Sura 42, Consultation (Al-Shoo`arã)[42:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[42:1] ح. م.*
Footnote

[42:2] ع. س. ق.*
Footnote

[42:3] خداست که به تو و به کساني که پيش از تو بودند وحي مي فرستد، آن صاحب اقتدار، حکيم ترين.

[42:4] همه چيز در آسمان ها و همه چيز در زمين از آن اوست، و اوست والاترين، بزرگ.

[42:5] نزديك است که آسمان هاي برفراز سرشان از هيبت و حرمت او متلاشي شوند. فرشتگان پروردگارشان را ستايش و تجليل مي كنند و براي اهالي زمين طلب بخشش مي نمايند. مسلما خداست عفوکننده، مهربان ترين.

[42:6] کساني که جز او مولاياني براي خود گرفته اند، خداست که به حسابشان رسيدگي مي کند؛ تو وکيل مدافع آنها نيستي.

[42:7] ما اين چنين، قرآني را به عربي بر تو وحي مي كنيم تا جامعه مركزي و همه اطرافيان آن را هشدار دهي و درباره روز احضار اخطار دهي، روزي كه اجتناب ناپذير است. برخي به بهشت خواهند رفت و برخي به دوزخ.

[42:8] اگر خدا مي خواست، مي توانست همه را يك جامعه واحد قرار دهد، ولي او هر كه را بخواهد به رحمت خويش داخل مي كند. و اما ستمكاران، هيچ مولا و ياوري ندارند.

[42:9] آيا غير از او اولياي ديگري يافتند؟ تنها مولا و سرور خداست. اوست كه مرده را برمي انگيزد و اوست قادر مطلق.

[42:10] اگر در هر قسمتي از اين پيام اختلافي ايجاد كنيد، قضاوت اين كار با خداست. چنين است خدا، پروردگار من. من به او اعتماد مي كنم و تسليم او هستم.

    هيچ کس همتاي خدا نيست

[42:11] پديدآورنده آسمان ها و زمين. او از ميان خودتان براي شما همسراني آفريد- و نيز براي حيوانات. او بدين ترتيب، وسيله ازدياد شما را فراهم مي كند. هيچ چيزي نيست كه با او برابري كند. اوست شنوا، بينا.

[42:12] كنترل مطلق آسمان ها و زمين از آن اوست. اوست كه روزي هر كه را بخواهد افزايش مي دهد، يا از آن مي كاهد. او از همه چيز كاملا آگاه است.

    فقط يک دين

[42:13] او همان ديني را براي شما مقرر كرد كه براي نوح مقرر كرد و آنچه ما بر تو وحي كرديم و آنچه براي ابراهيم، موسي و عيسي مقرر نموديم: "شما بايد از همين يك دين پيروي كنيد و آن را فرقه فرقه نكنيد. مشركان از آنچه آنها را به انجام آن دعوت مي كني، بسيار خشمگين خواهند بود. خدا هر كه را بخواهد، مورد بخشش خويش قرار مي دهد؛ او فقط كساني را كه كاملا تسليم هستند، به سوي خود هدايت مي كند.

    يکتاپرستي درمقابل شرک مشرکان از اين دعوت شما سخت بيزار مي شوند. / اين دعوت بر مشرکان دشوار است. خدا هر که را خواهد مجددا به سوي خويش رهايي مي بخشد؛ او فقط کساني را به سوي خود راه مي نمايد که کاملا تسليم اند.

[42:14] شگفتا، آنها پس از آنكه آن دانش بر آنها آمده بود، از روي تنفر و حسادت در ميان خودشان فرقه فرقه شدند. اگر به خاطر تصميم از پيش تعيين شده پروردگارت براي مهلتي معين نبود، فورا قضاوت شده بودند. حقيقتا، نسل هاي بعدي كه وارث كتاب آسماني شدند، سخت در شك مي باشند.

    پيام به مسيحيان و يهوديان

[42:15] اين است آنچه كه بايد پند دهي و در انجام آنچه به تو امر شده است، ثابت قدم باش. و از خواسته هاي آنها پيروي نكن. و اعلام كن: "من به تمام كتاب هاي آسماني كه خدا نازل كرده است، ايمان دارم." به من امر شد كه در ميان شما منصفانه قضاوت كنم. خدا پروردگار ما و پروردگار شماست. ما مسئول اعمال خود هستيم و شما مسئول اعمال خود. ميان ما و شما هيچ بحثي نيست. خدا همگي ما را جمع خواهد كرد؛ سرنوشت نهايي به سوي اوست."

[42:16] كساني كه درباره خدا پس از دريافت پيام او مجادله مي كنند، مجادله آنها نزد پروردگارشان باطل شده است. آنها به محكوميت دچارند و سزاوار مجازاتي سخت شده اند.

