Sura 40, Forgiver (Ghãfer)[40:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[40:1] ح. م.*
Footnote

[40:2] اين تنزيل كتاب آسماني از جانب خداست. صاحب اقتدار، داناي مطلق.

[40:3] عفوکننده گناهان، پذيرنده توبه، سخت گير در اجراي مجازات و صاحب همه قدرت ها. خداي ديگري در كنار او نيست. سرنوشت نهايي به سوي اوست.

[40:4] هيچ كس عليه آيات خدا مجادله نمي كند، به جز كساني كه كافر هستند. موفقيت ظاهري آنها تو را تحت تاثير قرار ندهد.

[40:5] پيش از آنها قوم نوح از كافران بودند و بسياري مخالفان ديگر پس از آنها. هر جامعه اي رسول خود را مورد اذيت و آزار قرار داد تا او را خنثي كند. و آنها با سخنان باطل مجادله كردند تا حقيقت را مغلوب كنند. درنتيجه، من آنها را تنبيه كردم؛ چه سهمناك بود عذاب من!

[40:6] اين چنين حکم پروردگارت از پيش بر كافران مهر شده است، كه آنها ساكنان دوزخ هستند.

    فرشتگان براي مؤمنان دعا مي کنند

[40:7] كساني كه به عرش خدمت مي كنند و تمام كساني كه در اطراف آن هستند، به تجليل و ستايش پروردگارشان مشغولند و به او ايمان دارند. و براي كساني كه ايمان دارند، طلب بخشش مي كنند: "پروردگار ما، رحمت و علم تو همه چيز را در برگرفته است. كساني را كه توبه مي كنند و از راه تو پيروي مي نمايند، عفو كن و آنها را از عذاب دوزخ رهايي ده.

[40:8] "پروردگار ما، آنها را به باغ هاي عدن كه به آنها و به پرهيزكاران از ميان والديشان، همسرانشان و فرزندانشان وعده دادي، وارد كن. تويي قادر متعال، حكيم ترين.

[40:9] "و آنها را از ارتكاب به گناه محفوظ بدار. هر كه را تو از گناه حفظ كني، در آن روز، به رحمت تو نايل شده است. اين بزرگ ترين پيروزي است."

    فقط خدا اعتراف کافران

[40:10] به كساني كه ايمان ندارند، گفته خواهد شد: "نفرت خدا نسبت به شما حتي بدتر از نفرت شما نسبت به خودتان است. زيرا شما به ايمان دعوت شديد، ولي تصميم به كفر گرفتيد."

    فقط خدا غيرمؤمنان طعم دو مرگ را مي چشند

[40:11] آنها خواهند گفت: "پروردگار ما، تو دو بار ما را در مرگ نهادي* (و دو بار ما را زندگي بخشيدي؛ اکنون به گناهان خود اعتراف کرده ايم. آيا راه خروجي هست؟"
Footnote

    فقط خدا به دليل توجه شود

[40:12] اين به دليل آن است كه هرگاه دعوت شديد كه فقط خدا را بخوانيد، ايمان نياورديد، ولي هنگامي كه ديگران در كنار او ذكر شدند، ايمان آورديد. بنابراين حکم خدا صادر شده است؛ او بلندمرتبه ترين است، بزرگ.

[40:13] او يكتايي است كه مدام مدرك هاي خود را به شما نشان مي دهد و از آسمان برايتان روزي مي فرستد. فقط كساني كه كاملا تسليم هستند، توجه خواهند كرد.

[40:14] بنابراين، شما بايد پرستش خود را مطلقا تنها به خدا اختصاص دهيد، حتي اگر كافران آن را دوست ندارند.

[40:15] داراي رفيع ترين درجات و حاكم كل قلمرو. او وحي اي را كه حامل دستوراتش مي باشد به هر يك از بندگانش كه برگزيند، مي فرستد تا به آنها درباره روز احضارشدن هشدار دهد.

[40:16] آن روزي است كه همه كاملا برملا خواهند شد؛ هيچ يك از آنها چيزي را از خدا پنهان نخواهد كرد. كل فرمانروايي در آن روز از آن كيست؟ از آن خداست. واحد، مافوق.

