Sura 30, The Romans (Al-Room)[30:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[30:1] ا. ل. م.*
Footnote

[30:2] مسلما، روميان شکست خواهند خورد.

[30:3] در نزديكترين سرزمين. پس از شكست خوردن، دوباره برمي خيزند و پيروز خواهند شد.

[30:4] در چندين سال. چنين است تصميم خدا، هم در اولين پيشبيني و هم در دومين. در آن روز، مؤمنان شادمان شوند.

[30:5] در پيروزي خدا. او به هر كه بخواهد، پيروزي عطا مي كند. اوست صاحب اقتدار، مهربانترين.

    سرگرم بودن با زندگي فاني

[30:6] چنين است وعده خدا- و خدا هرگز خلف وعده نمي کند- ولي بيشتر مردم نمي دانند.

[30:7] آنها فقط به چيزهاي اين دنيا كه براي آنها قابل ديدن است اهميت مي دهند، در حالي كه به كلي از آخرت غافل هستند.

[30:8] چرا در خود نمي انديشند؟ خدا آسمان ها و زمين و آنچه را ميان آنهاست، جز براي منظوري خاص و تا مدتي معين نيافريد. اگرچه اکثر مردم به ديدار با پروردگار خود ايمان ندارند.

[30:9] آيا در زمين گردش نكردهاند و عاقبت كساني را كه پيش از آنها بودند، نديدهاند؟ آنها در زمين قدرتمندتر، مرفهتر و سازندهتر بودند. رسولانشان با نشانههاي روشن نزدشان رفتند. درنتيجه، خدا نبود كه به آنها ستم كرد، اين خود آنها هستند كه به نفس خويش ستم كردند.

[30:10] عاقبت كساني كه بدي كردند، بايد بدي مي بود. به دليل آنكه آيات خدا را تكذيب نمودند و آن را مسخره كردند.

    مشرکان، از کساني که بت کرده اند دوري مي گزينند

[30:11] خداست كه آفرينش را آغاز مي كند و آن را تكرار مي نمايد. سرانجام به سوي او بازگردانده خواهيد شد.

[30:12] در آن روز هنگامي كه آن ساعت فرا رسد، گناهكاران حيرت زده خواهند بود.

[30:13] معبودان آنها هيچ قدرتي نخواهند داشت تا براي آنها شفاعت كنند؛ برعكس، آنها معبودان خود را طرد خواهند كرد.

[30:14] در روزي كه آن ساعت فرا رسد، آنها از هم جدا خواهند شد.

[30:15] و اما كساني كه ايمان مي آورند و زندگي پرهيزكارانهاي را در پيش مي گيرند، شادي كنان در بهشت خواهند بود.

[30:16] و اما كساني كه ايمان نمي آورند و آيات ما و ديدار آخرت را تكذيب مي كنند، براي هميشه در عذاب خواهند بود.

    تمام مدت، به ياد خدا باشيد

[30:17] بنابراين، هنگام استراحت در شب و هنگام برخاستن در صبح، خدا را تجليل كنيد.

[30:18] هر مدح و ثنايي در آسمان ها و زمين شايسته اوست، در شامگاهان و نيز در وسط روزتان.

[30:19] او زنده را از مرده و مرده را از زنده به وجود مي آورد و زمين را پس از آنكه مرده بود، زنده مي كند؛ شما نيز به همين ترتيب برانگيخته مي شويد.

    ازدواج، يک بنياد الهي

[30:20] يكي از مدركهاي او اين است كه او شما را از خاك آفريد، سپس شما به انسانهايي تبديل شديد كه توليد مثل مي كنيد.

[30:21] يكي از مدركهاي او اين است كه براي شما از ميان خودتان همسراني آفريد تا در كنار يكديگر خرسندي و آسايش داشته باشيد و او در قلبهاي شما نسبت به همسرانتان عشق و محبت قرار داد. در اين، مدرکي است كافي براي مردمي كه مي انديشند.

    شواهد بيشتر

[30:22] در ميان مدركهاي او آفرينش آسمانها و زمين و مختلف بودن زبانها و رنگهاي شماست. در اينها، نشانههايي است براي کساني که از علم بهره مي برند.

[30:23] در ميان مدركهاي او خوابيدن شما در طي شب و يا در طي روز است و كاركردن شما در جستجوي روزي هاي او. در اين، مدرکي است كافي براي مردمي كه مي توانند بشنوند.

