Sura 5, The Feast (Al-Mã´edah)[5:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[5:1] اي کساني که ايمان آورده ايد، به تعهدات خود وفا کنيد. خوردن چارپايان براي شما حلال است، به جز چيزهايي که حرام بودنش به صراحت در اينجا بيان شده باشد. در تمام مدت سفر حج اجازه شکار ندهيد. خدا هرچه بخواهد، حکم مي کند.

[5:2] اي کساني که ايمان آورده ايد، به آداب و رسومي که خدا مقرر فرموده است و نيز به ماه هاي مقدس و حيواناتي که اهدا مي شوند و حلقه هايي که براي مشخص کردن آنهاست و به راهيان بيت الحرام (کعبه) که در پي رحمت و خوشنودي پروردگارشان هستند، بي حرمتي نكنيد. پس از اينکه سفر حج را به پايان رسانديد، مي توانيد شکار کنيد.* مبادا نفرتتان نسبت به مردمي که زماني شما را از رفتن به مسجدالحرام بازداشتند، شما را به ستمگري وادارد. در انجام کارهاي نيك و پرهيزکارانه همکاري کنيد؛ در اموري که گناه آلود و پليد است، شرکت نكنيد. خدا را در نظر داشته باشيد، خدا در اجراي مجازات سخت گير است.
Footnote

    فقط چهار عنصر گوشتي حرام شده، تعريف مي کند که مردار يعني چه؟

[5:3] حيواناتي که خودشان بميرند، خون، گوشت خوک* و هر حيواني که براي غير خدا نذر و اهدا شده باشد، حرام است. (حيواناتي كه خودشان بميرند از جمله آنهايي كه) خفه شده باشند، با چيزي مضروب شده باشند، از بلندي افتاده باشند، شاخ خورده باشند، حيوان درنده اي به آنها حمله کرده باشد- مگر آنکه حيوان را پيش از آنکه بميرد، نجات دهيد- و حيواناتي که در معابد قرباني شده باشند. و نيز تقسيم كردن گوشت از طريق قرعه کشي حرام است؛ اين عمل بسيار زشتي است. امروز، کافران از (ريشه کن ساختن) دين شما قطع اميد کرده اند؛ از آنها نترسيد، بلکه از من بترسيد. امروز، من دين شما را به حد كمال رسانده ام، نعمتم را بر شما تمام کرده ام و تسليم را به عنوان دين بر شما مقرر نموده ام. اگر کسي در اثر قحطي و گزسنگي ناچار شود (از غذاهاي حرام بخورد)، بي آنکه انگيزه گناه داشته باشد، پس خداست آمرزنده، مهربان ترين.
Footnote

[5:4] آنها از تو راهنمايي مي خواهند که چه چيزهايي برايشان حلال است، بگو: "تمام چيزهاي خوب و نيز آنچه سگ هاي تربيت شده و بازهاي شکاري براي شما صيد مي کنند، بر شما حلال است." شما طبق تعاليم خدا آنها را تربيت مي کنيد و مي توانيد از آنچه آنها براي شما مي گيرند، بخوريد و نام خدا را بر آن ذکر کنيد. خدا را در نظر داشته باشيد. خدا در حسابرسي باکفايت ترين است.

[5:5] امروز، تمام غذاهاي خوب بر شما حلال شد. خوراک مردمي که کتاب آسماني دارند، بر شما حلال است. و نيز، مي توانيد با زنان پاکدامن از ميان مؤمنان و نيز زنان پاکدامن از ميان پيروان كتاب آسماني پيشين ازدواج کنيد، مشروط بر آنکه مهريه ايشان را بپردازيد. نجابت خود را حفظ کنيد، زنا نکنيد و در نهان معشوقه نگيريد. هر کس ايمان را تکذيب کند، تمام اعمالش بيهوده خواهد بود و در آخرت با بازندگان خواهد بود.

    وضو

[5:6] اي کساني که ايمان آورده ايد، هنگامي که به نماز برمي خيزيد، بايد: (1) صورت هايتان را بشوييد، (2) دست هايتان را تا آرنج بشوييد، (3) سرهاي خود را مسح بکشيد و(4) پاهاي خود را تا قوزک پا بشوييد. اگر به دليل ارضاي جنسي تميز نيستيد، حمام کنيد. اگر بيمار، يا در حال سفر هستيد، يا چيزي از دستگاه گوارش (ادرار، مدفوع يا گاز از مخرج) دفع شد، يا با زنان (به طور تحريک آميز) تماس داشتيد و آب نيافتيد، تيمم کنيد. بدين ترتيب كه دستان خود را به خاک خشک تميز بزنيد، سپس با آن صورت و دست هاي خود را مسح بکشيد. خدا نمي خواهد دين را بر شما سخت بگيرد؛ او مي خواهد شما را پاكيزه گرداند و نعمتش را بر شما تمام کند، باشد كه سپاسگزار باشيد.

[5:7] نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد و پيماني را كه او با شما بست. شما گفتيد: "ما مي شنويم و اطاعت مي كنيم." بايد خدا را در نظر داشته باشيد؛ خدا كاملا از دروني ترين افكار شما آگاه است.

    شهادت دروغ ندهيد

[5:8] اي کساني که ايمان آورده ايد، بايد کاملا جانب انصاف را رعايت کنيد و هنگامي که شهادت مي دهيد، خدا را در نظر داشته باشيد. مبادا اختلافاتي که با بعضي از مردم داريد شما را به بي عدالتي وا دارد. کاملا منصفانه عمل کنيد، زيرا پرهيزكارانه تر است. خدا را در نظر داشته باشيد. خدا از آنچه مي کنيد، کاملا آگاه است.

