Sura 3, The Amramites (Ãli-´Imrãn)[3:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[3:1] ا. ل. م.*(
Footnote

[3:2] خدا: خدايي جز او نيست؛ زنده، پاينده.

[3:3] او اين کتاب آسماني را بحق بر تو فرو فرستاد که تصديق کننده تمام کتب آسماني پيشين است، و تورات و انجيل را فرو فرستاد تا

[3:4] پيش از اين، راهنماي مردم باشند، و كتاب قانون را نازل كرد. کساني که آيات خدا را باور ندارند، سزاوار عذابي سخت مي شوند. خداست صاحب اقتدار، انتقام گيرنده.

[3:5] هيچ چيز بر خدا پوشيده نيست، خواه در زمين باشد، يا در آسمان.

[3:6] اوست که شما را به هر صورت که بخواهد در رحم ها شکل مي دهد. خدايي جز او نيست؛ صاحب اقتدار، حکيم ترين.

[3:7] او اين کتاب آسماني را بر تو نازل كرد، شامل آيات صريح و واضح- که اساس و ماهيت کتاب آسماني را تشکيل مي دهند- و نيز آياتي که چندين معني دارند و يا تمثيلي بيان شده اند. کساني که شک به دل راه مي دهند، در پي آياتي هستند که چند معني دارند تا ابهام ايجاد کنند و معني خاصي برداشت نمايند. هيچ کس معني حقيقي آنها را نمي داند، جز خدا و کساني که عميقا شناخت دارند. ايشان مي گويند: "ما به اين ايمان داريم- همه آن از جانب پروردگار ما است." فقط خردمندان توجه خواهند کرد.

[3:8] "پروردگار ما، اكنون که ما را هدايت کرده اي، نگذار دل هايمان به سستي گرايد. باران رحمت خود را بر ما بباران؛ تويي عطاکننده.

[3:9] "پروردگار ما، مطمئنا تو مردم را در آن روز اجتناب ناپذير جمع خواهي کرد. خدا هرگز وعده خود را نمي شکند."

[3:10] پول و فرزندان کساني که کافرند، هرگز در برابر خدا به آنها كمكي نخواهد كرد. آنها سوخت دوزخ خواهند بود.

[3:11] آنها مانند مردم فرعون و پيشينيانشان، آيات ما را تكذيب كردند و درنتيجه، خدا آنها را براي گناهانشان تنبيه كرد. خدا در اجراي مجازات سختگير است.

[3:12] به کساني که کافرند، بگو: "شما شکست خواهيد خورد، سپس در دوزخ جمع خواهيد شد؛ چه مکان بدي!"

    مؤمنان: برندگان نهايي

[3:13] در برخورد آن دو لشکر براي شما درس عبرتي است- لشکري در راه خدا مي جنگيد، در حالي كه لشکر ديگر كافر بود. آنها با چشمان خودشان تعداد آنان را دو برابر ديدند. خدا با پيروزي خود هر كه را بخواهد، حمايت مي كند. اين بايد اطمينان خاطري باشد براي كساني كه بصيرت دارند.

    گوناگوني اولويت ها

[3:14] لذت هاي دنيوي، از قبيل زنان، داشتن فرزندان، انباشته هاي طلا و نقره، اسب هاى تربيت شده، چارپايان و محصولات زراعتي براي مردم زيبا جلوه داده شده است. اينها ماديات اين دنياست. جايگاهي به مراتب بهتر نزد خدا در نظر گرفته شده است.

[3:15] بگو: "بگذاريد شما را از معامله اي بسيار بهتر آگاه کنم: براي کساني که زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند، باغ هايي با نهرهاي روان نزد پروردگارشان در نظر گرفته شده است، همراه با همسراني پاک و لذت از نعمات خدا." خدا بر پرستش کنندگان خود بيناست.

[3:16] آنها مي گويند: "پروردگار ما، ما ايمان آورده ايم، پس گناهان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش دوزخ در امان دار."

