Sura 37, The Arrangers (Al-Sãffãt)[37:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[37:1] تنظيم كنندگان در صف ها.

[37:2] سرزنش کنندگان کساني که بايد سرزنش شوند.

[37:3] قرائت كنندگان پيام ها.

[37:4] خداي شما فقط يكي است.

[37:5] پروردگار آسمان ها و زمين و آنچه مابين آنهاست، و پروردگار مشرق ها.*
Footnote

[37:6] ما پايين ترين آسمان را با سياراتي زيبا آراسته ايم.*
Footnote

[37:7] ما آن را از شر هر شيطان پليدي حفظ نموديم.

[37:8] آنها نمي توانند جاسوسي جامعه بالا را بكنند؛ آنها از هر سو رانده مي شوند.

[37:9] آنها محكومند؛ آنها سزاوار عذاب ابدي شده اند.

[37:10] اگر هر يك از آنها جرات كند كه به محدوده خارجي دست يابد، با سلاح پرتابي سهمناكي ضربه مي خورد.

[37:11] از آنها سئوال كن: "آيا خلقت آنها مشكل تر است يا مخلوقات ديگر؟" ما آنها را از گل مرطوب آفريديم.

[37:12] در حالي كه تو در هيبت و شگفتي هستي، آنها مسخره مي كنند.

[37:13] هنگامي كه به آنها تذكر داده شود، توجه نمي كنند.

[37:14] هنگامي كه مدرك را مي بينند، آن را به مسخره مي گيرند.

[37:15] آنها مي گويند: "اين شعبده اي است آشكار!

[37:16] "پس از آنكه بميريم و به خاك و استخوان تبديل شويم، آيا دوباره برانگيخته مي شويم؟

[37:17] "حتي نياکان نخستين ما؟"

[37:18] بگو: "آري، شما به اجبار احضار خواهيد شد."

[37:19] فقط يك تلنگر لازم است كه در نتيجه آن (برمي خيزند) مي نگرند.

[37:20] آنها خواهند گفت: "واي بر ما؛ اين همان روز قضاوت است."

[37:21] اين است روز تصميم گيري که شما آن را باور نداشتيد.

[37:22] احضار کنيد ستمکاران و همسرانشان را و آنچه را که عبادت مي کردند،

[37:23] در کنار خدا، و آنان را به راه دوزخ راهنمايي کنيد.

[37:24] آنان را متوقف سازيد و از آنها بپرسيد:

[37:25] "پس چرا يکديگر را ياري نمي دهيد؟"

[37:26] آنها، در آن روز، کاملا تسليم خواهند بود.

    سرزنش دوجانبه

[37:27] آنها نزد يكديگر خواهند آمد و يكديگر را مورد سئوال و سرزنش قرار خواهند داد.

[37:28] آنها (به پيشوايان خود) خواهند گفت: "شما پيش از اين از سمت راست بر ما مي آمديد."

[37:29] آنها پاسخ خواهند داد: "اين شما هستيد كه مؤمن نبوديد.

[37:30] "ما هرگز قدرتي بر شما نداشتيم؛ اين شما هستيد كه ستمكار بوديد.

[37:31] "ما عادلانه مورد قضاوت پروردگارمان قرار گرفتيم؛ اكنون بايد عذاب بكشيم.

[37:32] "ما شما را گمراه كرديم، فقط براي آنكه خودمان گمراه بوديم."

[37:33] بنابراين، همگي با هم در عذاب آن روز سهيم خواهند بود.

[37:34] اين چنين گناهكاران را كيفر مي دهيم.

    اولين فرمان

[37:35] هنگامي كه به آنها گفته شد: "لا اله الا الله [خداي ديگري جز خدا نيست]،" آنها متكبر شدند.

[37:36] آنها گفتند: "آيا خدايان خود را به خاطر شاعري ديوانه ترك كنيم؟"

[37:37] درواقع، او حقيقت را آورده است و رسولان را تصديق كرده است.

[37:38] مسلما، شما طعم دردناك ترين عذاب را خواهيد چشيد.

[37:39] شما فقط براي آنچه كرده ايد، مجازات مي شويد.

[37:40] فقط بندگان خدا كه مطلقا خود را تنها به او اختصاص مي دهند (نجات خواهند يافت).