    خود را براي آن روز بزرگ آماده کنيد

[40:17] در آن روز، به هر نفسي براي آنچه كسب كرده بود، جزا داده خواهد شد. هيچ گونه بي عدالتي در آن روز نخواهد بود. خدا در حسابرسي باكفايت ترين است.

    هيچ شفاعتي در کار نيست

[40:18] به آنها درباره آن روز قطعي هشدار بده، هنگامي كه قلب ها هراسان است و بسياري پشيمان خواهند بود. ستمكاران نه دوستي خواهند داشت و نه شفاعت كننده اي كه از او اطاعت شود.

[40:19] او از آنچه كه چشم ها نمي توانند ببيند و آنچه در افكار پنهان است، كاملا آگاه است.

[40:20] خدا منصفانه قضاوت مي كند، در حالي كه معبوداني كه در كنار او مي خوانند، نمي توانند هيچ قضاوتي بكنند. خداست شنوا، بينا.

[40:21] آيا آنها در زمين سير نكردند و عاقبت پيشينيان خود را نديدند؟ آنها پيش از ايشان قوي تر و در زمين سازنده تر بودند، اما خدا آنها را به دليل گناهانشان تنبيه كرد و هيچ چيز نتوانست آنها را در مقابل خدا محافظت كند.

[40:22] اين به خاطر آن است كه رسولانشان با مدرك هاي روشن نزدشان رفتند، ولي آنها باور نكردند. درنتيجه، خدا آنها را تنبيه كرد. او قدرتمند است و در اجراي مجازات سخت گير.

    موسي

[40:23] ما موسي را با نشانه هايمان و اختياراتي كامل فرستاديم،

[40:24] نزد فرعون، هامان و قارون. اما آنها گفتند: "يك شعبده باز است؛ يک دروغگو."

[40:25] و هنگامي كه او حقيقت را از جانب ما به آنها نشان داد، گفتند: "پسران كساني را كه با او ايمان آوردند، بكشيد و دخترانشان را زنده بگذاريد." بنابراين، نيرنگ كافران هميشه پليد است.

    موسي در برابر فرعون

[40:26] فرعون گفت: "بگذاريد موسي را بكشم و بگذاريد او به پروردگارش التماس كند. من نگرانم كه مبادا او دين شما را به فساد بكشاند، يا پليدي را در سراسر زمين پراكنده سازد."

[40:27] موسي گفت: "من به پروردگارم و پروردگار شما پناه مي برم از هر متكبري كه به روز حسابرسي ايمان ندارد."

    خدا دروغگويان را راه نمي نمايد

[40:28] در ميان فرعونيان مرد مؤمني كه ايمان خود را پنهان مي كرد، گفت: "چگونه مي توانيد مردي را بكشيد فقط براي آنكه مي گويد: پروردگار من خداست و او از جانب پروردگارتان مدرك هايي روشن به شما نشان داده است؟ اگر او دروغگوست، كه مشكل خود اوست و اگر راستگوست، شما از وعده هايش بهره مي بريد. مسلما، خدا هيچ دروغگوي ستمكاري را هدايت نمي كند.

[40:29] "اي قوم من، امروز سلطنت و برتري از آن شماست. اما چه كسي ما را در مقابل قضاوت خدا كمك خواهد كرد، اگر بر ما بيايد؟" فرعون گفت: "شما بايد فقط از آنچه من مصلحت مي بينم، پيروي كنيد؛ من شما را فقط به راه راست ارشاد خواهم كرد."

[40:30] آن كسي كه ايمان آورده بود، گفت: "اي قوم من، مي ترسم که شما به همان سرنوشت مخالفاني که در گذشته بودند، دچار شويد.

[40:31] "مخالفان نوح، عاد، ثمود و كسان ديگري كه پس از آنها آمدند. خدا هيچ گونه بي عدالتي براي مردم نمي خواهد.

[40:32] اي قوم من، از آن روز احضار شدن براي شما بيمناکم.

[40:33] "آن روزي است که آرزو مي کنيد که بازگرديد و بگريزيد، ولي در آن هنگام هيچ چيز در برابر خدا شما را محافظت نخواهد کرد. هر که را خدا به گمراهي فرستد، هيچ چيز نمي تواند او را هدايت کند."