[3:17] آنها صبور، راستگو، تسليم شده و انفاق كننده هستند و سحرگاهان به عبادت و تمركز و نيايش مي پردازند.

    مهمترين فرمان

[3:18] خدا شهادت مي دهد كه جز او خدايي نيست. و هم چنين فرشتگان و كساني كه دانش دارند. بحق و انصاف، اوست خداي مطلق؛ جز او خدايي نيست، صاحب اقتدار، حكيمترين.

    تسليم، تنها دين

[3:19] تنها دين مورد تاييد خدا "تسليم" است. شگفتا، كساني كه كتاب آسماني دريافت كردهاند، با وجود دانشي كه براي آنها آمده است از روي حسادت با اين حقيقت مخالفت مي كنند. خدا در حسابرسي چنين افرادي كه آيات خدا را تكذيب ميكنند، بسيار سختگير است.

[3:20] اگر با تو مجادله كنند، پس بگو: "من خود را فقط به خدا تسليم كردهام؛ من و كساني كه از من پيروي مي كنند." به كساني كه كتاب آسماني دريافت كردند و هم چنين كساني كه دريافت نكردند، اعلام كن: "آيا تسليم مي شويد؟" اگر تسليم شوند، پس هدايت شدهاند، اما اگر روي بگردانند، تنها ماموريت تو رساندن اين پيام است. خدا بر تمام مردم بيناست.

[3:21] به کساني که آيات خدا را تکذيب کرده اند و پيامبران را به ناحق کشتند و مناديان عدالت را که از ميان مردم برخاستند به قتل رساندند، مجازاتي دردناک وعده ده.

[3:22] اعمال آنان هم در اين دنيا و هم در آخرت تباه شده است، و آنها هيچ فريادرسي نخواهند داشت.

[3:23] آيا توجه كرده اي به کساني که بخشي از کتاب آسماني به آنان داده شده بود و اينکه چگونه از آنان دعوت مي شود که از اين کتاب آسماني خدا پيروي كنند و در زندگي خود طبق آن عمل نمايند، و سپس بعضي از آنها با بيزاري روي مي گردانند؟

[3:24] اين به دليل آن است که گفتند: "آتش دوزخ جز چند روزي ما را لمس نخواهد کرد." آنها اين چنين با دروغ هاي ساختگي خود، در دين خود فريب خوردند.

[3:25] هنگامي كه آنها را در آن روز اجتناب ناپذير احضار كنيم، چه حالي خواهند داشت؟ هر نفسي حاصل عمل خود را بدون كوچك ترين بي عدالتي دريافت خواهد كرد.

    صفات خدا

[3:26] بگو: "خداي ما: اي مالك تمام فرمانروايى ها. هر كه را تو برگزيني، فرمانروايي عطا مي كني و هر كه را انتخاب كني از فرمانروايي بركنار مي نمايي. هر كه را تو انتخاب كني عزت مي بخشي و هر كه را انتخاب كني خوار مي گرداني. تمام روزى ها در دست توست. تويي قادر مطلق.

[3:27] "تو شب را به روز و روز را به شب درآوري. تو زنده را از مرده و مرده را از زنده به وجود آوري و هر که را تو برگزيني، روزي بي شمار مي بخشي."

    دوستان خود را با دقت انتخاب کنيد

[3:28] مؤمنان هرگز کافران را به جاي مؤمنان به ياري و اتحاد نمي گيرند. هر کس چنين کند، از درگاه خدا دور شده است. به استثناي كساني كه براي جلوگيري از اذيت و آزار به اين كار مجبور شوند. خدا شما را هوشيار مي كند كه فقط هيبت و حرمت او را ارج نهيد. سرنوشت نهايي به سوي خداست.

[3:29] بگو: "چه افکار دروني خود را پنهان کنيد، يا آن را آشكار نماييد، خدا كاملا از آن آگاه است." او از همه چيز در آسمان ها و زمين آگاهي دارد. خداست قادر مطلق.

