Sura 39, The Throngs (Al-Zumar)[39:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[39:1] اين تنزيلي است از كتاب آسماني، از جانب خدا، صاحب اقتدار، حكيم.

[39:2] ما اين كتاب آسماني را به حقيقت بر تو نازل كرديم؛ خدا را پرستش كن، دين خود را فقط به او اختصاص بده.

    افسانه متداول: توسل به غيرخدا(بت)

[39:3] دين مطلقا بايد تنها به خدا اختصاص داده شود. كساني كه غير از او اوليايي قرار مي دهند، مي گويند: "ما آنها را معبود خود قرار داديم، فقط براي آنكه ما را به خدا نزديك تر كنند؛ زيرا آنها مقربند و مقام بهتري دارند!" خدا درباره اختلافاتشان قضات خواهد كرد. خدا چنين دروغگويان كافري را هدايت نمي كند.

[39:4] اگر خدا مي خواست پسري داشته باشد، مي توانست هر كه را بخواهد از ميان مخلوقاتش برگزيند. تجليل او را؛ اوست خدا، يكتا، والاترين.

    شکل زمين

[39:5] او آسمان ها و زمين را بحق آفريد. او شب را به روز و روز را به شب مي گرداند.* او خورشيد و ماه را متعهد كرد تا هر كدام براي مدتي محدود در گردش باشند. مسلما، اوست قادر متعال، عفوكننده.
Footnote

[39:6] او شما را از يک تن آفريد، سپس زوج او را از او آفريد. او براي شما هشت نوع از چارپايان فرو فرستاد. او شما را در شکم مادرانتان مي آفريند، آفرينش پس از آفرينش، در سه دوره تاريک. چنين است خدا، پروردگار شما. تمام فرمانروايي از آن اوست. خداي ديگري در کنار او نيست. چگونه توانستيد منحرف شويد؟

    محض خاطر خودتان ايمان بياوريد

[39:7] اگر كافر شويد، خدا به كسي نياز ندارد. اما او دوست ندارد ببيند كه بندگانش تصميم اشتباه بگيرند. اگر تصميم بگيريد كه سپاسگزار باشيد، او براي شما خوشنود است. هيچ نفسي بار گناهان نفس ديگري را بر دوش نمي گيرد. سرانجام، بازگشت شما به سوي پروردگارتان است، سپس او شما را از آنچه كرده بوديد، مطلع خواهد كرد. او از دروني ترين افكار شما كاملا آگاه است.

[39:8] هنگامي كه انسان گرفتار مي شود، به پروردگارش التماس مي كند، صادقانه خود را به او اختصاص مي دهد. ولي همين كه او وي را مورد رحمت قرار مي دهد، او درخواست پيشين خود را فراموش مي كند، معبوداني را هم رديف خدا قرار مي دهد و ديگران را از راه او منحرف مي سازد. بگو: "از كفر خود موقتا لذت ببر؛ تو سزاوار آتش دوزخ شده اي."

[39:9] آيا بهتر نيست كه يكي از كساني باشيد كه در شب به تمركز و نيايش مي پردازند، سجده مي كنند و بيدار مي مانند، از آخرت آگاهند و در پي رحمت پروردگارشان هستند؟ بگو: "آيا كساني كه مي دانند با كساني كه نمي دانند، يكسانند؟" فقط خردمندان توجه خواهند كرد.

[39:10] بگو: "اي بندگان من كه ايمان آورديد، هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد." براي كساني كه در اين دنيا پرهيزكارانه عمل كردند، پاداشي نيكوست. زمين خدا پهناور است و آنان كه صبورانه مقاومت مي كنند، پاداش سخاوتمندانه خود را بي اندازه دريافت خواهند كرد.

    فقط خدا

[39:11] بگو: "به من فرمان داده شده است كه خدا را پرستش كنم، دين را مطلقا تنها به او اختصاص دهم.