[30:24] در ميان مدركهاي اوست كه به شما برق آسمان را به عنوان منبعي از بيم و اميد مي نماياند، سپس آب را از آسمان فرو مي فرستد تا زمين مرده را دوباره زنده كند. در اينها، مدرکي است كافي براي مردمي كه مي فهمند.

[30:25] در ميان مدركهاي او آسمان و زمين است كه به فرمان او برپا هستند. سرانجام، هنگامي كه او شما را با يك ندا از داخل زمين فراخواند، شما فورا بيرون خواهيد آمد.

[30:26] از آن اوست هر كه در آسمانها و زمين است؛ همه فرمانبردار او هستند.

[30:27] و اوست يكتايي كه آفرينش را آغاز مي كند، سپس آن را تكرار مي نمايد؛ اين حتي براي او آسانتر است. عالي ترين مثالها در آسمانها و زمين متعلق به اوست و اوست صاحب اقتدار، حكيمترين.

    شرک، نامعقول است

[30:28] او در اينجا از ميان خودتان براي شما مثالي مي زند: آيا شما هرگز خدمتكاران يا زيردستان خود را آنقدر بالا مي بريد كه رقيب شما شوند و تا جايي كه شما به آنها به همان اندازه وفادار باشيد كه آنها به شما وفادارند؟ ما اين چنين آيات را براي مردمي كه مي فهمند، توضيح مي دهيم.

[30:29] درواقع، ستمكاران بدون هيچ دانشي از عقايد خود پيروي كردهاند. پس چه كسي مي تواند كساني را كه خدا به گمراهي فرستاده است، هدايت كند؟ هرگز كسي نمي تواند آنها را ياري دهد.

    يکتا پرستي، غريزه اي طبيعي (

[30:30] بنابراين، خود را به دين حنيف يكتاپرستي اختصاص ده. چنين است غريزه طبيعي كه خدا در نهاد مردم قرار داد. چنين است آفرينش خدا كه هرگز تغيير نخواهد كرد. اين است دين کامل، ولي اكثر مردم نمي دانند.

[30:31] تسليم او باشيد، هيبت و حرمت او را ارج نهيد، نمازها (ارتباط با خدا) را به جا آوريد و- هر كاري مي كنيد- هرگز به دام شرك و بت پرستي نيفتيد.

    فرقه گرايي محکوم است

[30:32] (به بت پرستي آلوده نشويد،) مانند كساني كه دين خود را به فرقههاي مختلف تقسيم مي كنند؛ هر گروهي به آنچه دارد، خوشنود است.

    مردمان بي ثبات

[30:33] هنگامي كه مردم به بدبختي دچار مي شوند، به پروردگارشان روي مي آورند و كاملا خودشان را وقف او مي كنند. اما همين كه او باران رحمت را بر آنها مي فرستد، برخي از آنها به شرك و بت پرستي بازمي گردند.*
Footnote

[30:34] بگذار به آنچه به آنها دادهايم، ناسپاس باشند. موقتا لذت ببريد؛ مطمئنا خواهيد فهميد.

[30:35] آيا ما به آنها مجوزي دادهايم كه بت پرستي آنها را توجيه مي كند؟

[30:36] هنگامي كه مردم را مورد رحمت قرار مي دهيم، از آن خوشنود مي شوند. اما هرگاه در نتيجه اعمال خودشان، به بدبختي گرفتار شوند، مايوس مي شوند.

[30:37] آيا آنها نمي فهمند كه خدا روزي هر كه را بخواهد زياد يا كم مي كند؟ اينها بايد درس عبرتي باشد براي مردمي كه ايمان دارند.

[30:38] پس، سهم بحق خويشاوند و نيز تهيدست و مسافر غريب را (از صدقات) بده. اين براي کساني که صادقانه در پي خوشنودي خدا هستند، بهتر است؛ آنها برندگانند.

[30:39] ربايي كه گرفته مي شود تا به ثروت بعضي از مردم بيفزايد، نزد خدا چيزي نمي افزايد. اما اگر در طلب رضايت خدا، انفاق كنيد، اينان هستند كه پاداش خود را چندين برابر دريافت مي كنند.

    چه کسي شايان عبادت است؟

[30:40] خدا يكتايي است كه شما را آفريد. اوست كه به شما روزي مي دهد. اوست كه شما را مي ميراند. اوست كه شما را برمي انگيزد. آيا هيچ يك از معبودان شما مي توانند يكي از اين كارها را انجام دهند؟ تجليل او را. او بسيار بالاتر از اين است كه شركايي داشته باشد.