[42:17] خداست آن يكتايي كه كتاب آسماني را نازل كرد تا حقيقت و قانون را تحويل دهد. فقط بدان، آن ساعت (روز قضاوت) ممكن است خيلي نزديك باشد.

    تمام هوش وحواس مؤمنان به قيامت است

[42:18] كساني كه به آن ايمان ندارند، آن را به مبارزه مي طلبند. و اما كساني كه ايمان دارند، درباره آن نگرانند، مي دانند كه آن حقيقت است. مسلما، كساني كه آن ساعت را تكذيب مي كنند، سخت به گمراهي رفته اند.

[42:19] خدا از تمام مخلوقاتش كاملا آگاه است؛ او براي هر كه بخواهد، روزي فراهم مي كند. او قدرتمند است، صاحب اقتدار.

[42:20] کسي که در پي پاداش آخرت باشد، ما پاداش او را چندين برابر مي کنيم. و کسي که در پي ماديات اين دنيا باشد، از آن به او مي دهيم، سپس در آخرت هيچ سهمي دريافت نمي کند.

    شرک در قانونگذاري و احکام شرع

[42:21] آنها از بت هايي پيروي مي كنند كه براي آنها قوانين مذهبي مقرر مي كنند كه هرگز خدا اجازه نداده است. اگر به خاطر تصميم از پيش تعيين شده نبود، آنها فورا قضاوت شده بودند. حقيقتا، ستمكاران سزاوار مجازاتي دردناك شده اند.*
Footnote

[42:22] ستمكاران را خواهي ديد كه براي هر عملي كه مرتكب شده بودند، نگرانند؛ همه چيز به خودشان باز خواهد گشت و آنها را گرفتار خواهد كرد. و اما كساني كه ايمان آوردند و زندگي پرهيزكارانه اي را درپيش گرفتند، در باغ هاي بهشت خواهند بود. آنها هرچه آرزو كنند از پروردگارشان دريافت خواهند كرد. اين نعمت بزرگي است.

[42:23] اين مژده اي است از جانب خدا براي بندگانش كه ايمان دارند و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند. بگو: "من از شما هيچ مزدي نمي خواهم. من از هر يك از شما مي خواهم كه به خويشاوندان خودتان رسيدگي كنيد." هر كس عمل پرهيزكارانه اي انجام دهد، ما پاداش او را چندين برابر مي كنيم. خداست عفوكننده، سپاسگزار.

    خدا باطل را حذف مي کند و حق را تثبيت مي گرداند(

[42:24] آيا مي گويند: "او (رشاد)* درباره خدا دروغ هايي جعل كرده است؟" اگر خدا مي خواست، مي توانست بر فكر تو مهر زند، ولي خدا باطل را پاك و حقيقت را با كلماتش ثابت مي كند. او از دروني ترين افكار شما كاملا آگاه است.
Footnote

[42:25] اوست يكتايي كه توبه بندگانش را مي پذيرد و گناهان را مي بخشد. او از تمام اعمالتان كاملا آگاه است.

[42:26] كساني به او پاسخ مي دهند كه ايمان دارند و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند. او باران نعمتش را بر آنها خواهد فرستاد. و اما كافران سزاوار مجازاتي سخت شده اند.

[42:27] اگر خدا روزي بندگانش را افزايش مي داد، آنها در روي زمين از حد خود تجاوز مي كردند. به اين دليل است كه او آن را به ميزان دقيقي براي هر كس كه بخواهد، مي فرستد. او كاملا بر بندگانش آگاه و بيناست.

[42:28] اوست كه باران را پس از آنكه مايوس شـده بودند، فرو مي فرستد و رحمت خويش را مي گستراند. اوست تنها سرور، قابل بالاترين ستايش ها.

[42:29] از مدرك هاي او آفرينش آسمان ها و زمين است و مخلوقاتي كه در آنها پراكنده مي كند. او قادر است كه هرگاه بخواهد، همه آنها را احضار نمايد.

    از ماست که بر ماست

[42:30] هر پيشامد بدي كه برايتان رخ دهد، نتيجه كارهاي خود شماست، و او از بسياري (از گناهانتان) صرف نظر مي كند.

[42:31] شما هرگز نمي توانيد فرار كنيد و در كنار خدا هيچ كس را به عنوان مولا و سرور نداريد.

[42:32] از مدرك هاي او كشتي ها هستند كه در دريا با بادبان هايي مانند پرچم حركت مي كنند.

[42:33] اگر او مي خواست، مي توانست بادها را راكد و بدون حركت بر روي آب رها كند. اينها مدرك هايي است براي كساني كه ثابت قدم و سپاسگزارند.

