Sura 31, Luqman (Luqmãn)



[31:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[31:1] ا. ل. م.*
Footnote

[31:2] اينها (حروف) اثباتگر اين كتاب حكيم هستند.

[31:3] نور هدايت و رحمتي براي پرهيزكاران.

[31:4] كساني كه نمازها (ارتباط با خدا) را به جا مي آورند، زكات (انفاق واجب) را مي دهند و به آخرت كاملا يقين دارند.

[31:5] آنها از هدايت پروردگارشان پيروي مي كنند و آنان برندگان هستند.

[31:6] در ميان مردم كساني هستند كه از حديث بي اساس پيروي مي كنند و بدين ترتيب بدون هيچ دانشي ديگران را از راه خدا منحرف مي سازند و آن را بيهوده مي گيرند. اينان سزاوار عذاب شرم آوري شدهاند.

[31:7] و هرگاه آيات ما براي يكي از آنها خوانده مي شود، چنان با تكبر روي مي گرداند كه گويي هرگز آنها را نشنيده است، گويي گوش هايش ناشنواست. او را به عذابي دردناك وعده بده.

[31:8] مطمئنا، كساني كه ايمان مي آورند و زندگي پرهيزكارانهاي را در پيش مي گيرند، سزاوار باغ هاي لذت بخش شدهاند.

[31:9] آنها در آنجا جاودان مي مانند. اين وعده حقيقي خداست. اوست صاحب اقتدار، حكيمترين.

[31:10] او آسمانها را بدون ستونهايي که بتوانيد ببينيد، آفريد. او در زمين استحكاماتي (كوه ها) براي توازن قرار داد تا مبادا با شما بلغزد و در روي آن همه نوع موجودات را پراكنده ساخت. ما از آسمان آب فرو مي فرستيم تا انواع گياهان زيبا را برويانيم.

[31:11] چنين است خلقت خدا؛ به من نشان دهيد معبوداني كه در كنار او قرار مي دهيد، چه چيزي خلق كردهاند. واقعا، ستمكاران بسيار گمراه هستند.

[31:12] ما به لقمان حكمت عطا كرديم: "شكر خدا را به جاي آور." هر كس سپاسگزار باشد، به نفع خود سپاسگزار است و اما کساني که ناسپاسي کنند، خداست بي نياز، شايسته ستايش.

[31:13] به ياد آور که لقمان در حالي که پسرش را اندرز مي داد، گفت: "اي پسرم، هيچ معبودي را در كنار خدا قرار نده؛ شرک بي عدالتي بسيار بزرگي است."*
Footnote

    دومين فرمان

[31:14] ما به انسان سفارش كرديم تا به والدينش احترام بگذارد. مادرش او را حامله شد و بار سنگين و سنگينتر شد. تا دو سال (مراقبت فراوان) طول مي كشد كه از شير گرفته شود. بايد از من سپاسگزار باشي و هم چنين از پدر و مادر خود. سرنوشت نهايي به سوي من است.

[31:15] اگر آنها تو را مجبور كنند تا هرگونه معبودي را در كنار من قرار دهي، از آنها اطاعت نكن. ولي در اين دنيا به خوش رفتاري با آنها ادامه بده. فقط از راه كساني پيروي كن كه به من تسليم شدهاند. سرانجام، همگي شما به سوي من بازمي گرديد، سپس من شما را از آنچه كردهايد، آگاه خواهم كرد.

    پند لقمان

[31:16] "اي پسر من، بدان كه حتي اگر چيزي به كوچكي يك دانه خردل، در دل سنگي نهفته باشد، چه در آسمانها و چه در زمين، خدا آن را خواهد آورد. خداست بلندمرتبه، آگاه.

[31:17] "اي پسر من، نمازها (ارتباط با خدا) را به جا آور. طرفدار پرهيزكاري باش و پليدي را منع كن و در برابر سختي ها صبور باش. اينها از برجسته ترين صفات است.

[31:18] "با تكبر با مردم رفتار نكن و در زمين مغرورانه نگرد. خدا متكبران متظاهر را دوست ندارد.

[31:19] "با تواضع راه برو و صدايت را پايين آور- زشت ترين صدا صداي خر است."