[3:30] آن روز خواهد آمد كه هر نفسي تمام اعمال نيك خود را در مقابل خويش بيابد. و اما براي اعمال پليدش، آرزو خواهد كرد که اي كاش از آن بسيار فاصله داشت. خدا شما را هوشيار مي كند كه فقط هيبت و حرمت او را ارج نهيد. خدا نسبت به مردم رئوف است.

[3:31] اعلام كن: "اگر خدا را دوست داريد، از من پيروي كنيد." خدا هم شما را دوست خواهد داشت و گناهان شما را خواهد بخشيد. خداست عفوكننده، مهربانترين.

[3:32] اعلام كن: "از خدا و رسول اطاعت كنيد." اگر روي بگردانند، خدا كافران را دوست ندارد.

    تولد مريم

[3:33] خدا آدم، نوح، خاندان ابراهيم و خاندان عمران را براي مردم (به رسالت) برگزيده است.

[3:34] آنها از يك تبار هستند. خداست شنوا، داناي مطلق.

[3:35] زن عمران گفت: "پروردگار من، من (کودک) در شکم خود را کاملا وقف تو کرده ام، پس از من بپذير. تويي شنوا، داناي مطلق."

[3:36] هنگامي كه او زاييده بود، گفت: "پروردگار من، من دختري زاييدهام"- خدا كاملا آگاه بود كه او چه زاييده بود- "مذكر مانند مؤنث نيست، من او را مريم نام نهادهام و از تو تقاضا دارم كه او و نوادگان او را از شيطان رانده شده حفظ كني."

[3:37] پروردگارش او را با مهر و محبت پذيرفت و تحت سرپرستي زكريا با مهر و محبت پرورش داد. هرگاه زكريا وارد محراب او مي شد، رزقي نزد او مي يافت، مي پرسيد: "مريم، تو اين را از كجا آوردي؟" او مي گفت: "اين از جانب خداست. خدا هر كه را برگزيند، روزي بي شمار مي بخشد."

    تولد يحيي

[3:38] در آن هنگام بود كه زكريا از پروردگارش درخواست كرد: "پروردگار من، چنين فرزند خوبي به من عطا كن؛ تويي شنونده دعا."

[3:39] هنگامي كه در محراب به دعا مشغول بود، فرشتگان او را ندا دادند: "خدا تو را به يحيي مژده مي دهد؛ مؤمني به کلمه خدا، محترم، سرشار از معنويت و پيامبري صالح."

[3:40] او گفت: "چگونه مي توانم پسري داشته باشم، هنگامي که کاملا پير هستم و زنم عقيم است؟" گفت: "خدا هرچه بخواهد مي کند."

[3:41] او گفت: "پروردگار من، براي من نشانه اي قرار ده." گفت: "نشانه تو اين است که تا سه روز با مردم سخن نخواهي گفت، جز به اشاره. پروردگارت را مكرر ياد كن و شب و روز به نيايش و تمرکز بپرداز."

    مريم و عيسي

[3:42] فرشتگان گفتند: "اي مريم، خدا تو را برگزيده و خالص گردانيده است. او از ميان تمام زنان تو را انتخاب کرده است.

[3:43] "اي مريم، به پروردگار خود تسليم باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع کن."

[3:44] اين از اخبار گذشته است که بر تو وحي مي کنيم. تو آنجا نبودي، هنگامي که آنها قرعه کشيدند تا سرپرست مريم را انتخاب کنند. تو آنجا حضور نداشتي، هنگامي که آنها با يکديگر به مشاجره برخاستند.

[3:45] فرشتگان گفتند: "اي مريم، خدا به تو مژده مي دهد: کلمه اي از جانب خود که نامش 'مسيح، عيسي پسر مريم است. او در دنيا و آخرت شخصي برجسته و يکي از مقرب ترين بندگان درگاه من خواهد بود.'

[3:46] "او در گهواره و نيز در بزرگسالي با مردم سخن خواهد گفت؛ او يکي از صالحان خواهد بود."