[30:41] بلا و مصيبت به دليل آنچه كه مردم مرتكب شدهاند، خشكي و دريا را فرا گرفته است. او اين چنين مي گذارد تا آنها نتايج بعضي از كارهاي خود را بچشند، باشد كه (به كارهاي درست) بازگردند.

    عبرت از تاريخ

[30:42] بگو: "در زمين بگرديد و به عاقبت كساني كه پيش از شما بودند، توجه كنيد." اكثر آنها مشرك بودند.

[30:43] بنابراين، خود را كاملا وقف اين دين كامل كن، پيش از آنكه روزي فرا رسد كه خدا آن را اجتناب ناپذير قرار داده است. در آن روز، آنها حيرت زده خواهند شد.

[30:44] هر كه كافر شود، به ضرر نفس خود كافر مي شود، در حالي كه كساني كه زندگي پرهيزكارانهاي را در پيش مي گيرند، براي تقويت و پرورش نفس خود چنين مي كنند.

[30:45] زيرا او از نعمتهايش به كساني كه ايمان مي آوردند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي گيرند، سخاوتمندانه پاداش خواهد داد. او كافران را دوست ندارد.

[30:46] در ميان مدركهاي او بادهاي نويدبخشي است كه او مي فرستد تا باران رحمتش را بر شما بباراند و اجازه دهد كه كشتي ها طبق فرمان او و براي شما در دريا حركت كنند تا (از طريق بازرگاني) در طلب نعمتهايش باشيد، باشد كه سپاسگزار باشيد.

    پيروزي تضمين شده براي مؤمنان

[30:47] ما پيش از تو رسولاني با نشانههايي شگرف نزد قومشان فرستادهايم. پس از آن، كساني را كه ستم كردند، تنبيه كرديم. اين وظيفه ماست كه به مؤمنان پيروزي عطا كنيم.

[30:48] خداست که بادها را مي فرستد تا ابرها را به جنبش آورد، تا به خواست او در سراسر آسمان پراکنده شوند. سپس ابرها را بر فراز هم انباشته مي کند، آنگاه مي ببيني که از آن باران فرو مي ريزد. هنگامي كه آن بر هريك از بندگانش كه برگزيند، فرو ريزد، شادمان مي شوند.

[30:49] پيش از آنكه باران بر آنها ببارد، آنها مايوس شده بودند.

[30:50] از رحمت دئمي خدا سپاسگزاري كنيد و اينكه او چگونه زميني را كه مرده بود، دوباره زنده مي كند. او مسلما به همين ترتيب، مرده را برمي انگيزد. اوست قادر مطلق.

[30:51] اگر درعوض، توفان زرد شني بر آنها فرستاده بوديم، به كفر ادامه مي دادند.

[30:52] تو نمي تواني مرده و يا كر را شنوا كني، هنگامي كه روي برگردانند.

[30:53] و نمي تواني كور را كه در گمراهي خود فرو رفته است، هدايت كني. فقط كساني سخنان تو را مي شنوند كه به آيات ما ايمان دارند و تصميم مي گيرند كه تسليم شوند.

    زندگي دنيا بسيار کوتاه است

[30:54] خداست كه شما را ضعيف آفريد، سپس بعد از ضعف به شما قدرت عطا كرد، سپس بعد از قدرت، ضعف و موي سپيد را جايگزين نمود. او هرچه بخواهد، مي آفريند. اوست داناي مطلق، قادر مطلق.

[30:55] در آن روز هنگامي كه آن ساعت فرا رسد، مجرمان قسم خواهند خورد كه (در اين دنيا) فقط يك ساعت بودند. آنها تا اين حد اشتباه مي كردند.

[30:56] کساني که با دانش و ايمان مورد رحمت قرار گرفته اند، خواهند گفت: "شما به امر خدا تا روز رستاخيز درنگ کرده ايد. اينک، اين روز رستاخيز است، ولي شما آن را تشخيص نداديد."

[30:57] بنابراين، در آن روز، عذرخواهي براي ستمكاران نفعي نخواهد داشت و بخشيده نخواهند شد.

[30:58] ما اين چنين، براي مردم در اين قرآن هرگونه مثالي آوردهايم. با اين حال، فرقي نمي كند كه چه نوع مدركي به كافران ارائه دهي، آنها مي گويند: "شما تحريف كننده هستيد."

    مداخله الهي

[30:59] اين چنين خدا بر دل آنان که نمي دانند، مهر مي نهد.

[30:60] بنابراين، صبورانه مقاومت كن- زيرا وعده خدا حقيقت است- و از كساني كه به يقين نرسيدهاند، خوفي نداشته باش.