Sura 43, Ornaments (Al-Zukhruf)[43:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[43:1] ح. م.*
Footnote

[43:2] و كتاب آسماني روشنگر.

[43:3] ما آن را قرآني عربي قرار داديم، باشد كه بفهميد.*
Footnote

[43:4] نسخه اصلي آن نزد ما محفوظ است، محترم و پرحكمت.

[43:5] آيا اين واقعيت را ناديده بگيريم كه شما از حد تجاوز كرده ايد؟*
Footnote

    برنامه براي رهايي مجدد

[43:6] ما پيامبران بسياري را به سوي نسل هاي گذشته فرستاده ايم.

[43:7] هر بار پيامبري نزد آنها رفت، او را مسخره كردند.

[43:8] درنتيجه، ما مردمي را كه حتي قدرتمندتر از ايشان بودند، هلاك كرديم. ما اين چنين از جوامع گذشته مثال ها مي زنيم.

[43:9] اگر از آنها بپرسي: "چه كسي آسمان ها و زمين را آفريد؟" خواهند گفت: "صاحب اقتدار، آن داناي مطلق آنها را خلق كرده است."

[43:10] اوست يكتايي كه زمين را براي شما قابل سكونت قرار داد و در آن جاده هايي برايتان به وجود آورد، باشد كه از راه درست پيروي كنيد.

[43:11] اوست که از آسمان آب را به ميزان دقيق فرو مي فرستد تا با آن سرزمين هاي مرده را دوباره زنده کند. مشابه آن، شما برانگيخته خواهيد شد.

[43:12] اوست که هر نوع موجودي را، جفت (مذکر و مؤنث) آفريد و براي شما کشتي ها و چارپايان را خلق کرد تا بر آنها سوار شويد.

[43:13] هنگامي که بر آنها سوار مي شويد، پروردگارتان را براي چنين نعمتي شکر کنيد و بگوييد: "تجليل يکتايي را که اين را تحت فرمان ما قرار داد. ما خود به تنهايي قادر به کنترل آنها نبوديم.

[43:14] "ما سرانجام به سوي پروردگارمان بازمي گرديم."

    فرشتگان را بعنوان " دختر" فرض کردن، کفر است

[43:15] آنها حتي مخلوقات خودش را جزئي از او قرار دادند! به راستي كه، انسان بسيار ناسپاس است.

[43:16] آيا او از ميان مخلوقاتش دختران را براي خود برگزيده است، در حالي كه شما را با پسران مورد لطف قرار مي دهد؟

[43:17] هرگاه به يکي از آنان خبر (دختري) دهند که خود براي آن بخشنده ترين مدعي شده اند، چهره اش از فرط خشم و بدبختي تيره گردد!

[43:18] (آنها مي گويند:) "زاده شده اي که براي زيبايي پرورش داده مي شود و نمي تواند در جنگ کمک کند، چه فايده اي دارد؟"

[43:19] آنها ادعا كردند كه فرشتگان، بندگان آن بخشنده ترين، مؤنث هستند! آيا شاهد خلقت آنها بوده اند؟ ادعاي آنها ثبت شده است و از آنها سئوال خواهد شد.

[43:20] آنها حتي گفتند: "اگر آن بخشنده ترين مي خواست، ما آنها را پرستش نمي كرديم." آنها براي چنين ادعايي هيچ پايه و اساسي ندارند؛ آنها فقط حدس مي زنند.*
Footnote

[43:21] آيا پيش از اين كتابي به آنها داده ايم كه آنها از آن پيروي مي كنند؟

    تبعيت از آدابي که بطور ارثي به ما رسيده است محکوم است

[43:22] واقعيت اين است كه آنها گفتند: "ما والدين خود را پيرو روش هاي خاصي يافتيم و ما رد پاي آنها را دنبال مي كنيم."

[43:23] بدون استثنا، هرگاه هشداردهنده اي نزد جامعه اي فرستاديم، پيشوايان آن جامعه گفتند: "ما والدين خود را پيرو روش هاي خاصي يافتيم و ما راه و روش آنها را ادامه خواهيم داد."

[43:24] (رسول) مي گفت: "اگر من هدايتي بهتر از آنچه از والدين خود به ارث برديد، برايتان آورده باشم، چطور؟" آنها مي گفتند: "ما پيامي را كه تو آوردي، باور نمي كنيم."

[43:25] درنتيجه، ما آنها را به كيفر رسانديم. توجه كن كه عاقبت تكذيب كنندگان چه بوده است.

    سرمشق از ابراهيم

[43:26] ابراهيم به پدرش و قومش گفت: "من آنچه را شما مي پرستيد، طرد مي كنم.

[43:27] "فقط آن يكتايي كه مرا به وجود آورد، مي تواند مرا هدايت كند."

[43:28] اين مثال (ابراهيم) براي نسل هاي بعدي تا ابد درس عبرتي شد؛ شايد كه آنها نفس خويش را نجات دهند.

[43:29] درواقع، من به اندازه كافي به اين مردم و نياكانشان فرصت داده ام، سپس حقيقت بر آنها آمد و رسولي روشنگر.