[3:47] او گفت: "پروردگار من، چگونه مي توانم پسري داشته باشم، با آنکه هيچ مردي به من دست نزده است؟" گفت: "خدا اين چنين هرچه را بخواهد، مي آفريند. براي انجام هر کاري، فقط به آن مي گويد 'باش،' و آن هست.

[3:48] "و به او کتاب آسماني، حکمت، تورات و انجيل را تعليم خواهد داد."

[3:49] به عنوان رسولي بر بني اسراييل: "من با نشانه اي از جانب پروردگارتان نزد شما مي آيم- من براي شما از گل پيكر پرندهاي خلق مي كنم، سپس در آن مي دمم و آن با اجازه خدا به صورت پرندهاي زنده درميآيد. من با اجازه خدا بينايي را به كور بازمي گردانم، جذامي را شفا مي دهم و مرده را زنده مي كنم. من مي توانم به شما بگويم چه مي خوريد و در خانههايتان چه ذخيره مي كنيد. اين بايد براي شما مدرکي باشد، اگر مؤمن هستيد.

[3:50] من كتاب آسماني پيشين- تورات- را تصديق و حرامهاي خاصي را كه بر شما تحميل شد، حلال مي كنم. من با مدرك كافي از جانب پروردگارتان نزد شما مي آيم. بنابراين، خدا را در نظر داشته باشيد و از من اطاعت كنيد.

[3:51] "خدا پروردگار من و پروردگار شماست؛* فقط او را عبادت کنيد، که اين است راه راست."
Footnote

[3:52] هنگامي که عيسي کفرشان را احساس کرد، گفت: "چه کساني در راه خدا پشتيبان من هستند؟" حواريون گفتند: "ما پشتيبان خدا هستيم؛ ما به خدا ايمان داريم و شاهد باش که ما از تسليم شدگانيم."

[3:53] "پروردگار ما، ما به آنچه فرو فرستاده اي، ايمان آورده ايم و از رسول پيروي کرده ايم؛ ما را از شاهدان محسوب بدار."

    مرگ عيسي

[3:54] آنها مكر كردند و نقشه كشيدند و خدا نيز چنين كرد، و خدا بهترين مكار است.

[3:55] پس، خدا گفت: "اي عيسي، اينک به زندگي تو خاتمه مي دهم. تو را به سوي خود بالا مي برم و از شر کافران خلاص مي كنم و کساني را که از تو پيروي مي کنند، مافوق کافران قرار مي دهم، تا روز رستاخيز. سپس، بازگشت نهايي همه شما به سوي من است، آنگاه من در مواردي که اختلاف ايجاد كرديد، ميان شما قضاوت خواهم کرد.

[3:56] "و اما كساني كه ايمان ندارند، آنها را در دنيا و آخرت به مجازاتي دردناك محكوم خواهم كرد. آنها هيچ ياوري نخواهند داشت."

[3:57] و اما کساني که ايمان مي آورند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي گيرند، او پاداش ايشان را به طور کامل خواهد داد. خدا ستمکاران را دوست ندارد.

[3:58] اينها آياتي است که ما بر تو مي خوانيم، که حامل پيامي است پر از حکمت.

    تصديق رياضي

[3:59] مثال عيسي، از نظر خدا، مانند آدم است؛ او وي را از خاك آفريد، سپس به او گفت: "باش" و او بود.

[3:60] اين حقيقتي است از جانب پروردگار تو؛ هيچ شکي به خود راه نده.

    به چالش گرفتن کفار

[3:61] اگر كسي با وجود دانشي كه دريافت كردهاي با تو مجادله كند، پس بگو: "بياييد تا فرزندان ما و فرزندان شما، زنان ما و زنان شما، خود ما و خود شما حاضر شويم، سپس لعنت خدا را بر دروغگويان بخواهيم."

[3:62] مسلما، اين روايت حقيقت است. مسلما، خدايي غير از خدا نيست. مسلما، خداست قادر متعال، حكيمترين.

[3:63] اگر آنها روي بگردانند، پس خدا از مردم پليد كاملا آگاه است.

