Sura 33, The Parties (Al-Ahzãb)[33:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[33:1] اي پيامبر، به هيبت و حرمت خدا ارج بنه و از كافران و منافقان اطاعت نكن. خداست داناي مطلق، حكيم ترين.

[33:2] از آنچه كه از جانب پروردگارت بر تو وحي شده است، پيروي كن. خدا از تمام اعمال شما كاملا آگاه است.

[33:3] به خدا توكل كن. خدا به عنوان حامي كافي است.

    ديگران را نمي توان در اخلاص خدا سهيم کرد

[33:4] خدا در سينه هيچ مردي دو قلب قرار نداد. و زنان شما را كه (طبق رسومات خود) از آنها دوري مي كنيد، مادرانتان قرار نداد.* و نه فرزندخواندگانتان را فرزندان ژنتيکي شما قرار داد. اينها همه سخناني است كه از خود ساخته ايد. خدا حقيقت را بيان مي كند و در راه (راست) هدايت مي نمايد.*
Footnote

    نام هاي خود را عوض نکنيد

[33:5] براي فرزندخواندگان خود نام هايي انتخاب کنيد كه نسبت آنها را با والدين (ژنتيکي) خود حفظ كنند. اين در نزد خدا منصفانه تر است. اگر والدينشان را نمي شناسيد، پس، با آنها به عنوان برادران ديني خود، مانند عضوي از خانواده رفتار كنيد. اگر در اين مورد از شما خطايي سر زد، گناهي مرتكب نمي شويد، شما براي نيت هاي عمدي خود مسئول هستيد. خداست عفوكننده، مهربان ترين.

[33:6] پيامبر به مؤمنان نزديك تر است تا آنها به يكديگر و زنان او مانند مادران آنها هستند. خويشاوندان بايد بر طبق كتاب آسماني خدا از يكديگر مواظبت كنند. بنابراين، مؤمنان بايد به خويشاوندان خود كه نزد آنها مهاجرت مي كنند، رسيدگي نمايند، در صورتي كه اول به خانواده خود رسيدگي كرده باشند. اينها احكام اين كتاب آسماني است.

    محمد متعهد مي شود که از رسول ميثاق پشتيباني کند

[33:7] به ياد آور كه ما با پيامبران ميثاق بستيم، همين طور با تو (اي محمد) با نوح، ابراهيم، موسي و عيسي پسر مريم. ما از آنها پيماني محكم گرفتيم.*
Footnote

[33:8] پس از آن، او مطمئنا از راستگويان درباره راستگويي شان سئوال خواهد كرد و براي كافران (به اين حقيقت قرآني) عذابي دردناك آماده كرده است.

    جنگ احزاب

[33:9] اي كساني كه ايمان آورده ايد، نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد؛ هنگامي كه سربازان به شما حمله كردند، ما بادي شديد و سربازاني نامرئي بر آنها فرو فرستاديم. خدا بر همه اعمالتان بيناست.

[33:10] هنگامي كه آنها از بالا و از پايين به سوي شما آمدند، چشم هايتان وحشت زده بود، دل هايتان بي قرار شد و درباره خدا افكاري ناپسند به خود راه داديد.

[33:11] آن زماني بود که مؤمنان واقعا امتحان شدند؛ و سخت تکان خوردند.

[33:12] منافقان و كساني كه در دلشان شك داشتند، گفتند: "آنچه خدا و رسولش به ما وعده دادند، خواب و خيالي بيش نبود!"

[33:13] گروهي از آنها گفتند: "اي مردم يثرب، شما نمي توانيد به پيروزي دست يابيد؛ برگرديد. "عده اي ديگر براي پيامبر عذر و بهانه آوردند: "خانه هاي ما در معرض خطر است،" در حالي كه در معرض خطر نبود. آنها فقط مي خواستند فرار كنند.

[33:14] اگر دشمن حمله مي كرد و از آنها مي خواست كه به آنها ملحق شوند، بي درنگ به دشمن ملحق مي شدند.

[33:15] آنها قبلا با خدا عهد بسته بودند كه بازنخواهند گشت و فرار نخواهند كرد؛ عهدبستن با خدا مسئوليت بزرگي در بر دارد.

