Sura 32, The Prostration (Al-Sajdah)[32:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[32:1] ا. ل. م.*
Footnote

[32:2] اين كتاب، بدون شك، تنزيلي است از جانب پروردگار جهان.

[32:3] آنها گفتند: "او آن را از خود ساخته است." مسلما، اين حقيقتي است از جانب پروردگار تو، تا به مردمي هشدار دهي كه هرگز پيش از تو هشداردهنده اي نداشتند، باشد كه هدايت شوند.

    هيچ واسطه اي ميان خدا و شما نيست

[32:4] خداست که آسمان ها و زمين و آنچه را که ميان آنهاست در شش روز آفريد، سپس اقتدار را به دست گرفت. شما غير از او هيچ مولا و شفاعت کننده اي نداريد. آيا توجه نمي کنيد؟

[32:5] تمام امور از آسمان تا زمين تحت کنترل اوست. براي او، آن روز برابر است با هزار سال شما.

[32:6] داناي نهان و آشکار؛ صاحب اقتدار، مهربان ترين.

    مبدا بشر

[32:7] اوست يكتايي كه هرچه را آفريد، كامل كرد و خلقت انسان را از گل آغاز نمود.

[32:8] سپس از طريق مايع پست خاصي به تكثير او ادامه داد.

[32:9] او به وي شكل داد و از روح خود در او دميد. و او به شما شنوايي، بينايي و عقل داد؛ شما به ندرت سپاسگزار هستيد.

[32:10] آنها تعجب مي كنند: "آيا پس از آنكه در زمين ناپديد شويم، دوباره خلق مي شويم؟" بنابراين، آنها به ملاقات با پروردگار خود، ايمان ندارند.

[32:11] بگو: "فرشته اي که مامور شماست، شما را مي ميراند، سپس به سوي پروردگارتان بازگردانيده خواهيد شد."

    ديگر خيلي دير شده

[32:12] اگر فقط مي توانستي مجرمان را هنگامي كه نزد پروردگارشان سرافكنده مي شوند، ببيني: "پروردگار ما، اكنون ما ديده ايم و شنيده ايم. ما را بازگردان و ما از پرهيزكاران خواهيم بود. اكنون ما به يقين رسيده ايم."*
Footnote

[32:13] اگر ما مي خواستيم، مي توانستيم به هر نفسي هدايتش را عطا كنيم، اما از قبل تعيين شده است كه من دوزخ را از جن ها و انسان ها پر خواهم كرد، همگي با هم.*
Footnote

[32:14] نتيجه فراموش كردن اين روز را بچشيد؛ اكنون ما شما را فراموش مي كنيم. شما در نتيجه كارهاي خودتان سزاوار عذاب ابدي شده ايد.

[32:15] تنها مردمي كه حقيقتا به آيات ما ايمان دارند، كساني هستند كه با شنيدن آنها به سجده مي افتند. آنها بدون هيچ تكبري پروردگارشان را تجليل و ستايش مي كنند.

[32:16] پهلوهايشان بي درنگ بستر خود را ترک مي کند تا پروردگار خود را از روي بيم و اميد پرستش كنند و آنها از آنچه روزي شان داده ايم، انفاق مي کنند.

    زيبايي بهشت، فوق تصور است

[32:17] شما نمي دانيد چه شادي و خوشحالي بزرگي به عنوان پاداش اعمال (پرهيزكارانه) شما در انتظارتان است.

[32:18] آيا كسي كه مؤمن است با كسي كه ستمكار است، يكسان است؟ آنها يكسان نيستند.

[32:19] و اما كساني كه ايمان دارند و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند، سزاوار بهشت جاودان شده اند. چنين است جايگاه آنها، در عوض اعمالشان.

[32:20] و اما ستمكاران، سرانجامشان دوزخ است. هرگاه سعي كنند از آن خارج شوند، به زور بازگردانده خواهند شد. به آنها گفته مي شود: "بچشيد عذاب دوزخي را كه باور نمي كرديد."

    به خود آييد

[32:21] ما مي گذاريم تا آنها عذاب كوچك تر (اين دنيا) را بچشند، پيش از آنكه به عذاب بزرگ تر (آخرت) گرفتار شوند، باشد كه (به خود بيايند و) اصلاح شوند.

[32:22] چه كسي پليدتر از آن كه اين آيات پروردگارش به او يادآوري شود، سپس در بي اعتنايي كردن به آنها پافشاري كند؟ ما مسلما مجرمان را تنبيه خواهيم كرد.

[32:23] ما به موسي كتاب آسماني داده ايم- درباره ملاقات با او هيچ شكي به خود راه نده- و ما آن را هدايتي براي بني اسراييل قرار داديم.

[32:24] ما از ميانشان امام هايي تعيين كرديم كه بر طبق دستورات ما هدايت كردند، زيرا آنها صبورانه استقامت ورزيدند و درباره آيات ما به يقين رسيدند.

[32:25] پروردگار تو يكتايي است كه در روز رستاخيز، در مورد آنچه كه اختلاف كردند، قضاوت خواهد كرد.

[32:26] آيا هرگز به فكرشان رسيده است كه چندين نسل را پيش از آنها نابود كرده ايم؟ اكنون آنها در خانه هاي نياكانشان زندگي مي كنند و راه مي روند. اين بايد مدرکي كافي باشد. آيا آنها نمي شنوند؟

[32:27] آيا درک نمي کنند که ما آب را به سوي سرزمين هاي باير مي رانيم و با آن محصولاتي توليد مي کنيم که چارپايانشان و نيز خودشان از آن تغذيه مي کنند؟ آيا نمي بينند؟

[32:28] آنها به مبارزه مي گويند: "آن پيروزي كجاست، اگر راست مي گوييد؟"

[32:29] بگو: "روزي كه چنين پيروزي اي فرا رسد، ايمان آوردن براي كساني كه قبلا ايمان نياوردند، نه سودي خواهد داشت و نه مهلت ديگري به آنها داده خواهد شد."

[32:30] بنابراين، به آنها اعتنا نكن و منتظر باش، آنها نيز منتظر هستند.