Sura 34, Sheba (Saba´)[34:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[34:1] ستايش خداي را که هرچه در آسمان ها و زمين است، از آن اوست و در آخرت نيز هر حمد و ستايشي مخصوص اوست. اوست حکيم ترين، آگاه.

[34:2] او به آنچه در زمين فرو مي رود و آنچه از زمين بيرون مي آيد و آنچه از آسمان فرود مي آيد و آنچه در آسمان بالا مي رود، داناست. اوست مهربان ترين، آمرزنده.

[34:3] كساني كه ايمان ندارند، گفته اند: "آن ساعت هرگز فرا نخواهد رسيد!" بگو: "بدون شك- به پروردگارم سوگند- مسلما بر شما خواهد آمد. او بر آينده داناست. حتي ذره اي به اندازه وزن اتم، چه در آسمان ها باشد و چه در زمين، از او پنهان نيست. حتي نه كوچك تر و نه بزرگ تر از آن (پنهان است). همه چيز در پرونده اي كامل و جامع موجود است.

[34:4] يقينا، او به كساني كه ايمان دارند و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند، پاداش خواهد داد. اينان سزاوار عفو و رزقي سخاوتمندانه شده اند.

[34:5] و اما كساني كه مدام با آيات ما مبارزه مي كنند، سزاوار عذاب خواركننده دردناكي شده اند.

[34:6] براي كساني كه با دانش مورد رحمت قرار گرفتند، آشكار است كه اين آياتي كه از جانب پروردگارت بر تو فرستاده شده است، حقيقت است و به راه آن قادر متعال و ستودني ترين هدايت مي كند.

[34:7] كساني كه ايمان ندارند، گفته اند: "بگذاريد مردي را به شما نشان دهيم كه مي گويد پس از آنكه تكه تكه شديد، دوباره خلق خواهيد شد.

[34:8] "او يا درباره خدا دروغ ساخته است، يا اينکه ديوانه است." درواقع، كساني كه به آخرت ايمان ندارند، سزاوار بدترين مجازات شده اند؛ آنها سخت در گمراهي هستند.

[34:9] آيا آنها همه چيز را در جلو و پشت سر خود در آسمان و زمين نديده اند؟ اگر مي خواستيم، مي توانستيم باعث شويم كه زمين آنها را ببلعد، يا پاره هايي از آسمان بر آنها فرو افتد. اين مدرك بايد براي هر بنده فرمانبرداري كافي باشد.

    داوود و سليمان

[34:10] ما از جانب خود نعمت ها به داوود عطا كرديم: "اي كوه ها و همين طور شما اي پرندگان، همراه با او تسليم شويد." ما آهن را براي او نرم كرديم.

[34:11] "تو مي تواني زره هايي بسازي كه كاملا اندازه باشند و پرهيزكارانه عمل كني. من به هر كاري كه انجام دهيد، بينا هستم."

    اولين منطقه نفت خيز

[34:12] ما باد را در خدمت سليمان قرار داديم، يك ماه مي آمدند و يك ماه مي رفتند. و ما باعث شديم تا چشمه اي از نفت براي او فوران كند. همچنين، جن ها با اجازه پروردگارش، براي او كار مي كردند. هر يك از آنها كه از دستورات ما سرپيچي مي كرد، او را به عذابي سخت گرفتار مي كرديم.

[34:13] آنها براي او هرچه مي خواست، مي ساختند- طاقچه ها، مجسمه ها، استخرهاي عميق و ديگ هاي سنگين آشپزي. اي خانواده داوود، (پرهيزكارانه) عمل كنيد تا سپاسگزاري خود را نشان دهيد. فقط عده كمي از بندگان من شكرگزار هستند.

    علم جنيان محدود است

[34:14] هنگامي كه زمان مرگ او فرا رسيد، آنها به هيچ وجه نفهميدند كه او مرده بود. تا اينكه يكي از جانواران سعي كرد چوب دست او را بخورد و او نقش بر زمين شد، درآن هنگام جن ها متوجه شدند كه او مرده بود. بدين ترتيب، آنها فهميدند كه اگر واقعا از غيب خبر داشتند، پس از مرگ او به آن سختي كار نمي كردند.

[34:15] سرزمين سبا شگفت انگيز بود، با دو باغ در سمت راست و چپ. از روزي هاي پروردگارتان بخوريد و سپاسگزار او باشيد- سرزميني خوب و پروردگاري عفوكننده.

[34:16] آنها روي گرداندند و درنتيجه، ما سيل مصيبت باري بر آنها فرستاديم و دو باغشان را به دو باغ با ميوه هاي بدمزه، گياهان خاردار و محصولي بسيار كم مبدل كرديم.

