Sura 54, The Moon (Al-Qamar)[54:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[54:1] ساعت نزديک تر شده است، و تکه اي از ماه جدا شد.*
Footnote

[54:2] سپس آنها معجزه اي ديدند؛ اما روي گرداندند و گفتند: "شعبده اي قديمي."

[54:3] آنها ايمان نياوردند، از عقايد خود پيروي كردند و به سنت هاي گذشته خود پايبند بودند.

[54:4] هشدارهاي كافي به آنها داده شده است تا آنها را آگاه سازد.

[54:5] حكمتي عظيم؛ اما تمام هشدارها بي اثر بوده اند.

[54:6] آنها را ناديده بگير؛ روزي خواهد آمد كه منادي مصيبت هولناكي را اعلام خواهد كرد.

[54:7] آنها با چشمان تحقيرشده، مانند ملخ هاي پراكنده از گورها بيرون مي آيند.

[54:8] در حالي كه به منادي پاسخ مي دهند، كافران خواهند گفت: "اين روز سختي است."

[54:9] پيش از آنها قوم نوح ايمان نياوردند. آنها بنده ما را تكذيب كردند و گفتند: "ديوانه!" او مورد اذيت و آزار قرار گرفت.

[54:10] او از پروردگارش درخواست كرد: "به من ظلم شده است، به من پيروزي عطا كن."

[54:11] سپس ما دروازه هاي آسمان را با آبي سيل آسا گشوديم.

[54:12] و ما باعث شديم كه چشمه ها از زمين بجوشند، آب ها به هم پيوستند تا تصميم از پيش تعيين شده را به اجرا درآورند.

    مرکب آبي

[54:13] ما او را روي سفينه اي كه از تنه هاي درخت و طناب ساخته شده بود، حمل كرديم.

[54:14] آن زير نظر ما روان شد؛ پاداشي براي آن كسي كه تكذيب شده بود.

[54:15] ما آن را به عنوان درس عبرتي قرار داده ايم. آيا هيچ يك از شما مي خواهد ياد بگيرد؟

[54:16] چه هولناك بود مجازات من پس از هشدارها!

[54:17] ما قرآن را براي يادگيري آسان كرديم. آيا هيچ يک از شما مي خواهد ياد بگيرد؟

[54:18] عاد ايمان نياورد. درنتيجه، چه هولناك بود مجازات من پس از هشدارها.

[54:19] ما بر آنها بادهاي شديدي فرستاديم، در روزي كه مدام مصيبت بود.

[54:20] چنان مردم را به اطراف پرتاب مي كرد كه گويي تنه هاي پوسيده نخل بودند.

[54:21] چه هولناك بود مجازات من پس از هشدارها!

[54:22] ما قرآن را براي يادگيري آسان كرديم. آيا هيچ يک از شما مي خواهد ياد بگيرد؟

[54:23] ثمود هشدارها را تكذيب كردند.

[54:24] آنها گفتند: "آيا يکي از خودمان را پيروي كنيم؛ يك بشر را؟ در اين صورت ما گمراه خواهيم شد و سرانجام به دوزخ خواهيم رفت.

[54:25] "آيا پيام به جاي آنکه بر ما فرود آيد، بر او فرود آمد؟ او دروغگويي است گستاخ".

[54:26] فردا خواهند دانست که دروغگوي گستاخ کيست؟

[54:27] ما آن شتر را به عنوان امتحاني براي آنها مي فرستيم. مراقب آنها باش و صبر پيشه كن.

[54:28] به آنها اطلاع بده که آب بايد در ميانشان تقسيم شود؛ ( شتر) بايد بتواند در روزهايي که برايش تعيين شده است، آب بنوشد.

[54:29] اما آنها دوست خود را تحريک كردند تا (شتر را) بكشد و او به اين كار راضي شد.

[54:30] درنتيجه، چه هولناك بود مجازات من! به آنها هشدار داده شده بود.

[54:31] ما با يك بانگ، آنها را به صورت كاه دروشده درآورديم.

[54:32] ما قرآن را براي يادگيري آسان كرديم، آيا هيچ يك از شما مي خواهد ياد بگيرد؟

[54:33] قوم لوط هشدارها را تكذيب كردند.

[54:34] ما باراني از سنگ بر آنها فرو ريختيم. فقط خانواده لوط در سحرگاه نجات يافتند.

[54:35] ما به او و خانواده اش نعمت داديم؛ ما اين چنين سپاسگزاران را پاداش مي دهيم.

[54:36] او درباره مجازات ما به آنها هشدار داد، ولي آنها هشدارها را به تمسخر گرفتند.

[54:37] آنها درباره ميهمانانش با او مذاكره كردند؛ ما آنها را كور كرديم. عذاب مرا بچشيد؛ به شما هشدار داده شده بود.

[54:38] فرداي آن روز، صبح زود، عذابي ويران کننده بر آنها نازل شد.

[54:39] طعم مجازات مرا بچشيد؛ به شما هشدار داده شده بود.

[54:40] ما قرآن را براي يادگيري آسان کرديم. آيا هيچ يک از شما مي خواهد ياد گيرد؟

[54:41] به قوم فرعون هشدار داده شد.

[54:42] آنها تمام نشانه هاي ما را تکذيب کردند. درنتيجه، ما آنها را به کيفر رسانديم، همان گونه که يک صاحب اقتدار، قادر مطلق مي بايست کيفر دهد.

[54:43] آيا كافران شما بهتر از آن كافران هستند؟ آيا كتاب آسماني شما را تبرئه کرده است؟

[54:44] شايد فكر مي كنند: "ما از برندگان خواهيم بود."

[54:45] همه آنها شكست خواهند خورد؛ آنها روي مي گردانند و فرار مي كنند.

[54:46] آن ساعت در انتظار آنهاست و آن ساعت بسيار بدتر و دردناك تر است.

[54:47] مسلما، گناهكاران در گمراهي هستند و سرانجامشان دوزخ خواهد بود.

[54:48] آنها به زور، به آتش دوزخ كشيده خواهند شد. رنج عذاب را بچشيد.

[54:49] هرچه آفريديم دقيقا اندازه گيري شده است.

[54:50] دستورات ما در يك چشم به هم زدن انجام مي شوند.

[54:51] ما امثال شما را هلاک كرديم. آيا هيچ يك از شما مي خواهد ياد بگيرد؟

[54:52] هرچه كردند در كتاب هاي آسماني ثبت شده است.

[54:53] همه چيز، كوچك يا بزرگ، نوشته شده است.

[54:54] مطمئنا، پرهيزكاران سزاوار باغ ها و رودخانه ها شده اند.

[54:55] در مقامي محترم، نزد پادشاهي مقتدر.