    دعوت از تمام مؤمنان

[3:64] بگو: "اي پيروان کتاب آسماني، بياييد تا ميان خودمان به توافقي منطقي دست يابيم: که جز خدا را عبادت نکنيم و هرگز تحت هيچ عنوان به او شرک نياوريم و هيچ انساني را در كنار خدا ارباب خود قرار ندهيم." اگر روي بگردانند، بگو: "شاهد باشيد که ما از تسليم شدگانيم."

[3:65] اي پيروان کتاب آسماني، چرا درباره ابراهيم مجادله مي کنيد، در حالي که تورات و انجيل پس از او نازل شد؟ آيا نمي فهميد؟

[3:66] شما درباره آنچه مي دانستيد، مجادله کرده ايد؛ چرا درباره چيزهايي که نمي دانيد، مجادله مي کنيد؟ خدا مي داند، درحالي که شما نمي دانيد.

[3:67] ابراهيم نه يهودي بود و نه مسيحي؛ او يكتاپرستي تسليم شده بود. او هرگز مشرک نبود.

[3:68] كساني بيش از همه لياقت ابراهيم را دارند كه پيرو او و اين پيامبر و كساني كه ايمان دارند، هستند. خدا مولا و سرور مؤمنان است.

[3:69] بعضي از پيروان کتاب آسماني آرزو دارند شما را گمراه کنند، ولي جز اين نيست که خود را به گمراهي مي کشانند، بي آنکه دريابند.

[3:70] اي پيروان كتاب آسماني، چرا اين آيات خدا را تكذيب مي كنيد با وجود آنكه شهادت مي دهيد (كه اين حقيقت است)؟

[3:71] اي پيروان كتاب آسماني، چرا حق را با باطل درهم مي آميزيد و دانسته حقيقت را پنهان مي كنيد؟

[3:72] بعضي از پيروان كتاب آسماني مي گويند: "به آنچه بر مؤمنان نازل شد در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز آن را تكذيب كنيد؛ شايد روزي بازگردند.

[3:73] "و ايمان نياوريد مگر مانند کساني که از دين شما پيروي کنند." بگو: "هدايت حقيقي هدايت خداست." اگر ادعا کنند که خود نيز همان هدايت را دارند، يا درباره پروردگارتان با شما مجادله کنند، بگو: "تمام موهبت ها در دست خداست؛ او آن را به هر که بخواهد، ارزاني مي دارد." خداست سخاوتمند، داناي مطلق.

[3:74] او رحمت خود را به هر كه بخواهد، اختصاص مي دهد؛ موهبت خدا بي نهايت است.

    با همه امين باشيد

[3:75] به بعضي از پيروان کتاب آسماني مي توان اموال بسياري به امانت سپرد و ايشان آن را به تو باز مي گردانند. به بعضي ديگر از آنها ديناري هم نمي توان به امانت سپرد؛ آنها آن را به تو باز نمي گردانند، مگر آنکه در مطالبه اش ايستادگي کني. زيرا مي گويند: "لزومي ندارد با كساني كه كتاب آسماني ندارند، امين باشيم!"* اين چنين، دانسته، دروغ مي گويند و آن را به خدا نسبت مي دهند.
Footnote

[3:76] بي گمان، کساني که به وظايف خود عمل کنند و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش گيرند، خدا پرهيزكاران را دوست دارد.

[3:77] و اما كساني كه پيمان خدا و تعهدات خود را به بهاي ناچيز معامله كنند، در آخرت سهمي دريافت نمي كنند. خدا در روز رستاخيز نه با آنها سخن خواهد گفت، نه به آنها نگاه خواهد كرد و نه آنها را خالص خواهد نمود. آنها سزاوار عذابي دردناك شده اند.

[3:78] در ميان آنها کساني هستند که زبان خود را به تقليد از کتاب آسماني مي گردانند، تا شما تصور کنيد که آن از کتاب آسماني است، در حالي که از کتاب آسماني نيست، و ادعا دارند که آن از جانب خداست، در حالي که از جانب خدا نيست. اين چنين، دانسته، دروغ مي گويند و آن را به خدا نسبت مي دهند.

