Sura 51, Drivers of the Winds (Al-Dhãreyãt)[51:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[51:1] بادهاي وزنده.

[51:2] حامل باران.

[51:3] آورندگان روزي ها.

[51:4] آنها را همان گونه كه دستور داده شده است، پخش مي كنند.

[51:5] آنچه به شما وعده داده شده است، مطمئنا فرا خواهد رسيد.

[51:6] روز قضاوت اجتناب ناپذير است.

[51:7] با وجود آسماني كه بدون نقص آفريده شده است.

[51:8] شما به مخالفت با حقيقت ادامه مي دهيد.

[51:9] كساني از آن منحرف مي شوند كه منحرف هستند.

[51:10] واي بر دروغ پردازان.

[51:11] آنها در سردرگمي خود، كاملا بي توجه هستند.

[51:12] آنها روز قضاوت را مورد سئوال قرار مي دهند.

[51:13] آن روزي كه به آتش ارائه شوند.

[51:14] طعم عذاب را بچشيد؛ اين چيزي است كه شما آن را به مبارزه درخواست کرديد.

[51:15] پرهيزكاران سزاوار باغ ها و چشمه سارها شده اند.

[51:16] آنها پاداش هاي پروردگار خويش را دريافت مي كنند، زيرا آنها پارسا بودند.

[51:17] آنها به ندرت تمام شب را خوابيدند.

[51:18] در سحرگاه براي آمرزش دعا مي كردند.

[51:19] بخشي از پولشان براي فقيران و نيازمندان كنار گذاشته مي شد.

[51:20] زمين پر از نشانه است براي كساني كه يقين دارند.

[51:21] و در وجود خودتان؛ آيا مي توانيد ببينيد؟

[51:22] روزي شما و آنچه به شما وعده داده شده است، در آسمان است.

[51:23] قسم به پروردگار آسمان و زمين، اين به همان اندازه حقيقت دارد كه شما سخن مي گوييد.

[51:24] آيا به سرگذشت ميهمانان محترم ابراهيم توجه كرده اي؟

[51:25] آنها او را ملاقات كردند و گفتند: "صلح." او گفت: "صلح بر شما، غريبه ها!"

[51:26] او از خانواده اش خواست تا گوساله فربهي آماده كنند.

[51:27] هنگامي كه آن را به آنها تعارف كرد، باتعجب گفت: "آيا شما نمي خوريد؟"

[51:28] او از آنها بيمناك شد. آنها گفتند: "نترس". و او را به پسري دانا مژده دادند.

[51:29] زن او متحير شد و با اشاره به چين و چروك صورتش گفت: "من پيرزني نازا هستم."

[51:30] آنها گفتند: "چنين گفت پروردگارت. اوست حكيم ترين، داناي مطلق."

[51:31] او گفت: "اي رسولان، شما براي چه كاري آمده ايد؟"

[51:32] آنها گفتند: "ما به سوي مردمي مجرم فرستاده شده ايم.

[51:33] "ما بر آنها سنگ هايي از گل رس مي بارانيم.

[51:34] "كه پروردگارت براي متجاوزان علامت گذارده است."

[51:35] سپس ما همه مؤمنان را نجات داديم.

[51:36] ما در آنجا جز يك خانه از آن تسليم شدگان نيافتيم.

[51:37] ما آن را براي كساني كه از آن عذاب دردناك مي ترسند، درس عبرتي قرار داديم.

[51:38] در موسي (درس عبرتي است). ما او را با مدرك هاي آشكار نزد فرعون فرستاديم.

[51:39] اما او متكبرانه روي برگرداند و گفت: "شعبده باز، يا ديوانه."

[51:40] درنتيجه، ما او و سپاهيانش را تنبيه كرديم. ما آنها را به دريا انداختيم و اوست كه سزاوار ملامت است.

[51:41] در عاد (درس عبرتي است). ما بر آنها بادي مصيبت بار فرستاديم.

[51:42] به سوي هرچه آمد، كاملا آن را از بين برد.

[51:43] در ثمود (درس عبرتي است). به آنها گفته شد: "موقتا لذت ببريد."

[51:44] آنها عليه فرمان پروردگارشان طغيان كردند. درنتيجه، همان طور كه نگاه مي كردند، صاعقه به آنها اصابت كرد.

[51:45] آنها نه هرگز توانستند برخيزند و نه كمكي به آنها شد.

[51:46] و پيش از آن قوم نوح؛ آنها مردمي ستمكار بودند.

    درستي" فرضيه گسترش کائنات" تصديق شد

[51:47] ما آسمان را با دست هاي خود بنا كرديم و ما به توسعه آن ادامه خواهيم داد.

[51:48] و ما زمين را قابل سكونت قرار داديم؛ طرحي كامل.

[51:49] ما از هر چيز يك جفت (نر و ماده) آفريديم، باشد كه شما توجه كنيد.

[51:50] بايد به سوي خدا بگريزيد. من از جانب او به عنوان هشداردهنده اي آشكار نزد شما فرستاده شده ام.

[51:51] در كنار خدا خداي ديگري قرار ندهيد. من از جانب او به عنوان هشداردهنده اي آشكار نزد شما فرستاده شده ام.

[51:52] هربار رسولي براي نسل هاي قبلي رفت، آنها گفتند: "شعبده باز" يا "ديوانه."

[51:53] آيا با هم توافق كرده بودند؟ به راستي كه آنها متجاوزند.

[51:54] مي تواني از آنها روي بگرداني؛ تو ملامت نخواهي شد.

[51:55] و يادآوري كن، زيرا تذكر براي مؤمنان سودمند است.

    چرا پديد آورده شديم؟

[51:56] من جن ها و انسان ها را نيافريدم مگر آنكه فقط مرا بپرستند.

[51:57] من نه محتاج روزي آنها هستم و نه نيازي دارم كه آنها مرا طعام دهند.

[51:58] خداست روزي دهنده، صاحب همه قدرت ها، مافوق.

[51:59] ستمكاران سزاوار همان سرنوشتي شده اند كه پيشينيان امثال آنها شدند؛ آنها نبايد آن را به مبارزه درخواست مي کردند.

[51:60] واي بر كساني كه به آن روزي كه در انتظارشان است، کافر شدند.