[34:17] ما اين چنين آنها را به خاطر كافرشدنشان به كيفر رسانديم. آيا ما فقط كافران را مجازات نمي كنيم؟

[34:18] ما در ميان آنها و جوامعي كه به آنها نعمت داديم، آبادي هاي ديگري قرار داديم و سفركردن در ميان آنها را امن ساختيم : "در آنجا روزها و شب ها در نهايت امنيت سفر كنيد."

[34:19] اما آنها (ناشكري كردند و) به اعتراض گفتند: "پروردگار ما، براي ما اهميتي ندارد اگر مسافت سفر ما را (بدون هيچ توقفگاهي) طولاني كني." آنها اين چنين به نفس خويش ستم كردند. درنتيجه، ما از آنها تاريخ ساختيم و آنان را به صورت جوامعي كوچك در سراسر زمين پراكنده كرديم. اين بايد درس عبرتي باشد براي كساني كه صبور و سپاسگزار هستند.

    شيطان مدعي است که اکثريت از او پيروي مي کنند

[34:20] شيطان آنها را آماده انجام خواسته هايش يافت. آنها از او پيروي كردند، به جز چند تن از مؤمنان.

    منظور: آيا ما به آخرت معتقديم؟

[34:21] او هرگز قدرتي بر آنها نداشت. ولي ما، كساني را كه به آخرت ايمان دارند، از كساني كه به آن شك دارند،* اين چنين متمايز مي كنيم. پروردگار تو همه چيز را كاملا تحت كنترل دارد.
Footnote

[34:22] بگو: "از معبوداني كه در كنار خدا قرار داده ايد، درخواست كنيد. آنها صاحب ذره اتمي در آسمان ها يا در زمين نيستند. آنها نه شراكتي در آن دارند و نه او به آنها اجازه مي دهد تا دستياران او باشند."

    شفاعتي در کار نيست

[34:23] شفاعت نزد او بيهوده خواهد بود، مگر آنكه با خواسته او مطابقت كند. سرانجام هنگامي كه آرامش خاطر يافتند، سئوال كنند: "پروردگار شما چه گفت؟" آنها خواهند گفت: "حقيقت را." اوست بلندمرتبه ترين، بزرگ ترين.

[34:24] بگو: "چه كسي از آسمان ها و زمين براي شما روزي فراهم مي كند؟" بگو: "خدا" و ما و شما يا هدايت شده ايم يا عميقا در گمراهي به سر مي بريم."

[34:25] بگو: "نه شما مسئول جرم هاي ما هستيد و نه ما مسئول اعمال شما هستيم."

[34:26] بگو: "پروردگار ما همه ما را با هم نزد خود جمع خواهد كرد، سپس ميان ما عادلانه قضاوت خواهد نمود. اوست قاضي، داناي مطلق."

[34:27] بگو: "معبوداني را كه به عنوان شركاي او قرار داده ايد، به من نشان دهيد!" بگو: "نه؛ اوست خداي يكتا، صاحب اقتدار، حكيم ترين."

    رسول ميثاق که خدا فرستاده

[34:28] (اي رشاد)* ما تو را بر همه مردم، به عنوان مژده دهنده و همچنين هشداردهنده فرستاده ايم؛ ولي اكثر مردم نمي دانند.
Footnote

[34:29] آنها به مبارزه مي گويند: "اين وعده چه موقع فرا خواهد رسيد، اگر راست مي گوييد؟"

[34:30] بگو: "شما زماني معين داريد، در روزي معين، كه نمي توانيد ساعتي آن را عقب يا جلو بيندازيد."

[34:31] كساني كه ايمان ندارند، گفته اند: "ما نه به اين قرآن ايمان خواهيم آورد و نه به كتاب هاي آسماني پيشين." اگر فقط مي توانستي اين ستمكاران را هنگامي كه در پيشگاه پروردگارشان مي ايستند، مجسم كني! آنها مدام با يكديگر مجادله خواهند كرد. پيروان به رهبران خود خواهند گفت: "اگر به خاطر شما نبود، ما مؤمن شده بوديم."

    در روز رستاخيز

[34:32] رهبران به كساني كه از آنها پيروي مي كردند، خواهند گفت: "آيا ما شما را پس از آن كه هدايت برايتان آمد، منحرف كرديم؟ نه؛ اين شما هستيد كه ستمكار بوديد."

[34:33] پيروان به رهبران خود خواهند گفت: "اين شما بوديد كه شب و روز حيله كرديد، سپس به ما دستور داديد كه معبوداني را همتراز او قرار دهيم و نسبت به خدا ناسپاس باشيم." آنها وقتي عذاب را ببينند پشيمان خواهند شد، زيرا ما زنجيرهايي به دور گردن كافران قرار خواهيم داد. آيا آنها براي اعمالشان عادلانه مجازات نشدند؟

    هربار و هربار !