[31:20] آيا نمي بينيد که خدا آنچه را که در آسمان ها و زمين است، در خدمت به شما متعهد کرد و نعمت هاي خود را بر شما ارزاني داشت، آشکار و نهان؟ با اين همه، بعضي از مردم درباره خدا مجادله مي كنند، بدون دانش، بدون هدايت و بدون كتاب آسماني روشنگر.

    تراژدي عمومي : پيروي کورکورانه از والدين

[31:21] هنگامي كه به آنها گفته شود: "از اين آيات خدا پيروي كنيد،" مي گويند: "نه، ما فقط از آنچه والدينمان انجام مي دهند، پيروي مي كنيم." اگر شيطان آنها را به عذاب دوزخ بكشاند، چطور؟

    محکمترين ريسمان

[31:22] کساني که کاملا به خدا تسليم شوند، در حالي که زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش گيرند، به محکم ترين ريسمان چنگ زده اند، زيرا خدا همه چيز را کاملا تحت کنترل دارد.

[31:23] و اما کساني که ايمان نمي آورند، از کفرشان ناراحت مباش. بازگشت نهايي آنها به سوي ماست، سپس ما آنها را از آنچه کرده بودند، مطلع خواهيم کرد. خدا از دروني ترين افکار کاملا آگاه است.

[31:24] ما مي گذاريم كه آنها موقتا لذت ببرند، سپس آنها را به مجازاتي سخت گرفتار مي كنيم.

    آنها به خدا ايمان دارند

[31:25] اگر از آنها بپرسي: "چه کسي آسمان ها و زمين را آفريد؟" خواهند گفت: "خدا،" بگو: "ستايش خدا را." با اين همه، اکثرشان نمي دانند.

[31:26] آنچه در آسمانها و زمين است، متعلق به خداست. خداست غني ترين، ستودهترين.

    تمام کلمات مورد نياز ما همين هاست

[31:27] اگر از تمام درختان روي زمين قلم مي ساختند و اقيانوسها جوهر مي شدند و هفت اقيانوس ديگر هم به آنها اضافه مي شد، كلمات خدا تمام نمي شد. خداست صاحب اقتدار، حكيمترين.

[31:28] خلقت و برانگيختن همه شما مانند همان يك نفر است. خدا شنواست، بينا.

    فقط خدا شايان پرستش است

[31:29] آيا درك نمي كني كه خدا شب را به روز و روز را به شب درمي آورد و خورشيد و ماه را در خدمت شما قرار داده است تا هر كدام براي مدتي معين در مدار خود در گردش باشند و اينكه خدا از تمام اعمال شما كاملا آگاه است؟

[31:30] اين ثابت مي کند که خدا حق است، در حالي که هر معبودي را که جز او مي خوانند، باطل است و خداست باري تعالي، بزرگترين.

[31:31] آيا نمي بيني كه كشتي ها در دريا در گردش هستند تا روزي هاي خدا را حمل كنند و برخي از مدركهاي او را به شما نشان دهند؟ حقيقتا، اينها بايد مدركهايي كافي باشند براي هر كسي كه صبور و سپاسگزار است.

[31:32] هنگامي كه امواج خروشان آنها را احاطه كند، خدا را مي خوانند و مخلصانه دعاهاي خود را فقط به او اختصاص مي دهند. اما به محض آنكه او آنها را به ساحل نجات مي رساند، بعضي از آنها برمي گردند. هيچ كس از آيات ما برنمي گردد، مگر خيانتكاران ناسپاس.

[31:33] اي مردم، هيبت و حرمت پروردگار خويش را ارج نهيد و از روزي بترسيد كه نه پدري مي تواند به فرزند خويش كمك كند و نه فرزندي مي تواند پدر خود را ياري دهد. مسلما، وعده خدا حقيقت است. بنابراين، سرگرم زندگي اين دنيا نباشيد؛ با تصورات باطل از خدا دور نشويد.

    ممکن است به علم برخي چيزها دست يافت، و به علم برخي ديگر از چيزها هرگز دست نيافت

[31:34] علم آن ساعت (پايان دنيا) نزد خداست.* اوست كه باران را فرو مي فرستد و او آنچه در رحمهاست، مي داند. هيچ نفسي نمي داند كه فردا چه اتفاقي برايش خواهد افتاد و هيچ كس نمي داند كه در كدام سرزمين خواهد مرد. خداست داناي مطلق، آگاه.
Footnote