Sura 36, Ya-Sin (Yã Sîn)[36:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[36:1] ي. س.*
Footnote

[36:2] و قرآن كه سرشار از حكمت است.

[36:3] مطمئنا، تو (رشاد) يكي از رسولان هستي.*
Footnote

[36:4] در راهي مستقيم.

[36:5] اين تنزيلي است از جانب آن صاحب اقتدار، مهربان ترين.

[36:6] تا به مردمي هشدار داده شود که هرگز به والدينشان هشدار داده نشد و به همين دليل، بي اطلاع هستند.

[36:7] از پيش تعيين شده است كه بيشترشان ايمان نمي آورند.

[36:8] زيرا ما دور گردن هاي آنها را تا زير چانه هايشان زنجير مي نهيم. درنتيجه، آنها در كفرشان اسير مي شوند.

[36:9] و ما حايلي در جلو و حايلي در پشت آنها قرار مي دهيم و بدين ترتيب بر آنها پرده مي افكنيم؛ آنها نمي توانند ببينند.

[36:10] چه به آنها هشدار دهي، چه ندهي، يكسان است؛ آنها نمي توانند ايمان آورند.*
Footnote

[36:11] فقط كساني به تو توجه خواهند كرد كه از اين پيام حمايت كنند و- حتي در خلوت خود، هيبت و حرمت آن بخشنده ترين را ارج نهند. آنها را به بخشش و پاداشي سخاوتمندانه مژده بده.

[36:12] ما مسلما مرده را دوباره زنده خواهيم كرد و آنچه را كه در زندگي اين دنيا انجام داده اند و همچنين پيامدهايي را كه پس از مرگشان ادامه دارد، ضبط كرده ايم. همه چيز را در پرونده اي كامل به شمار آورده ايم.

    از خصوصيات مصيبت بار بشر: تکذيب کردن رسولان (

[36:13] براي آنها، مردم جامعه اي را مثال بزن كه رسولاني دريافت كردند.

[36:14] هنگامي كه دو نفر (رسول) را براي آنها فرستاديم، آنان را باور نكردند. سپس آنها را با سومي حمايت كرديم. آنها گفتند: "ما رسولان (خدا) هستيم بر شما."

[36:15] آنها گفتند: "شما جز بشري مانند ما نيستيد، آن بخشنده ترين چيزي نازل نكرده است. شما دروغگو هستيد."

[36:16] آنها گفتند: "پروردگار ما مي داند که ما به سوي شما فرستاده شده ايم.

[36:17] "تنها ماموريت ما رساندن پيام است."

[36:18] آنها گفتند: "ما شما را بديمن مي شماريم. اگر دست برنداريد، مطمئنا شما را سنگسار خواهيم كرد، يا به عذابي دردناك دچار مي كنيم."

[36:19] آنها گفتند: "اكنون كه به شما تذكر داده شده است، يمن شما بستگي به پاسخ شما دارد. مسلما، شما مردمي ستمكار هستيد."

[36:20] مردي از انتهاي ديگر شهر آمد و مي گفت: "اي قوم من، از رسولان پيروي کنيد.

[36:21] "از کساني پيروي کنيد که از شما مزدي نمي خواهند و هدايت شده اند.

[36:22] "چرا آن يكتايي را پرستش نكنم كه مرا پديد آورد و بازگشت نهايي شما به سوي اوست؟

[36:23] "آيا در كنار او خداياني قرار دهم؟ اگر آن بخشنده ترين براي من آسيبي بخواهد، شفاعت آنها كوچك ترين كمكي به من نخواهد كرد و آنها نمي توانند مرا نجات دهند.

[36:24] "در آن صورت، من كاملا گمراه خواهم بود.

[36:25] "من به پروردگار شما ايمان آورده ام؛ خواهش مي کنم به من گوش دهيد.

    پرهيزگاران يکراست به بهشت مي روند(

[36:26] (هنگام مرگش) به او گفته شد: "وارد بهشت شو،" او گفت: "آه، اي كاش مردم من مي دانستند.

[36:27] "كه پروردگارم مرا بخشيده است و مرا گرامي داشته است."

[36:28] ما پس از او بر قومش سربازاني از آسمان نفرستاديم؛ ما نيازي نداشتيم كه آنها را بفرستيم.

