Sura 57, Iron (Al-Hadeed)[57:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[57:1] هرچه در آسمان ها و زمين است، خدا را تجليل مي كند. اوست صاحب اقتدار، حكيم ترين.

[57:2] سلطنت آسمان ها و زمين از آن اوست. او زندگي و مرگ را كنترل مي كند. اوست قادر مطلق.

[57:3] اوست اول و آخر. اوست ظاهر و باطن. او بر همه چيز كاملا آگاه است.

[57:4] اوست يکتايي که آسمان ها و زمين را در شش روز آفريد،* (سپس اقتدار را در دست گرفت. او از هرچه داخل زمين مي شود و هرچه از آن بيرون مي آيد، و آنچه از آسمان فرود مي آيد و آنچه به سوي آسمان بالا مي رود، باخبر است. هر جا که باشيد او با شماست. خدا بر تمام اعمالتان بيناست.
Footnote

[57:5] سلطنت آسمان ها و زمين از آن اوست. تمام امور تحت کنترل خداست.

[57:6] او شب را به روز و روز را به شب درمي آورد. او از دروني ترين افكار كاملا آگاه است.

[57:7] به خدا و رسولش ايمان بياوريد، و از آنچه به شما عطا کرده است، ببخشيد. در ميان شما کساني که ايمان آورند و انفاق کنند، سزاوار پاداشي بزرگ شده اند.

[57:8] چرا به خدا ايمان نمي آوريد، هنگامي كه رسول از شما دعوت مي كند كه به پروردگارتان ايمان بياوريد؟ او از شما تعهد گرفته است، اگر مؤمن هستيد.

[57:9] اوست يکتايي كه بر بنده اش آياتي روشن نازل مي كند تا شما را از تاريكي به روشنايي راهنمايي كند. خدا نسبت به شما رئوف است، مهربان ترين.

[57:10] چرا در راه خدا خرج نمي کنيد، حال آنکه ثروت آسمان ها و زمين همه از آن خداست؟ در ميان شما کساني که پيش از پيروزي خرج کنند و کوشش نمايند، از سايرين متمايز شده اند. درجات آنها بالاتر از درجات کساني است که پس از پيروزي خرج کنند و کوشش نمايند. خدا به هر يک وعده رستگاري مي دهد. خدا از آنچه مي کنيد، کاملا آگاه است.

    افتخار ويژه کساني از شما که قـبل از پيروزي خرج کنند و تلاش کنند از سايرين متمايز شده اند. رتبه ايشان بالاتر از رتبه کساني است که پس از پيروزي خرج کنند و تلاش کنند. خدا به هر کدام، وعده داده است که نجات يابند. خدا از آنچه مي کنيد بخوبي آگاه است.

[57:11] چه كسي مايل است به خدا وام دهد، وام پرهيزكاري، تا آن را برايش چندين برابر افرايش دهد و سرانجام پاداشي سخاوتمندانه كسب كند؟

    موفقيت پرشکوه

[57:12] روزي خواهد آمد كه مردان و زنان باايمان را مي بيني كه نورشان در جلو و سمت راستشان پرتو مي افکند. خبر خوش از آن شماست، كه در آن روز باغ هايي با نهرهاي روان خواهيد داشت. شما در آنجا جاودان خواهيد ماند. اين پيروزي بزرگي است.

    بدترين بازندگان

[57:13] در آن روز، مردان و زنان منافق به کساني که ايمان آوردند، خواهند گفت: "خواهش مي کنيم به ما اجازه دهيد تا مقداري از نور شما را جذب کنيم." گفته خواهد شد: "به گذشته بازگرديد، و نور را بجوييد." حايلي ميان آنها قرار خواهد گرفت که دروازه اش رحمتي را که در داخل است، از عذابي که در خارج است، جدا مي کند.

[57:14] آنها را صدا خواهند كرد: "آيا ما با شما نبوديم؟" آنها جواب خواهند داد: "بله، اما شما نفس خود را فريب داديد، مردد بوديد، شك كرديد و با خوش خيالي گمراه شديد، تا آنكه حکم خدا فرا رسيد. شما با تصورات باطل از خدا منحرف شديد.

[57:15] "بنابراين، امروز هيچ فديه اي از شما و از كساني كه كافر شدند، پذيرفته نمي شود. مكان شما آتش است؛ آن مولاي شماست و مكاني فلاكت بار."

    تحريف و نابودي دين

[57:16] آيا هنگام آن نرسيده است تا كساني كه ايمان آوردند، قلبشان را براي پيام خدا و حقيقتي كه در اين نازل شده است، بگشايند؟ آنها نبايد مانند پيروان كتاب آسماني پيشين باشند كه قلبشان به مرور زمان سخت شد و درنتيجه، بسياري از آنها ستمكار شدند.