[39:12] "و به من فرمان داده شد که به منتها درجه تسليم باشم."

[39:13] بگو: "اگر از پروردگارم اطاعت نكنم، از مجازات روزي بزرگ مي ترسم."

[39:14] بگو: "خدا تنها کسي است كه مي پرستم، دين خود را مطلقا تنها به او اختصاص مي دهم.

[39:15] "بنابراين، هرچه مي خواهيد جز او عبادت كنيد." بگو: "بازندگان واقعي كساني هستند كه نفس خود و خانواده خود را در روز رستاخيز از دست مي دهند." مسلما اين باخت واقعي است.

[39:16] آنها در بالاي سر و زيرشان پاره هايي از آتش خواهند داشت. خدا اين چنين بندگانش را هوشيار مي كند: اي بندگان من، هيبت و حرمت مرا ارج نهيد.

[39:17] و اما كساني كه از پرستش تمام معبودان دست بردارند و خود را كاملا تنها به خدا اختصاص دهند، لياقت خوشبختي را دارند. به بندگان من مژده بده.

    تابع کلام خدا باشيد

[39:18] آنها كساني هستند كه تمام كلمات را مي سنجند، سپس از بهترين پيروي مي كنند. اينان كساني هستند كه خدا هدايت كرده است؛ اينان كساني هستند كه صاحب هوش و ذكاوتند.

[39:19] درباره كساني كه سزاوار عذاب شده اند، آيا تو مي تواني كساني را كه هم اكنون در دوزخ هستند، نجات دهي؟

    پرهيزگاران

[39:20] و اما کساني که حرمت و هيبت پروردگارشان را ارج مي نهند، قصرها بر فراز قصرها خواهند داشت که براي آنها ساخته شده است، همراه با نهرهاي روان. اين وعده خداست و خدا هرگز خلاف وعده اش عمل نمي کند.

[39:21] آيا نمي بيني كه خدا آب را از آسمان فرو مي فرستد، سپس آن را در چاه هاي زيرزميني قرار مي دهد، آنگاه با آن گياهاني با رنگ هاي گوناگون مي روياند، سپس رشد مي كنند تا اينكه زرد شوند، سپس او آنها را به كاه تبديل مي كند؟ اين بايد تذكري باشد براي خردمندان.

[39:22] اگر خدا قلب كسي را براي تسليم شدن راضي كند، او از نوري از جانب پروردگارش پيروي خواهد كرد. بنابراين، واي بر كساني كه دل هايشان عليه پيام خدا سخت شده است؛ آنها بسيار گمراه شده اند.

[39:23] خدا بهترين حديث را در اين نازل كرده است؛ كتابي هماهنگ و باثبات كه به هر دو راه (بهشت و دوزخ) اشاره مي كند. پوست كساني كه هيبت و حرمت پروردگارشان را ارج مي نهند از آن منقبض مي شود، سپس پوست و قلبشان براي پيام خدا نرم مي شود. چنين است هدايت خدا؛ او آن را به هر كه بخواهد (هدايت شود)، عطا مي كند. و اما كساني را كه خدا به گمراهي فرستد، هيچ چيز نمي تواند آنها را هدايت كند.

[39:24] چه چيزي بهتر از نجات دادن چهره اي از عذاب سخت روز قيامت است؟ به ستمكاران گفته خواهد شد: "نتيجه آنچه را كه كسب كرديد، بچشيد."

[39:25] پيش از آنها ديگران هم ايمان نياوردند و درنتيجه، به عذابي دچار شدند كه هرگز انتظارش را نداشتند.

[39:26] خدا آنها را در اين دنيا به خواري محكوم كرده است و عذاب آخرت بسيار بدتر خواهد بود، اگر فقط مي دانستند.

    قرآن، مبهم و نارسا نيست

[39:27] ما در اين قرآن براي مردم هرگونه مثالي زده ايم، باشد كه توجه كنند.