[34:34] هر بار که هشداردهنده اي براي جامعه اي فرستاديم، پيشوايان آن جامعه گفتند: "ما پيامي را که با تو فرستاده شده است، تکذيب مي کنيم."

[34:35] آنها همچنين گفتند: "ما قدرتمندتر هستيم و مال و فرزندان بيشتري داريم و تنبيه نخواهيم شد."

[34:36] بگو: "پروردگار من يكتايي است كه همه روزي ها را تحت كنترل دارد؛ او به هر كس كه بخواهد، روزي عطا مي كند يا آن را كاهش مي دهد، ولي اكثر مردم نمي دانند."

[34:37] اين پول و فرزندان شما نيست كه شما را به ما نزديك تر مي كند. فقط كساني كه ايمان دارند و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند، پاداش اعمالشان را چندين برابر دريافت خواهند نمود. آنها در سراي بهشت در صلح كامل زندگي خواهند كرد.

[34:38] و اما كساني كه مدام به آيات ما اعتراض مي كنند، در عذاب به سر خواهند برد.

[34:39] بگو: "پروردگار من يكتايي است كه همه روزي ها را تحت كنترل دارد؛ او روزي هر يك از بندگانش را كه برگزيند، افزايش يا کاهش مي دهد. هرچه (در راه خدا) خرج كنيد، او پاداش آن را به شما خواهد داد، اوست بهترين روزي دهنده."

[34:40] در روزي كه او همه آنها را احضار كند، به فرشتگان خواهد گفت: "آيا اين مردم شما را مي پرستيدند؟"

[34:41] آنها جواب خواهند داد: "تجليل تو را. تو مولا و سرور ما هستي، نه آنها. درعوض، آنها جن ها را پرستش مي كردند؛ اكثرشان به آن ايمان داشتند."

[34:42] در آن روز، شما هيچ قدرتي نداريد كه به يكديگر نفع و ضرري برسانيد و ما به ستمكاران خواهيم گفت: "بچشيد عذاب دوزخي را كه قبلا تكذيب مي كرديد."

    معجزه رياضي قرآن (

[34:43] هنگامي كه مدرك هاي ما به طور واضح براي آنها خوانده شد، گفتند: "اين مردي است كه مي خواهد شما را از راهي كه والدينتان عبادت مي كنند، منحرف سازد." آنها همچنين گفتند: "اينها دروغ هاي ساختگي است." كافران نيز درباره حقيقتي كه بر آنها آمد، گفتند: "اين آشكارا يك شعبده است."

[34:44] ما كتاب هاي ديگري به آنها نداديم که از آن درس بگيرند و پيش از تو هشداردهنده ديگري براي آنها نفرستاديم.

[34:45] پيشينيانشان ايمان نياوردند، و اگرچه آنها حتي يک دهم* (معجزه اي) را که ما به اين نسل داده ايم نديدند، وقتي به رسولان من ايمان نياوردند، به چه عقوبت سختي گرفتار شدند!
Footnote

    رسول ميثاق خدا(

[34:46] بگو: "من از شما يك چيز مي خواهم كه انجام دهيد: دو به دو يا فرد فرد، خود را وقف خدا كنيد، سپس بينديشيد. دوست شما (رشاد) ديوانه نيست. او براي شما هشداردهنده اي است آشكار، درست پيش از آمدن عذابي هولناک."

[34:47] بگو: "من از شما مزدي نمي خواهم؛ شما مي توانيد آن را براي خود نگاه داريد. مزد من فقط از جانب خدا مي آيد. او بر همه چيز شاهد است."

[34:48] بگو: "پروردگار من باعث مي شود که حقيقت پيروز شود. او داناي تمام اسرار است."

[34:49] بگو: "حقيقت آمده است؛ در حالي كه باطل نه مي تواند چيزي را آغاز كند و نه آن را تكرار نمايد."

[34:50] بگو: "اگر گمراه شوم، بر اثر کوتاهي هاي خود گمراه مي شوم و اگر هدايت شده ام، اين از برکت وحي پروردگار من است. اوست شنوا، نزديک."

[34:51] اگر فقط مي توانستي آنها را هنگامي که به شدت وحشت زده مي شوند، ببيني؛ در آن هنگام نمي توانند بگريزند و آنان را به زور خواهند برد.

[34:52] سپس خواهند گفت: "اکنون ما به آن ايمان مي آوريم،" ولي ديگر خيلي دير خواهد بود.

[34:53] آنها در گذشته آن را تكذيب كرده اند؛ آنها تصميم گرفته اند به جاي آن از حدس و گمان پيروي كنند."*
Footnote

[34:54] درنتيجه، از آنچه آرزويش را داشتند، محروم شدند. اين همان سرنوشتي است که امثال اينان در نسل هاي گذشته به آن دچار شدند. آنها شک و ترديد زيادي به خود راه دادند.