Sura 35, Initiator (Faater)[35:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[35:1] ستايش خدا را، آغازكننده آسمان ها و زمين و تعيين كننده فرشتگان، تا رسولاني باشند با بال ها- دو، سه و چهار (بال). او هر طور كه بخواهد به خلقت مي افزايد. خداست قادر مطلق.

[35:2] هرگاه خدا در رحمت را بر روي مردم بگشايد، هيچ نيرويي نمي تواند آن را متوقف سازد و اگر او آن را دريغ دارد، هيچ نيرويي جز او نمي تواند آن را بفرستد. اوست صاحب اقتدار، حكيم ترين.

[35:3] اي مردم، نعمت هاي خدا را بر خود به ياد آوريد. آيا غير از خدا خالق ديگري وجود دارد كه براي شما از آسمان و زمين روزي فراهم كند؟ هيچ خداي ديگري در كنار او نيست. چطور مي توانيد منحرف شويد؟

[35:4] اگر تو را باور نمي كنند، رسولان پيش از تو نيز تكذيب شده اند. همه چيز تحت كنترل خداست.

[35:5] اي مردم، وعده خدا حقيقت است؛ بنابراين، فريب اين زندگي فرومايه را نخوريد. با تصورات باطل از خدا منحرف نشويد.

[35:6] شيطان دشمن شماست، پس مانند يك دشمن با او رفتار كنيد. او فقط حزب خود را دعوت مي كند تا از ساكنان دوزخ باشند.

[35:7] كساني كه كافر شوند، سزاوار عذابي سخت شده اند و كساني كه ايمان مي آورند و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند، سزاوار بخشش و پاداشي بزرگ مي باشند.

[35:8] توجه كن به آن كسي كه عمل بدش چنان در نظرش آراسته شده است كه گمان مي كند پرهيزكارانه است. اين چنين خدا هر كه را بخواهد (گمراه شود) به گمراهي مي فرستد و هر كه را بخواهد (هدايت شود) هدايت مي نمايد. بنابراين، براي آنان اندوهگين مباش . خدا از تمام اعمالشان كاملا آگاه است.

[35:9] خداست آن يکتايي كه بادها را مي فرستد تا ابرها را به حركت درآورند، سپس ما آنها را به سوي سرزمين هاي باير مي رانيم و اين سرزمين هاي مرده را دوباره زنده مي كنيم. چنين است رستاخيز.

    عزت همه از آن خداست

[35:10] هر كس در طلب عزت است، بايد بداند كه همه عزت ها از آن خداست. گفتار نيک به سوي او بالا مي رود و اعمال پرهيزكارانه را او بلندمرتبه مي كند؛ و اما آنان كه با نيرنگ به كارهاي پليد دست مي زنند، سزاوار عذابي شديد مي شوند؛ نيرنگ چنين مردمي با شكست مواجه خواهد شد.

    همه چيز تحت کنترل خداست

[35:11] خدا شما را از خاک، سپس از قطره اي کوچک آفريد، سپس او باعث مي شود که شما از طريق همسرانتان توليد مثل کنيد. هيچ مؤنثي بدون دانش او باردار نمي شود و نمي زايد. هيچ کس عمر طولاني نکند و عمر هيچ کس کوتاه نشود، مگر بر طبق پرونده اي موجود. اين براي خدا آسان است.

    تجليل و قدرداني از بزرگي خدا(

[35:12] دو دريا يکسان نيستند؛ يکي شيرين و گواراست، درحالي که ديگري شور و غيرقابل نوشيدن است. شما از هر يک از آنها گوشتي لطيف مي خوريد و جواهراتي استخراج مي کنيد که مي آويزيد. و کشتي ها را مي بيني که در پي روزي هاي او در آن حرکت مي کنند، باشد که سپاسگزار باشيد.

[35:13] او شب را به روز و روز را به شب درمي آورد. او خورشيد و ماه را قرار داده است تا براي مدتي معين در حركت باشند. چنين است خدا، پروردگار شما؛ تمام پادشاهي از آن اوست. معبوداني كه در كنار او مي خوانيد، حتي مالك پوست دانه اي هم نيستند.