[39:28] قرآني به عربي، بدون هيچ ابهام، باشد كه پرهيزكار شوند.

[39:29] خدا مردي را مثال مي زند كه با شركايي سر و كار دارد كه با يكديگر اختلاف دارند (حديث)، در مقايسه با مردي كه فقط با يك منبع هماهنگ و باثبات (قرآن) سرو كار دارد. آيا آنها يكسان هستند؟ ستايش خدا را؛ اكثر آنها نمي دانند.

    حديث، کفري است سهمگين

[39:30] تو (محمد) مطمئنا خواهي مرد، درست همان طور كه آنها خواهند مرد.

[39:31] در روز رستاخيز، شما مردم، در برابر پروردگارتان با يکديگر به نزاع خواهيد پرداخت.

[39:32] چه كسي پليدتر از آن كه دروغ هايي را به خدا نسبت دهد، در حالي كه به حقيقتي كه بر او آمده است، ايمان نياورد؟ آيا دوزخ كيفر بحق كافران نيست؟

    قرآن، حقيقت محض

[39:33] و اما كساني كه حقيقت را رواج مي دهند و به آن ايمان دارند، پرهيزكار هستند.

[39:34] آنها هرچه را آرزو كنند، نزد پروردگارشان خواهند داشت. چنين است پاداش پرهيزكاران.

[39:35] خدا اعمال گناه آلودشان را پاك مي كند و براي کردار نيكشان به آنها سخاوتمندانه پاداش مي دهد.

    يک پرسش عميق

[39:36] آيا خدا براي بنده اش کافي نيست؟ آنها تو را با معبوداني که در کنار او قرار مي دهند، مي ترسانند. هر که را خدا به گمراهي فرستد، هيچ چيز نمي تواند او را هدايت کند.

[39:37] و هر که را خدا هدايت کند، هيچ چيز نمي تواند او را گمراه کند. آيا خدا صاحب اقتدار و انتقام گيرنده نيست؟

    به جهنم مي روند، اگرچه به خدا ايمان دارند

[39:38] اگر از آنها سئوال كني: "چه كسي آسمان ها و زمين را آفريد؟" آنها خواهند گفت: "خدا،" بگو: "پس چرا معبوداني در كنار خدا قرار مي دهيد؟ اگر خدا هر مصيبتي براي من بخواهد، آيا آنها مي توانند مرا از آن مصيبت رهايي دهند؟ و اگر او رحمتي براي من بخواهد، آيا آنها مي توانند از چنين رحمتي جلوگيري كنند؟" بگو: "خدا براي من كافي است." توكل كنندگان بايد به او اعتماد كنند.

[39:39] بگو: "اي قوم من، شما تمام سعي خود را بكنيد و من نيز نهايت سعي خود را خواهم كرد؛ شما مطمئنا خواهيد فهميد.

[39:40] (شما خواهيد فهميد) چه كسي سزاوار مجازات شرم آوري شده است و سزاوار عذاب ابدي است.

[39:41] ما كتاب آسماني را براي مردم از طريق تو، بحق نازل كرده ايم. پس هر كه هدايت شود به نفع خود هدايت شده است و هر كه گمراه شود، به ضرر خود گمراه مي شود. تو وكيل مدافع آنها نيستي.

[39:42] خدا نفس ها را هنگامي كه عمرشان به پايان مي رسد و همچنين به هنگام خواب مي ميراند. اين چنين، او برخي را در خلال خوابشان مي برد، در حالي كه ديگران اجازه دارند تا مدتي كه از پيش براي آنها تعيين شده است، به زندگي ادامه دهند. اين بايد درس عبرتي باشد براي مردمي كه تفكر مي كنند.

    افسانه شفاعت

[39:43] آيا شفاعت كنندگاني از خود ساخته اند تا در ميان آنها و خدا واسطه شوند؟ بگو: "اگر آنها هيچ قدرتي يا فهمي نداشته باشند، چطور؟"

[39:44] بگو: "تمام شفاعت ها از آن خداست." همه فرمانروايي آسمان ها و زمين متعلق به اوست، سپس شما به سوي او مراجعت خواهيد کرد.