[5:9] خدا به آنان که ايمان مي آورند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي گيرند، آمرزش و پاداشي بزرگ را وعده مي دهد.

[5:10] و اما کساني که ايمان نمي آورند و آيات ما را تکذيب مي کنند، از ساکنان دوزخ اند.

    خدا از مؤمنان دفاع مي کند

[5:11] اي کساني که ايمان آورده ايد، نعمات خدا را بر خود به ياد آوريد؛ هنگامي که برخي از مردم دست تجاوز عليه شما دراز کردند، شما را حفظ کرد و دست آنها را کوتاه کرد. خدا را در نظر داشته باشيد؛ مؤمنان بايد به خدا توکل کنند.

    شرايط لازم براي ماندن در پناه خدا

[5:12] خدا از فرزندان اسراييل پيماني گرفته بود و ما دوازده تن از ايشان را به عنوان سران قوم برگزيديم. و خدا گفت: "من با شما هستم، تا زماني که نمازها (ارتباط با خدا) را بر پا داريد، زکات (انفاق واجب) را بدهيد و به رسولان من ايمان بياوريد و به آنان احترام بگذاريد و همواره به خدا وام دهيد، وام پرهيزکاري. سپس من گناهانتان را خواهم بخشيد و شما را در باغ هايي با نهرهاي روان داخل خواهم كرد. هر کس پس از اين کافر شود، بي گمان از راه راست منحرف شده است."

    نتايج نقض پيمان خدا

[5:13] نتيجه پيمان شکني آنها اين شد که ما آنان را محکوم کرديم و موجب شديم دل هايشان سخت شود. درنتيجه، کلمات را از معني حقيقي خود بيرون کشيدند و به بعضي از احکامي که به آنها داده شد، بي اعتنا شدند. و تو همواره شاهد خيانت هاي آنان خواهي بود، مگر شمار اندکي از آنها. از آنان درگذر و به آنها اعتنا مکن. خدا خيرخواهان را دوست دارد.

    مسيحيان، نيز، بايد از رسول خدا اطاعت کنند

[5:14] و نيز از کساني که گفتند: "ما مسيحي هستيم،" پيمان گرفتيم. ولي آنها به بعضي از احکام داده شده اعتنا نکردند. درنتيجه، آنان را به دشمني و نفرت ميان خود محکوم کرديم، تا روز رستاخيز. سپس خدا آنان را از آنچه کرده بودند، آگاه خواهد کرد.

    قرآن: پيام خدا به يهوديان و مسيحيان

[5:15] اي کساني که کتاب آسماني داريد، رسول ما نزد شما آمده است تا بسياري از آنچه را که در کتاب آسماني کتمان كرده ايد، براي شما اعلان کند و از بسياري ديگر از زياده روي هاي شما درگذرد. از جانب خدا نوري روشنگر فرا راهتان قرار گرفته است و کتابي آسماني که عميق و پرمحتواست.

[5:16] خدا با آن، كساني را كه در پي رضايت و خوشنودي او هستند، هدايت مي كند. او آنها را به راه هاي صلح هدايت مي نمايد، به خواست خود از تاريكي ها به روشنايي رهنمون مي سازد و در راهي مستقيم هدايت مي كند.

    کفر بزرگ

[5:17] كساني درواقع مرتد هستند كه مي گويند خدا همان مسيح، پسر مريم است. بگو: "اگر او اراده مي کرد که مسيح، پسر مريم و مادرش و همه اهل زمين را نابود کند، چه کسي مي توانست با خدا به مخالفت برخيزد؟" از آن خداست فرمانروايي آسمان ها و زمين و آنچه در ميان آنهاست. او آنچه بخواهد، مي آفريند. خداست قادر مطلق.

    رسول خدا براي يهوديان، مسيحيان و مسلمانان

[5:18] يهوديان و مسيحيان گفتند: "ما فرزندان خدا و محبوب او هستيم." بگو: "پس چرا او شما را براي گناهانتان تنبيه مي كند؟ شما هم انسان هايي هستيد مانند انسان هاي ديگري كه او آفريد." او هر كه را بخواهد، مي بخشد و هر كه را بخواهد، تنبيه مي كند. فرمانروايي آسمان ها و زمين و هرچه در ميان آنهاست، از آن خداست و سرنوشت نهايي به سوي اوست.

    رسول ميثاق خدا

[5:19] اي کساني که کتاب آسماني داريد، پس از مدت ها كه رسولي نبود، رسول ما نزد شما آمده است، تا چيزها را براي شما توضيح دهد، تا نگوييد: "ما هيچ پنددهنده يا هشدار دهنده اي دريافت نكرديم." اينك پنددهنده و هشدار دهنده اي برايتان آمده است. خداست قادر مطلق.*(
Footnote

[5:20] به ياد آوريد که موسي به قوم خود گفت: "اي قوم من، نعمات خدا را بر خود به ياد آوريد: او از ميان شما پيامبراني برگزيد، شما را به پادشاهي رساند و به شما چيزهايي عطا کرد که هرگز به هيچيک از مردم عطا نکرد.

    خدا سرزمين مقدس را به اسراييل مي دهد

[5:21] " اي قوم من، به سرزمين مقدسي که خدا براي شما مقرر فرموده است، وارد شويد و سرکشي نکنيد، مبادا بازنده شويد."