    آخرين رسول کيست؟ ( از صفات مصيبت بار انسان ها

[40:34] پيش از آن هم يوسف با آياتي روشن نزد شما آمده بود، اما شما به شك خود نسبت به پيام او ادامه داديد. سپس، هنگامي كه او مرد، شما گفتيد: "خدا پس از او رسول ديگري نخواهد فرستاد. (او آخرين رسول بود)!"** خدا اين چنين کساني را که از حد تجاوز مي کنند و مرددند، به گمراهي مي فرستد.
Footnote

[40:35] آنها بدون هيچ پايه و اساسي، عليه آيات خدا مجادله مي كنند. اين خصوصيتي است كه خدا و ايمان آورندگان از آن نفرت دارند. خدا اين چنين بر قلب هر متكبر مستبدي مهر مي زند.

[40:36] فرعون گفت: "اي هامان، برج بلندي برايم بساز، شايد به جايي دست يابم و به چيزي پي ببرم.

[40:37] "من مي خواهم به آسمان برسم و نگاهي به خداي موسي بيندازم. من باور دارم كه او دروغگوست." اعمال پليد فرعون اين چنين در نظرش زيبا جلوه داده شد و بدين ترتيب او از پيروي كردن از راه (راست) منحرف شد. حيله فرعون واقعا پليد بود.

[40:38] آن کسي که ايمان آورده بود، گفت: "اي قوم من، از من پيروي کنيد، تا شما را به راه راست ارشاد کنم.

[40:39] "اي قوم من، اين زندگي اول خواب و خيالي است موقتي، در حالي كه جايگاه آخرت جاودانه است."

    بهترين معامله

[40:40] هر كه مرتكب گناهي شود، فقط براي همان مجازات مي شود و هر كه كارهاي پرهيزكارانه انجام دهد- مذکر يا مؤنث- اگر ايمان داشته باشد، وارد بهشت خواهد شد؛ که در آنجا روزي هاي بي شمار دريافت مي كند.

    مناظره يک مؤمن مصري با قوم خود

[40:41] "اي قوم من، در حالي كه من شما را به سوي نجات دعوت مي كنم، شما مرا به سوي آتش دوزخ دعوت مي كنيد.

[40:42] "شما مرا دعوت مي كنيد تا به خدا ناسپاس باشم و در كنار او شريکاني قرار دهم كه نمي شناسم. من شما را به سوي آن صاحب اقتدار و آمرزنده دعوت مي كنم.

[40:43] "شكي نيست كه آنچه شما مرا به انجام آن دعوت مي كنيد، نه در اين دنيا پايه و اساسي دارد و نه در آخرت، و اينكه بازگشت نهايي ما به سوي خداست و كساني كه از حد تجاوز مي كنند، سزاوار آتش دوزخ شده اند.

[40:44] "روزي آنچه را كه هم اكنون به شما مي گويم، به ياد خواهيد آورد. من قضاوت اين امر را به خدا واگذار مي كنم؛ خدا بر همه مردم بيناست."

[40:45] سپس خدا او را از حيله هاي پليدشان محفوظ داشت، در حالي كه قوم فرعون سزاور بدترين عذاب شده اند.

    کابوس دائمي در گور

[40:46] دوزخ شبانه روز به آنان نشان داده خواهد شد و در روز رستاخيز: "قوم فرعون را به بدترين عذاب داخل كنيد."

[40:47] همچنان كه در دوزخ مشغول مجادله هستند، پيروان به پيشوايان خود خواهند گفت: "ما پيروان شما بوديم، آيا مي توانيد ما را از بخشي از اين دوزخ رهايي دهيد؟"

[40:48] پيشوايان خواهند گفت: "همه ما با هم در اينجا هستيم. خدا ميان مردم قضاوت کرده است."

    ديگر خيلي دير شده

[40:49] كساني كه در آتش دوزخ هستند، به نگهبانان دوزخ خواهند گفت: "از پروردگارتان بخواهيد تا براي يک روز هم که شده، از عذاب ما بكاهد."