[36:29] فقط يک دميدن لازم بود كه در اثر آن، آنها بي حركت ماندند.

    خصلت مصيبت بار بشر: مسخره کردن رسولان (

[36:30] چه تاثرانگيز است وضعيت مردم! هر بار رسولي نزدشان رفت، آنها هميشه او را به تمسخر گرفتند.

[36:31] آيا آنها نديدند كه چندين نسل را پيش از آنها هلاك كرديم و چگونه آنها هرگز نزدشان بازنمي گردند؟

[36:32] يكايك آنها نزد ما احضار خواهند شد.

    نشانه هاي خدا

[36:33] يك نشانه براي آنها زمين مرده است: ما آن را دوباره زنده مي گردانيم و از آن دانه هايي براي خوراكشان توليد مي كنيم.

[36:34] ما در آن باغ هايي از درخت خرما و انگور مي رويانيم و باعث مي شويم تا از آن چشمه ها بجوشند.

[36:35] اين براي آن است كه براي آنها ميوه فراهم كنيم و بگذاريم آنچه را كه نياز دارند، با دست هاي خود توليد كنند. آيا سپاسگزار مي شوند؟

[36:36] تجليل آن يكتايي را كه انواع گياهان را از زمين آفريد و نيز خودشان را و مخلوقات ديگري را كه آنها حتي نمي دانند.

[36:37] شب براي آنها نشانه ديگري است: ما روشنايي روز را از آن برمي گيريم كه در نتيجه آن، آنها در تاريكي هستند.

[36:38] خورشيد در مكاني معين غروب مي كند، طبق طراحي قادر متعال، داناي مطلق.

[36:39] ماه را طوري طراحي كرديم كه در مراحل مختلف ظاهر شود تا به شكل غلاف خميده كهنه اي درآيد.

[36:40] خورشيد هرگز به ماه نمي رسد- شب و روز هرگز منحرف نمي شوند- هر يك از آنها در مدار خود شناور است.

    اختراع اولين کشتي

[36:41] نشانه ديگر براي آنها اين است كه ما اجداد آنها را در آن سفينه پر حمل كرديم.

[36:42] سپس مانند آن را براي آنها آفريديم تا بر آن سوار شوند.

[36:43] اگر مي خواستيم، مي توانستيم آنها را غرق کنيم، در آن صورت نه فريادشان شنيده مي شد و نه مي توانستند نجات يابند.

[36:44] درعوض، ما باران رحمت را بر آنها فرو مي فرستيم و اجازه مي دهيم تا مدتي لذت ببرند.

[36:45] با اين حال، هنگامي كه به آنها گفته شود: "از گذشته خود عبرت بگيريد تا در آينده پرهيزكارانه عمل كنيد، باشد كه مورد رحمت قرار گيريد."

[36:46] فرقي نمي كند كه چه نوع مدركي از جانب پروردگارشان به آنها داده شود، آنها مدام به آن بي اعتنايي مي كنند.

[36:47] وقتي به آنها گفته شود: "از روزي هايي كه خدا به شما داده است انفاق كنيد،" كساني كه ايمان ندارند به كساني كه ايمان دارند، مي گويند: "چرا بايد به كساني طعام دهيم كه اگر خدا مي خواست، مي توانست طعام دهد؟ شما واقعا در گمراهي عميقي هستيد."

[36:48] همچنين به مبارزه مي گويند: "آن وعده چه موقع فرا خواهد رسيد، اگر راست مي گوييد؟"

[36:49] تنها چيزي كه مي بينند يك دميدن است كه آنها را در بر خواهد گرفت، در حالي كه به نزاع مشغولند.

[36:50] آنها حتي فرصت وصيت كردن نخواهند داشت و نه قادر خواهند بود تا نزد قومشان بازگردند.

[36:51] در صور دميده خواهد شد، که بدان از گور برمي خيزند و به سوي پروردگارشان مي روند.

[36:52] آنها خواهند گفت: "واي بر ما. چه کسي ما را از مرگ برانگيخت؟ اين همان چيزي است که آن بخشنده ترين وعده داده است. حق با رسولان بود."

[36:53] فقط يک دميدن لازم است که در نتيجه آن نزد ما احضار شده اند.

[36:54] در آن روز، به هيچ نفسي كوچك ترين ستمي نخواهد شد. و شما دقيقا جزاي كاري را كه كرده ايد، پرداخت خواهيد كرد.