    مهمترين معيار/ نشان کفر

[39:45] هنگامي كه فقط نام خدا برده شود، قلب هاي كساني كه به آخرت ايمان ندارند، با بيزاري مي گيرد. اما هنگامي كه نام ديگران در كنار او برده شود، راضي مي شوند.*
Footnote

[39:46] اعلام كن: "بارالها، پديد آورنده آسمان ها و زمين، داناي تمام نهان و آشكار، تو تنها کسي هستي كه درباره اختلافات ميان بندگانت قضاوت مي كني."

[39:47] اگر كساني كه ستم كردند، صاحب همه چيز در زمين بودند، حتي دو برابر آن، براي رهايي از عذاب شديد روز قيامت فورا از آن چشم مي پوشيدند. خدا چيزي به آنها نشان خواهد داد كه هرگز انتظارش را نداشتند.

[39:48] اعمال گناه آلودي كه كسب كرده بودند به آنها نشان داده خواهد شد و درست همان چيزهايي كه مسخره مي كردند، به آنها باز خواهد گشت تا گرفتارشان كند.

    بي ثباتي انسان

[39:49] اگر انسان به مصيبتي دچار شود، به ما التماس مي كند، اما همين كه نعمتي به او عطا كنيم، مي گويد: "من اين را با زيركي خودم به دست آوردم!" درواقع، اين فقط امتحاني است، ولي اكثر آنها نمي دانند.

[39:50] كساني كه پيش از آنها بودند نيز همين گفته ها را بر زبان آورده اند و آنچه كسب كردند كوچكترين كمكي به آنها نكرد.

[39:51] آنها از نتايج اعمال پليد خود رنج بردند. ستمكاران در ميان نسل حاضر نيز مانند آنها از نتايج اعمال پليد خود رنج خواهند برد؛ آنها نمي توانند بگريزند.

[39:52] آيا توجه نمي كنند كه خدا روزي هر كه را كه برگزيند، زياد مي كند و يا دريغ مي دارد؟ اينها درس عبرتي است براي مردمي كه ايمان دارند.

    لطف بي انتهاي الهي

[39:53] اعلام کن: "اي بندگان من که از حد گذشته ايد، هرگز از رحمت خدا نوميد نشويد، زيرا خدا همه گناهان را مي آمرزد. اوست عفوکننده، مهربان ترين."

[39:54] بايد از پروردگارتان اطاعت كنيد و كاملا به او تسليم شويد، پيش از آنكه عذاب شما را در بر گيرد؛ سپس نمي توانيد ياري شويد.

[39:55] و از بهترين راهي كه پروردگارتان به شما نشان داده است، پيروي كنيد، پيش از آنكه عذاب به طور ناگهاني شما را در بر گيرد، هنگامي كه اصلا انتظارش را نداريد.

[39:56] تا مبادا نفسي بگويد: "چقدر متاسفم از اينكه دستورات خدا را ناديده گرفتم، من مسلما يكي از مسخره كنندگان بودم."

[39:57] يا بگويد: "اگر خدا مرا هدايت كرده بود، من از پرهيزكاران مي بودم."

[39:58] يا هنگامي كه عذاب را ببيند، بگويد: "اگر فرصت ديگري به من داده شود، پرهيزكارانه عمل خواهم كرد."

[39:59] بله، درواقع (تو به اندازه كافي مهلت داشتي). مدرک هاي من براي تو آمد، ولي تو آنها را تكذيب كردي، تكبر ورزيدي و كافر شدي.

