Sura 59, Exodus (Al-Hashr)[59:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[59:1] هرچه در آسمان ها و زمين است، خدا را تجليل مي كند و اوست صاحب اقتدار، حكيم ترين.

    خدا از مؤمنان دفاع مي کند

[59:2] اوست يکتايي كه از ميان اهل كتاب، كساني را كه كافر شدند به طور دسته جمعي از خانه هايشان بيرون كرد. شما هرگز تصور نمي كرديد كه آنها بيرون بروند و آنها فكر مي كردند كه تجهيزاتشان آنها را در مقابل خدا محافظت خواهد كرد. اما سپس خدا از جايي كه انتظارش را نداشتند، بر آنها آمد و در دلشان وحشت انداخت. بدين ترتيب، آنها با ميل خود خانه هايشان را ترك كردند، علاوه بر آنكه تحت فشار مؤمنان نيز بودند. اي كساني كه بصيرت داريد، بايد از اين درس عبرت بگيريد.

[59:3] اگر خدا آنها را مجبور به رفتن نمي كرد، آنها را در همين دنيا به كيفر مي رساند (حتي بدتر از آنكه آنها را مجبور به رفتن كند). در آخرت او آنها را به عذاب دوزخ محکوم خواهد كرد.

[59:4] اين به دليل آن است كه آنها با خدا و رسولش مخالفت كردند. خدا در اجراي مجازات براي كساني كه با خدا و رسول او مخالفت كنند، سخت گيرترين است.

[59:5] چه شما درختي را قطع كنيد و چه آن را روي تنه اش باقي گذاريد، بر طبق خواست خداست. او مطمئنا ستمكاران را خوار خواهد كرد.

[59:6] آنچه خدا به رسولش برگرداند نتيجه جنگيدن شما نبود، چه سوار بر اسب ها جنگيديد و چه پياده. خداست كه رسولانش را عليه هر كس كه بخواهد، مي فرستد. خداست قادر مطلق.

    غنائم جنگي

[59:7] آنچه خدا از جامعه هاي (شكست خورده) به رسولش برگرداند بايد (به عنوان انفاق) به خدا و رسولش داده شود. آن مختص خويشاوندان، يتيمان، تهيدستان و مسافران غريب است. بدين ترتيب، تنها منحصر به قدرتمندان در ميان شما نخواهد بود. شما مي توانيد غنايمي را كه رسول به شما داده است، نگاه داريد، اما از آنچه او شما را از آن منع كرده است، برنداريد. هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد. خدا در اجراي مجازات سخت گير است.

[59:8] به نيازمنداني (بدهيد) كه مهاجرت كردند. آنها از خانه هايشان بيرون رانده شدند و از اموال خود محروم گشتند، زيرا در طلب موهبت و خوشنودي خدا بودند و براي آنكه از خدا و رسولش پشتيباني كردند. آنها راستگو هستند.

[59:9] و اما كساني كه براي آنها خانه و پناهگاه فراهم كردند و پيش از آنها مؤمن بودند، كساني را كه نزد آنها مهاجرت مي كنند، دوست دارند و براي كمك به آنها كوچك ترين ترديدي در دلشان نمي يابند. درواقع، بي درنگ آنها را بر خود مقدم مي دارند، حتي هنگامي كه خودشان به آنچه مي بخشند، احتياج دارند. حقيقتا، كساني كه بر خست ذاتي خود غلبه مي كنند، موفق هستند.

[59:10] كساني كه پس از آنها مؤمن شدند، مي گويند: "پروردگار ما، ما و برادران ما را كه در ايمان از ما جلوتر بودند، ببخش و قلب ما را از نفرت نسبت به كساني كه ايمان آوردند، بازدار. پروردگار ما، تو رئوفي، مهربان ترين."

[59:11] آيا توجه كرده اي به كساني كه به بلاي رياكاري مبتلا هستند و چگونه به هم نشينان كافر خود در ميان اهل كتاب گفتند: "اگر شما را بيرون كنند، ما نيز با شما خواهيم آمد و هرگز از كسي كه مخالف شماست، اطاعت نخواهيم كرد. اگر كسي با شما بجنگد، ما به طرفداري از شما خواهيم جنگيد." خدا شهادت مي دهد كه آنها دروغگو هستند.

[59:12] درواقع، اگر آنها را بيرون كرده بودند، همراه آنها نمي رفتند و اگر كسي با آنها مي جنگيد از آنها پشتيباني نمي كردند. حتي اگر از آنها پشتيباني مي كردند، برمي گشتند و فرار مي كردند. آنها هرگز نمي توانستند پيروز شوند.

[59:13] درواقع، وحشتي كه شما در دل آنها مي انداريد بيشتر از ترسي است كه از خدا دارند. اين به دليل آن است كه آنها مردمي هستند كه درك نمي كنند.

[59:14] آنها براي جنگيدن با شما جمع نمي شوند، مگر آنكه در ساختمان هايي باشند که کاملا تحت حفاظت است يا پشت ديوارها. نيروي آنها در ميان خودشان قوي به نظر مي رسد. فكر مي كني كه آنها متحدند در حالي كه حقيقتا قلب هايشان از هم جداست. اين به دليل آن است كه آنها مردمي هستند كه نمي فهمند.

[59:15] سرنوشت آنها مانند سرنوشت امثال آنهاست كه پيش از آنها بودند. آنها از نتايج تصميمات خود رنج كشيدند. آنها سزاوار عذابي دردناك شده اند.

[59:16] آنها مانند شيطان هستند. او به انسان مي گويد: "باور نكن،" سپس همين كه او كافر مي شود، مي گويد: "من تو را طرد مي كنم. من از خدا مي ترسم، پروردگار جهان."

[59:17] سرنوشت هر دو آنها آتش دوزخ است، جايي كه تا ابد در آن مي مانند. اين كيفري است براي ستمكاران.

[59:18] اي كساني كه ايمان آورده ايد، هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد و بگذاريد هر نفسي آنچه را كه براي فرداي خود فرستاده است، بررسي كند. به هيبت و حرمت خدا ارج نهيد؛ خدا از آنچه مي كنيد كاملا آگاه است.

[59:19] مانند كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند، درنتيجه او باعث شد كه آنها خودشان را فراموش كنند. اينان از ستمكاران هستند.

[59:20] ساكنان آتش دوزخ با ساكنان بهشت يكسان نيستند؛ ساكنان بهشت برندگان هستند.

    عظمت قرآن

[59:21] اگر ما اين قرآن را بر كوه نازل مي كرديم، مي ديدي كه از هيبت و حرمت خدا به لرزه مي افتاد و خرد مي شد. ما اين مثال ها را براي مردم مي زنيم، باشد كه تفكر كنند.

    خدا

[59:22] اوست خداي واحد؛ خداي ديگري در كنار او نيست. داناي نهان و آشكار. اوست بخشنده ترين، مهربان ترين.

[59:23] اوست خداي واحد؛ خداي ديگري در كنار او نيست. پادشاه، مقدس ترين، صلح، مؤمن ترين، مافوق، صاحب اقتدار، قدرتمندترين، برجسته ترين. تجليل خداي را؛ بسيار بالاتر از آنكه شريكاني داشته باشد.

[59:24] اوست خداي واحد؛ آفريننده، آغازكننده، طراح. زيباترين نام ها متعلق به اوست. هرچه در آسمان ها و زمين است، همواره به تجليل او مشغولند. اوست قادر متعال، حكيم ترين.