[33:16] بگو: "اگر فرار کنيد، هرگز نمي توانيد از مرگ يا از کشته شدن بگريزيد. هر اتفاقي که رخ دهد، اندک زماني بيش زندگي نخواهيد کرد."

[33:17] بگو: "چه كسي در مقابل خدا شما را حفظ خواهد كرد، اگر او براي شما هر گرفتاري يا هر رحمتي بخواهد؟" آنها هرگز نمي توانند در كنار خدا، مولا و سرور ديگري بيابند.

[33:18] خدا از کساني که در ميان شما کارشکني مي کنند و کساني که به همراهان خود مي گويند: " بياييد تا همه عقب بمانيم،" کاملا آگاه است. چه به ندرت براي دفاع بسيج مي شوند.

[33:19] هم چنين، هنگامي كه با شما معامله مي كنند، خسيس هستند. اگر چيزي جامعه را تهديد كند، چنان ترس را در چرخش چشمانشان مي بيني كه گويي مرگشان فرا رسيده است. و چون بحران فرو نشيند، به شما زخم زبان مي زنند. آنها باوجود ثروتي كه دارند، بسيار خسيس هستند. اينان مؤمن نيستند و درنتيجه، خدا اعمالشان را باطل كرده است. اين كار براي خدا آسان است.

[33:20] آنها فكر كردند كه ممكن است گروه ها بازگردند. در اين صورت، آنها آرزو مي كردند كه اي كاش در صحرا گم شده بودند و از دور اخبار شما را مي گرفتند. و زماني كه با شما بودند، اگر گروه ها به شما حمله مي كردند، آنها به ندرت از شما حمايت مي كردند.

    همت و شهامت پيامبر(

[33:21] رسول خدا مثال خوبي است براي آن عده از شما كه در جستجوي خدا و روز آخر هستند و مدام به خدا فكر مي كنند.

[33:22] هنگامي که مؤمنان واقعي گروه ها را ( آماده حمله ) ديدند، گفتند: "اين همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده اند و خدا و رسولش راستگو هستند." اين (موقعيت خطرناک) فقط ايمان آنها را قوي تر کرد و بر ميزان تسليم بودنشان افزود.

[33:23] در ميان مؤمنان افرادي هستند كه به پيمان خود با خدا وفا مي كنند. برخي از آنها مردند، در حالي كه بقيه آماده هستند، آنها هرگز متزلزل نمي شوند.

[33:24] خدا مطمئنا پاداش راستگويان را به خاطر راستگويي شان خواهد داد و منافقان را اگر بخواهد يا تنبيه مي کند، يا آنها را مورد بخشش قرار مي دهد. خداست عفوكننده، مهربان ترين.

    زمان محمد

[33:25] کساني که کافر شدند، خدا آنها را با خشم خودشان عقب راند و آنها دست خالي بازگشتند. اين چنين خدا مؤمنان را از جنگ رهايي داد. خداست قدرتمند، صاحب اقتدار.

[33:26] ضمنا، کساني از اهل کتاب را که از متحدان آنها بودند، از جايگاه امنشان فرود آورد و در دل هايشان وحشت انداخت. برخي از آنان را کشتيد و برخي را به اسارت گرفتيد.

[33:27] او شما را وارث سرزمين آنها كرد، خانه هايشان، پولشان و زمين هايي كه شما هرگز در آن قدم نگذاشته بوديد. همه چيز كاملا تحت كنترل خداست.

    مسئوليت ويژه به دليل نزديک بودن

[33:28] اي پيامبر، به زنان خود بگو: "اگر در جستجوي زندگي اين دنيا و ظواهر آن هستيد، پس بياييد تا برا ي شما جبران كنم و بگذارم دوستانه برويد.

[33:29] "اما اگر در جستجوي خدا و رسول او و سراي آخرت هستيد، پس خدا براي پرهيزكاران در ميان شما پاداشي عظيم مهيا كرده است."

    مسئوليت ويژه

[33:30] اي زنان پيامبر، اگر هر کدام از شما گناهي بزرگ مرتکب شود، مجازاتش دو برابر خواهد بود. اين کار براي خدا آسان است.