[37:41] آنها سزاوار روزي هايي شده اند كه براي آنها اختصاص داده شده است.

[37:42] انواع و اقسام ميوه ها. آنها گرامي خواهند بود.

[37:43] در باغ هاي لذت بخش.

[37:44] بر تخت ها، نزديك يكديگر.

[37:45] آنها با جام هايي از نوشابه هاي خالص پذيرايي خواهند شد.

[37:46] شفاف و گوارا براي نوشندگان.

[37:47] هرگز آلوده نشده است و هرگز تمام شدني نيست.

[37:48] هم نشينان فوق العاده اي با آنها خواهند بود.

[37:49] محافظت شده مانند تخم مرغ هاي شكننده.

    ديدار بهشتيان از دوزخيان

[37:50] آنها نزديك يكديگر خواهند آمد و با هم گفتگو خواهند كرد.

[37:51] يكي از آنها خواهد گفت: "من قبلا دوستي داشتم.

[37:52] "كه مسخره مي كرد: آيا تو همه اينها را باور داري؟

[37:53] "پس از آنكه بميريم و به خاك و استخوان تبديل شويم، آيا براي حسابرسي فرا خوانده مي شويم؟"

[37:54] او خواهد گفت: "فقط نگاه كن!"

[37:55] هنگامي كه نگاه كند، دوستش را در قعر دوزخ خواهد ديد.*
Footnote

[37:56] او (نزدش مي رود و) مي گويد: "به خدا، نزديك بود تو مرا نابود كني.

[37:57] "اگر به خاطر رحمت پروردگارم نبود، من اكنون با تو مي بودم.

[37:58] "(آيا هنوز هم معتقدي) که ما مي ميريم،

[37:59] "فقط مرگ اول، و هرگز مجازات نمي شويم؟"

    بزرگترين کاميابي: شرک زاديي

[37:60] چنين است بزرگ ترين پيروزي.

[37:61] اين چيزي است كه هر اهل عملي بايد براي آن بكوشد.

[37:62] آيا اين سرنوشت بهتري است، يا آن درخت تلخ؟

[37:63] ما آن را تنبيهي براي ستمكاران قرار داديم.

[37:64] آن درختي است كه در قعر دوزخ مي رويد.

[37:65] گل هايش مانند سرهاي شيطان است.

[37:66] آنها آنقدر از آن مي خورند تا شكم هايشان پر شود.

[37:67] سپس روي آن نوشابه جهنمي خواهند نوشيد.

[37:68] سپس به دوزخ باز خواهند گشت.

    از والدين خود کورکورانه پيروي کردند

[37:69] آنها والدينشان را در گمراهي يافتند.

[37:70] و كوركورانه رد پايشان را دنبال كردند.

[37:71] اكثر نسل هاي گذشته هم به همين طريق گمراه شده اند.

[37:72] ما هشداردهندگاني نزدشان فرستاده ايم.

[37:73] بنگر عواقب كساني را كه به آنها هشدار داده شده بود.

[37:74] فقط بندگان خدا كه مطلقا خود را تنها به او اختصاص مي دهند (نجات مي يابند).

    نوح

[37:75] بدين گونه، نوح ما را ندا داد و ما بهترين پاسخ دهنده بوديم.

[37:76] ما او و خانواده اش را از آن مصيبت بزرگ نجات داديم.

[37:77] ما همراهان او را از نجات يافتگان قرار داديم.

[37:78] و سرگذشت او را براي نسل هاي بعدي حفظ کرديم.

[37:79] از ميان مردمان، صلح بر نوح.

[37:80] ما نيکوکاران را چنين پاداش مي دهيم.

[37:81] او يکي از بندگان باايمان ماست.

[37:82] ما سايرين را غرق کرديم.

    ابراهيم

[37:83] ابراهيم از پيروان او بود.

[37:84] او با تمام وجود به سوي پروردگارش آمد.

[37:85] او به پدر و قوم خود گفت: "شما چه چيزي را مي پرستيد؟

[37:86] "آيا اين خدايان ساختگي را به جاي خدا مي خواهيد؟

[37:87] "شما درباره پروردگار عالم چه فکر مي کنيد؟"

[37:88] او با دقت به ستارگان نگاه کرد.

[37:89] سپس، دست برداشت و گفت: "من از اين چيزها خسته شدم!"

[37:90] آنها از او روي گرداندند.

