Sura 70, The Heights (Al-Ma`aarej)[70:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[70:1] سئوال کننده اي ممكن است در مورد آن عذاب اجتناب ناپذير سئوال كند.

[70:2] براي كافران، هيچ كس نمي تواند آن را متوقف سازد.

[70:3] از جانب خدا؛ صاحب عرش اعلا.

[70:4] فرشتگان، در روزي كه معادل پنجاه هزار سال است با گزارش هاي خود به سوي او بالا مي روند.

[70:5] بنابراين، به صبري نيكو پناه ببر.

[70:6] زيرا آنها آن را بسيار دور مي بينند.

[70:7] در حالي كه ما آن را خيلي نزديك مي بينيم.

[70:8] آن روز خواهد آمد كه آسمان مانند سنگ هاي گداخته خواهد شد.

[70:9] كوه ها مانند پشم زده شده خواهند بود.

[70:10] هيچ دوستي به فكر دوست نزديك خود نخواهد بود.

[70:11] هنگامي كه آنها را ببينند، گناهكار آرزو خواهد كرد كه كاش مي توانست فرزندانش را به عنوان فديه بدهد تا از عذاب آن روز رهايي يابد.

[70:12] همچنين همسر و برادرش را.

[70:13] حتي تمام طايفه اش را كه او را بزرگ كردند.

[70:14] حتي تمام مردم روي زمين را، اگر باعث نجات او مي شد.

[70:15] نه؛ آن شعله ور است.

[70:16] مشتاق سوزاندن.

[70:17] كساني را صدا مي كند كه روي گرداندند.

[70:18] كساني كه مال اندوزي كردند و شمردند.

[70:19] حقيقتا، انسان نگران است.

[70:20] اگر مصيبتي به او برسد، مايوس [مي شود].

[70:21] اگر با ثروت مورد رحمت قرار گيرد، خسيس [مي گردد].

[70:22] به جز پرستش كنندگان.

[70:23] كساني كه هميشه نماز (دعاهاي ارتباطي) را به جا مي آورند.

[70:24] بخشي از پولشان كنار گذاشته مي شود.

[70:25] براي مستمندان و نيازمندان.

[70:26] آنها به روز قضاوت ايمان دارند.

[70:27] آنها مجازات پروردگارشان را حرمت مي نهند.

[70:28] مجازات پروردگارشان را دست کم نمي گيرند.

[70:29] آنها نجابت خود را حفظ مي كنند.

[70:30] آنها فقط با همسران يا آنچه قانونا به آنها تعلق دارد (رابطه دارند)-

[70:31] هر كس از اين حدود تجاوز كند، گناهكار است.

[70:32] و مؤمنان به قول خود وفا مي كنند؛ آنها قابل اعتماد هستند.

[70:33] شهادت آنها درست است.

[70:34] آنها هميشه نماز خود را به موقع مي خوانند.

[70:35] آنها در بهشت سزاوار مقامي محترم شده اند.

[70:36] چه چيز كافران را از پيوستن به تو بازمي دارد؟

[70:37] آنها به راست و به چپ فرار مي كنند.

[70:38] چگونه انتظار دارند كه به بهشت لذت بخش وارد شوند؟

[70:39] هرگز؛ ما آنها را آفريديم، و آنها مي دانند از چه چيز.

[70:40] من راسخانه به پروردگار شرق ها و غرب ها سوگند مي خورم؛ ما قادر هستيم-

[70:41] كه مردم بهتري را جايگزين شما كنيم؛ ما هرگز مغلوب نمي شويم.

[70:42] بنابراين، بگذار سردرگم باشند و بازي كنند تا روزي را كه در انتظار آنهاست، ملاقات كنند.

[70:43] اين همان روزي است كه آنها با شتاب از گورها بيرون مي آيند، گويي (براي قرباني شدن) به سوي قربانگاه رانده مي شوند.

[70:44] با چشماني به زير افكنده، شرم سراپاي وجودشان را فرا خواهد گرفت. اين همان روزي است كه در انتظار آنهاست.