[36:55] ساكنان بهشت، در آن روز به شادماني مشغول خواهند بود.

[36:56] آنها با همسرانشان زير سايه اي زيبا قرار مي گيرند و از مبلمان هاي راحت لذت مي برند.

[36:57] آنها در آنجا ميوه ها خواهند داشت؛ آنها هرچه را كه آرزو كنند، خواهند داشت.

[36:58] درودهاي صلح آميز از جانب مهربان ترين پروردگار.

[36:59] و اما شما، اي گناهكاران، كنار گذاشته خواهيد شد.

    شيطان، انتخاب ديگر است

[36:60] اي فرزندان آدم، آيا من با شما عهد نبستم كه شيطان را نپرستيد؟ كه او سرسخت ترين دشمن شماست؟

[36:61] و اينكه بايد فقط مرا بپرستيد؟ اين است راه راست.

[36:62] او بسياري از شما را گمراه کرده است. آيا قدرت تعقل نداشتيد؟

[36:63] اين است آن دوزخي که به شما وعده داده شده بود.

[36:64] امروز، در نتيجه کفرتان، در آن خواهيد سوخت.

[36:65] در آن روز بر دهانشان مهر خواهيم زد؛ دست ها و پاهايشان بر آنچه عمل كرده بودند، شهادت خواهند داد.

[36:66] اگر بخواهيم، مي توانيم بر چشمانشان پرده نهيم و درنتيجه، هنگامي كه در جستجوي راهند، نخواهند ديد.

[36:67] اگر بخواهيم، مي توانيم آنها را درجا ميخكوب كنيم؛ بنابراين آنها نه مي توانند به جلو حركت كنند و نه به عقب بازگردند.

[36:68] هر كه را اجازه دهيم مدت زيادي عمر كند، او را به ناتواني بازمي گردانيم. آيا آنها نمي فهمند؟

[36:69] آنچه ما به او (رسول) آموختيم، شعر نبود و او (شاعر) نيست، بلكه اين مدرکي است محكم* و قرآني است عميق و پرمحتوا.
Footnote

[36:70] تا كساني را كه زنده هستند، پند دهد و كافران را رسوا نمايد.

[36:71] آيا آنها نديده اند كه ما با دست هاي خود براي آنها چارپاياني را كه صاحب آن هستند، آفريديم؟

[36:72] و آنها را برايشان رام کرديم؛ بر بعضي سوار مي شوند و بعضي را مي خورند.

[36:73] از آنها منافعي ديگر و نيز نوشيدني به دست مي آورند. آيا سپاسگزار هستند؟

    معبودان فاقد قدرت

[36:74] آنها در كنار خدا، خدايان ديگري قرار مي دهند تا شايد آنان بتوانند كمكشان كنند!

[36:75] برعكس، آنها نمي توانند ياري شان دهند؛ آنها سرانجام فقط مانند سربازاني سرسپرده در خدمت آنها بودند.

[36:76] بنابراين، از سخنانشان اندوهگين مباش. ما از آنچه پنهان و آنچه آشكار مي كنند، كاملا آگاه هستيم.

[36:77] آيا انسان نمي بيند که ما او را از قطره اي کوچک خلق کرديم، سپس او به دشمني سرسخت مبدل مي شود؟

[36:78] او ما را مورد سئوال قرار مي دهد- در حالي كه خلقت نخستين خويش را فراموش مي كند- "چه كسي مي تواند استخوان هاي پوسيده شده را دوباره برانگيزد؟"

[36:79] بگو: "آن يكتايي كه نخستين بار آنها را پديد آورد، دوباره آنها را برمي انگيزد. او بر هر خلقتي كاملا آگاه است."

[36:80] اوست که از درختان سبز، براي شما سوخت مي آفريند و شما آن را براي روشنايي مي افروزيد.

[36:81] آيا آن يکتايي که آسمان ها و زمين را آفريد، قادر نيست همان را دوباره بيافريند؟ البته قادر است؛ اوست آفريدگار، داناي مطلق.

[36:82] براي انجام هر امري، كافي است كه به آن بگويد: "باش" و آن هست.

[36:83] بنابراين، تجليل آن يكتايي را كه فرمانروايي همه چيز در دست اوست و نزد او بازگردانده خواهيد شد.*
Footnote