[3:79] هرگز بشري كه خدا او را با كتاب آسماني و نبوت مورد رحمت قرار داده است، به مردم نمي گويد: "مرا در كنار خدا بت قرار دهيد." بلكه (مي گويد): "خود را به طور كامل فقط به پروردگارتان اختصاص دهيد، كه اين بر طبق كتاب آسماني است كه تعليم مي دهيد و درسهايي كه از آن مي آموزيد.

[3:80] و هرگز به شما امر نمي کند که فرشتگان و پيامبران را ارباب خود قرار دهيد. آيا او پس از آنکه تسليم شديد، شما را به کفر تشويق مي کند؟

    پيش بيني مهم انجام گرف رسول ميثاق خدا

[3:81] خدا از پيامبران ميثاقي گرفت و گفت: "من به شما كتاب آسماني و حكمت خواهم داد. پس از آن، رسولي خواهد آمد كه تمام كتاب هاي آسماني موجود را تصديق خواهد كرد، بايد به او ايمان آوريد و او را حمايت كنيد." او گفت: "آيا با اين موافق هستيد و پيمان مي بنديد كه اين ميثاق را به انجام برسانيد؟" آنها گفتند: "ما موافقيم." او گفت: "پس شما شهادت دادهايد و من هم همراه با شما شهادت مي دهم."

    تکذيب کنندگان رسول ميثاق خدا کافر محسوب مي شوند

[3:82] كساني كه اين (پيش بيني قرآني) را تكذيب كنند، افراد پليدي هستند.

[3:83] آيا آنها غير از دين خدا را مي جويند، در حالي كه هرچه در آسمانها و زمين است، خواسته و ناخواسته، به او تسليم شدهاند و نزد او بازگردانده خواهند شد؟

    ميان رسولان خدا فرق نگذاريد

[3:84] بگو: "ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شد و به آنچه بر ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و اسباط نازل شد و به آنچه به موسي، عيسي و پيامبران از جانب پروردگارشان داده شد، ايمان داريم. ما فرقي ميان هيچ يك از آنها نمي گذاريم. ما فقط تسليم او هستيم."

    تنها دين مورد تاييد خدا

[3:85] هر کس ديني جز "تسليم" براي خود اختيار کند، از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از بازندگان خواهد بود.

[3:86] چرا خدا مردمي را هدايت کند که پس از ايمان آوردن و پس از شاهد بودن بر حقانيت رسول و پس از دريافت مدرک هاي محکم،* کافر شدند؟ خدا ستمکاران را هدايت نمي کند.
Footnote

[3:87] اينان سزاوار لعنت خدا، فرشتگان و تمام مردم شده اند.

[3:88] آنها تا ابد در آنجا مي مانند؛ نه هرگز از عذابشان كم مي شود و نه هرگز به تعويق افتد.

[3:89] به استثناي كساني كه پس از آن توبه كنند و اصلاح شوند. خداست عفوكننده، مهربانترين.

    مواقعي که توبه پذيرفته نمي شود

[3:90] توبه کساني که پس از ايمان کافر شوند، سپس هرچه بيشتر در کفر خود فرو روند، پذيرفته نخواهد شد؛ آنها گمراهان واقعي هستند.

[3:91] كساني كه ايمان نياورند و كافر بميرند، اگر فديه اي به اندازه زميني از طلا هم امكان پذير بود، از هيچ يك از آنها پذيرفته نخواهد شد. آنها سزاوار عذابي دردناك شدهاند؛ آنها هيچ ياوري نخواهند داشت.

[3:92] شما هرگز نمي توانيد به درجه پرهيزكاري دست يابيد تا اينکه از اموالي که دوست داريد، انفاق کنيد. هرچه انفاق کنيد، خدا از آن کاملا آگاه است.