    کساني که بت شده اند بکلي فاقد قدرت اند(

[35:14] اگر آنها را بخوانيد، نمي توانند نداي شما را بشنوند. حتي اگر هم بشنوند، نمي توانند به شما پاسخ دهند. در روز رستاخيز، آنها شما را طرد خواهند كرد. هيچ كس نمي تواند مانند آن آگاه ترين تو را آگاه سازد.

[35:15] اي مردم، اين شماييد که به خدا نياز داريد، در حالي که خدا از همه بي نياز است، شايسته بالاترين ستايش ها.

[35:16] اگر او بخواهد، مي تواند شما را از ميان ببرد و خلقت جديدي را جايگزين نمايد.

[35:17] اين براي خدا اصلا دشوار نيست.

[35:18] هيچ نفسي نمي تواند بار گناهان نفس ديگري را بر دوش بگيرد. اگر نفسي كه بار گناهانش سنگين است از كس ديگري درخواست كند كه قسمتي از بارش را بردارد، هيچ نفسي نمي تواند هيچ قسمتي از آن را بر دارد، حتي اگر با هم خويشاوند باشند. تنها مردمي به هشدارهاي تو توجه مي كنند كه حتي در خلوت خود هيبت و حرمت پروردگارشان را ارج مي نهند و نمازها (ارتباط با خدا) را به جا مي آورند. هر كس نفس خود را خالص كند، به نفع خود كرده است. سرنوشت نهايي به سوي خداست.

[35:19] كور و بينا يكسان نيستند.

[35:20] و نه تاريكي و روشنايي.

[35:21] و نه خنكي سايه و حرارت خورشيد.

[35:22] و نه زنده و مرده؛ خدا هر كه را بخواهد شنوا مي كند. تو نمي تواني كساني را كه در گور هستند، شنوا كني.

[35:23] تو هشداردهنده اي بيش نيستي.

    رسول ميثاقي که خدا فرستاده (

[35:24] ما تو را با حقيقت فرستاده ايم،* مژده دهنده و نيز هشداردهنده. هر جامعه اي بايد هشداردهنده اي دريافت كند.
Footnote

[35:25] اگر آنها تو را باور نمي كنند، كساني كه پيش از آنها بودند نيز باور نكرده اند. رسولانشان با مدرك هاي روشن، زبور وكتاب هاي آسماني روشنگر نزدشان رفتند.

[35:26] سپس، من كساني را كه كافر شدند، تنبيه كردم؛ چه سهمناك بود عذاب من!

    مخلوقات رنگارنگ خدا

[35:27] آيا درك نمي كني كه خدا از آسمان آب فرو مي فرستد كه ما با آن ميوه هايي رنگارنگ توليد مي كنيم؟ حتي كوه ها هم رنگ هاي مختلف دارند؛ قله ها سفيد، قرمز يا به رنگ هاي ديگر هستند. و كلاغ ها سياهند.

[35:28] همچنين، مردم، حيوانات و چارپايان به رنگ هاي گوناگون هستند. به همين دليل، كساني واقعا هيبت و حرمت خدا را ارج مي نهند كه از دانش بهره مند شده اند. خداست صاحب اقتدار، عفوكننده.

[35:29] مطمئنا، كساني كه كتاب خدا را مي خوانند و نمازها (ارتباط با خدا) را به جا مي آورند و از روزي هايي كه به آنها داده ايم- نهان و آشكار- انفاق مي کنند، در جايي سرمايه گذاري كرده اند كه هرگز ضرر نمي كنند.

[35:30] او پاداش آنها را سخاوتمندانه خواهد داد و نعمت هايش را بر آنان چندين برابر خواهد كرد. اوست عفوكننده، سپاسگزار.

    قرآن، دربردارنده کتب آسماني

[35:31] آنچه در اين كتاب آسماني بر تو وحي كرديم، حقيقت است، تمام كتاب هاي آسماني پيشين را به اوج كمال مي رساند. خدا از بندگانش كاملا آگاه است، بينا.

[35:32] ما كتاب آسماني را از نسلي به نسل ديگر منتقل كرديم و اجازه داديم تا بندگان برگزيده مان آن را دريافت كنند. سپس، بعضي از آنها به نفس خويش ستم كردند، عده اي فقط گاهي از آن پيروي نمودند، در حالي كه برخي ديگر بر طبق خواست خدا در انجام اعمال پرهيزكارانه مشتاق بودند؛ اين بزرگ ترين پيروزي است.

