Sura 45, Kneeling (Al-Jãtheyah)[45:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[45:1] ح. م.

[45:2] اين كتاب آسماني از جانب خدا نازل شده است، آن صاحب اقتدار، حكيم ترين.

[45:3] آسمان ها و زمين براي مؤمنان پر از مدرك است.

[45:4] همچنين در آفرينش شما و در آفرينش تمام حيوانات، مدرک هايي است براي مردمي كه يقين دارند.

[45:5] همچنين، در گردش پياپي شب و روز و روزي هايي كه خدا از آسمان پايين مي فرستد تا زمين هاي مرده را دوباره زنده كند و در کنترل ماهرانه بادها؛ تمام اينها مدرك هايي است براي مردمي كه مي فهمند.

    کدام حديث؟

[45:6] اينها آيات خداست كه ما به حقيقت بر تو مي خوانيم. به كدام حديث به غير از خدا و آياتش ايمان دارند؟

[45:7] واي بر هر دروغ پرداز گناهكار.*
Footnote

[45:8] آن كه آيات خدا را كه بر او خوانده مي شود، مي شنود، سپس متكبرانه در راه خود پافشاري مي كند، گويي كه هرگز آنها را نشنيده است. به او مجازات دردناكي را وعده بده.

[45:9] هرگاه از آيات ما چيزي فراگيرد، آن را مسخره مي كند. اينان سزاوار عذابي شرم آور شده اند.

[45:10] جهنم در انتظار آنهاست. نه آنچه كسب كردند كمكي به حال آنها خواهد كرد و نه کساني كه جز خدا مولاي خود قرار داده بودند، ياري شان دهند. آنها سزاوار عذابي هولناك شده اند.

[45:11] اين مشعلي است راهنما و كساني كه به اين آيات پروردگارشان ايمان نياورند، سزاوار لعنت و مجازاتي دردناك شده اند.

[45:12] خداست يكتايي كه دريا را در خدمت شما درآورد تا كشتي ها بتوانند بر طبق قوانين او در آن حركت كنند. شما اين چنين در جستجوي روزي او هستيد، باشد كه سپاسگزار باشيد.

[45:13] او همه چيز را در آسمان ها و زمين در خدمت شما قرار داد؛ همه از جانب اوست. اينها مدرک هايي است براي مردمي كه مي انديشند.

[45:14] به كساني كه ايمان آوردند بگو كساني را كه انتظار روزهاي خدا را ندارند، ببخشند. او جزاي كامل هر كس را براي آنچه كسب كرده است، خواهد داد.

[45:15] هر كس پرهيزكارانه عمل كند، به نفع خود عمل مي كند و هر كس كارهاي پليد انجام دهد، به ضرر خود عمل مي كند. شما نزد پروردگارتان بازگردانده خواهيد شد.

[45:16] ما به بني اسراييل كتاب آسماني، حكمت و پيامبري داده ايم و براي آنها روزي هاي خوب فراهم كرده ايم؛ ما به آنها بيش از هر مردم ديگري نعمت عطا نموديم.

[45:17] ما در اينجا احكامي آشكار به آنها داده ايم. شگفتا كه آنها در اين هيچ اختلافي ايجاد نكردند تا زماني كه دانش پيدا كردند. اين به دليل حسادت آنهاست. مطمئنا، پروردگارت در روز رستاخيز درباره آنچه اختلاف ايجاد كردند، قضاوت خواهد كرد.

[45:18] سپس تو را انتخاب كرديم تا قوانين صحيح را برقرار كني؛ از اين پيروي كن و از خواسته هاي كساني كه نمي دانند، پيروي نكن.

[45:19] آنها هرگز نمي توانند در مقابل خدا به تو كمك كنند. اين ستمكاران هستند كه ياران يكديگرند، در حالي كه خدا مولاي متقيان است.

[45:20] اين براي مردم بصيرتي است و هدايت و رحمتي براي آنان كه يقين دارند.