    حلال را حرام نکنيد

[3:93] تمام خوراکي ها بر بني اسراييل حلال بود، تا اينکه قوم اسراييل، بعضي از چيزها را پيش از نزول تورات بر خود حرام کردند. بگو: "تورات را بياوريد و بخوانيد، اگر راست مي گوييد."

[3:94] کساني که از اين پس به دروغ چيزي را حرام کنند و آن را به خدا نسبت دهند، واقعا ستمکارند.

[3:95] بگو: "خدا حقيقت را اعلام کرده است: از دين ابراهيم- يکتاپرستي- پيروي کنيد. او هرگز مشرک نبود."

[3:96] مهم ترين زيارتگاهي که براي مردم بنا شد، همان بکه* است؛ رهنمودي مبارک براي تمام مردم.
Footnote

[3:97] در آن نشانه هايي روشن وجود دارد: جايگاه ابراهيم. هر کس به آنجا وارد مي شود، بايد در امان باشد. مردم زيارت حج را هرگاه که استطاعت داشته باشند، به خدا مديون هستند. و اما کساني که کافر مي شوند، خدا از همه بي نياز است.

[3:98] بگو: "اي پيروان كتاب آسماني، چرا اين آيات خدا را تكذيب مي كنيد، در حالي كه خدا شاهد اعمال شماست؟"

[3:99] بگو: "اي پيروان کتاب آسماني، چرا کساني را که مي خواهند ايمان بياورند از راه خدا بازمي داريد و سعي داريد آن را تحريف کنيد، با اينکه شما خود شاهديد؟" خدا هرگز از آنچه مي کنيد، غافل نيست.

[3:100] اي كساني كه ايمان آورده ايد، اگر از بعضي از كساني كه كتاب آسماني دريافت كردند، اطاعت كنيد، شما را پس از ايمان آوردن به كفر بازمي گردانند.

[3:101] چگونه مي توانيد کافر شويد، در حالي که اين آيات خدا براي شما بيان شده است و رسول او نزد شما آمده است؟ هرکس به خدا متوسل شود، به راه راست هدايت خواهد شد.

[3:102] اي کساني که ايمان آورده ايد، خدا را در نظر داشته باشيد، آن گونه که بايد او را در نظر داشت، و مبادا تسليم نشده از دنيا برويد.

    مؤمنان متحد هستند

[3:103] همگي شما بايد به ريسمان خدا متوسل شويد و فرقه فرقه نشويد. نعمت هاي خدا را بر خود به يادآوريد- شما قبلا دشمن يكديگر بوديد و او قلب هايتان را آشتي داد. به لطف او، با هم برادر شديد. شما لبه پرتگاهي از آتش بوديد و او شما را از آن نجات داد. خدا اين چنين آياتش را براي شما توضيح مي دهد، باشد كه هدايت شويد.

[3:104] بگذاريد تا از شما جامعه اي باشد که به آنچه نيک است دعوت کنند، به پرهيزکاري فرا خوانند و از پليدي بازدارند. اينان برندگان اند.

[3:105] مانند كساني نباشيد كه با وجود مدارک روشني كه به آنها داده شد، فرقه فرقه شدند و اختلاف ايجاد كردند، اينان سزاوار عذابي هولناك شدهاند.

[3:106] روزي خواهد آمد که برخي از چهره ها (از برق شادي) مي درخشند، در حالي که برخي ديگر از چهره ها (از فرط بدبختي) تيره هستند و اما از کساني که چهره هايشان تيره است، سئوال خواهد شد: "آيا شما نبوديد که پس از ايمان آوردن کافر شديد؟ بنابراين، به دليل کفرتان عذاب را بچشيد."

[3:107] و اما کساني که رخسارشان مي درخشد، از رحمت خدا شاد و مسرور خواهند شد؛ آنها در آنجا جاودان مي مانند.

[3:108] اينها آيات خداست؛ ما بحق، آن را بر تو مي خوانيم. خدا هيچ گونه سختي براي مردم نمي خواهد.

[3:109] همه چيز در آسمان ها و زمين از آن خداست، و همه چيز تحت کنترل خداست.

