Sura 50, Q (Qãf)[50:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[50:1] ق. و قرآن مجيد.*
Footnote

[50:2] آنها از اين شگفت زده شدند كه هشداردهنده اي از ميان خودشان براي آنها آمد! كافران گفتند: "اين واقعا عجيب است.

[50:3] "پس از آنكه بميريم و به خاك تبديل شويم؛ اين غير ممكن است."

[50:4] ما از يکايک کساني که در زمين تحليل مي روند، كاملا آگاهيم؛ ما پرونده اي دقيق داريم.

[50:5] هرگاه حقيقت براي آنها آمد، آن را رد كردند؛ آنها كاملا سردرگم هستند.

[50:6] آيا آنها به آسمان بالاي سرشان نگاه نكرده اند كه ما چگونه آن را بدون هيچ نقصي بنا كرديم و آراستيم؟

[50:7] و زمين را خلق کرديم و کوه ها را در آن پراکنديم و انواع گياهان زيبا را در آن رويانديم.

[50:8] اين رهنمودي است روشنگر و تذکري براي هر عابد پارسايي.

[50:9] و ما آبي پربركت از آسمان فرو فرستاديم تا با آن باغ ها و غلات را براي درو برويانيم.

[50:10] نخل هاي بلند خرما، با خوشه هاي ميوه.

[50:11] روزي هايي براي مردم. و ما به وسيله آن سرزمين هاي مرده را دوباره زنده مي کنيم؛ مشابه آن، شما برانگيخته مي شويد.

[50:12] پيش از آنها قوم نوح، اصحاب رس و ثمود ايمان نياوردند.

[50:13] و عاد، فرعون، و برادران لوط.

[50:14] و اصحاب چوب و قوم تبع. همه آنها رسولان را باور نكردند و درنتيجه، عذاب من بر آنها فرود آمد.

[50:15] آيا خلقت اول براي ما زحمت زيادي داشت؟ آيا به همين دليل است كه آنها به برانگيخته شدن شك دارند؟

[50:16] ما انسان را آفريديم، و ما مي دانيم که با خود چه نجوا مي کند. ما از رگ گردنش به او نزديک تريم.

[50:17] دو (فرشته) ضبط كننده در سمت راست و چپ، مدام در حال ضبط كردن هستند.

[50:18] او بدون حضور شاهدي هشيار كلامي بر زبان نمي آورد.

[50:19] سرانجام، سكرات اجتناب ناپذير مرگ فرا مي رسد؛ اين همان است كه سعي مي كردي از آن بگريزي.

[50:20] صور دميده مي شود؛ اين همان روز موعود است.

[50:21] هر نفسي با راهباني و شاهدي مي آيد.

[50:22] تو از اين امر غافل بودي. ما اكنون پرده را از برابر تو برمي داريم؛ امروز، ديد تو (به قدرت) پولاد است.

[50:23] همزاد گفت: "اين است گواهي محكم من."*
Footnote

[50:24] هر كافر خودسري را به جهنم اندازيد.

[50:25] منع كننده انفاق، تجاوزكار، پر از شك.

[50:26] او خداي ديگري در كنار خدا قرار داد. او را در عذابي شديد بيندازيد.

[50:27] همزادش گفت: "پروردگار ما، من او را گمراه نكردم؛ او خودش بسيار گمراه بود."

[50:28] او گفت: "نزد من نزاع نكنيد؛ من به اندازه كافي به شما هشدار داده ام.

[50:29] "اكنون هيچ چيز نمي تواند تغيير كند. من هرگز نسبت به مردم بي عدالتي نمي كنم."

[50:30] اين همان روزي است كه از دوزخ مي پرسيم: "آيا به اندازه كافي داري؟" آن خواهد گفت: "به من بيشتر دهيد."

[50:31] بهشت بي درنگ به پرهيزكاران عرضه خواهد شد.

[50:32] اين است آنچه كه به هر توبه كننده ثابت قدمي وعده داده شده بود.

[50:33] آنها در خلوت خود، هيبت و حرمت آن بخشنده ترين را ارج نهادند و از صميم قلب آمدند.

[50:34] با صلح در آن وارد شويد؛ اين است روز ابديت.

[50:35] در آنجا هرچه آرزو كنند، دريافت مي كنند و ما حتي بيشتر داريم.

[50:36] ما بسياري از نسل هاي پيش از آنها را كه نيرومندتر بودند، نابود كرديم. آنها زمين را گشتند؛ آيا راه گريزي يافتند؟

[50:37] اين بايد درس عبرتي باشد براي هر كسي كه عاقل است، يا قادر است بشنود و شاهد باشد.

[50:38] ما آسمان ها و زمين و هرچه را در ميان آنهاست، در شش روز آفريده ايم و هيچ خستگي احساس نكرديم.

[50:39] بنابراين، در مقابل سخنانشان صبور باش و پروردگار خود را پيش از طلوع آفتاب و پيش از غروب آفتاب ستايش و تجليل كن.

[50:40] در طي شب و پس از سجده كردن، در نام او به تمركز و عبادت بپرداز.

[50:41] براي آن روزي آماده باش كه منادي از مكاني نزديك ندا دهد.

[50:42] هنگامي كه آنها آن فرياد اجتناب ناپذير را بشنوند؛ اين همان روزي است كه شما بيرون مي آييد.

[50:43] اين ما هستيم كه زندگي و مرگ را كنترل مي كنيم؛ سرنوشت نهايي به سوي ماست.

[50:44] آن روز خواهد آمد كه زمين به سرعت شكافته شود تا آنها را بيرون آورد. چنين احضاري براي ما آسان است.

[50:45] ما به آنچه بر زبان مي آورند، كاملا آگاه هستيم، در حالي كه تو هيچ قدرتي بر آنها نداري. بنابراين، با اين قرآن به كساني كه هشدارهاي مرا محترم مي شمارند، تذكر بده.