[40:50] آنها خواهند گفت: "آيا شما رسولانتان را دريافت نكرديد، كساني كه به شما پيام هاي آشكاري تحويل دادند؟" آنها جواب خواهند داد: "بله، دريافت كرديم." آنها خواهند گفت: "پس (هرچه مي خواهيد) التماس كنيد؛ درخواست كافران هميشه بيهوده است."

    پيروزي در اينجا و براي هميشه تضمين شده است

[40:51] مسلما، ما به رسولان خود و کساني که ايمان آورده اند، هم در اين دنيا و هم در آن روز که شاهدان احضار شوند، پيروزي عطا مي کنيم.

[40:52] در آن روز، عذرخواهي كافران فايده اي نخواهد داشت. آنها سزاوار لعنت شده اند؛ آنها سزاوار بدترين سرنوشت هستند.

    عبرت از تاريخ

[40:53] ما به موسي هدايت عطا كرده ايم و بني اسراييل را وارث كتاب آسماني نموديم.

[40:54] (سرگذشت آنها) درس عبرت و تذکري است براي خردمندان.

[40:55] بنابراين، صبر داشته باش، زيرا وعده خدا حق است، و براي گناهانت طلب آمرزش کن، و پروردگارت را شب و روز تجليل و ستايش نما.

[40:56] مطمئنا، كساني كه بدون مدرك عليه آيات خدا مجادله مي كنند، تكبر درون سينه خويش را برملا مي سازند و حتي خودشان از آن آگاه نيستند. بنابراين، به خدا پناه ببر؛ او شنواست، بينا.

    بناي هولناک کائنات

[40:57] خلقت آسمان ها و زمين حتي از خلقت انسان نيز هيبت انگيزتر است، ولي اکثر مردم نمي دانند.

[40:58] كور و بينا يكسان نيستند و نيز كساني كه ايمان دارند و اعمال پرهيزكارانه انجام مي دهند با گناهكاران يكسان نيستند. شما به ندرت توجه مي كنيد.

[40:59] مسلما، ساعت (روز قضاوت) در حال آمدن است، هيچ شكي در آن نيست، اما اكثر مردم باور نمي كنند.

    خواندن، نوعي عبادت است(

[40:60] پروردگارتان مي گويد: "از من درخواست كنيد و من به شما پاسخ خواهم داد. مطمئنا، كساني كه براي پرستش من بسيار متكبر هستند، به اجبار وارد جهنم خواهند شد."

[40:61] خداست يكتايي كه شب را براي استراحت شما طراحي كرد و روز را روشن قرار داد. خدا نعمت هاي بسياري به مردم عطا مي كند، ولي اكثر مردم سپاسگزار نيستند.

[40:62] چنين است خدا پروردگار شما، خالق همه چيز. خدايي جز او نيست، چگونه مي توانيد منحرف شويد؟

[40:63] كساني منحرف مي شوند كه به آيات خدا بي اعتنايي مي كنند.

[40:64] خداست آن يکتايي كه زمين را براي شما قابل سكونت قرار داد و آسمان را همچون بنايي مستحكم بيفراشت، او شما را صورتگري کرد و چه خوب طراحي نمود. اوست آن يکتايي كه براي شما روزي هاي خوب فراهم مي كند.* چنين است خدا پروردگار شما؛ خداست بلندمرتبه ترين، پروردگار جهان.*
Footnote

[40:65] اوست زنده؛ خدايي جز او نيست. فقط او را بخوانيد و دين خود را مطلقا تنها به او اختصاص دهيد. ستايش خدا را، پروردگار جهان.

    قبل از لطف خدا بر محمد، وي مشرک بود

[40:66] بگو: "هنگامي که آيات روشن پروردگارم به من وحي شد، از عبادت معبوداني که جز خدا مي خوانيد نهي شده ام. و به من فرمان داده شد که به پروردگار عالم تسليم باشم."*
Footnote

[40:67] اوست يكتايي كه شما را از خاك آفريد و پس از آن از قطره اي کوچک، سپس از رويان معلق، پس از آن شما را به صورت طفلي بيرون مي آورد، سپس به شما اجازه مي دهد تا به بلوغ فكري برسيد، سپس پير مي شويد- برخي از شما زودتر مي ميريد. شما به سني مي رسيد كه از پيش تعيين شده است، باشد كه بفهميد.