[43:30] هنگامي كه حقيقت بر آنها آمد، گفتند: "اين شعبده است و ما آن را باور نداريم."

    محمد را مسخره کردند

[43:31] آنها گفتند: "اي کاش اين قرآن از طريق مرد برجسته اي از دو جامعه (مكه يا يثرب) نازل مي شد!"

[43:32] آيا آنها هستند که رحمت پروردگارت را تعيين مي کنند؟ ما سهم آنها را در اين دنيا تعيين کرده ايم، ما درجات برخي را بر برخي ديگر بالا مي بريم، تا به يکديگر خدمت کنند. رحمت پروردگار تو بسيار بهتر از مادياتي است که مي اندوزند.

    ماديات دنيوي ، تنها نصيب کافران است

[43:33] اگر به خاطر اين نبود كه تمام مردم ممكن بود به يک جماعت (كافر) تبديل شوند، ما به تمام كساني كه به بخشنده ترين كافر هستند قصرهايي با بام هاي نقره مي داديم و پله هايي كه بتوانند از آن بالا روند.

[43:34] و قصرهايشان دروازه هايي چشمگير و مبلمان هايي مجلل مي داشت.

[43:35] همچنين تزيينات بسيار. تمام اينها ماديات موقت اين زندگي فرومايه هستند. آخرت- نزد پروردگارت براي پرهيزكاران به مراتب بهتر است.

    همزادان نامرئي شيطان گرا

[43:36] هر كس پيام بخشنده ترين را ناديده بگيرد، ما براي او شيطاني تعيين مي كنيم تا همزاد دائمي او باشد.*
Footnote

[43:37] چنين همزاداني آنها را از راه منحرف مي کنند. با اين حال، امر بر آنها مشتبه مي شود که هدايت يافته اند.

[43:38] هنگامي که او نزد ما بيايد، خواهد گفت: "آه، کاش ميان من و تو به اندازه دو مشرق فاصله بود.* چه همزاد بيچاره کننده اي!"
Footnote

[43:39] در آن روز آن شما را تسلي نخواهد داد، هر دو به عنوان ستمکار، در عذاب سهيم خواهيد بود.

    رسول ميثاق خدا

[43:40] آيا تو مي تواني ناشنوا را شنوا كني؛ آيا مي تواني نابينا را بينا كني، يا كساني كه عميقا در گمراهي هستند؟

[43:41] چه بگذاريم پيش از آن بميري، چه نگذاريم، مطمئنا سزاي آنها را خواهيم داد.

[43:42] يا ممكن است (عذابي را) كه به آنها وعده داديم، به تو نشان دهيم. ما آنها را كاملا تحت كنترل داريم.

[43:43] آنچه را كه بر تو وحي شد با صبر و بردباري موعظه كن؛ تو در راه راست هستي.*
Footnote

[43:44] اين پيامي است براي تو و قوم تو؛ از همگي شما سئوال خواهد شد.

[43:45] درباره رسولاني كه پيش از تو فرستاديم، بررسي كن: "آيا هرگز- در كنار بخشنده ترين- خدايان ديگري قرار داديم تا پرستش شوند؟"

[43:46] براي مثال، ما موسي را با مدرك هاي خود نزد فرعون و بزرگانش فرستاديم، اعلام مي كرد: "من رسولي هستم از جانب پروردگار جهان."

[43:47] هنگامي كه مدرك هاي ما را به آنها نشان داد، به آنها خنديدند.

    موسي و فرعون

[43:48] هر نشانه اي كه به آنها نشان داديم بزرگ تر از قبلي بود. ما آنها را به بلا گرفتار كرديم، شايد توبه كنند.

[43:49] آنها گفتند: "اي شعبده باز، از طرف ما از پروردگارت درخواست كن (بلا را بردارد) از آنجايي كه تو با او عهدي داري؛ سپس ما هدايت خواهيم شد."

[43:50] اما همين كه بلا را برداشتيم، آنها بازگشتند.

[43:51] فرعون به قومش اعلان كرد: "اي قوم من، آيا پادشاهي مصر از آن من نيست و اين رودخانه هاي جاري به من تعلق ندارد؟ آيا نمي بينيد؟

[43:52] "كداميك بهتر است؛ من يا آن شخصي كه سطح پايين است و به سختي مي تواند صحبت كند؟

[43:53] "چرا او صاحب گنج هاي طلا نيست؛ چرا فرشتگان همراه او نيستند؟"

[43:54] او اين چنين قوم خود را فريب داد و آنها از او اطاعت كردند؛ آنها مردم پليدي بودند.

[43:55] هنگامي كه در مخالفت با ما پافشاري كردند، آنها را تنبيه كرديم و همگي را غرق نموديم.

[43:56] ما آنها را سرمشق و مثالي براي ديگران قرار داديم.

    عيسي، مثالي ديگر

[43:57] هنگامي که پسر مريم را مثال آورديم، قوم تو به آن اعتنا نکردند.