[5:22] آنها گفتند: "اي موسي، درآنجا مردمي نيرومند به سر مي برند و تا آنها از آنجا بيرون نروند، ما به آنجا وارد نخواهيم شد. اگر آنها خارج شوند، ما وارد مي شويم."

[5:23] دو تن از مردان حرمتگزار که خدا به ايشان نعمت بخشيده بود، گفتند: "کافي است از دروازه وارد شويد. مطمئنا غلبه خواهيد کرد. به خدا توکل کنيد، اگر مؤمن هستيد."

    با وجود تمام معجزاتي که ديدند

[5:24] آنها گفتند: "اي موسي، تا زماني که آنها در آنجا هستند، هرگز ما قدم بدانجا نخواهيم گذاشت. بنابراين- تو و پروردگارت- برويد و بجنگيد. ما همين جا نشسته ايم."

[5:25] او گفت: "پروردگار من، من فقط اختيار خود و برادرم را دارم. پس به ما اجازه ده تا از مردم ستمکار جدا شويم."

[5:26] او گفت: "از اين پس، تا چهل سال بر آنان حرام شد، که در طي اين مدت در زمين سرگردان خواهند بود. و براي چنين مردم ستمکاري غمگين مباش."

    اولين قتل(

[5:27] شرح حال حقيقي دو پسر آدم را برايشان بخوان. آنها هديه اي ارائه كردند و از يكي از آنها پذيرفته شد، ولي از ديگري پذيرفته نشد. او گفت: "من مطمئنا تو را خواهم كشت." او گفت: "خدا فقط از پرهيزكاران مي پذيرد.

[5:28] "اگر تو دستت را براي كشتن من دراز كني، من دستم را براي كشتن تو دراز نمي كنم. زيرا من به هيبت و حرمت خدا، پروردگار جهان ارج مي نهم.

[5:29] "من مي خواهم كه تو بار گناه من و گناه خود را به دوش بگيري، نه من. و سرانجام با ساكنان دوزخ خواهي بود. چنين است جزاي ستمكاران."

[5:30] غرورش، وي را بر آن داشت تا برادرش را بكشد. او را کشت و سرانجام از بازندگان شد.

[5:31] سپس خدا كلاغي فرستاد تا خاك را چنگ بزند، تا به او بياموزد كه چگونه جسد برادرش را دفن كند. او گفت: "واي بر من؛ من به اندازه اين كلاغ شعور نداشتم، تا جسد برادرم را به خاك بسپارم." او سراپا پشيمان شد.

    قباحت قتل

[5:32] از اين رو، ما بر بني اسراييل مقرر كرديم كه هر كس شخصي را كه مرتكب قتل يا جنايات هولناك نشده باشد، به قتل برساند، مانند آن است كه تمام مردم را به قتل رسانده است. و هر كس از كشتن شخصي بگذرد، مانند آن است كه جان تمام مردم را نجات داده است. رسولان ما با آيات و مدرك هاي روشن نزد آنها رفتند، ولي اكثرشان، پس از همه اينها، هنوز از حد خود تجاوز مي كنند.

    مجازات اعدام: در چه مواردي ذيحق است؟

[5:33] مجازات بحق کساني که با خدا و رسولش مي جنگند و جنايات سنگين مرتکب مي شوند، اين است که کشته شوند، يا به صليب آويخته شوند، يا دست ها و پاهايشان را در خلاف جهت يکديگر قطع كنند، يا از آن سرزمين تبعيد شوند. اين براي خوارکردنشان در اين دنياست، سپس در آخرت از عذاب بسيار بدتري رنج مي برند.

[5:34] به استثناي کساني که پيش از آنکه بر آنان غالب شويد، توبه کنند. شما بايد بدانيد که خدا آمرزنده است، مهربان ترين.

[5:35] اي كساني كه ايمان داريد، هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد و در جستجوي راه و روشي به سوي او باشيد و در راه او بكوشيد تا موفق شويد.

    بهاي کفر

[5:36] مسلما، كساني كه كافر شدند، اگر صاحب همه چيز در روي زمين، حتي دو برابر آن بودند و همه را به عنوان غرامت براي رهايي از مجازات روز رستاخيز تقديم مي كردند، از آنها پذيرفته نمي شد؛ آنها سزاوار عذابي دردناك شده اند.

[5:37] آنها مي خواهند از دوزخ خارج شوند، ولي دريغا كه هرگز نمي توانند از آنجا خارج شوند؛ عذابشان ابدي است.

    مدرک رياضي در تاييد عدل قرآني

[5:38] دست دزد را، مذکر يا مؤنث، به عنوان تنبيه جرمش علامت بگذاريد،* و براي آنکه درس عبرتي باشد از جانب خدا. خداست صاحب اقتدار، حکيم ترين.
Footnote

[5:39] اگر کسي پس از ارتکاب به اين جرم توبه کند و خود را اصلاح نمايد، خدا توبه اش را مي پذيرد. خداست آمرزنده، مهربان ترين.

[5:40] آيا نمي داني كه خدا صاحب فرمانروايي آسمان ها و زمين است؟ او هر كه را بخواهد، مجازات مي كند و هر كه را بخواهد، مي بخشد. خداست قادر مطلق.

