Sura 46, The Dunes (Al-Ahqãf)[46:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[46:1] ح. م.

[46:2] اين كتاب آسماني از جانب خدا نازل شده است، آن قادر متعال، حكيم ترين.

[46:3] ما آسمان ها و زمين و آنچه را ميان آنهاست، نيافريديم مگر به دليلي خاص و مدتي محدود. كساني كه ايمان ندارند، از هشدارهايي كه به آنها داده مي شود، كاملا غافل هستند.

[46:4] بگو: "معبوداني را كه در كنار خدا قرار داده ايد، در نظر بگيريد. به من نشان دهيد كه در روي زمين چه چيزي خلق كردند. آيا سهمي از آسمان ها دارند؟ كتاب آسماني ديگري پيش از اين به من نشان دهيد و يا هر دانش موثقي كه شرك شما را حمايت كند، اگر راست مي گوييد."

    کساني را که معبود خود قرار داده ايد بکلي از شما بي خبرند

[46:5] کيست گمراه تر از آنان که معبوداني را در کنار خدا مي خوانند که آنها تا روز رستاخيز نتوانند پاسخشان دهند، و آنان از عبادات آنها به کلي بي خبرند؟

    کساني که جز خدا مي خوانيد شما را طرد مي کنند (

[46:6] و هنگامي كه مردم (در روز قضاوت) احضار شوند، معبودانشان دشمنانشان خواهند شد و شرك آنها را علنا محكوم خواهند كرد.*
Footnote

[46:7] هنگامي كه آيات ما، كاملا واضح، براي آنها خوانده مي شد، كساني كه كافر شدند درباره حقيقتي كه براي آنها آمد، گفتند: "اين شعبده اي است آشكار!"

[46:8] هنگامي كه مي گويند: "او اين را از خود ساخته است." بگو: "اگر من اين را از خود ساخته باشم، پس شما نمي توانيد در مقابل خدا از من حفاظت كنيد. او از تمام حيله هايتان كاملا آگاه است. او به عنوان شاهد ميان من و شما كافي است. اوست آمرزنده، مهربان ترين.

[46:9] بگو: "من با رسولان ديگرفرقي ندارم. من هيچ نمي دانم كه چه اتفاقي براي من يا شما خواهد افتاد. من فقط از آنچه بر من وحي شده است، پيروي مي كنم. من بيش از هشداردهنده اي آشكار نيستم.

    يهودا، خاخام متدين(

[46:10] بگو: "چه مي کنيد اگر آن از جانب خدا باشد و شما آن را باور نکرديد؟ شاهدي از بني اسراييل به پديده اي مشابه آن شهادت داده است،* او ايمان آورده است، درحالي که شما متکبر شده ايد. مطمئنا، خدا مردم ستمکار را هدايت نمي کند."
Footnote

[46:11] كساني كه كافر شدند، درباره آنان كه ايمان آوردند، گفتند: "اگر چيز خوبي بود، آنها پيش از ما آن را نمي پذيرفتند." چون خودشان به آن هدايت نشدند، گفتند: "اين دروغي است قديمي!"

[46:12] پيش از اين، كتاب موسي حاوي هدايت و رحمت بود. اين نيز كتابي است آسماني؛ تاييدكننده به زبان عربي تا به ستمكاران هشدار دهد و بشارتي باشد براي پرهيزكاران.

    مژده

[46:13] مطمئنا، كساني كه مي گويند: "پروردگار ما خداست،" سپس زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند، نه ترسي خواهند داشت و نه غمي.

[46:14] آنها سزاوار بهشت شده اند، جايي كه جاودان بمانند؛ پاداشي براي اعمالشان.

    40 سالگي، سن تصميم گيري (

[46:15] ما به انسان سفارش كرديم تا به والدين خود احترام بگذارد، مادرش با دشواري او را حمل كرد، با دشواري او را به دنيا آورد و به مدت سي ماه صميمانه از او مراقبت كرد. هنگامي كه او به بلوغ فكري برسد و چهل ساله شود،* بايد بگويد: "پروردگار من، مرا راهنمايي كن تا شكر نعمت هايي را كه بر من و بر والدينم عطا كرده اي، به جا آورم و اعمال پرهيزكارانه اي كه تو را خوشنود سازد، انجام دهم. بگذار فرزندانم نيز پرهيزكار باشند. من به درگاه تو توبه كرده ام؛ من يك تسليم شده هستم."
Footnote

[46:16] ما اعمال پرهيزكارانه را ازاينان مي پذيريم و از گناهانشان چشم پوشي مي كنيم. آنها سزاوار بهشت شده اند. اين همان وعده حقيقي است كه به آنها داده شد.

[46:17] از طرفي، کسي هم هست که به والدين خود مي گويد: "واي بر شما؛ آيا به من مي گوييد که (پس از مرگ) دوباره زنده مي شوم؟ پس چرا کساني که پيش از ما مردند هرگز بازنمي گردند؟" والدين به درگاه خدا استغاثه مي کنند و مي گويند: "واي بر تو؛ خواهش مي کنيم ايمان بياور! وعده خدا حق است." او خواهد گفت: "اقسانه هايي است از گذشته!"