    مؤمنان

[35:33] آنها وارد باغ هاي عدن مي شوند، جايي كه با دستبندهاي طلا و مرواريد آراسته خواهند شد و لباس هايشان از ابريشم خواهد بود.

[35:34] آنها خواهند گفت: "ستايش خدا را كه همه نگراني هايمان را برطرف كرد. پروردگار ما عفوكننده است، سپاسگزار.

[35:35] "او ما را به لطف و موهبت خود در سراي جاوداني لذت بخش پذيرفته است. در اينجا نه هرگز كسل مي شويم و نه هرگز احساس خستگي کنيم."

    غيرمؤمنان

[35:36] و اما كساني كه ايمان نمي آورند، سزاوار آتش دوزخ شده اند، جايي كه هرگز نه با مرگ زندگيشان خاتمه مي يابد و نه هرگز از عذابشان كاسته مي شود. ما اين چنين افراد ناسپاس را كيفر مي دهيم.

[35:37] آنها در آنجا فرياد خواهند زد: "پروردگار ما، اگر ما را از اينجا خارج كني، به جاي كارهايي كه انجام داديم، پرهيزكارانه عمل خواهيم كرد." آيا ما به شما يك عمر فرصت نداديم با تذكرات مكرر براي كساني كه توجه مي كنند؟ آيا شما هشداردهنده دريافت نكرديد؟ بنابراين، (نتايج آن را) بچشيد. ستمكاران هيچ ياوري نخواهند داشت.

[35:38] خدا آينده آسمان ها و زمين را مي داند. اوست که به دروني ترين انديشه ها داناست.

    برندگان و بازندگان

[35:39] اوست يکتايي که شما را وارث زمين قرار داد. پس از آن هر کس کفر را انتخاب کند، به زيان خود چنين کرده است. کفر کافران چيزي جز نفرت پروردگارشان بر آنان نمي افزايد. کفر کافران آنان را در زيان عميق تري فرو مي برد.

[35:40] بگو: "معبوداني را كه در كنار خدا مي خوانيد، در نظر بگيريد؛ به من نشان دهيد كه آنها در زمين چه آفريده اند." آيا در آسمان ها سهمي دارند؟ آيا كتابي به آنها داده ايم كه در آن هيچ شكي نيست؟ درواقع، آنچه ستمكاران به يكديگر وعده مي دهند خواب و خيالي بيش نيست.

[35:41] خداست كه آسمان ها و زمين را نگاه مي دارد، تا مبادا ناپديد شوند. اگر قرار بود كس ديگري آنان را نگاه دارد، مسلما ناپديد مي شد. اوست باگذشت، عفوكننده.

    در بوته آزمايش نهاده مي شوند

[35:42] آنها قاطعانه به خدا سوگند مي خورند كه اگر هشداردهنده اي نزدشان رفته بود، بهتر از هر جماعت ديگري هدايت مي شدند! اگرچه، اكنون كه هشداردهنده اي براي آنها آمد، اين فقط آنها را در بيزاري عميق تري فرو برد.

[35:43] آنها در زمين متكبر شدند و نقشه هاي پليد كشيدند و نقشه هاي پليد فقط به كساني كه آن حيله ها را به كار مي برند، بازمي گردد. پس آيا آنها جز سرنوشت كساني كه در گذشته همين كارها را انجام دادند، چيز ديگري انتظار دارند؟ تو خواهي فهميد كه روش خدا هرگز تغيير نمي كند؛ تو خواهي فهميد كه روش خدا ثابت است.

[35:44] آيا در زمين گردش نكرده اند و عاقبت كساني را كه پيش از آنها بودند، نديده اند؟ آنها حتي قوي تر از آنان بودند. هيچ چيز نمي تواند، چه در آسمان ها و چه در زمين، از خدا پنهان بماند. اوست داناي مطلق، قادر مطلق.

[35:45] اگر خدا مردم را براي گناهانشان تنبيه مي كرد، هيچ موجودي را در روي زمين باقي نمي گذاشت، اما او تا زماني معين به آنها مهلت مي دهد. هنگامي كه مدتشان سرآيد، پس خدا بر بندگانش بيناست.