Sura 41, Detailed (Fussilat)[41:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[41:1] ح. م.*
Footnote

[41:2] تنزيلي از جانب بخشنده ترين، مهربان ترين.

[41:3] کتابي آسماني که آيات آن با تمام جزئيات بيان شده است، در قرآني عربي، براي مردمي که مي دانند.

[41:4] مژده دهنده و هشداردهنده. اگر چه اكثرشان روي مي گردانند؛ آنها نمي شنوند.

[41:5] آنها گفتند: "ما تصميم خود را گرفته ايم و گوش هايمان پيام تو را نمي شنوند و پرده اي ما را از تو جدا مي كند. هر كاري مي خواهي انجام بده و ما نيز همين طور."

[41:6] بگو: "من جز بشري مانند شما نيستم كه به من وحي شده است كه خداي شما خداي يكتاست. بايد خود را به او اختصاص دهيد و از او طلب بخشش نماييد. واي بر مشركان.

[41:7] "كساني كه زکات (انفاق واجب) را نمي دهند و به آخرت ايمان ندارند."

[41:8] و اما كساني كه ايمان دارند و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند، پاداش بسزايي دريافت مي كنند.

[41:9] بگو: "شما به آن يكتايي كه زمين را در دو روز* آفريد، كافر مي شويد و معبوداني را همتراز او قرار مي دهيد، با آنكه او پروردگار جهان است."*
Footnote

[41:10] او بر روي آن استحكاماتي (كوه ها) براي توازن قرار داد، آن را حاصلخيز نمود و روزي هاي آن را در چهار روز حساب كرد، تا نيازهاي تمام ساكنان آن را تامين نمايد.

[41:11] سپس او به آسمان پرداخت، هنگامي كه هنوز به صورت گاز بود و به آن و زمين گفت: "به وجود بياييد، خواسته يا ناخواسته." آنها گفتند: "ما با ميل و رغبت مي آييم."

[41:12] اين چنين، او* هفت جهان را در دو روز تكميل كرد و براي هر جهان قوانيني مقرر نمود. و ما پايين ترين جهان را با چراغ هايي تزيين كرديم و در اطراف آن نگهباناني قرار داديم. چنين است طراحي آن صاحب اقتدار، داناي مطلق.*
Footnote

    اخطار

[41:13] اگر آنها روي گردانند، پس بگو: "من به شما هشدار مي دهم از مصيبتي مانند مصيبتي كه عاد و ثمود را هلاك كرد."

[41:14] رسولانشان نزد آنها رفتند، همان طوركه پيش از آنها و پس از آنها رفتند، مي گفتند: "جز خدا را نپرستيد." آنها گفتند: "اگر پروردگارمان مي خواست، فرشتگان را مي فرستاد. ما گفته هاي تو را باور نداريم."

[41:15] و اما عاد، آنها در زمين متكبر شدند، با حقيقت مخالفت كردند و گفتند: "چه كسي از ما قدرتمندتر است؟" آيا متوجه نشدند كه خدايي كه آنها را آفريد، قدرتمندتر از آنهاست؟ آنها به آيات ما ناسپاس بودند.

[41:16] درنتيجه، براي چند روزي شوم، بر آنها باد شديدي فرستاديم. ما اين چنين آنها را در اين دنيا به عذابي خواركننده گرفتار كرديم و مجازات آخرت به مراتب خواركننده تر است؛ آنها هرگز نمي توانند پيروز شوند.

[41:17] و اما ثمود، ما به آنها هدايت عطا كرديم، ولي آنها كوري را بر هدايت ترجيح دادند. درنتيجه، به خاطر آنچه كسب كردند، با عذابي مصيبت بار و شرم آور هلاك شدند.

[41:18] ما هميشه کساني را که ايمان مي آورند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي گيرند، نجات مي دهيم.

[41:19] روزي خواهد آمد که دشمنان خدا، به اجبار، به آتش دوزخ احضار شوند.

[41:20] هنگامي که به آنجا برسند، شنوايي خودشان، چشمان و پوستشان بر همه اعمالشان شهادت خواهند داد.

    نوار ويدئو

[41:21] آنها به پوست خود خواهند گفت: "چرا عليه ما شهادت داديد؟" آنها پاسخ خواهند داد: "خدا ما را به سخن واداشت؛ او يکتايي است که همه چيز را به سخن آورد. اوست يکتايي که نخستين بار شما را آفريد و اکنون نزد او بازگشته ايد."

