Sura 47, Muhammad (Muhammad)[47:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[47:1] کساني که ايمان نمي آورند و از راه خدا بازمي دارند، او اعمالشان را باطل مي کند.

[47:2] كساني كه ايمان دارند و اعمال پرهيزكارانه انجام مي دهند و به آنچه بر محمد نازل شد- كه حقيقتي است از جانب پروردگارشان- ايمان مي آورند، او گناهانشان را مي بخشد و به آنها رضايت خاطر عطا مي كند.

[47:3] زيرا کساني که ايمان نياوردند از باطل پيروي مي کنند، ولي کساني که ايمان آوردند از حقيقتي که از جانب پروردگارشان آمده است، پيروي مي کنند. خدا اين چنين آنها را براي مردم مثال مي زند.

[47:4] اگر (در جنگ) با کافران برخورد کرديد، مي توانيد به گردن هايشان بزنيد. اگر آنان را به اسارت مي گيريد، مي توانيد آزادشان کنيد، يا غرامت بگيريد تا جنگ به پايان رسد. اگر خدا مي خواست، مي توانست بدون جنگ، به شما پيروزي عطا کند. ولي او شما را اين چنين با يکديگر مي آزمايد. و اما کساني که در راه خدا کشته مي شوند، او هرگز فداکاري هايشان را تباه نخواهد کرد.

[47:5] او آنها را هدايت خواهد كرد و به آنها رضايت خاطر ارزاني خواهد داشت.

[47:6] او آنها را وارد بهشتي خواهد كرد كه براي آنها توصيف كرده است.

[47:7] اي کساني که ايمان آورده ايد، اگر پشتيبان خدا باشيد، او پشتيبان شما خواهد بود، و شما را ثابت قدم خواهد کرد.

[47:8] کساني که ايمان نمي آورند، به بدبختي گرفتار مي شوند؛ او موجب مي شود که اعمالشان به کلي تباه شود.

[47:9] زيرا آنها از آنچه خدا نازل کرد، نفرت داشتند و درنتيجه، او اعمالشان را باطل مي کند.

[47:10] آيا در روي زمين سير نكردند تا عاقبت كساني را كه پيش از آنها بودند، ببينند؟ خدا اعمالشان را از بين برد؛ تمام كافران به همان سرنوشت گرفتار خواهند شد.

[47:11] اين به خاطر آن است که مولاي مؤمنان خداست، در حالي که کافران مولايي ندارند.

[47:12] خدا، افراد با ايماني را که زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي گيرند، به باغ هاي بهشت وارد کند که نهرها در آن روانند. و اما کساني که کافرند، مانند حيوانات زندگي مي کنند و مي خورند، سپس عاقبتشان آتش دوزخ است.

[47:13] چه بسيار جوامعي که بس نيرومند تر از جامعه اي بودند که تو را از شهر بيرون راند؛ هنگامي که آنها را هلاک کرديم، هيچ کس نتوانست آنها را ياري دهد.

[47:14] آيا کساني که پروردگارشان آنان را در روشنايي قرار مي دهد مانند کساني هستند که اعمال پليدشان در نظرشان زيبا جلوه کرده است و از عقايد شخصي خود پيروي مي کنند؟

[47:15] مثال بهشتي كه به پرهيزكاران وعده داده شده است، اين است: رودخانه هايي دارد كه آب آن آلوده نيست و رودخانه هايي از شير تازه و رودخانه هايي از شراب- گوارا براي نوشندگان- و رودخانه هايي از عسل ناب. آنها در آنجا از انوع و اقسام ميوه ها برخوردار هستند و آمرزشي از جانب پروردگارشان. (آيا آنها بهترند) يا كساني كه تا ابد در آتش دوزخ مي مانند و آب هاي جهنمي مي نوشند كه روده هايشان را پاره مي كند؟

[47:16] برخي از آنها به تو گوش مي دهند، سپس همينكه بيرون مي روند از كساني كه آگاه شدند، مي پرسند: "او چه مي گفت؟" خدا اين چنين بر قلب هايشان مهر مي زند و درنتيجه، آنها فقط از عقايد خود پيروي مي كنند.

[47:17] و اما كساني كه هدايت شده اند، او بر هدايتشان مي افزايد و به ايشان تقوا عطا مي كند.