[57:17] بدانيد كه خدا زمين را پس از آنكه مرده بود، دوباره زنده مي كند. ما اين چنين آيات را براي شما توضيح مي دهيم، باشد كه بفهميد.

[57:18] مطمئنا، مردان و زناني كه صدقه مي دهند به خدا وام داده اند، وام نيكوکاري. آنها پاداش خود را چندين برابر دريافت خواهند كرد؛ آنها سزاوار پاداشي سخاوتمندانه شده اند.

[57:19] کساني که به خدا و رسولانش ايمان آوردند، قديسان و شهدا هستند. پاداش آنها و نورشان نزد پروردگارشان محفوظ است. و اما کساني که کافر شدند و آيات ما را تکذيب کردند، سزاوار دوزخ شده اند.

    دلبستگي مفرط به زندگي دنيا محکوم است

[57:20] بدانيد كه زندگي اين دنيا سرگرمي و بازيچه اي بيش نيست و فخرفروختن در ميان خودتان و اندوختن مال و فرزندان. آن مانند باران فراواني است كه گياهان را توليد مي كند و كافران را خوشحال مي سازد. ولي سپس آن گياهان به صورت كاهي بي مصرف در مي آيند و به وسيله باد پراكنده مي شوند. در آخرت يا مجازات شديد است يا بخشش و رضايت از جانب خدا. زندگي اين دنيا بيش از خيالي باطل و موقت نيست.

    چاره عاقلانه

[57:21] بنابراين، به سوي بخشش از جانب پروردگاتان سبقت بگيريد و بهشتي كه پهناي آن آسمان و زمين را در بر مي گيرد. آن در انتظار كساني است كه به خدا و رسولانش ايمان آوردند. چنين است موهبت خدا كه به هر كس بخواهد، عطا مي كند. خدا صاحب موهبت بي پايان است.

    امر مسلم (

[57:22] آنچه در روي زمين يا براي شما اتفاق مي افتد، قبلا ضبط شده است، حتي پيش از آفرينش. انجام اين كار براي خدا آسان است.

[57:23] بنابراين، براي آنچه از دست مي دهيد، غمگين نشويد و به آنچه او به شما عطا كرده است، مغرور نشويد. خدا افراد خودپسند و مغرور را دوست ندارد.

[57:24] آنها خسيس هستند و مردم را به خساست تشويق مي كنند. اگر كسي روي برگرداند، پس خداست غني، ستودني.

    آهن، سودمند ترين فلز

[57:25] ما رسولان خود را فرستاديم و با مدرك هاي روشن آنها را پشتيباني كرديم و برايشان كتاب آسماني و قانون نازل كرديم تا مردم عدالت را برقرار كنند. و آهن را پايين فرستاديم كه در آن استحكام و منافع بسياري براي مردم است. تمام اينها براي آنست كه خدا كساني را كه از روي ايمان، از او و رسولانش پشتيباني مي كنند، مشخص نمايد. خداست قدرتمند، صاحب اقتدار.

    پيامبران

[57:26] ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و به نسل هايشان پيامبري و كتاب آسماني عطا كرديم. برخي از آنها هدايت شدند، در حالي كه بسياري از آنها ستمكار بودند.

    تحريف و انحطاط در دين

[57:27] پس از آنها، ما رسولان خود را فرستاديم. ما عيسي پسر مريم را فرستاديم و انجيل را به او داديم و در دل پيروانش مهر و محبت قرار داديم. اما آنها رهبانيت و تارک دنياشدن را از خود ساختند. چيزي كه ما هرگز براي آنها مقرر نكرديم. تنها چيزي كه از آنها خواستيم، اين بود كه احكام مورد تاييد خدا را انجام دهند. ولي آنها آنطور كه مي بايست، از آن پيام پيروي نكردند. درنتيجه، در ميان آنها به كساني كه ايمان آوردند، پاداش داديم، در حالي كه بسياري از آنها ستمكار بودند.

[57:28] اي كساني كه ايمان آورده ايد، هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد و به رسول او ايمان بياوريد. سپس او از رحمتش به شما دو برابر پاداش مي دهد و به شما نور عطا مي كند تا شما را هدايت كند و شما را ببخشد. خداست عفوكننده، مهربان ترين.

[57:29] بنابراين، پيروان كتاب آسماني پيشين بايد بدانند كه رحمت و موهبت خدا را در انحصار خود ندارند و اينكه تمام رحمت در دست خداست. او آن را به هر كه بخواهد، عطا مي كند. خدا صاحب موهبت بي پايان است.