[5:41] اي رسول، اندوهگين مشو از کساني که در کفر مي شتابند و به زبان مي گويند: "ما ايمان داريم،" وحال آنکه دل هايشان ايمان ندارد. در ميان يهوديان، بعضي به سخنان دروغ گوش سپردند. آنها به مردمي گوش دادند که هرگز تو را ملاقات نكردند و کلمات را از مفهوم حقيقي خود تحريف کردند، سپس گفتند: "اگر اين به شما داده شد، بپذيريد، ولي اگر چيزي به شما داده شد که با اين فرق دارد، مواظب باشيد." هر که را خدا بخواهد منحرف کند، تو هرگز نمي تواني او را در برابر خدا کمک کني. خدا نمي خواهد دل هايشان را پاک کند. آنها در اين دنيا سزاوار خواري شده اند، و در آخرت، به عذابي هولناک گرفتار خواهند شد.

[5:42] آنها از دروغ ها پيروي مي كنند و از درآمدهاي نامشروع مي خورند. اگر نزد تو بيايند تا در ميانشان قضاوت كني، مي تواني در ميان آنها قضاوت كني، يا نسبت به آنها بي اعتنا باشي. اگر بخواهي به آنها بي اعتنا باشي، آنها نمي توانند كوچك ترين ضرري به تو برسانند. اما اگر در ميانشان قضاوت مي كني، بايد منصفانه قضاوت كني. خدا افراد منصف را دوست دارد.

[5:43] چرا از تو مي خواهند تا در ميانشان قضاوت کني و حال آنکه تورات نزد آنهاست و قانون خدا در آن آمده است و خودشان تصميم گرفتند که آن را ناديده بگيرند؟ آنها مؤمن نيستند.

    احترام به کتب آسماني پيشين

[5:44] ما تورات* را نازل كرده ايم، که در آن هدايت و نور است. پيامبران يهود و نيز خاخام ها و کشيش ها بر طبق آنچه در کتاب خدا به آنها ديکته شده بود و بر آن شاهد بودند، حکم مي کردند. بنابراين، انسان ها را ارج ننهيد، بلکه هيبت و حرمت مرا ارج نهيد. و آيات مرا به بهاي ناچيز معامله نکنيد. کساني که بر طبق آيات خدا حکم نمي کنند، ظالم هستند.
Footnote

    قانون مساوات و برابري

[5:45] و در آن براي آنها مقرر کرديم که: جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بيني در برابر بيني، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و در برابر هر لطمه اي لطمه اي معادل آن. اگر کسي به عنوان صدقه از حق خود صرف نظر کند، کفاره اي براي گناهان او خواهد بود. کساني که بر ظبق آيات خدا حکم نمي کنند، ظالم هستند.

    انجيل عيسى: هدايت و نور بود

[5:46] پس از آنها، ما عيسي، پسر مريم را فرستاديم كه كتاب آسماني پيشين، تورات را تصديق مي كرد. ما به او انجيل داديم كه حاوي هدايت و نور بود و تورات، كتاب آسماني پيشين، را تصديق مي كرد و بر هدايت و نور آن مي افزود و تعاليم روشنگري بود براي پرهيزكاران.

[5:47] اهل انجيل بايد بر طبق آياتي كه خدا در آن فرستاده است، حكم كنند. كساني كه بر طبق آيات خدا حكم نمي كنند، ستمکار هستند.

    قرآن: مرجع نهايي

[5:48] سپس ما اين كتاب آسماني را به حقيقت بر تو نازل كرديم، كه كتاب هاي آسماني پيشين را تصديق مي كند و جايگزين آنهاست. تو در ميان آنها بر طبق آيات خدا حكم كن و از خواسته هايشان چنانچه برخلاف حقيقتي است كه بر تو آمده است، پيروي نكن. ما براي هر يك از شما قوانيني مقرر كرده ايم و آداب و رسوم متفاوت. اگر خدا مي خواست، مي توانست شما را يك امت واحد قرار دهد، ولي او اين چنين از طريق آياتي كه به هر يك از شما داده است، شما را امتحان مي كند. بايد در پرهيزكاري رقابت كنيد. سرنوشت نهايي شما- همگي شما- به سوي خداست. سپس، او شما را از آنچه اختلاف کرده بوديد، آگاه خواهد كرد.

[5:49] تو بر طبق آنچه خدا بر تو نازل کرده است، ميانشان حکم کن. از خواسته هايشان پيروي نکن و مواظب باش تا مبادا تو را از برخي از آيات خدا منحرف سازند. اگر روي گرداندند، پس بدان که خدا مي خواهد آنان را به سزاي بعضي از گناهانشان مجازات كند. مسلما، بسياري از مردم ستمکار هستند.

[5:50] آيا آنها مي خواهند از قانون زمان جاهليت پيروي كنند؟ براي كساني كه به يقين رسيده اند، قانون چه كسي بهتر از قانون خداست؟

    بعضي از يهوديان و مسيحيان نمي توانند دوست باشند

[5:51] اي کساني که ايمان آورده ايد، با بعضي از يهوديان و مسيحيان متحد نشويد؛ اينان ياران يکديگرند. کساني از شما که با اين افراد متحد شوند، از آنها هستند. خدا ستمگران را هدايت نمي کند.

[5:52] خواهي ديد که آنان که در دل شک راه مي دهند، شتابان به آنها مي پيوندند و مي گويند: "از اين مي ترسيم که مبادا شکست بخوريم." باشد که خدا پيروزي، يا حكمي از جانب خويش بياورد، که باعث شود از افکار نهفته خود پشيمان شوند.

[5:53] سپس مؤمنان خواهند گفت: "آيا اينان همان مردمي هستند كه قاطعانه به خدا سوگند ياد كردند كه با شما بودند؟" اعمالشان به هدر رفته است؛ آنها از بازندگان هستند.