[37:91] سپس، او رو به بتانشان کرد و گفت: "آيا مايليد غذا بخوريد؟

[37:92] "چرا سخن نمي گوييد؟"

[37:93] سپس آنها را درهم شکست.

[37:94] آنها با خشم فراوان نزد او رفتند.

[37:95] او گفت: "چگونه مي توانيد به عبادت چيزي بپردازيد که به دست خود تراشيده ايد؟

[37:96] "با آنکه خدا، شما و آنچه را که مي سازيد خلق کرده است!"

[37:97] آنها گفتند: "بياييد آتش عظيمي برپا كنيم و او را در آن بيندازيم."

[37:98] آنها عليه او نقشه كشيدند، ولي ما آنها را بازنده كرديم.

[37:99] او گفت: "من به سوي پروردگارم مي روم؛ او مرا هدايت خواهد كرد."

[37:100] "پروردگار من، به من فرزنداني پرهيزكار عطا كن."

[37:101] ما به او مژده فرزند خوبي داديم.

    خواب شيطاني(

[37:102] هنگامي که او آنقدر بزرگ شد که با او کار کند، به او گفت: "پسرم، در خواب مي بينم که تو را قرباني مي کنم. نظر تو چيست؟" گفت: "پدرم، آنچه را فرمان يافته اي، انجام بده. به خواست خدا، مرا صبور خواهي يافت."

[37:103] آنها هر دو تسليم شدند و او پيشاني وي را بر زمين نهاد (تا او را قرباني كند).

    مداخله الهي، ابراهيم و اسماعيل را حفظ کرد

[37:104] ما او را ندا داديم: "اي ابراهيم،

[37:105] "تو آن خواب را باور كرده اي". ما اين چنين پرهيزكاران را پاداش مي دهيم.

[37:106] درواقع، آن امتحان سختي بود.

[37:107] ما براي رهانيدن (اسماعيل) حيواني را براي قرباني جايگزين نموديم.

[37:108] و سرگذشت او را براي نسل هاي بعدي حفظ کرديم.

[37:109] صلح بر ابراهيم.

[37:110] ما پرهيزکاران را اين چنين پاداش مي دهيم.

[37:111] او يکي از بندگان با ايمان ماست.

    تولد اسحاق

[37:112] سپس او را به تولد اسحاق بشارت داديم، تا يکي از پيامبران پرهيزکار باشد.

[37:113] ما به او و اسحاق نعمت عطا کرديم. در ميان نوادگانشان، برخي پرهيزكارند و برخي ستمكاران شروري هستند.

    موسي و هارون

[37:114] ما به موسي و هارون نيز نعمت عطا كرديم.

[37:115] ما آنها و قومشان را از آن مصيبت بزرگ نجات داديم.

[37:116] ما آنها را حمايت كرديم، تا آنكه پيروز شدند.

[37:117] و کتابي آسماني، عميق و پرمحتوا به هر دو عطا کرديم.

[37:118] ما آنان را در راه راست هدايت نموديم.

[37:119] ما سرگذشت آنها را براي نسل هاي بعدي حفظ كرديم.

[37:120] صلح بر موسي و هارون.

[37:121] ما پرهيزکاران را اين چنين پاداش مي دهيم.

[37:122] هر دو آنها از بندگان پرهيزكار ما بودند.

    الياس

[37:123] الياس يکي از رسولان بود.

[37:124] او به قوم خود گفت: "آيا نمي خواهيد پرهيزکارانه عمل کنيد؟

[37:125] "آيا مجسمه اي را مي خوانيد، به جاي بهترين خالق؟

[37:126] "خدا؛ پروردگار شما و پروردگار اجداد شما!"

[37:127] آنها به او ايمان نياوردند. درنتيجه، مي بايست براي حسابرسي فرا خوانده مي شدند.

[37:128] فقط بندگان خدا كه مطلقا خود را تنها به او اختصاص مي دهند (نجات مي يابند).

[37:129] ما سرگذشت او را براي نسل هاي بعدي حفظ کرديم.

[37:130] صلح بر الياس و بر تمام کساني که مانند الياس هستند.

[37:131] ما پرهيزکاران را اين چنين پاداش مي دهيم.

[37:132] او يکي از بندگان باايمان ما بود.

    لوط

[37:133] لوط يکي از رسولان بود.