[45:21] آيا كساني كه اعمال پليد انجام مي دهند، انتظار دارند كه با آنها همان رفتاري را داشته باشيم كه با كساني كه ايمان دارند و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند، داريم؟ آيا زندگي و مرگ آنها مي تواند يكسان باشد؟* به راستي كه قضاوتشان نادرست است.
Footnote

[45:22] خدا آسمان ها و زمين را براي منظور خاصي آفريد تا به هر نفسي جزاي آنچه را كه كسب كرده است، بدون كوچك ترين بي عدالتي بدهد.*
Footnote

    يکي از انواع شرک که بسيار متداول است: هواي نفس خود را خداي خود مي گيرند

[45:23] آيا توجه كرده اي به كسي كه غرورش خداي اوست؟ درنتيجه، خدا با وجود دانشش، او را به گمراهي مي فرستد، بر شنوايي و فكر او مهر مي زند و بر ديدگانش پرده مي افكند. پس چه كسي مي تواند پس از چنين تصميمي از جانب خدا او را هدايت كند؟ آيا توجه نمي كنيد؟

[45:24] آنها گفتند: "ما فقط در اين دنيا زندگي مي كنيم؛ ما زندگي مي كنيم و مي ميريم و فقط گذشت زمان باعث مرگ ما مي شود!" آنها در اين باره هيچ دانش موثقي ندارند؛ آنها فقط حدس مي زنند.

[45:25] هنگامي كه آيات ما آشكارا براي آنها خوانده شود، تنها مجادله آنها اين است كه مي گويند: "پدران ما را بازگردانيد، اگر راست مي گوييد."

[45:26] بگو: "خدا به شما زندگي عطا كرده است، سپس شما را مي ميراند، آنگاه در روز رستاخيز، که اجتناب ناپذير است، شما را احضار خواهد كرد. ولي اكثر مردم نمي دانند."

[45:27] تمام فرمانروايي آسمان ها و زمين از آن خداست. روزي كه آن ساعت (قضاوت) فرا رسد، زماني است كه دروغ پردازان بازنده مي شوند.

    به زانو درآمدن

[45:28] خواهي ديد كه هر جامعه اي به زانو در مي آيد. هر جامعه اي فرا خوانده مي شود تا ناظر پرونده خويش باشد. امروز، سزاي هر كاري را كه انجام داده ايد، دريافت مي كنيد.

[45:29] اين پرونده ماست كه حقيقت را درباره شما بيان مي كند. ما هر كاري را كه انجام داديد، ضبط كرده ايم.

[45:30] و اما كساني كه ايمان دارند و پرهيزكارانه عمل مي كنند، پروردگارشان آنها را به رحمت خويش مي پذيرد. اين پيروزي بزرگي است.

[45:31] و اما كساني كه ايمان نمي آورند: "آيا آيات من براي شما خوانده نشد، ولي شما متكبر شديد و مردمي ستمكار بوديد؟"

[45:32] هنگامي كه اعلام شد وعده خدا حقيقت دارد و آن ساعت (قضاوت) اجتناب ناپذير است، شما گفتيد: "ما نمي دانيم آن ساعت چيست! ما درباره آن فقط حدس مي زنيم؛ ما يقين نداريم."

[45:33] بدي اعمالشان براي آنها آشكار خواهد شد و همان چيزهايي را كه مسخره كردند، به خودشان بازمي گردد و گرفتارشان مي كند.

[45:34] اعلام خواهد شد: "امروز ما شما را فراموش مي كنيم، همان طور كه شما ملاقات اين روز را فراموش كرديد. مسکن شما آتش دوزخ است و شما هيچ ياوري نخواهيد داشت.

[45:35] "اين براي آن است كه شما آيات خدا را بيهوده گرفتيد و به زندگي اول سرگرم شديد." درنتيجه، آنها هرگز از آنجا خارج نمي شوند و عذرشان پذيرفته نخواهد شد.

[45:36] هر حمد و ثنايي مخصوص خداست؛ پروردگار آسمان ها، پروردگار زمين، پروردگار عالم.

[45:37] کبريايي در آسمان ها و زمين همه از آن اوست. اوست صاحب اقتدار، حكيم ترين.