[33:31] هر يک از شما که از خدا و رسولش اطاعت کند و زندگي پرهيزکارانه اي در پيش گيرد، پاداش او را دو برابر خواهيم داد و برايش روزي سخاوتمندانه اي آماده کرده ايم.

    سرمشق قرار گرفتن

[33:32] اي زنان پيامبر، شما مانند ساير زنان نيستيد، اگر پرهيزکاري را رعايت کنيد. (شما مسئوليت بزرگ تري بر عهده داريد.) بنابراين، با نرمي و لطافت صحبت نكنيد تا مبادا کساني که در دل هايشان مرض است، تصورات نادرستي بکنند؛ فقط به شيوه اي صحبت کنيد که پرهيزکارانه باشد.

[33:33] در خانه هاي خود بمانيد و در معاشرت با مردم زياده روي نكنيد، همان طور كه قبلا در دوران جاهليت انجام مي داديد. نمازها (ارتباط با خدا) را به جا آوريد و زکات (انفاق واجب) را بدهيد و از خدا و رسولش اطاعت كنيد. اي كساني كه در اطراف زيارتگاه مقدس زندگي مي كنيد، خدا مي خواهد تمام ناپاكي ها را از شما بردارد و شما را كاملا خالص گرداند.

[33:34] آنچه از آيات خدا در خانه هايتان خوانده مي شود و حكمتي را كه در آن نهفته است، به خاطر بسپاريد. خدا بلندمرتبه است، آگاه.

    برابري زن و مرد

[33:35] مردان تسليم شده، زنان تسليم شده، مردان باايمان، زنان باايمان، مردان فرمانبردار، زنان فرمانبردار، مردان راستگو، زنان راستگو، مردان ثابت قدم، زنان ثابت قدم، مردان حرمتگزار، زنان حرمتگزار، مردان صدقه دهنده، زنان صدقه دهنده، مردان روزه دار، زنان روزه دار، مردان پاکدامن، زنان پاکدامن و مرداني که اغلب ذکر خدا مي گويند و زناني که ذکر مي گويند؛ خدا براي آنان آمرزش و پاداشي بزرگ آماده کرده است.

    شخص محمد از محمد رسول الله نافرماني کرد

[33:36] هيچ مرد باايمان يا زن باايماني، اگر خدا و رسولش فرماني صادر كنند، در برابر آن فرمان چاره اي جز اطاعت ندارد. هر كس از خدا و رسولش نافرماني كند، سخت گمراه شده است.

[33:37] به ياد آور به كسي كه خدا به او نعمت داده بود و از سوي تو نعمت يافته بود، گفتي: "زنت را نگهدار و به هيبت و حرمت خدا ارج بنه،" و تو چيزي را در درون خود پنهان كردي كه خدا مي خواست اعلام كند. بنابراين، تو از مردم ترسيدي، در حالي كه مي بايست فقط از خدا مي ترسيدي. هنگامي كه همه چيز كاملا ميان زيد و زنش تمام شد، ما تو را به ازدواج او درآورديم، تا نمونه اي باشد كه يك مرد مي تواند با زن مطلقه پسرخوانده اش ازدواج كند. احكام خدا بايد اجرا شود.

[33:38] پيامبر خطايي مرتكب نمي شود اگر هر كاري كه خدا حلال كرده است، انجام دهد. چنين است سيستم خدا، از زمان نسل هاي اوليه. فرمان خدا وظيفه اي است مقدس.

[33:39] كساني كه پيام هاي خدا را مي رسانند و فقط هيبت و حرمت او را ارج مي نهند، هرگز نبايد از كسي جز خدا بترسند. خدا باکفايت ترين حسابرس است.

    محمد خاتم النبين است، نه خاتم المرسلين(

[33:40] محمد پدر هيچ يک از مردان شما نبود. او رسول خدا و آخرين پيامبر بود. خدا از همه چيز کاملا آگاه است.

[33:41] اي کساني که ايمان آورده ايد، خدا را فراوان ياد کنيد.*
Footnote

[33:42] روز و شب او را تجليل نماييد.

[33:43] اوست يكتايي كه همراه با فرشتگانش، به شما كمك مي كند تا شما را از تاريكي ها به نور راهنمايي كند. او نسبت به مؤمنان مهربان ترين است.