[5:54] اي كساني كه ايمان آورده ايد، اگر از دين خود بازگرديد، پس خدا مردمي را جايگزين شما خواهد كرد كه هم او آنها را دوست دارد و هم آنها او را دوست دارند. آنها با مؤمنان مهربان و با كافران سخت گير خواهند بود و در راه خدا كوشش خواهند كرد، بدون آنكه از هيچ سرزنشي بترسند. چنين است رحمت خدا. او آن را به هر كه بخواهد، عطا مي كند. خداست سخاوتمند، داناي مطلق.

[5:55] ياران حقيقي شما، خدا و رسولش هستند و مؤمناني که نمازها (ارتباط با خدا) را به جا مي آورند و زکات (انفاق واجب) را مي دهند و به رکوع مي روند.

[5:56] کساني که خود را ياران خدا و رسولش و کساني که ايمان آوردند قرار دهند، به حزب خدا تعلق دارند؛ مسلما آنها پيروز هستند.

    کدام يهوديان و مسيحيان

[5:57] اي کساني که ايمان آورده ايد، با آن عده از دريافت کنندگان کتاب آسماني پيشين که دين شما را به مسخره و ريشخند مي گيرند، دوست نشويد و با کافران نيز دوستي نکنيد. هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد، اگر واقعا مؤمن هستيد.

    سركشى صاحبان كتاب

[5:58] هنگامي که به نماز فرا مي خوانيد، آن را به مسخره و ريشخند مي گيرند. اين براي آنست که آنها مردمي هستند که نمي فهمند.

[5:59] بگو: "اي اهل كتاب، آيا نفرت شما نسبت به ما براي اين نيست كه ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شد و به آنچه پيش از ما نازل شد، ايمان داريم و براي آنكه اكثر شما پرهيزكار نيستيد؟"

[5:60] بگو: "بگذاريد به شما بگويم كه چه كساني در نظر خدا بدترين هستند: كساني كه مورد لعنت خدا قرار گرفتند پس از آنكه سزاوار خشم او شدند، تا اينكه او آنها را به (پستى) ميمون ها و خوك ها و بت پرستان درآورد. اينان بسيار بدترند و از راه راست دورتر."

[5:61] هنگامي که نزد شما مي آيند، مي گويند: "ما ايمان داريم،" اگرچه هنگام ورود سراپا در کفر بودند و هنگام خروج سراپا در كفرند. خدا از آنچه پنهان مي دارند، کاملا آگاه است.

[5:62] بسياري از آنان را مي بيني که در پليدي، تجاوز و حرام خواري مي شتابند. مسلما اعمال آنها باعث بدبختي است.

[5:63] اگر فقط خاخام ها و كشيش ها آنها را از سخنان گناه آلود و درآمدهاي نامشروع باز مي داشتند! مسلما، آنچه مرتکب مي شوند، باعث بدبختي است.

    کفر به خدا

[5:64] يهوديان حتي گفتند: "دست خدا بسته است!" اين دست هاي آنهاست كه بسته است. آنها به سبب چنين كفري كه بر زبان آوردند، لعنت شدند. بلكه، دست هاي او كاملا باز است. او هر طور كه بخواهد، مي بخشد. يقينا، آنچه پروردگارت بر تو نازل كرده است، باعث خواهد شد تا آنها در ستمكاري و كفري عميق تر فرو روند. درنتيجه، ما آنها را تا روز رستاخيز به عداوت و نفرت در ميان خودشان گرفتار كرديم. هرگاه آتش جنگي بيفروزند، خدا آن را فرو مي نشاند. آنها در زمين به فساد مي گردند و خدا پليدكاران را دوست ندارد.

    نجات يهوديان و مسيحيان

[5:65] اگر فقط اهل كتاب ايمان بياورند و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش گيرند، ما نيز گناهانشان را مي بخشيم و آنان را به باغ هاي فرح بخش وارد مي كنيم.

    بايد به اين قرآن ايمان بياورند

[5:66] اگر فقط از تورات و انجيل و آنچه در اين از جانب پروردگارشان نازل شده است، حمايت مي کردند، از فراز سرشان و از زير پايشان سرشار از نعمت مى شدند. بعضي از آنها پرهيزكارند، ولي بسياري از آنها پليد هستند.

    رسول بايد ابلاغ كند

[5:67] اي رسول، آنچه را که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است، ابلاغ كن- تا زماني که چنين نکني، پيام او را نرسانده اي- و خدا تو را از مردم حفظ خواهد کرد. خدا مردم کافر را هدايت نمي كند.

[5:68] بگو: "اي اهل كتاب، شما هيچ پايه و اساسي نداريد، مگر آنكه از تورات و انجيل و از آنچه در اين از جانب پروردگارتان بر شما فرستاده شده است، حمايت كنيد." مطمئنا، آنچه از جانب پروردگارت نازل شده است، باعث خواهد شد كه بسياري از آنها در ستم و كفري عميق تر فرو روند. بنابراين، براي مردم كافر متاسف نباش.

    حداقل شرايط لازم براي رستگارى

[5:69] مسلما، کساني که ايمان دارند، آنان که يهودي هستند، تازه به دين گرويدگان و مسيحيان؛ هريک از آنها که (1) به خدا ايمان داشته باشد و(2) به روز آخر ايمان بياورد و (3) زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش گيرد، نه از چيزي بترسد و نه اندوهگين خواهد شد.

[5:70] ما از بني اسراييل عهدي گرفته ايم و براي آنها رسولاني فرستاده ايم. هرگاه رسولي با آنچه كه دوست نداشتند، نزدشان رفت، بعضي از آنها را تكذيب كردند و بعضي را كشتند.

