Sura 58, The Debate (Al-Mujaadalah)[58:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[58:1] خدا مناظره زني را كه با تو درباره شوهرش به خدا شكايت مي كرد، شنيده است. خدا تمام گفتگوي شما دو نفر را شنيد. خدا شنواست، بينا.

[58:2] در ميان شما كساني كه از زنان خود به عنوان مادرانشان دوري مي كنند (با اعلام اينكه روابط جنسي با آنها حرام است) کاملا مي دانند كه آنها مادرانشان نيستند.* مادران آنها زناني هستند كه آنها را به دنيا آوردند. درواقع، آنها مرتكب كفر و دروغ شده اند. خداست بخشنده، عفوكننده.
Footnote

[58:3] كساني كه به اين ترتيب از زنان خود دوري مي نمايند و پس از آن آشتي مي كنند، بايد پيش از روابط جنسي برده اي را به عنوان كفاره آزاد كنند. اين براي روشن كردن شماست. خدا از تمام اعمالتان آگاه است.

[58:4] اگر برده اي براي آزاد كردن نيابيد، بايد پيش از روابط جنسي دو ماه پي در پي روزه بگيريد. اگر نمي توانيد روزه بگيريد، پس بايد شصت تهيدست را غذا بدهيد. به خدا و رسول او ايمان بياوريد. اينها قوانين خداست. كافران سزاوار عذابي دردناك شده اند.

[58:5] مسلما، کساني که با خدا و رسولش بجنگند به شکست محکومند، همان طور که امثال آنها در گذشته به شکست محکوم شدند. ما مدرک هايي روشن فرو فرستاده ايم و تکذيب کنندگان سزاوار مجازاتي شرم آور شده اند.

[58:6] آن روز خواهد آمد كه خدا همگي آنها را برمي انگيزد، سپس آنها را از آنچه كرده بودند، آگاه خواهد كرد. خدا همه چيز را ضبط كرده است، در حالي كه آنها آن را فراموش كرده اند. خدا بر همه چيز شاهد است.

    خدا هم اينک با شماست

[58:7] آيا درک نمي کني كه خدا آنچه را در آسمان ها و زمين است، مي داند؟ هيچ سه نفري نمي توانند مخفيانه توطئه كنند بدون آنكه او چهارمين آنها باشد. و نه هيچ پنچ نفري بدون آنكه او ششمين آنها باشد و نه كمتر از آن و نه بيشتر، مگر آنكه در هر جا كه باشند، او با آنهاست. سپس، در روز رستاخيز او آنها را از آنچه كرده بودند، مطلع خواهد كرد. خدا از همه چيز كاملا آگاه است.

    در دسيسه شرکت نکنيد

[58:8] آيا توجه كرده اي به كساني كه از توطئه كردن مخفيانه منع شده بودند، با اين حال در توطئه كردن اصرار مي ورزند؟ آنها توطئه مي كنند تا مرتكب گناه و ستم شوند و از رسول نافرماني كنند. هنگامي كه نزد تو مي آيند، تو را با درودي غير از آنچه خدا مقرر كرده است، درود مي گويند. آنها در دل مي گويند: "خدا ما را براي گفتارمان تنبيه نخواهد كرد." تنها سزاي آنها جهنم است. جايي كه در آن مي سوزند؛ چه سرنوشت بدي.

[58:9] اي كساني كه ايمان آورده ايد، اگر مجبور شديد كه مخفيانه مشورت كنيد، نبايد براي گناه كردن، ستمگري و نافرماني از رسول مشورت كنيد. بايد در جهت پرهيزكاري و تقوا با يكديگر مشورت كنيد. هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد، يكتايي كه نزد او احضار خواهيد شد.

[58:10] توطئه مخفيانه ايده شيطان است كه مي خواهد از اين طريق به كساني كه ايمان آوردند، صدمه بزند. اگرچه، او نمي تواند برخلاف خواست خدا به آنها آسيبي برساند. مؤمنان بايد به خدا اعتماد كنند.

[58:11] اي كساني كه ايمان آورده ايد، اگر به شما گفته شود: "لطفا جا باز كنيد،" بايد براي يكديگر جا باز كنيد كه بنشينند. آنگاه خدا براي شما جا باز خواهد كرد. اگر از شما خواسته شود كه برخيزيد و حركت كنيد، برخيزيد و حركت كنيد. خدا از ميان شما كساني را كه ايمان دارند و دانش كسب مي كنند، به درجات بالاتري مي رساند. خدا از هر آنچه انجام مي دهيد، كاملا آگاه است.

[58:12] اي كساني كه ايمان آورده ايد، هنگامي كه مي خواهيد با رسول مشورت كنيد، پيش از مشورت صدقه اي (به مستمند) بدهيد. اين براي شما بهتر و خالص تر است. اگر استطاعت آن را نداريد، پس خداست عفوكننده، مهربان ترين.

[58:13] اگر پيش از مشورت صدقه نداديد و پس از آن توبه كرديد، خدا توبه شما را مي پذيرد. نمازها (ارتباط با خدا) را به جا آوريد و زکات (انفاق واجب) را بدهيد و از خدا و رسولش اطاعت كنيد. خدا از آنچه مي كنيد، كاملا آگاه است.

    دوستان خود را انتخاب کنيد

[58:14] آيا توجه كرده اي به افرادي كه با مردمي دوست شدند كه خدا از آنها خشمگين است؟ آنها نه به شما تعلق دارند و نه به آنها. آنها عمدا قسم دروغ مي خورند!

[58:15] خدا براي آنها عذابي شديد آماده كرده است. به راستي كه فلاكت بار است آنچه كه انجام دادند.

[58:16] آنها از قسم هايشان براي دوركردن از راه خدا استفاده مي كردند. درنتيجه، سزاوار مجازاتي شرم آور شده اند.

[58:17] نه پول و نه فرزندانشان آنها را در مقابل خدا كمك خواهد كرد. آنها سزاوار آتش دوزخ شده اند، جايي كه تا ابد در آن مي مانند.

[58:18] آن روز خواهد آمد كه خدا همه آنها را برمي انگيزد. سپس، آنها به او سوگند خواهند خورد، همان طور كه اكنون به شما سوگند مي خورند و فكر مي كنند كه واقعا راست مي گويند. مسلما، آنها دروغگويان واقعي هستند.

[58:19] شيطان بر آنها تسلط يافته است و باعث شده است كه پيام خدا را ناديده بگيرند. اينان حزب شيطان هستند. مسلما، حزب شيطان بازنده است.

[58:20] مطمئنا، كساني كه با خدا و رسولش مخالفت مي كنند، با پست ترين ها خواهند بود.

[58:21] خدا مقرر كرده است: "من و رسولانم مسلما برنده خواهيم شد." خداست قدرتمند، صاحب اقتدار.

    تا دير نشده به خود آييد

[58:22] هرگز نمي بيني مردمي كه به خدا و روز آخر ايمان دارند، با كساني دوستي کنند كه با خدا و رسولش مخالفت مي كنند، حتي اگر آنها والدين يا فرزندان يا خواهران و برادران و يا طايفه آنها باشند. او در قلب چنين كساني ايمان قرار مي دهد و از جانب خويش آنها را با الهام پشتيباني مي كند. و آنان را به باغ هايي با نهرهاي روان داخل مي كند، جايي كه در آن جاودان بمانند. خدا از آنها راضي است و آنها از او راضي هستند. اينان حزب خدا هستند. مسلما، حزب خدا برنده است.