[33:44] سلام و درودشان در آن روزي كه او را ملاقات كنند، "صلح" است و او براي آنها پاداشي سخاوتمندانه آماده كرده است.

[33:45] اي پيامبر، ما تو را به عنوان شاهد، مژده دهنده و نيز هشداردهنده فرستاده ايم.

[33:46] که بر طبق خواست او، به سوي خدا دعوت کني، و مشعلي هدايت کننده.

[33:47] مؤمنان را بشارت ده که از جانب خدا سزاوار نعمت بزرگي شده اند.

[33:48] از كافران و منافقان اطاعت نكن، توهين هايشان را ناديده بگير و به خدا توكل كن؛ خدا به عنوان حامي كافي است.

    احکام ازدواج

[33:49] اي كساني كه ايمان آورده ايد، اگر با زنان مؤمن ازدواج كرديد، سپس پيش از روابط جنسي طلاقشان داديد، آنها تعهدي به شما ندارند (پيش از ازدواج با مرد ديگر براي عده صبر کنند). شما بايد براي آنها منصفانه جبران كنيد و بگذاريد دوستانه بروند.

[33:50] اي پيامبر، ما براي تو حلال كرديم زنانت را كه مهريه شان را داده اي، يا آنچه از پيش خدا به تو عطا كرده است. همچنين دخترعموها، دخترعمه ها، دختردايي ها، دخترخاله هايت كه با تو مهاجرت كرده اند، براي ازدواج با تو حلال هستند. همچنين، اگر زن با ايماني- با گذشتن از مهريه- خود را به پيامبر ببخشد، اگر پيامبر بخواهد مي تواند با آن زن بدون مهريه ازدواج كند. اگرچه، بخشش مهريه از طرف زن فقط شامل پيامبر مي شود و نه مؤمنان ديگر. ما قبلا حق آنها را نسبت به همسرانشان يا آنچه از پيش دارند، مقرر كرده ايم. اين به خاطر آن است كه تو را از هرگونه شرمندگي حفظ كنيم. خداست عفوكننده، مهربان ترين.

[33:51] تو مي تواني با ملايمت از هر يک از آنها دوري كني و مي تواني هر يک از آنها را به خود نزديك تر كني. اگر با هر كدام از آنها كه دوري كرده بودي آشتي كني، مرتكب خطايي نمي شوي. در اين صورت، آنها خوشنود خواهند شد و هيچ غمي نخواهند داشت و به آنچه منصفانه به همه آنها مي دهي، راضي خواهند بود. خدا مي داند كه در قلب هايتان چه مي گذرد. خداست داناي مطلق، باگذشت.

[33:52] غير از اين عده كه براي تو شرح داده شد، هيچ زن ديگري براي ازدواج با تو حلال نيست و تو نمي تواني (از گروهي كه حرام شدند) زن جديدي را جايگزين آنها كني، هر قدر هم كه زيبايي شان را تحسين نمايي. تو بايد به همان كساني كه برايت حلال شده اند، راضي باشي. خدا مراقب همه چيز است.

    آداب معاشرت

[33:53] اي كساني كه ايمان داريد، به منازل پيامبر وارد نشويد مگر آنكه براي خوردن غذا اجازه داشته باشيد و نبايد او را به چنين دعوتي وادار كنيد. اگر دعوت شديد، مي توانيد وارد شويد. هنگامي كه غذا خورديد، برويد؛ او را با صحبت هاي طولاني مشغول نكنيد. اين كار پيامبر را آزار مي داد و او خجالت مي كشيد كه به شما بگويد، اما خدا از حقيقت شرم ندارد. اگر لازم شد از زنان او چيزي بخواهيد، از پشت حايلي از آنها سئوال كنيد. اين براي قلب هاي شما و قلب هاي آنها منزه تر است. باعث ناراحتي رسول خدا نشويد. پس از او با زنانش ازدواج نكنيد، زيرا اين از نظر خدا گناهي بزرگ خواهد بود.*
Footnote

[33:54] هر آنچه را آشكار كنيد و يا پنهان داريد، خدا از همه چيز كاملا آگاه است.