[5:71] آنها فكر كردند كه مورد آزمايش قرار نخواهند گرفت، پس كور و كر شدند. سپس خدا آنها را بخشيد، ولي دوباره بسياري از آنها كور و كر شدند. خدا بر تمام اعمالشان بيناست.

    مسيحيت امروز دين عيسي نيست

[5:72] کافران درواقع کساني هستند که مي گويند خدا همان مسيح، پسر مريم است. شخص مسيح گفت: "اي بني اسراييل، خدا را بپرستيد؛ پروردگار من و پروردگار شما." هر کس به هر نحوي به خدا شرک آورد، خدا بهشت را بر او حرام کرده است و سرنوشت او دوزخ است. ستمکاران هيچ ياوري نخواهند داشت.

[5:73] درواقع، کافران کساني هستند که مي گويند خدا ثلثي از تثليث است. هيچ خدايي جز خداي واحد نيست. كساني از آنها كه كافر شدند، سزاوار مجازاتي دردناک خواهند شد، مگر آنكه از گفتن اين سخن دست بردارند.

[5:74] آيا به درگاه خدا توبه نمي کنند و از او طلب بخشش نمي خواهند؟ خداست آمرزنده، مهربان ترين.

[5:75] مسيح، پسر مريم، جز رسولي مانند رسولان پيش از او نيست و مادرش پارسا بود. هر دو آنها غذا مي خوردند. توجه كن كه چگونه آيات را برايشان توضيح مي دهيم و توجه كن كه چگونه هنوز در انحراف به سر مي برند!

[5:76] بگو: "آيا در كنار خدا معبودان بي قدرتي را مي پرستيد كه نه مي توانند به شما ضرري برسانند و نه منفعتي؟ خداست شنوا، داناي مطلق."

    دوستان خود را با دقت انتخاب کنيد

[5:77] بگو: "اي اهل كتاب، در دين خود زياده روي نکنيد و غير از حق نگوييد و از عقايد مردمي كه گمراه شده اند و بسياري از مردم را گمراه كرده اند، پيروي نكنيد؛ آنها از راه راست بسيار دور هستند."

[5:78] کساني از بني اسراييل که کافر شدند به زبان داوود و عيسي، پسر مريم لعنت شدند. اين به خاطر آن است که آنها نافرماني کردند و از حد تجاوز نمودند.

    بي تفاوتي محکوم است

[5:79] آنها يکديگر را از کار پليد و ناروا نهي نمي کردند. مسلما، آنچه انجام دادند، باعث بدبختي است .

[5:80] بسياري از آنها را مي بيني كه با كساني كه كافرند، متحد مي شوند. آنچه دست هايشان از پيش براي نفس خويش فرستاده است، واقعا مايه بدبختي است. خدا از آنها خشمگين است و درنتيجه، آنها تا ابد در عذاب خواهند بود.

[5:81] اگر آنها به خدا و به پيامبر و به آنچه بر او در اين نازل شد، ايمان آورده بودند، با آنها دوستي نمي كردند. اما بسياري از آنها پليد هستند.

    بيان يک واقعيت

[5:82] بدترين دشمنان مؤمنان را يهوديان و مشركان خواهي يافت و نزديك ترين مردم را در دوستي با مؤمنان كساني خواهي يافت كه مي گويند: "ما مسيحي هستيم." اين به دليل آن است كه آنها در ميان خود كشيشان و راهباني دارند و آنها متكبر نيستند.

[5:83] هرگاه آنچه را كه به رسول نازل شد، مي شنوند، از آنجايي كه حقيقت را تشخيص مي دهند، مي بيني كه چشم هايشان پر از اشك مي شود و مي گويند: "پروردگار ما، ما ايمان آورده ايم، پس ما را در زمره شاهدان محسوب بدار.

[5:84] "چرا نبايد به خدا و به حقيقتي که بر ما آمده است، ايمان بياوريم و اميدوار باشيم که پروردگارمان ما را در جمع صالحان بپذيرد؟"

[5:85] خدا به پاس اين سخن به آنها پاداش داده است و آنها را به باغ هايي با نهرهاي روان وارد خواهد کرد. ايشان جاودانه در آن ماندگارند. چنين است پاداش نيکوکاران.

[5:86] و اما کساني که ايمان نمي آورند و آيات ما را تكذيب مي كنند، از اهالي دوزخ اند.

    حلال را حرام نکنيد

[5:87] اي کساني که ايمان آورده ايد، چيزهاي خوبي را که خدا حلال کرده است، حرام نکنيد و از حد تجاوز نکنيد؛ خدا متجاوزان را دوست ندارد.

[5:88] و از چيزهاي خوب و حلالي كه خدا برايتان فراهم كرده است، بخوريد. هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد، يكتايي كه به او ايمان داريد.

[5:89] خدا شما را براي سوگندهايي که بي اراده بر زبان مي آوريد، مسئول نمي داند؛ او شما را به خاطر نيات واقعي تان مسئول مي داند. اگر سوگندي را بشکنيد، براي جبران آن بايد ده تهيدست را از غذايي که به خانواده خود مي دهيد، طعام دهيد، يا پوشاکشان را تامين کنيد، يا برده اي آزاد کنيد. اگر توانايي مالي اش را نداريد، پس سه روز روزه بگيريد. اين کفاره شکستن سوگندهايي است که قول داديد به آنها وفا کنيد. به سوگندهاي خود وفا کنيد. خدا اين چنين آياتش را براي شما شرح مي دهد، باشد که سپاسگزار باشيد.