[41:22] شما هرگز نمي توانيد چيزي را از شنوايي خود، چشمان خود، يا پوست خود پنهان كنيد. درواقع، شما گمان مي كرديد كه خدا از بيشتر كارهاي شما اطلاعي ندارد.

[41:23] چنين افكاري درباره پروردگارتان باعث سقوط شما مي شود و سپس بازنده خواهيد شد.

[41:24] اگر آنها همين روش را ادامه دهند، سرنوشتشان دوزخ خواهد بود و اگر عذر و بهانه بياورند، عذرشان پذيرفته نخواهد شد.

    جن همزاد

[41:25] ما براي آنها همزاداني تعيين كرديم كه تمام اعمالشان را در نظرشان زيبا جلوه دهد. بنابراين آنها گرفتار همان سرنوشتي مي شوند كه جوامع پيشين از جن ها و انسان ها گرفتار شدند، كه آنها نيز از بازندگان بودند.

[41:26] كساني كه كافر شدند، گفتند: "به اين قرآن گوش ندهيد و آن را تحريف كنيد، باشد كه پيروز شويد."

[41:27] ما مسلما اين كافران را به عذابي شديد مبتلا خواهيم كرد. ما مسلما سزاي اعمال پليدشان را خواهيم داد.

[41:28] چنين است مجازاتي كه در انتظار دشمنان خداست. دوزخ مكان ابدي آنها خواهد بود؛ سزايي بحق براي رد كردن آيات ما.

    در روز داوري

[41:29] كساني كه كافر شدند، خواهند گفت: "پروردگار ما، كساني را كه در ميان دو نوع- جن ها و انسان ها- ما را گمراه كردند، به ما نشان بده تا آنها را زير پايمان لگد كنيم و از پست ترين ها قرار دهيم."

    شادي محض، اکنون و براي هميشه

[41:30] كساني كه اعلام مي كنند: "پروردگار ما خداست،" سپس زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند، فرشتگان بر آنها فرود مي آيند: "شما نه ترسي داشته باشيد و نه اندوهي. شادمان باشيد از خبر خوشي كه بهشت به شما وعده داده شده است.

[41:31] "ما ياران شما در زندگي اين دنيا و در آخرت هستيم. در آنجا هرچه آرزو كنيد، خواهيد داشت؛ هرچه بخواهيد متعلق به شما خواهد بود.

[41:32] "(چنين است) مكان نهايي شما از جانب آن آمرزنده، مهربان ترين."

    تسليم شدگان

[41:33] چه كسي مي تواند بهتر از آن كه به سوي خدا دعوت مي كند، سخن بگويد، اعمال پرهيزكارانه انجام مي دهد و مي گويد: "من يكي از تسليم شدگان هستم؟"

[41:34] پاسخ خوب و پاسخ بد يكسان نيست. تو بايد به بهترين شيوه پاسخ دهي. بدين ترتيب، كسي كه پيش از اين دشمن تو بود، شايد بهترين دوست تو شود.

[41:35] هيچ كس نمي تواند به اين مرحله برسد، مگر كساني كه صبورانه استقامت مي ورزند. هيچ كس نمي تواند به اين مرحله برسد، مگر كساني كه واقعا سعادتمند هستند.

    بهنگام برخورد با يک طيف شيطاني

[41:36] هرگاه شيطان تو را به چيزي وسوسه کند، به خدا پناه بر. اوست شنوا، داناي مطلق.

    شواهد يا نشانه هاي خدا

[41:37] در ميان مدرك هاي او شب و روز و خورشيد و ماه است. در مقابل خورشيد و ماه سجده نكنيد؛ در مقابل خدا سجده كنيد كه آنها را آفريد، اگر واقعا تنها او را پرستش مي كنيد.

[41:38] اگر آنها در انجام اين كار بسيار متكبر باشند، پس كساني كه نزد پروردگارت هستند شب و روز به تجليل او مشغولند، بدون آنكه هرگز خسته شوند.

[41:39] از مدرك هاي اوست كه زمين را راكد و آرميده مي بيني، سپس، همينكه آب را بر آن مي بارانيم، به جنبش درمي آيد و زنده مي شود. مسلما يكتايي كه آن را زنده كرد، مي تواند مرده را دوباره زنده كند. اوست قادر مطلق.