[33:55] زنان مي توانند در حضور پدرانشان، پسرانشان، برادرانشان، برادرزاده هايشان، خواهرزاده هايشان، زنان ديگر و خدمتكاران (مؤنث) خود، (اصول لباس پوشيدن را) كمتر رعايت كنند. آنها بايد هيبت و حرمت خدا را ارج نهند. خدا بر همه چيز شاهد است.

    در طي حيات پيامبر(

[33:56] خدا و فرشتگانش پيامبر را كمك و پشتيباني مي كنند. اي كساني كه ايمان آورده ايد، او را ياري دهيد و از او پشتيباني کنيد و به او توجه نماييد، آن طور كه بايد به او توجه کرد.*
Footnote

[33:57] مطمئنا، كساني كه با خدا و رسولش مخالفت كنند، در دنيا و در آخرت به لعنت خدا گرفتار مي شوند؛ او برايشان عذابي شرم آور مهيا كرده است.

[33:58] كساني كه مردان باايمان و زنان باايمان را كه هيچ گناهي نكردند مورد اذيت و آزار قرار دهند، نه تنها دروغ گفته اند، بلكه گناهي بزرگ مرتكب شده اند.

    حجاب زن

[33:59] اي پيامبر، به همسران و دختران خود و همسران مؤمنان بگو كه لباس هاي خود را بلند كنند. بدين ترتيب، آنها (به عنوان زنان پرهيزکار) شناخته خواهند شد و مورد اهانت قرار نخواهند گرفت. خداست عفوكننده، مهربان ترين.

[33:60] تا زماني كه منافقان و كساني كه در قلب هايشان مرض است و دروغگويان شرور شهر (از آزار تو) دست برندارند، مطمئنا تو را بر آنها مسلط خواهيم كرد، سپس آنها مجبور خواهند شد تا در مدتي كوتاه آنجا را ترك كنند.

[33:61] آنها هر جا بروند سزاوار لعنت شده اند؛ (اگر از حمله دست برندارند،) ممكن است دستگير و كشته شوند.

[33:62] اين روش هميشگي خداست و تو خواهي فهميد كه روش خدا تغييرناپذير است.

[33:63] مردم درباره ساعت (آخر دنيا) از تو سئوال مي كنند. بگو: "علم آن فقط نزد خداست. فقط بدان كه آن ساعت ممكن است نزديك باشد."

    مقلدين برضد پيشوايان خود برمي خيزند

[33:64] خدا کافران را محکوم و دوزخ را براي آنان مهيا کرده است.

[33:65] آنها تا ابد در آن ماندگارند. آنها مولا و پشتيباني نخواهند يافت.

[33:66] در روزي كه به دوزخ انداخته شوند، خواهند گفت: "آه، اي كاش از خدا اطاعت مي كرديم و از رسول اطاعت مي نموديم."

[33:67] آنها همچنين خواهند گفت: "پروردگار ما، ما از سادات و پيشوايان خود اطاعت كرده ايم، اما آنها ما را گمراه كردند.

[33:68] "پروردگار ما، عذاب آنها را دو برابر نما و آنها را لعنت کن، لعنتي هولناک."

[33:69] اي كساني كه ايمان آورده ايد، مانند كساني نباشيد كه موسي را آزردند، سپس خدا او را از آنچه گفتند مبرا كرد. او در نظر خدا محترم بود.

[33:70] اي كساني كه ايمان آورده ايد، هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد و فقط سخنان درست بر زبان آوريد.

[33:71] سپس او اعمالتان را اصلاح خواهد كرد و گناهانتان را خواهد بخشيد. كساني كه از خدا و رسولش اطاعت كنند، به پيروزي عظيمي نائل شده اند.

    آزادي انتخاب

[33:72] ما بار مسئوليت (آزادي انتخاب) را به آسمان ها و زمين و كوه ها عرضه كرده ايم، اما آنها بار اين مسئوليت را نپذيرفتند و از آن ترسيدند. ولي انسان آن را پذيرفت؛ او ستمكار بود، نادان.*
Footnote

[33:73] زيرا خدا مسلما مردان منافق و زنان منافق و مردان مشرك و زنان مشرك را تنبيه خواهد كرد. خدا مردان باايمان و زنان باايمان را مي آمرزد. خداست عفوكننده، مهربان ترين.