    مسکرات و قمار حرام است

[5:90] اي كساني كه ايمان داريد، مسكرات و قمار و معابد بت ها و بازي هاي شانسي از اعمال پليد شيطان است؛ از آنها دوري كنيد، تا موفق شويد.

[5:91] شيطان از طريق مسكرات و قمار مي خواهد ميان شما دشمني و نفرت ايجاد كند و شما را از ياد خدا و نماز بازدارد. پس آيا خودداري مي كنيد؟

[5:92] از خدا اطاعت کنيد و از رسول اطاعت کنيد و هشيار باشيد. اگر روي بگردانيد، پس بدانيد که تنها وظيفه رسول ما اين است که پيام را به بهترين نحو برساند.

[5:93] کساني که ايمان آورده اند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي گيرند، هر غذايي که مي خورند گناهي نمي کنند، تا زماني که احکام را رعايت کنند، ايمان داشته باشند و زندگي پرهيزکارانه اي را دنبال کنند، سپس تقوا و ايمان خود را حفظ کنند و به پرهيزكاري و پارسايي ادامه دهند. خدا، نيکان را دوست دارد.

    حفظ حيات وحش

[5:94] اي كساني كه ايمان آورده ايد، خدا (در طي حج) شما را با شكارهايي كه در دسترس و تيررس شماست، امتحان خواهد كرد. خدا اين چنين كساني را كه در ميان شما در خلوت خود او را در نظر دارند، مشخص مي كند. كساني كه پس از اين از حد تجاوز كنند، سزاوار مجازاتي دردناك شده اند.

[5:95] اي کساني که ايمان آورده ايد، در طي سفر حج هيچ شکاري را نکشيد. هر کس شکاري بکشد، جريمه اش بايد به همان تعداد از چارپايان باشد كه از حيوانات شکاري کشته است. در ميان شما بايد دو شخص منصف قضاوت کنند. آنها بايد اطمينان حاصل کنند که هدايا به کعبه برسند. در غير اين صورت، او مي تواند اين گناه را با طعام دادن به تهيدستان جبران کند، يا معادلش روزه بگيرد. خدا گناهان گذشته را مورد عفو قرار داده است. اما اگر كسي چنين گناهي را تكرار كند، خدا انتقام آن را خواهد گرفت. خداست صاحب اقتدار، انتقام گيرنده.

    تمام موجودات دريايي براي خوردن حلال است

[5:96] تمام موجودات دريايي براي خوردن شما حلال است. در تمام مدت حج، اين توشه سفر شما را فراهم مي كند. در طول حج شكار نكنيد. هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد، يكتايي كه نزد او احضار خواهيد شد.

[5:97] خدا، کعبه، مسجد مقدس* را مقرر کرده است تا پناهگاهي براي مردم باشد و نيز ماه هاي مقدس، هدايا (به مسجد مقدس) و حلقه هاي علامت گذاري آنها را تعيين کرده است. بدانيد که خدا آنچه را كه در آسمان ها و زمين است، مي داند و اينکه خداست داناي مطلق.
Footnote

[5:98] بدانيد که خدا در اجراي مجازات سختگير است و اينکه خداست آمرزنده، مهربان ترين

[5:99] تنها وظيفه رسول رساندن پيام است و خدا هرچه را آشكار كنيد و هرچه را پنهان نماييد، مي داند.

[5:100] اعلام کن: "بد و خوب يکسان نيستند، حتي اگر کثرت بدي ها تو را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين، اي خردمندان (حتي اگر در اقليتيد)، هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد، باشد که موفق شويد."

[5:101] اي کساني که ايمان آورده ايد، در مورد چيزهايي نپرسيد که اگر پيش از موقع بر شما آشکار شوند، شما را آزار دهند. اگر در نور قرآن درباره آنها سئوال کنيد، براي شما واضح خواهد شد. خدا عمدا از آنها چشم پوشي کرده است. خداست آمرزنده، باگذشت.

[5:102] ديگران هم پيش از شما همين سئوالات را مطرح كرده اند، سپس به آن كافر شدند.

[5:103] خدا چارپاياني را كه تركيب هاي خاصي از نر و ماده مي زايند و چارپاياني كه با سوگندي آزاد شدند و آن حيواني را كه دو نر پشت سر هم مي زايد و آن گاو نري را كه پدر ده تا باشد، حرام نكرد. اين كافران هستند كه چنين دروغ هايي درباره خدا ساختند. اكثر آنها نمي فهمند.

    کورکورانه از دين پدرانتان پيروي نکنيد

[5:104] و چون به آنها گفته شود: "به سوي آنچه خدا نازل کرده است و به سوي رسول بياييد،" مي گويند: "آنچه والدينمان را بدان يافتيم، براي ما كافي است." اگر والدينشان چيزي نمي دانستند و هدايت نشده بودند، چطور؟

[5:105] اي کساني که ايمان آورده ايد، فقط نگران گردن خود باشيد. اگر ديگران گمراه شوند، تا زماني كه شما هدايت شده باشيد، نمي توانند به شما آسيبي برسانند. سرنوشت نهايي همگي شما به سوي خداست. سپس او شما را از هر كاري كه كرده بوديد، آگاه خواهد كرد.