[41:40] مطمئنا، كساني كه آيات ما را تحريف مي كنند، از ما پنهان نيستند. آيا كسي كه در دوزخ افكنده مي شود بهتر است يا كسي كه در روز رستاخيز ايمن و آسوده خاطر مي آيد؟ هر كاري كه مي خواهيد بكنيد؛ او بر همه اعمالتان بيناست.

    معجزه رياضي قرآن

[41:41] كساني كه مدرک قرآن* را هنگامي كه براي آنها آمد، تكذيب كرده اند، كتاب محترمي را نيز تكذيب كرده اند.
Footnote

[41:42] هيچ باطلي در گذشته يا در آينده نمي تواند به آن راه يابد؛* تنزيلي است از جانب حكيم ترين، قابل ستايش.
Footnote

    رسول ميثاق خدا(

[41:43] آنچه به تو گفته شد، دقيقا همان چيزي است كه به رسولان قبلي گفته شد. پروردگارت صاحب بخشش است و همچنين صاحب عذابي دردناك.

    وابسته به زبان نيست

[41:44] اگر آن را قرآني غيرعربي قرار مي داديم، مي گفتند: "چرا به آن زبان نازل شد؟" چه به زبان عربي باشد يا غيرعربي، بگو: "براي کساني که ايمان مي آورند، هدايت و شفاست. و اما کساني که ايمان نمي آورند، نسبت به آن کر و کور خواهند بود، گويي از مکاني دوردست ندايشان مي دهند."

[41:45] ما به موسي كتاب آسماني داده ايم و در آن نيز اختلاف كردند. اگر به خاطر تصميم از پيش تعيين شده پروردگارت نبود، بلافاصله قضاوت شده بودند. حقيقتا، آنها بسيار شكاک هستند.

[41:46] هر كه اعمال پرهيزكارانه انجام دهد، به نفع خود عمل مي كند و هر كه اعمال پليد انجام دهد، به ضرر خويش عمل مي كند. پروردگارت هرگز نسبت به مردم بي عدالتي نمي كند.

    کساني که بت شده اند، مريدان خود را از خود نمي دانند

[41:47] علم آن ساعت (آخر دنيا)* نزد اوست. "هيچ ميوه اي بدون علم او، از پوسته خود بيرون نمي آيد و هيچ مؤنثي باردار نمي شود يا به دنيا نمي آورد. روزي خواهد آمد كه او از آنها سئوال كند: "كجا هستند معبوداني كه شما در كنار من قرار مي داديد؟" آنها خواهند گفت: "ما به تو اعلام مي كنيم كه هيچ يك از ما به آن شهادت نمي دهيم."*
Footnote

[41:48] معبوداني كه به حد پرستش رسانده بودند، آنها را طرد خواهند كرد و آنها خواهند فهميد كه راه گريزي نخواهد بود.

    مردمان بي ثبات

[41:49] انسان هرگز از درخواست براي چيزهاي خوب خسته نمي شود و هنگامي كه گزندي به او برسد، افسرده و مايوس مي شود.

[41:50] و هرگاه پس از ناملايمات او را مورد رحمت قرار دهيم، مي گويد: "اين متعلق به من است. من ايمان ندارم كه هرگز آن ساعت فرا رسد. حتي اگر به سوي پروردگارم بازگردانده شوم، چيزهاي بهتري نزد او خواهم يافت." مسلما، ما كافران را از تمام اعمالشان آگاه خواهيم ساخت و آنها را به عذابي سخت گرفتار خواهيم كرد.

[41:51] هنگامي كه نعمتي به انسان عطا كنيم، او روي مي گرداند و دورتر و دورتر مي شود و وقتي به بلايي گرفتار شود، با صداي بلند التماس مي كند.

[41:52] اعلام كن: "چه مي کنيد اگر اين حقيقتا از جانب خدا باشد و شما تصميم بگيريد که آن را تکذيب کنيد؟ چه کساني گمراه تر از آنان که تصميم بگيرند با اين مخالفت کنند؟"

    پيشگويي عمده و خارق العاده

[41:53] ما مدرك هاي خود را در افق ها و در درون خودشان به آنها نشان خواهيم داد، تا دريابند كه اين حقيقت است.* آيا پروردگارت به عنوان شاهد بر همه چيز كافي نيست؟
Footnote

[41:54] حقيقتا، آنها به ملاقات با پروردگارشان شک دارند. او از همه چيز كاملا آگاه است.