[40:68] او تنها كسي است كه زندگي و مرگ را كنترل مي كند. براي انجام هر كاري، فقط به آن مي گويد: "باش" و آن هست.

[40:69] آيا به كساني كه عليه مدرک هاي خدا مجادله مي كنند، توجه كرده اي و اينكه چگونه منحرف شده اند؟

[40:70] آنها كساني هستند كه به كتاب آسماني و پيام هايي كه از طريق رسولانمان فرستاده ايم، ايمان نياورده اند. بنابراين، مطمئنا خواهند فهميد.

[40:71] دور گردن هايشان غل و زنجير خواهد بود كه آنها را با آن زنجيرها بكشانند.

[40:72] در شعله هاي سوزان،* سپس در آتش خواهند سوخت.
Footnote

[40:73] از آنها سئوال خواهد شد: "كجا هستند معبوداني كه به پرستش آنها مشغول بوديد،

    عبادت هيچ

[40:74] "در كنار خدا؟" آنها خواهند گفت: "آنها ما را ترك كرده اند. درحقيقت، هنگامي كه آنها را مي پرستيديم، هيچ را پرستش مي كرديم." اين چنين خـدا كافران را به گمراهي مي فرستد.

[40:75] اين به دليل آن است كه شما، پيش از اين در زمين با مرام و مكتب دروغين دلخوش بوديد و آنها را رواج مي داديد.

[40:76] داخل دروازه هاي جهنم شويد، جايي كه تا ابد بمانيد. چه سرنوشت فلاكت باري براي متكبران.

[40:77] تو صبور باش، زيرا وعده خدا حق است. چه بخشي (از عذاب) را كه به آنها وعده داده ايم به تو نشان دهيم، چه پيش از آن به زندگي تو خاتمه دهيم، آنها به سوي ما مراجعت خواهند كرد.

    اختيار و مجوز الهي براي کد رياضي قرآن

[40:78] ما پيش از تو رسولاني فرستاده ايم- برخي از آنها را براي تو نام برديم و از برخي نام نبرديم. هيچ رسولي نمي تواند بدون مجوز از جانب خدا معجزه اي ارائه دهد.* هنگامي كه حکم خدا صادر شود، حقيقت غالب مي شود و دروغگويان رسوا و خوار مي شوند.
Footnote

[40:79] خداست آن يكتايي كه چارپايان را براي شما آفريد؛ بر برخي سوار مي شويد و از بعضي مي خوريد.

[40:80] آنها علاوه بر آن، منفعت هاي ديگري برايتان دارند كه بسياري از احتياجات شما را برآورده مي كنند. شما بر روي آنها و همچنين بر كشتي ها سوار مي شويد.

[40:81] او اين چنين مدرك هايش را به شما نشان مي دهد. كداميك از مدرك هاي خدا را مي توانيد انكار كنيد؟

[40:82] آيا آنها در زمين سير نكرده اند تا به عاقبت كساني كه پيش از آنها بودند، توجه كنند؟ آنها تعدادشان و قدرتشان بيشتر بود و در زمين صاحب ميراث بيشتري بودند؛ با اين حال، موفقيت هايي كه كسب كردند، كوچك ترين كمكي به آنها نكرد.

[40:83] هنگامي كه رسولانشان با مدرك هاي روشن نزدشان رفتند، آنها به دانشي كه به ارث برده بودند، دلخوش بودند و درست همان چيزهايي را كه مسخره مي كردند، باعث سقوط آنها شد.

    فقط خدا

[40:84] پس از آن، هنگامي كه عذاب ما را ديدند، گفتند: "اكنون ما فقط به خدا ايمان مي آوريم و ديگر به عمل بت پرستي كه پيش از اين انجام مي داديم، كافريم.

    ديگر خيلي دير شده

[40:85] هنگامي كه عذاب ما را ديدند، ايمانشان نمي توانست كوچك ترين كمكي به آنها بكند. چنين است روش خدا كه براي مخلوقاتش مقرر كرده است؛ كافران هميشه محکوم به فنا هستند.