[42:34] او مي تواند آنها را در نتيجه اعمال خودشان هلاك كند، ولي درعوض، او بسياري (از گناهانشان) را ناديده مي گيرد.

[42:35] كساني كه عليه مدرك هاي ما مجادله مي كنند، خواهند فهميد كه هيچ پايه و اساسي ندارند.

[42:36] آنچه به شما داده شده است، چيزي جز ماديات موقت اين دنيا نيست. آنچه متعلق به خداست، به مراتب بهتر و جاوداني تر است، براي آنان كه ايمان دارند و به پروردگارشان اعتماد مي كنند.

    از خصوصيات مؤمنان

[42:37] آنها از گناهان بزرگ و كارهاي زشت دوري مي كنند و هنگامي كه خشمگين مي شوند، مي بخشند.

[42:38] آنها از طريق نمازها (دعاهاي ارتباطي) به پروردگار خويش پاسخ مي دهند و كارهايشان پس از مشورت لازم در ميان خودشان تصميم گيري مي شود، و از روزي هايي كه به آنها داديم، انفاق مي كنند.

[42:39] هرگاه مورد بي عدالتي بزرگي قرار مي گيرند، از حق خود دفاع مي كنند.

[42:40] اگرچه جزاي بي عدالتي، مجازاتي معادل آن مي باشد، ولي كساني كه گذشت كنند و پرهيزكاري را حفظ نمايند، از خدا پاداش مي گيرند. او افراد ظالم را دوست ندارد.

[42:41] مسلما، كساني كه وقتي مورد بي عدالتي قرار مي گيرند، براي حق خود به پا مي خيزند، مرتكب خطايي نمي شوند.

[42:42] خطاکاران كساني هستند كه در حق مردم ستم مي كنند و بدون انگيزه به پرخاشگري متوسل مي شوند. اين افراد سزاوار عذابي دردناك شده اند.

[42:43] صبر پيشه كردن و بخشش، قدرت واقعي شخصيت را نشان مي دهد.

[42:44] هر كه را خدا به گمراهي فرستد، هرگز هيچ مولاي ديگري نخواهد يافت و خواهي ديد كه چون اين ستمكاران عذاب را بينند، مي گويند: "آيا به ما فرصـت ديگري داده مي شود؟"

[42:45] آنها را خواهي ديد كه سرافكنده و ذليل با آن روبرو خواهند شد و با آنكه نگاه مي كنند، سعي مي كنند که نگاه نكنند. آنان كه ايمان آوردند، اعلام خواهند كرد: "بازندگان واقعي كساني هستند كه نفس خود و خانواده خود را در روز رستاخيز از دست دادند. ستمكاران سزاوار عذابي ابدي شده اند."

[42:46] هيچ ياوري در برابر خدا آنها را كمك نخواهد كرد. هر كه را خدا به گمراهي فرستد، او هرگز نمي تواند هدايت شود.

[42:47] شما بايد به پروردگارتان پاسخ دهيد، پيش از آنكه روزي بيايد كه خدا آن را اجتناب ناپذير قرار داده است. در آن روز هيچ پناهي و هيچ پشتيباني براي شما نخواهد بود.

    تنها ماموريت رسول

[42:48] اگر آنها روي برگردانند، ما تو را براي حفاظت آنها نفرستاديم. تنها ماموريت تو رساندن پيام است. هرگاه انسان ها را غرق رحمت كنيم، افتخار مي كنند و هرگاه در نتيجه كارهاي خودشان به بدبختي گرفتار شوند، كافر مي شوند.

[42:49] فرمانروايي آسمان ها و زمين از آن خداست. او هرچه بخواهد مي آفريند. به هر که بخواهد، دختر عطا مي کند و به هر که بخواهد، پسر عطا مي کند.

[42:50] يا، او مذكر و مؤنث را به ازدواج يكديگر درمي آورد، سپس هر كه را بخواهد، عقيم مي كند. خداست داناي مطلق، قادر مطلق.

    خدا چگونه با ما تماس برقرار مي کند

[42:51] هيچ بشري را نرسد که خدا با او ارتباط برقرار كند مگر از طريق الهام، يا از پشت پرده اي، يا با فرستادن رسولي كه از طريق او هرچه بخواهد، وحي كند. او والاترين است، حكيم ترين.

[42:52] اين چنين، ما آياتي را بر تو وحي كرديم تا دستورات ما را اعلام دارد. تو درباره كتاب آسماني يا ايمان چيزي نمي دانستي، ولي ما اين را نوري روشنگر قرار داديم تا از ميان بندگان خود، هر كه را برگزينيم هدايت كنيم. مطمئنا، تو به راه مستقيم هدايت مي كني.

[42:53] به راه خدا، که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است از آن اوست. مسلما، تمام امور در کنترل خداست.