[37:134] ما او و تمام خانواده اش را نجات داديم.

[37:135] غير از آن پيرزن که به فنا محکوم شد.

[37:136] ما بقيه آنها را هلاک کرديم.

[37:137] شما هنوز از خرابه هاي آنها عبور مي کنيد، در روز

[37:138] و در شب. آيا مي فهميد؟

    يونس

[37:139] يونس يکي از رسولان بود.

[37:140] او به کشتي پرباري گريخت.

[37:141] او سرکشي کرد و بدين ترتيب، به جمع بازندگان پيوست.

[37:142] درنتيجه، ماهي او را بلعيد و او بود كه بايد سرزنش مي شد.

[37:143] اگر به خاطر پناه بردن به تمركز و نيايش (خدا) نبود،

[37:144] تا روز رستاخيز در شكمش مي ماند.

[37:145] ما باعث شديم تا او را خسته و بي رمق به بيابان پرتاب کند.

[37:146] ما باعث شديم درختي از ميوه خوراکي براي او برويد.

[37:147] سپس او را به سوي يك صد هزار نفر* يا بيشتر فرستاديم.
Footnote

[37:148] آنها ايمان آوردند و ما اجازه داديم از اين زندگي لذت ببرند.

[37:149] از آنها سئوال كن كه آيا پروردگارت دختراني دارد، در حالي كه آنها صاحب پسران هستند؟

[37:150] آيا ما فرشتگان را مؤنث آفريديم؟ آيا آنها شاهد آن بودند؟

[37:151] درواقع، كفر بزرگي بر زبان مي آورند، هنگامي كه مي گويند:

[37:152] "خدا پسري اختيار كرده است." مسلما، آنها دروغگو هستند.

[37:153] آيا او دختران را بر پسران برگزيد؟

[37:154] اين چگونه منطقي است؟

    خطاب به کفرگرويدگان

[37:155] چرا توجه نمي كنيد؟

[37:156] آيا هيچ مدركي داريد؟

[37:157] كتاب خود را به ما نشان دهيد، اگر راست مي گوييد.

[37:158] آنها حتي ميان او و جنيان رابطه خاصي قائل شدند؛ اگرچه جنيان خودشان مي دانند که از زيردستانند.

[37:159] تجليل خدا را؛ بسيار بالاتر از ادعاهايشان.

[37:160] فقط بندگان خدا كه مطلقا خود را تنها به او اختصاص مي دهند (نجات مي يابند).

[37:161] درواقع، شما و آنچه مي پرستيد،

[37:162] نمي توانيد چيزي را به او تحميل كنيد.

[37:163] جز اين نيست که در دوزخ خواهيد سوخت.

    فرشتگان

[37:164] هر يك از ما وظيفه ويژه اي داريم.

[37:165] ما تنظيم كنندگان هستيم.

[37:166] ما (پروردگارمان را ) آن طور كه مي بايست، تجليل و تسبيح كرده ايم.

    پيروي کورکورانه از والدين

[37:167] آنها مي گفتند:

[37:168] "اگر دستورات درستي از والدينمان دريافت كرده بوديم،

[37:169] "از پرستش كنندگان بوديم؛ فقط مخلص خدا."

[37:170] اما آنها كافر شدند و مطمئنا خواهند فهميد.

    پيروزي رسولان تضمين شده است

[37:171] تصميم ما از پيش براي بندگان ما، رسولان، مقرر شده است.

[37:172] آنها مطمئنا پيروز هستند.

[37:173] سربازان ما برندگانند.

[37:174] بنابراين، براي مدتي به آنها اعتنا نكن.

[37:175] آنها را بنگر؛ آنها نيز خواهند نگريست.

[37:176] آيا آنها عذاب ما را به مبارزه مي طلبند؟

[37:177] روزي كه بر آنها فرود آيد، روز فلاكت باري خواهد بود؛ به حد كافي به آنها هشدار داده شد.

[37:178] براي مدتي به آنها اعتنا نكن.

[37:179] آنها را بنگر؛ آنها نيز خواهند نگريست.

[37:180] شکوه و جلال پروردگارت ستايش باد، پروردگار بزرگ؛ بسي فراتر از آنچه وصف مي کنند.

[37:181] صلح بر رسولان.

[37:182] ستايش خداي را، پروردگار عالم.