Sura 53, The Stars (Al-Najm)[53:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[53:1] همان طور كه ستارگان فرو مي ريختند.*
Footnote

[53:2] دوست شما (محمد) نه گمراه بود و نه فريب خورده بود.

[53:3] و نه از روي خواسته شخصي خود سخن مي گفت.

[53:4] آن وحي الهي بود.

[53:5] ديكته شده به وسيله قدرتمندترين.

[53:6] صاحب تمام اختيارات. از بالاترين بلندي خود.

[53:7] در بالاترين افق.

[53:8] او پايين آمد و نزديک تر شد.

[53:9] و تا حدي که امکان داشت، نزديک شد.

[53:10] سپس، او آنچه را كه بايد وحي مي شد، بر بنده اش وحي كرد.

[53:11] آنچه او ديد، هرگز زاييده تخيلش نبود.

[53:12] آيا به آنچه او ديد، شك داريد؟

[53:13] او وي را در مكان پايين تري ديد.

[53:14] در نقطه نهايي.

[53:15] جايي كه بهشت جاودان قرار دارد.

[53:16] همه جا سرشار از ابهت بود.

[53:17] چشم ها نه پلك زدند و نه كور شدند.

[53:18] او نشانه هاي بزرگي از پروردگارش ديد.

    بت هاي پوشالي

[53:19] اين را مقايسه کنيد با بت هاي مؤنث لات و عزا،

[53:20] و با آن سومين، منات.

[53:21] آيا شما صاحب پسران هستيد و اينها دختران او هستند؟

[53:22] چه تقسيم بندي ناپسندي.

[53:23] اينها فقط اسم هايي است كه شما از خود ساخته ايد، شما و پدران شما. خدا هرگز چنين كفري را اجازه نداده است. آنها از حدسيات و خواسته هاي شخصي خود پيروي مي كنند، در حالي كه براي آنها هدايت حقيقي از جانب پروردگارشان در اين آمده است.

[53:24] انسان به چه چيزي علاقه دارد؟

[53:25] دنيا و آخرت هر دو از آن خداست.

[53:26] حتي فرشتگان نيز در آسمان اجازه شفاعت ندارند. تنها كساني از جانب خدا مجاز هستند كه بر طبق خواست او و موافقت او عمل كنند.

[53:27] كساني كه به آخرت ايمان ندارند، به فرشتگان نام هاي مؤنث داده اند.

[53:28] آنها در اين باره هيچ دانشي نداشتند؛ آنها فقط حدس مي زدند. حدسيات جايگزين حقيقت نمي شود.

    دوستان خود را با دقت انتخاب کنيد

[53:29] به كساني كه از پيام ما روي مي گردانند و به زندگي اين دنيا سرگرم شده اند، اعتنا نكن.

[53:30] اين منتهاي دانش آنهاست. پروردگارت به كساني كه از راه او منحرف شده اند، کاملا آگاه است و از آنان كه هدايت يافته اند، كاملا آگاهي دارد.

[53:31] آنچه در آسمان ها و زمين است، متعلق به خداست. او كساني را كه مرتكب كارهاي پليد مي شوند، به خاطر اعمالشان مجازات خواهد كرد و به پرهيزكاران به خاطر پرهيزكاري شان پاداش خواهد داد.

[53:32] آنها جز خطاهاي كوچك، از گناهان بزرگ و ستمكاري دوري مي كنند. بخشش پروردگار تو بي اندازه است. او از زماني كه شما را از زمين پديد آورد و از وقتي كه به صورت رويان در شكم مادرانتان بوديد، از شما كاملا آگاه بوده است. بنابراين، خودتان را بالا نبريد؛ او از پرهيزكاران کاملا آگاه است.

[53:33] آيا به آن كسي كه روي گردانيد، توجه كرده اي؟

[53:34] او به ندرت انفاق مي كرد و آن هم بسيار كم.

[53:35] آيا دانشي از آينده داشت؟ آيا مي توانست آن را ببيند؟

[53:36] آيا از تعليمات كتاب آسماني موسي آگاه نبود؟

[53:37] و ابراهيم كه به جا آورد.

[53:38] هيچ نفسي گناهان نفس ديگري را بر دوش نمي كشد.

[53:39] هر انساني مسئول اعمال خويش است.

[53:40] و اعمال هر كسي نشان داده خواهد شد.

[53:41] سپس، جزاي چنين اعمالي به طور کامل به آنها داده خواهد شد.

[53:42] سرنوشت نهايي به سوي پروردگار توست.

[53:43] اوست يکتايي كه شما را مي خنداند يا مي گرياند.

[53:44] اوست يكتايي كه مرگ و زندگي را تحت كنترل دارد.

    تعيين جنسيت بچه با شوهر است

[53:45] اوست يكتايي كه دو جنس را آفريد، مذكر و مؤنث را-

[53:46] از قطره كوچك مني.

[53:47] او عامل خلقت مجدد خواهد بود.

[53:48] اوست يكتايي كه شما را ثروتمند و يا تهيدست مي كند.

[53:49] اوست پروردگار كهكشان ها.

[53:50] اوست يكتايي كه عاد باستان را نابود كرد.

[53:51] و ثمود را از بين برد.

[53:52] همچنين پيش از آن قوم نوح را؛ آنها ستمكاران شروري بودند.

[53:53] جوامع پليد (سدوم و عمورا) پست ترين بودند.

[53:54] درنتيجه، آنها به كلي از ميان برداشته شدند.

[53:55] كداميك از شگفتي هاي پروردگارت را مي تواني انكار كني؟

[53:56] اين هشداري است همانند هشدارهاي پيشين.

[53:57] آن اجتناب ناپذير حتمي است.

[53:58] هيچ كس جز خدا نمي تواند از آن رهايي دهد.

[53:59] آيا اين موضوع را مورد سئوال قرار مي دهيد؟

[53:60] آيا به جاي آنكه گريه كنيد، مي خنديد؟

[53:61] آيا در راه خود پافشاري مي كنيد؟

[53:62] در مقابل خدا سجده كنيد و او را بپرستيد.