفتيم.* ما بهترين طراحيم.
Footnote

[77:24] در آن روز، واي بر تكذيب كنندگان.

[77:25] آيا ما زمين را محل سکونت قرار نداديم؟

[77:26] براي زندگان و مردگان؟

[77:27] ما بر روي آن كوه هاي بلند قرار داديم و آب گوارا براي نوشيدن شما فراهم كرديم.

[77:28] در آن روز، واي بر تكذيب كنندگان.

[77:29] برويد به سوي آنچه قبلا باور نداشتيد.

[77:30] برويد به سوي سايه اي از سه غلظت مختلف.

[77:31] با اين حال، آن نه خنكي فراهم مي كند و نه از گرما محافظت مي نمايد.

[77:32] آن جرقه هايي به بزرگي كاخ ها پرتاب مي كند.

[77:33] به زردي رنگ شتران.

[77:34] در آن روز، واي بر تكذيب كنندگان.

[77:35] آن روزي است كه آنها صحبت نمي كنند.

[77:36] و نه اجازه عذرخواهي به آنها داده مي شود.

[77:37] در آن روز، واي بر تكذيب كنندگان.

[77:38] اين روز تصميم گيري است. ما شما و نسل هاي پيشين را احضار كرده ايم.

[77:39] اگر هر نقشه اي داريد، برويد و حيله كنيد.

[77:40] در آن روز، واي بر تكذيب كنندگان.

[77:41] پرهيزكاران از سايه ها و چشمه سارها لذت خواهند برد.

[77:42] و ميوه هاي دلخواهشان.

[77:43] در عوض اعمالتان با خوشحالي بخوريد و بياشاميد.

[77:44] ما اين چنين وارستگان را پاداش مي دهيم.

[77:45] در آن روز، واي بر تكذيب كنندگان.

[77:46] بخوريد و موقتا لذت ببريد؛ شما گناهكار هستيد.

[77:47] در آن روز، واي بر تكذيب كنندگان.

[77:48] هنگامي كه به آنها گفته شود: "به ركوع رويد،" به ركوع نمي روند.

[77:49] در آن روز، واي بر تكذيب كنندگان.

[77:50] كدام حديث را، غير از اين، قبول مي كنند؟