Sura 52, Mount Sinai (Al-Toor)[52:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[52:1] كوه سينا.

[52:2] كتاب آسماني ثبت شده.

[52:3] منتشرشده در كتاب ها.

[52:4] آن زيارتگاه پر رفت و آمد.

[52:5] آن سقف مرتفع.

[52:6] دريايي که شعله ور است.

[52:7] كيفر پروردگار تو اجتناب ناپذير است.

[52:8] هيچ نيرويي در جهان نمي تواند آن را متوقف سازد.

[52:9] آن روز خواهد آمد که آسمان به شدت غرش کند.

[52:10] كوه ها از بين خواهند رفت.

[52:11] در آن روز واي بر كافران-

[52:12] آنان كه در سردرگمي خود، بي توجه هستند.

[52:13] آنها به زور، به جهنم رانده خواهند شد.

[52:14] اين همان آتشي است كه باور نداشتيد.

[52:15] آيا اين شعبده است، يا آنكه شما نمي بينيد؟

[52:16] رنج سوختن را بچشيد. چه صبور باشيد و چه نباشيد، برايتان يكسان خواهد بود. اين جزاي منصفانه كارهايي است كه انجام داديد.

[52:17] پرهيزكاران لياقت باغ ها و شادي را دارند.

[52:18] آنها از آنچه پروردگارشان براي آنها اختصاص داده است، لذت مي برند؛ پروردگارشان آنها را از عذاب دوزخ رهايي داده است.

[52:19] به پاس اعمالتان، با خوشحالي بخوريد و بياشاميد.

[52:20] آنها بر مبلمان هاي مجلل تكيه مي زنند و ما آنها را با همسراني زيبا و مناسب پيوند مي دهيم.

[52:21] كساني كه ايمان آوردند و فرزاندنشان هم در ايمان از آنها پيروي كردند، ما فرزندانشان را به آنها ملحق خواهيم كرد. ما هرگز از پاداش دادن به آنها براي هر كاري كه كردند، كوتاهي نمي كنيم. جزاي اعمال هر شخصي داده مي شود.

[52:22] از ميوه ها و گوشت هايي كه دوست دارند، براي آنها فراهم خواهيم كرد.

[52:23] آنها از نوشيدني هايي كه هرگز آلوده نيست و هرگز نوشيدنش گناه نيست، لذت خواهند برد.

[52:24] خدمتكاراني مانند مرواريدهاي محافظت شده در خدمت آنها خواهند بود.

[52:25] آنها يكديگر را ملاقات مي كنند و از خاطرات خود با هم سخن مي گويند.

[52:26] آنها خواهند گفت: "ما در ميان مردم خود مهربان و فروتن بوديم.

[52:27] "خدا ما را مورد لطف قرار داده است و ما را از عذاب بادهاي ناخوش مصون نگاه داشته است.

[52:28] "ما پيش از اين از او درخواست مي كرديم؛ اوست بامحبت ترين، مهربان ترين."

    رسول

[52:29] به مردم تذكر بده. با نعمتي كه پروردگارت به تو عطا كرده است، تو نه غيبگو هستي و نه ديوانه.

[52:30] شايد بگويند: "او يک شاعر است؛ بياييد منتظر مرگش باشيم."

[52:31] بگو: "در انتظار بمانيد؛ من نيز با شما منتظر خواهم بود."

[52:32] آيا خواب هايشان آنها را به چنين رفتاري امر مي كند، يا آنها طبيعتا ستمكار هستند؟

[52:33] آيا مي گويند: "او همه را از خود ساخته است؟" درعوض، آنها فقط ايمان ندارند.

    " محمد پرستان" مي خواهند خدا را حريف شوند و حديث مي سازند

[52:34] بگذار حديثي مانند اين ارائه دهند، اگر راست مي گويند.

[52:35] آيا آنها از هيچ آفريده شدند؟ آيا آنها خالق هستند؟

[52:36] آيا آنها آسمان ها و زمين را آفريدند؟ به راستي كه آنها يقين ندارند.

[52:37] آيا صاحب گنج هاي پروردگار تو هستند؟ آيا كنترل در دست آنهاست؟

[52:38] آيا از نردباني بالا مي روند كه آنها را قادر به شنيدن مي كند؟ پس بگذار شنوندگانشان مدرك خود را نشان دهند.

[52:39] آيا او صاحب دختران است، در حالي كه شما صاحب پسران هستيد؟

[52:40] آيا تو از آنها مزدي مي خواهي و آن براي آنها دشوار است؟

[52:41] آيا آينده را مي دانند و آن را ضبط كرده اند؟

[52:42] آيا نقشه مي كشند و حيله مي کنند؟ حيله كافران به خودشان بازمي گردد.

[52:43] آيا خداي ديگري در كنار خدا دارند؟ تجليل خدا را، بسيار بالاتر از آنكه شريكاني داشته باشد.

[52:44] هنگامي كه ببينند پاره هايي از آسمان پايين مي افتد، خواهند گفت: "ابرهاي متراكم!"

[52:45] به آنها اعتنا نكن تا آنكه روزي را كه ضربه مي خورند، ببينند.

[52:46] در آن روز، نه حيله هايشان آنها را محافظت خواهد كرد و نه ياري خواهند شد.

[52:47] ستمكاران از همين جا عذاب مي كشند، ولي اكثرشان نمي دانند.

[52:48] تو در انجام فرمان پروردگارت صبورانه استقامت كن- تو زير نظر ما هستي- و هنگام برخاستن پروردگارت را تجليل و ستايش كن.

[52:49] همچنين در طول شب و در سحرگاه كه ستارگان ناپديد مي شوند، به تجليل او بپرداز.