[46:18] چنين هستند كساني كه در ميان هر نسلي از جن ها و انسان ها، به عنوان كافر مهر زده شدند؛ آنها از بازندگانند.

[46:19] آنها همه مطابق اعمالشان به درجاتي دست مي يابند كه سزاوار آن بودند. او جواب اعمالشان را بدون كوچك ترين بي عدالتي خواهد داد.

[46:20] آن روز خواهد آمد كه كساني كه كافر شدند به آتش دوزخ معرفي خواهند شد: "شما در طي زندگي دنيوي خود فرصت هاي خوبي را از دست داديد و به آن دلخوش بوديد. درنتيجه، امروز شما به عنوان مجازات، براي آنكه در روي زمين بدون هيچ پايه و اساسي متكبر شديد و به خاطر اعمال پليدتان، سزاوار عذابي شرم آور مي شويد."

    هود

[46:21] به ياد آور كه برادر عاد در تپه هاي شني قوم خود را هشدار مي داد- هشدارهاي بي شماري نيز پيش از او و پس از او داده شده بود: "شما نبايد غير از خدا را پرستش كنيد. من براي شما از عذاب روزي عظيم مي ترسم."

[46:22] آنها گفتند: "آيا تو آمده اي تا ما را از خدايانمان برگرداني؟ ما تو را به مبارزه مي طلبيم تا آن (عذابي) را كه تهديد مي كني بياوري، اگر راست مي گويي."

[46:23] او گفت: "دانش اين نزد خداست؛ من فقط چيزي را به شما مي رسانم كه براي آن فرستاده شدم. با آنكه مي بينم شما مردمي نادان هستيد."

[46:24] هنگامي كه ديدند توفان به طرفشان مي آيد، گفتند: "اين توفان، باراني را كه بسيار بدان احتياج داشتيم براي ما خواهد آورد." در عوض، اين همان چيزي است كه شما به اعتراض (از هود) خواستيد؛ بادي خطرناك كه در آن عذابي دردناك است.

[46:25] آن طبق فرمان پروردگارش همه چيز را نابود كرد. تا صبح چيزي جز خانه هايشان بر جاي نماند. ما اين چنين مردم گناهكار را به كيفر مي رسانيم.

    اخطارهاي رسول را مضحکه قرار دادند

[46:26] ما آنها را مستقر كرده ايم، همان گونه كه شما را مستقر كرديم و به آنها شنوايي، بينايي و عقل داديم. ولي شنوايي، بينايي و عقل آنها هيچ كمكي به آنها نكرد. اين براي آنست كه آنها تصميم گرفتند آيات خدا را ناديده بگيرند. اين چنين، پيش بيني ها و اخطارهايي را كه مسخره كردند، باعث نابودي شان شده است.

[46:27] ما جوامع بسياري را در اطراف شما هلاك كرده ايم، پس از آنكه مدرك ها را توضيح داده بوديم، بلكه آنها توبه كنند.

[46:28] پس چرا معبوداني را كه قرار دادند تا آنها را به خدا نزديك تر كنند، به آنها كمكي نكردند؟ درعوض، آنها را طرد كردند. چنين بود خدايان دروغيني كه آنها به حد پرستش رساندند؛ چنين بود آيين تازه اي كه از خود ساخته بودند.

    جنيان مؤمن (

[46:29] به ياد آور كه ما عده اي از جن ها را در مسير تو قرار داديم تا قرآن را بشنوند. هنگامي كه به آنجا رسيدند، گفتند: "گوش كنيد." همينكه به پايان رسيد، با شتاب نزد قومشان رفتند تا هشدار دهند.*
Footnote

[46:30] آنها گفتند: "اي قوم ما، ما کتابي را شنيده ايم که پس از موسي نازل شد و کتب آسماني پيشين را تصديق مي کند. آن به حقيقت هدايت مي کند؛ به راه راست.

[46:31] "اي قوم ما، به دعوت خدا پاسخ دهيد، و به او ايمان آوريد. سپس او گناهانتان را خواهد بخشيد، و شما را از عذابي دردناک در امان خواهد داشت."

[46:32] کساني که به دعوت خدا پاسخ ندهند، نمي توانند بگريزند، و مولايي جز او نخواهند داشت؛ آنها سخت گمراه شده اند.

[46:33] آيا درک نمي کنند که آن خدايي که آسمان ها و زمين را بدون هيچ زحمتي آفريد، قادر است مردگان را دوباره زنده کند؟ آري، البته؛ اوست قادر مطلق.

[46:34] روزي که کافران به آتش دوزخ معرفي شوند، از آنها سئوال خواهد شد: "آيا اين حقيقت نيست؟" آنها پاسخ خواهند داد: "به پروردگارمان قسم، آري." او خواهد گفت: "پس به دليل كفرتان عذاب را بچشيد."

    رسول ميثاق خدا(

[46:35] بنابراين، صبور باش مانند رسولان پيش از تو كه قدرت داشتند و به صبر پناه بردند. عجله نداشته باش تا عذابي را كه حتما براي آنها خواهد آمد، ببيني. روزي كه آن را ببينند، به نظر خواهد رسيد كه فقط ساعتي از روز درنگ کردند. اين اعلاميه اي است: آيا اين ستمكاران نيستند كه پي در پي به هلاكت مي رسند؟