    شاهد بر وصيت نامه

[5:106] اي کساني که ايمان آورده ايد، هنگامي که يکي از شما در آستانه مرگ قرار گيرد، بايد دو شخص منصف را از ميان خودتان بر وصيت شاهد بگيريد. اگر در حال سفر باشيد، پس دو نفر ديگر مي توانند شاهد باشند. براي آنکه شک و ترديدي برايتان باقي نماند، بگذاريد شاهدان پس از به جا آوردن نماز به خدا سوگند ياد کنند که: "ما از اين موضوع استفاده شخصي نخواهيم کرد، حتي اگر وصيت کننده از خويشان ما باشد. و شهادت خدا را کتمان نخواهيم کرد. در غير اين صورت، گناهکار خواهيم بود."

[5:107] اگر معلوم شود كه شاهدان جانبداري مي كنند، پس بايد از دو نفر ديگر خواسته شود تا جاي آنها را بگيرند. دو نفري را انتخاب كنيد كه مورد ظلم شاهدان اول قرار گرفتند و بگذاريد به خدا سوگند ياد كنند كه: "شهادت ما از شهادت آنها درست تر است؛ و ما تبعيض قائل نخواهيم شد. در غير اين صورت، از ستمكاران خواهيم بود."

[5:108] اين شيوه مناسب ترى است كه آنها را تشويق كند تا شهادت درستى بدهند، بترسند از اينكه قسمشان مانند شاهدان قبلى پذيرفته نشود. خدا را در نظر داشته باشيد و گوش فرا دهيد. خدا ستمكاران را هدايت نمى كند.

    رسولاني که از اين دنيا رفته اند كاملا بي خبرند

[5:109] روزي خواهد آمد که خدا رسولان را احضار خواهد کرد و از ايشان سئوال نمايد: "چگونه به شما پاسخ دادند؟" آنها خواهند گفت: " ما هيچ دانشي نداريم. تويي که بر تمام اسرار دانايي."

[5:110] خدا خواهد گفت: "اي عيسي، پسر مريم، نعمت هاي مرا بر خود و بر مادرت به ياد آور. من تو را با روح القدس حمايت كردم، تا بتواني در گهواره و هم چنين در بزرگسالي با مردم سخن بگويي. من به تو كتاب آسماني، حكمت، تورات و انجيل آموختم. به ياد آور كه تو به اذن من از گل پيكر پرنده اي را آفريدي. سپس در آن دميدي و آن به اجازه من به پرنده اي زنده تبديل شد. تو به اذن من كور و جذامي را شفا دادي و مرده را به اذن من زنده كردي. به ياد آور كه من تو را از بني اسراييل حفظ كردم، كساني كه با وجود معجزاتي شگرف كه به آنها نشان دادي، مي خواستند به توآسيب برسانند. كافران در ميان آنها گفتند: "اين شعبده اي است آشكار."

[5:111] "به ياد آور که من به حواريون الهام کردم: 'به من و به رسول من ايمان آوريد.' آنها گفتند: 'ما ايمان آورده ايم و شاهد باش که ما از تسليم شدگانيم.' "

    ضيافت

[5:112] به ياد آور که حواريون گفتند: "اي عيسي، پسر مريم، آيا پروردگار تو مي تواند خوراک مفصلى از آسمان بر ما فرو فرستد؟" او گفت: "هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد، اگر مؤمن هستيد."

[5:113] آنها گفتند: "ما مي خواهيم از آن بخوريم، تا اطمينان قلبي بيشتري پيدا كنيم و مطمئن شويم که تو به ما حقيقت را گفته اي. ما بر آن شاهد خواهيم بود."

    معجزات بزرگتر مسئوليت بيشتر همراه دارد

[5:114] عيسي، پسر مريم گفت: "بارالها، اي پروردگار ما، خوراک مفصلي از آسمان بر ما فرو فرست. بگذار آن براي يکايک ما فراواني آورد و نشانه اي از جانب تو باشد. براي ما روزي فراهم کن؛ تو بهترين روزي دهنده هستي."

[5:115] خدا گفت: "من اينک آن را پايين مي فرستم. هر كس از شما كه پس از آن كافر شود، چنان مجازاتش کنم که هرگز کسي را بدان گونه مجازات نکرده باشم."

    در روز رستاخيز

[5:116] خدا خواهد گفت: "اي عيسي، پسر مريم،* آيا تو به مردم گفتي 'که مرا و مادرم را معبوداني در كنار خدا قرار دهيد؟' " او خواهد گفت: "تجليل تو را. من نمي توانستم چيزي جز حقيقت بر زبان آورده باشم. اگر من آنرا گفته بودم، تو از آن خبر داشتي. تو از افکار من آگاهي و من از افکار تو بي خبرم. تويي که بر تمام اسرار واقفي.
Footnote

[5:117] "من به آنها فقط چيزي را گفتم كه تو به من امر كردي بگويم، كه: "خدا را بپرستيد، پروردگار من و پروردگار شما." من تا زماني كه با آنها زندگي مي كردم در ميانشان شاهد بودم. هنگامي كه تو به زندگي من در زمين خاتمه دادي، تو بر آنها ناظر بودى. تو بر همه چيز شاهدى.

[5:118] "اگر آنها را تنبيه كني، آنها بندگان تو هستند، اگر آنها را عـفو كني، تويي صاحب اقتدار، حکيم ترين."

[5:119] خدا اعلام خواهد داشت: "اين روزي است که راستگويي راستگويان نجاتشان خواهد داد." آنها سزاوار باغ هايي با نهرهاي روان شده اند. آنها در آن جاودان مي مانند. خدا از آنها خوشنود است و آنان از او خوشنودند. اين بزرگ ترين پيروزي است.

[5:120] فرمانروايي آسمان ها و زمين و هرچه در آن است، از آن خداست و اوست قادر مطلق.