[43:58] آنها گفتند: "آيا بهتر است خدايان خود را پرستش كنيم يا او را بپرستيم؟" آنها اين را گفتند كه فقط با تو مجادله كنند. درواقع، آنها مردمي هستند كه به مخالفان پيوسته اند.

[43:59] او جز بنده اي كه به او نعمت داديم، نبود و ما او را به عنوان مثالي براي بني اسراييل فرستاديم.

[43:60] اگر مي خواستيم، مي توانستيم از شما فرشتگاني بسازيم که زمين را در تصرف خود در آورند و توليد مثل کنند.

    عيسي و پايان دنيا

[43:61] او نشاني است براي دانستن آخر دنيا،* تا شما ديگر هيچ شكي درباره آن به خود راه ندهيد. از من پيروي كنيد؛ اين است راه راست.
Footnote

[43:62] نگذاريد شيطان شما را عقب براند؛ او سرسخت ترين دشمن شماست.

[43:63] هنگامي كه عيسي با مدرك هايي رفت، گفت: "من براي شما حكمت آورده ام و بعضي از مواردي را كه در آن اختلاف داريد، روشن مي كنم. هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد و از من اطاعت كنيد.

[43:64] "خدا پروردگار من و پروردگار شماست، فقط او را بپرستيد. اين است راه راست."

[43:65] مخالفان در ميان خود اختلاف ايجاد کردند. واي بر ستمکاران از مجازات روزي دردناک.

[43:66] آيا منتظر هستند كه آن ساعت (روز قضاوت) يكباره براي آنها بيايد، هنگامي كه اصلا انتظارش را ندارند؟

[43:67] در آن روز دوستان نزديك دشمنان يكديگر خواهند شد، به جز پرهيزكاران.

    پرهيزگاران

[43:68] اي بندگان من، شما در آن روز نه ترسي خواهيد داشت و نه غمي.

[43:69] آنها كساني هستند كه به آيات ما ايمان آوردند و تسليم بودند.

[43:70] همراه با همسرانتان، وارد بهشت شويد و شادمان باشيد.

[43:71] آنها با سيني ها و جام هاي طلايي پذيرايي خواهند شد و آنچه را دل بخواهد و چشم آرزو كند، خواهند يافت. شما براي هميشه در آن زندگي مي كنيد.

[43:72] چنين است بهشتي كه در عوض اعمالتان به ارث مي بريد.

[43:73] در آنجا انوع ميوه ها را خواهيد داشت که از آنها مي خوريد.

[43:74] مطمئنا، گناهكاران براي هميشه در عذاب جهنم باقي خواهند ماند.

[43:75] هرگز در عذاب آنها تخفيفي داده نخواهد شد؛ آنها در آنجا حبس خواهند بود.

[43:76] اين ما نيستيم كه به آنها ستم كرديم؛ اين خود آنها هستند كه به نفس خويش ستم كردند.

[43:77] آنها التماس خواهند كرد: "اي مالك، بگذار پروردگارت ما را از بين ببرد." او خواهد گفت: "شما تا ابد مي مانيد.

    از حق بيزارند

[43:78] "ما حقيقت را به شما داده ايم، ولي بيشتر شما از حقيقت بيزاريد."

[43:79] آيا آنها حيله كرده اند و نقشه كشيده اند؟ ما نيز نقشه مي كشيم.

[43:80] آيا گمان مي كنند كه ما اسرار و توطئه هايشان را نمي شنويم؟ البته؛ رسولان ما با آنها هستند و ضبط مي كنند.

[43:81] اعلام كن: "اگر آن بخشنده ترين پسري مي داشت، من هنوز اولين پرستش كننده مي بودم."

[43:82] شکوه و جلال او ستايش باد؛ اوست پروردگار آسمان ها و زمين، پروردگاري با عرش عظيم، بسيار فراتر از ادعاهايشان.

[43:83] بگذار در اشتباه بمانند و بازي کنند تا روز خود را که در انتظارشان است، ملاقات کنند.

[43:84] فقط اوست كه الوهيت آسمان ها و الوهيت زمين از آن اوست. اوست حكيم ترين، داناي مطلق.

[43:85] بلندمرتبه ترين يكتايي است كه مالك سلطنت آسمان ها و زمين است و آنچه ميان آنهاست.- دانش آن ساعت (آخر دنيا) نزد اوست و شما به سوي او بازگردانده خواهيد شد.

[43:86] هيچ يك از كساني كه در كنار او در حد پرستش قرار مي دهند، هيچ قدرتي براي شفاعت كردن ندارند، مگر آنكه شفاعت آنها با حقيقت مطابقت كند و آنها كاملا مي دانند.

[43:87] اگر از آنها سئوال مي كردي چه كسي آنها را آفريد، مي گفتند: "خدا." پس چرا منحرف شدند؟

[43:88] اعلام خواهد شد: "اي پروردگار من، اين مردم ايمان نمي آورند."

[43:89] آنها را ناديده بگير و بگو: "صلح؛" آنها مطمئنا خواهند فهميد.