Sura 56, The Inevitable (Al-Waaqe`ah)[56:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[56:1] هنگامي كه آن واقعه اجتناب ناپذير فرا رسد.

[56:2] هيچ چيز نمي تواند از وقوع آن جلوگيري كند.

[56:3] برخي را پايين و برخي را بالا خواهد برد.

[56:4] زمين به لرزه درخواهد آمد.

[56:5] كوه ها از بين خواهند رفت.

[56:6] كه گويي هرگز وجود نداشتند.

[56:7] شما به سه گروه تقسيم خواهيد شد.

[56:8] كساني كه لياقت شادي را دارند، در شادي خواهند بود.

[56:9] كساني كه سزاوار بدبختي شدند، در بدبختي خواهند بود.

[56:10] سپس كساني هستند كه برگزيده برگزيدگانند.

[56:11] آنها كساني هستند كه نزديک ترين (به خدا) خواهند بود.

[56:12] در باغ هاي فرح بخش.

[56:13] عده زيادي از نسل هاي اوليه.*
Footnote

[56:14] عده كمي از نسل هاي بعدي.

[56:15] بر مبلمان هاي مجلل.

[56:16] از همه چيز لذت مي برند، آنها با هم همسايه خواهند بود.

[56:17] خدمتكاراني جاوداني از آنها پذيرايي خواهند كرد.

[56:18] با جام ها، تنگ ها و نوشابه هاي ناب.

[56:19] هرگز تمامي ندارد و هرگز كسل كننده نيست.

[56:20] ميوه هاي باب ميلشان.

[56:21] گوشت پرندگان دلخواهشان.

[56:22] جفت هايي زيبا.

[56:23] مانند مرواريد هاي محافظت شده.

[56:24] پاداش هايي براي اعمالشان.

[56:25] در آنجا هرگز حرف بيهوده و سخنان گناه آلود نمي شنوند.

[56:26] تنها سخن: "صلح، صلح."

    بهشت زيرين

[56:27] كساني كه در سمت راست هستند، در سمت راست خواهند بود.

[56:28] در باغ هاي سرسبز و پرميوه.

[56:29] ميوه هاي معطر.

[56:30] سايه گسترده.

[56:31] آب فراوان.

[56:32] ميوه هاي بسيار.

[56:33] هرگز پايان نمي يابد؛ هرگز ممنوع نمي شود.

[56:34] مبلمان هاي مجلل.

[56:35] ما براي آنها جفت هايي مي آفرينيم.

[56:36] كه هرگز قبلا دست نخورده اند.

[56:37] كاملا به هم مي آيند.

[56:38] براي آنان كه در سمت راست هستند.

[56:39] بسياري از نسل هاي اوليه.

[56:40] بسياري از نسل هاي بعدي.*
Footnote

    دوزخ

[56:41] كساني كه در سمت چپ هستند، در سمت چپ خواهند بود.

[56:42] در بدبختي و كوره سوزان.

[56:43] حتي سايه هايشان داغ است.

[56:44] نه هرگز خنك و نه هرگز قابل تحمل.

[56:45] آنها قبلا ثروتمند بودند.

[56:46] آنها در آن كفر بزرگ پافشاري كردند.

[56:47] آنها گفتند: "آيا پس از آنكه بميريم و خاك و استخوان شويم، برانگيخته مي شويم؟

[56:48] "آيا اين شامل پدران ما نيز مي شود؟"

[56:49] بگو: "نسل هاي اوليه و نسل هاي بعدي.

[56:50] "در روزي كه از پيش تعيين شده است، براي ملاقات احضار خواهند شد.

[56:51] "سپس شما، اي كافران گمراه.

[56:52] "از درختان تلخ خواهيد خورد.

[56:53] "شكم خود را از آن پر مي كنيد.

[56:54] "سپس روي آن نوشيدني هاي جهنمي مي نوشيد.

[56:55] "و سپس نوشابه هايي از شن اضافه مي كنيد."

[56:56] چنين است سهم آنها در روز قضاوت.

    تفکر انديشمندانه

[56:57] ما شما را خلق كرده ايم، اگر فقط مي توانستيد باور كنيد!

[56:58] آيا به قطره مني كه توليد مي كنيد، توجه كرده ايد؟

[56:59] آيا شما آن را خلق كرديد يا ما آن را خلق كرديم؟

[56:60] ما از پيش، مرگ را براي شما تعيين كرده ايم. هيچ چيز نمي تواند ما را متوقف سازد-

[56:61] از اينکه نسل هاي جديد را جايگزين شما کنيم و آنچه را كه شما نمي دانيد، برقرار نماييم.

[56:62] شما درباره اولين خلقت مي دانيد. آيا به ياد نمي آوريد؟

[56:63] آيا به محصولاتي كه درو مي كنيد، توجه كرده ايد؟

[56:64] آيا شما آنها را رويانديد يا ما آنها را رويانديم؟

[56:65] اگر بخواهيم، مي توانيم آن را به كاه تبديل كنيم. در آن صورت ماتم زده خواهيد شد:

[56:66] "ما از دست داديم.

[56:67] "ما محروم شديم."

[56:68] آيا به آبي كه مي نوشيد، توجه كرده ايد؟

[56:69] آيا شما آن را از ابرها فرو فرستاديد يا ما آن را فرو فرستاديم؟

[56:70] اگر بخواهيم، مي توانيم آن را شور كنيم. شما بايد سپاسگزار باشيد.

[56:71] آيا به آتشي كه مي افروزيد، توجه كرده ايد؟

[56:72] آيا شما درخت آن را پديد آورديد يا ما آن را پديد آورديم؟

[56:73] ما آن را تذكري قرار داديم و وسيله اي قابل استفاده براي استفاده كنندگان.

[56:74] پس نام پروردگارت را تجليل كن، آن بزرگ.

    فقط کساني که صداقت دارند مي توانند قرآن را بفهمند

[56:75] من قسم مي خورم به طرز قرار گرفتن ستارگان.

[56:76] اين سوگندي است عظيم، اگر فقط مي دانستيد.*
Footnote

[56:77] اين قرآني است محترم.

[56:78] در كتابي محفوظ شده.

[56:79] هيچ کس نمي تواند به مفاهيم آن دست يابد، جز آنان که خلوص نيت دارند.*
Footnote

[56:80] تنزيلي از جانب پروردگار جهان.

[56:81] آيا به اين روايت بي اعتنا هستيد؟

[56:82] آيا کافربودن را حرفه خويش قرار داده ايد؟

[56:83] هنگامي كه اجل فرا رسد و آن (نفس شما) به گلويتان رسد-

[56:84] آنگاه به اطراف نگاه خواهيد كرد.

[56:85] ما به آن نزديك تر هستيم تا شما، ولي شما نمي بينيد.

[56:86] اگر حقيقت دارد كه شما هيچ حسابي پس نمي دهيد-

[56:87] پس چرا (نفس خود را) بازنمي گردانيد، اگر راست مي گوييد؟

[56:88] اگر او يكي از كسان نزديك به من است-

[56:89] پس شادي، گل ها و باغ هاي فرح بخش.

[56:90] و اگر او يكي از افراد سمت راست است-

[56:91] صلح نصيب كساني است كه در سمت راست هستند.

[56:92] اما اگر او يكي از كافران يا گمراه است-

[56:93] پس مكانش در كوره سوزان-

[56:94] و سوختن در دوزخ.

[56:95] اين حقيقت مطلق است.

[56:96] پس نام پروردگارت را تجليل كن، آن بزرگ.