[39:60] در روز رستاخيز چهره كساني را كه درباره خدا دروغ گفتند، پوشيده از بدبختي خواهي ديد. آيا دوزخ مجازات بحق متكبران نيست؟

[39:61] و خدا كساني را كه پرهيزكار باقي مانده اند، نجات خواهد داد؛ او به آنها پاداش مي دهد. هيچ آسيبي به آنها نخواهد رسيد و هيچ اندوهي نخواهند داشت.

[39:62] خدا خالق همه چيز است و همه چيز را تحت كنترل كامل دارد.

[39:63] تمام تصميمات در آسمان ها و زمين متعلق به اوست و كساني كه آيات خدا را باور نمي كنند، بازندگان واقعي هستند.

[39:64] بگو: "آيا به من توصيه مي كنيد كه غير خدا را بپرستم، اي نادانان؟"

    شرک، تمام اعمال را خنثي مي کند

[39:65] به تو و به كساني كه پيش از تو بودند، وحي شده است كه هرگاه به شرك آلوده شوي، تمام اعمالت باطل خواهد شد و از بازندگان خواهي بود.

[39:66] بنابراين، فقط خدا را پرستش كن و سپاسگزار باش.

    عظمت خدا(

[39:67] آنها هرگز نمي توانند عظمت خدا را درك كنند. در روز قيامت تمامي زمين در مشت اوست. درحقيقت، (تمام) جهان در دست راست او جاي گرفته است.* تجليل او را؛ او بسيار بالاتر از آن است كه به شركايي نياز داشته باشد.
Footnote

    روز رستاخيز

[39:68] صور دميده خواهد شد، كه پس از آن همه در آسمان ها و زمين بيهوش مي شوند، به غير از كساني كه خدا بخواهد آنها را نجات دهد. سپس يك بار ديگر دميده خواهد شد، كه پس از آن همگي در حالي كه مي نگرند، بر مي خيزند.*
Footnote

[39:69] سپس زمين با نور پروردگارش روشن خواهد شد. پرونده اعلام مي شود و پيامبران و شاهدان جلو آورده خواهند شد. سپس درباره هر كسي منصفانه قضاوت خواهد شد، بدون كوچك ترين بي عدالتي.

[39:70] به هر نفسي جزاي آنچه را كه انجام داده است، پرداخت خواهد شد، زيرا او به هر عملي كه انجام داده اند، كاملا آگاه است.

    غيرمؤمنان

[39:71] كساني كه كافر شدند، فوج فوج به دوزخ رانده مي شوند. هنگامي كه به آن برسند و دروازه هاي آن باز شود، نگهبانان آنجا خواهند گفت: "آيا در ميان خودتان رسولاني براي شما نيامدند كه آيات پروردگارتان را برايتان بخوانند و درباره ملاقات اين روز به شما هشدار دهند؟" آنها جواب خواهند داد: آري، البته. اما كلمه "عذاب" از پيش بر كافران مهر شده بود."

[39:72] گفته خواهد شد: "از دروازه هاي دوزخ وارد شويد، جايي كه تا ابد بمانيد." چه سرنوشت بدي براي متكبران.

    مؤمنان

[39:73] كساني كه هيبت و حرمت پروردگارشان را ارج نهادند، فوج فوج به بهشت راهنمايي خواهند شد. هنگامي كه به آن برسند و دروازه هاي آن باز شود، نگهبانان آنجا خواهند گفت: "صلح بر شما؛ شما برنده شده ايد. بنابراين، در اينجا جاودان بمانيد."

[39:74] آنها خواهند گفت: "ستايش خدا را كه به وعده اي كه به ما داد، عمل كرد و ما را وارث زمين قرار داد تا هر طور که بخواهيم از بهشت لذت ببريم." چه پاداش خوبي براي عمل كنندگان!

[39:75] فرشتگان را خواهي ديد كه در اطراف عرش شناورند و در حال تجليل و ستايش پروردگارشان هستند. پس از آنكه براي همه منصفانه حکم صادر شود، اعلام خواهد شد: "ستايش خدا را، پروردگار جهان."