    پايان دنيا(

[47:18] آيا آنها منتظرند كه آن ساعت ناگهاني برايشان فرا رسد؟ تمام نشانه هاي آن آمده است.* هنگامي كه آن ساعت بر آنها بيايد، چگونه مي توانند از پيغامشان بهره مند شوند؟
Footnote

    اولين فرمان: لااله الاالله

[47:19] بدان كه: "خداي ديگري در كنار خدا نيست،"* و براي گناهانت و گناهان تمام مردان و زنان باايمان طلب آمزرش كن. خدا از تصميم ها و سرنوشت نهايي شما كاملا آگاه است.
Footnote

    افشاي منافقان

[47:20] كساني كه ايمان آوردند، گفتند: "چه موقع سوره جديدي نازل خواهد شد؟" ولي هنگامي كه سوره اي با تمام صراحت نازل مي شد كه در آن از جنگيدن ياد شده بود، مي ديدي كساني كه در قلبشان شك راه دادند، طوري به تو نگاه مي كنند كه گويي مرگشان فرا رسيده است. آنها اين چنين رسوا شدند.

    برهان ايمان در عصر محمد

[47:21] از آنها انتظار مي رود كه اطاعت كنند و پرهيزكارانه سخن بگويند. اگر هنگامي كه بسيج اعلام شد فقط به خدا اعتماد نشان مي دادند، براي آنها بهتر مي بود.

[47:22] علاوه بر آن، آيا نيت شما اين است كه به محض اينكه اينجا را ترك كنيد، مرتكب كارهاي پليد شويد و با خويشاوندان خود بدرفتاري كنيد؟

[47:23] آنها هستند كه سزاوار لعنت خدا شدند كه او به موجب آن، آنها را ناشنوا و نابينا كرده است.

    قرآن را مطالعه کنيد

[47:24] چرا قرآن را با دقت مطالعه نمي کنند؟ آيا بر افكارشان قفل زدند؟

[47:25] مطمئنا، كساني كه پس از آنكه هدايت براي آنها آشكار شده است به عقب بازگردند، شيطان آنها را اغوا کرده است و آنها را به آن سو سوق داده است.

[47:26] زيرا به کساني که از آنچه خدا نازل کرده است، نفرت داشتند، گفتند: "ما در برخي از موارد از شما اطاعت مي کنيم." خدا از دسيسه هاي پنهاني آنها کاملا آگاه است.

[47:27] براي آنها چگونه خواهد بود، آنگاه که فرشتگان جانشان را مي گيرند؟ و بر چهره ها و نشيمنگاهشان خواهند زد.

[47:28] زيرا آنها از آنچه مورد خشم خدا بود، پيروي کردند و از آنچه مورد خوشنودي اوست، نفرت داشتند. درنتيجه، او اعمالشان را باطل کرده است.

[47:29] آيا كساني كه شك به دل هايشان راه مي دهند، گمان مي كنند كه خدا افكار پليدشان را برملا نخواهد كرد؟

[47:30] اگر بخواهيم، مي توانيم آنها را براي تو افشا كنيم تا بتواني فقط با نگاه كردن به آنها آنان را تشخيص دهي. اگرچه، تو مي تواني آنها را از شيوه گفتارشان تشخيص دهي. خدا بر همه اعمالتان كاملا آگاه است.

[47:31] ما مسلما شما را امتحان خواهيم كرد تا مشخص شود چه كساني در ميان شما سخت كوشش مي كنند و صبورانه استقامت مي ورزند. ما بايد صفات واقعي شما را برملا سازيم.

[47:32] کساني که ايمان نمي آورند و از راه خدا بازمي دارند، و پس از آنکه راه هدايت براي آنها آشکار شد با رسول به مخالفت برمي خيزند، هرگز کوچک ترين زياني به خدا نمي رسانند. درعوض، او اعمالشان را باطل مي کند.

[47:33] اي کساني که ايمان آورده ايد، از خدا اطاعت کنيد، و از رسول اطاعت کنيد. در غير اين صورت، تمام اعمالتان بيهوده خواهد بود.

    مصيبت بزرگ

[47:34] كساني كه کافر هستند و از راه خدا بازمي دارند، سپس كافر بميرند، خدا هرگز آنها را نخواهد بخشيد.

[47:35] بنابراين، متزلزل نشويد و براي رسيدن به صلح تسليم نشويد، زيرا پيروزي شما تضمين شده است و خدا با شماست. او هرگز كوشش هاي شما را به هدر نخواهد داد.

[47:36] زندگي اين دنيا بيش از بازيچه و ظواهري پوچ نيست. اما اگر ايمان بياوريد و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش بگيريد، او به شما پاداش خواهد داد، بدون آنكه از شما پولي بخواهد.

[47:37] اگر او از شما پولي مي خواست، به حدي که شما را دچار سختي کند، خساست مي کرديد، و پليدي هاي نهفته تان برملا مي شد.

[47:38] از شما دعوت شده است که در راه خدا خرج کنيد، ولي برخي از شما خساست مي کنيد. کساني که خسيس هستند، به نفس خويش خساست مي ورزند. خدا غني است، در حالي که شما فقير هستيد.