Sura 44, Smoke (Al-Dukhãn)[44:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[44:1] ح. م.

[44:2] و اين كتاب آسماني روشنگر.

[44:3] ما آن را در شبي مبارك فرو فرستاده ايم، زيرا ما هستيم كه هشدار مي دهيم.

[44:4] در آن (كتاب آسماني)، هر امري درباره حكمت روشن شده است.

[44:5] اين فرمان از جانب ما از پيش تعيين شده است كه ما رسولاني مي فرستيم.

[44:6] اين رحمتي است از جانب پروردگار تو. اوست شنوا، داناي مطلق.

[44:7] پروردگار آسمان ها و زمين و آنچه ميان آنهاست. اگر فقط مي توانستيد يقين داشته باشيد!

[44:8] خداي ديگري در كنار او نيست. زندگي و مرگ در دست اوست؛ پروردگار شما و پروردگار نياکان شما.

[44:9] مسلما، آنها شك دارند و بي توجه هستند.

    پيش بيني پراهميت: دود

[44:10] بنابراين، منتظر روزي باش كه آسمان دودي آشكار بياورد.*
Footnote

[44:11] آن، مردم را احاطه خواهد كرد؛ اين عذابي است دردناك.

[44:12] "پروردگار ما، اين عذاب را از ما بردار؛ ما مؤمن هستيم."

    رسول ميثاق خدا

[44:13] آنها وقتي به ياد مي آورند كه خيلي دير است! رسولي روشنگر نزدشان آمده بود.*
Footnote

[44:14] اما آنها از او روي برگرداندند و گفتند: "بسيار تحصيل كرده ولي ديوانه است!"

[44:15] ما آن عذاب را براي مدتي برمي داريم؛ شما به زودي بازمي گرديد.

[44:16] روزي كه آن ضربه مهلك را وارد آوريم، انتقام خواهيم گرفت.

[44:17] ما پيش از آنها قوم فرعون را آزموده ايم؛ رسولي محترم نزدشان رفت.

[44:18] اعلام مي كرد: "اي بندگان خدا، به من گوش فرا دهيد. من براي شما رسولي امين هستم."

[44:19] و "عليه خدا سرکشي نكنيد. من براي شما مدرك هايي محكم آورده ام.

[44:20] "من به پروردگار خود و به پروردگار شما پناه مي برم، اگر با من به مخالفت برخيزيد.

[44:21] "اگر نمي خواهيد ايمان بياوريد، پس مرا تنها بگذاريد."

[44:22] پس از آن، او پروردگار خويش را خواند: "اينان مردم ستمكاري هستند."

[44:23] (خدا گفت:) "با بندگانم شبانه سفر كن؛ شما را تعقيب خواهند كرد.

[44:24] "به سرعت از دريا عبور كنيد؛ سپاهيان آنها غرق خواهند شد."

[44:25] اين چنين، آنها باغ ها و چشمه هاي بسياري را پشت سر گذاشتند.

[44:26] محصولات و يك زندگي مجلل.

[44:27] نعمت هايي كه از آن لذت بردند.

[44:28] ما باعث شديم تا قوم ديگري همه اينها را به ارث ببرند.

[44:29] نه آسمان به حال آنها گريست و نه زمين، و به آنها مهلتي داده نشد.

[44:30] در اين ميان، ما فرزندان اسراييل را از آن اذيت و آزار تحقيرآميز نجات داديم.

[44:31] از فرعون؛ او ستمگري مستبد بود.

[44:32] ما آگاهانه، آنها را از ميان تمام مردم برگزيديم.

[44:33] ما مدرك هاي بسياري به آنها نشان داديم، كه در آن امتحان بزرگي بود.

    در انتظار همان عواقب باشيد

[44:34] نسل هاي حاضر مي گويند:

[44:35] "ما مي ميريم، فقط همين مرگ اول؛ ما هرگز برانگيخته نخواهيم شد!

[44:36] "پدرانمان را بازگردانيد، اگر راست مي گوييد."

[44:37] آيا آنها از قوم تبع و ديگران که پيش از آنها بودند، بهترند؟ ما آنها را به خاطر جناياتشان هلاک کرديم.

[44:38] ما آسمان ها و زمين و آنچه را مابين آنهاست، براي سرگرمي نيافريديم.

[44:39] ما آنها را به منظوري خاص آفريديم، ولي بيشترشان نمي دانند.

[44:40] روز تصميم گيري در انتظار همه آنهاست.

[44:41] آن روزي است كه هيچ دوستي به هيچ طريقي نمي تواند به دوست خود كمك كند؛ هيچ كس نمي تواند ياري شود.

[44:42] فقط آنان كه از رحمت خدا برخوردار شوند. اوست صاحب اقتدار، مهربان ترين.

    کافران

[44:43] مطمئنا، آن درخت تلخ-

[44:44] براي گناهكاران غذا فراهم خواهد كرد.

[44:45] مانند مايع قليايي در شكم ها خواهد جوشيد.

[44:46] مانند نوشابه هاي جوشان جهنمي.

[44:47] او را بگيريد و در وسط دوزخ بيندازيد.

[44:48] سپس عذاب شعله هاي سوزان را بر سرش بريزيد.

[44:49] "اين را بچش؛ تو بسيار قدرتمند بودي، بسيار محترم."

[44:50] اين همان چيزي است كه قبلا درباره اش شك داشتيد.

    پرهيزگاران

[44:51] پرهيزكاران در موقعيت امني خواهند بود.

[44:52] از باغ ها و چشمه سارها لذت مي برند.

[44:53] جامه هايي از مخمل و ساتن در بر دارند، نزديک به يکديگر.

[44:54] ما به آنها همسراني فوق العاده عطا مي کنيم.

[44:55] آنها در صلح كامل، از انواع و اقسام ميوه ها لذت مي برند.

    پرهيزگاران در حقيقت نمي ميرند

[44:56] آنها در آنجا طعم مرگ را نمي چشند، به جز مرگ اول*، و او آنها را از عذاب دوزخ حفظ کرده است.
Footnote

[44:57] چنين است نعمت پروردگارت، چنين است پيروزي بزرگ.

[44:58] ما اين چنين آن را به زبان تو واضح كرده ايم، باشد كه توجه كنند.

[44:59] پس، منتظر باش؛ آنها نيز بايد منتظر بمانند.