    بهترين جماعت

[3:110] شما بهترين جامعه اي هستيد که تاکنون از ميان مردم برخاسته است: شما به پرهيزکاري فرا مي خوانيد و از پليدي بازمي داريد، و به خدا ايمان داريد. اگر پيروان کتاب آسماني ايمان مي آوردند، برايشان بهتر مي بود. بعضي از آنها ايمان دارند، ولي اکثرشان پليدند.

[3:111] آنها هرگز نمي توانند بيش از توهين و اهانت، به شما ضرري برسانند. اگر با شما بجنگند، پشت مي کنند و پا به فرار خواهند نهاد. آنها هرگز نمي توانند پيروز شوند.

[3:112] هرگاه با آنان روبرو شويد، آنان محكوم به حقارت خواهند بود، مگر آنکه به پيمان خدا و نيز به پيمان صلحي که با شما منعقد کرده اند، عمل کنند. آنان به غضب خدا گرفتار شده اند و درنتيجه، به ننگ و رسوايي محکومند. اين به سبب آنست که آيات خدا را تكذيب كردند و پيامبران را به ناحق کشتند. اين از آن جهت است که نافرماني کردند و حدود را رعايت نکردند.

    يهوديان و مسيحيان پرهيزكار

[3:113] همه آنها يکسان نيستند؛ از ميان پيروان کتاب آسماني، كساني هستند که درستکارند. آنها آيات خدا را در طي شب مي خوانند و به سجده مي افتند.

[3:114] آنها به خدا و روز آخر ايمان دارند، به نيکي فرا مي خوانند و از پليدي بازمي دارند، در کردار نيک پيشتازند و از صالحان اند.

[3:115] هر عمل نيكي انجام دهند، بدون پاداش نخواهد بود. خدا به پرهيزكاران كاملا آگاه است.

[3:116] کساني که کافر شدند، هرگز با پول يا فرزندانشان نمي توانند در مقابل خدا کمک شوند. آنها سزاوار دوزخ شده اند، که تا ابد در آن ماندگارند.

[3:117] مثال هر آنچه كه در اين دنيا به دست آوردند مانند تندبادي است كه به محصول مردمي كه به نفس خود ستم كردند، اصابت كند و آن را از بين ببرد. خدا هرگز به آنها ستم نكرد؛ آنها هستند كه به خودشان ستم كردند.

    با منافقان دوستي نكنيد

[3:118] اي كساني كه ايمان داريد، با بيگانگاني كه هرگز از آزار رساندن به شما دست برنمي دارند، دوست نشويد؛ آنها حتي آرزو دارند شما را در رنج و سختي ببينند. نفرت از زبانشان مي بارد و آنچه در سينه پنهان مي كنند، بسيار بدتر است. ما اين چنين آيات را برايتان روشن مي كنيم، اگر شما بفهميد.

[3:119] اين شماييد که آنها را دوست داريد، و حال آنکه آنها شما را دوست ندارند و شما به همه اين کتاب آسماني ايمان داريد. هنگامي که با شما ملاقات کنند، مي گويند: "ما ايمان داريم،" ولي همين که شما را ترک کنند، از شدت خشمي که به شما دارند انگشتان خويش را به دندان مي گزند. بگو: "در خشم خود بميريد." خدا از دروني ترين افکار کاملا آگاه است.

[3:120] هنگامي كه خيري به شما برسد، ناراحت مي شوند و چون اتفاق بدي برايتان رخ دهد، خوشحال مي شوند. اگر صبورانه استقامت كنيد و به پرهيزكاري ادامه دهيد، نقشههايشان هرگز صدمهاي به شما نخواهد زد. خدا از آنچه انجام مي دهند، كاملا آگاه است.

    جنگ بدر

[3:121] به ياد آور هنگامي كه تو (محمد) در ميان مردم خود بودي، تا مومنان را در مواضع خود براي جنگ مستقر سازي. خداست شنوا، داناي مطلق.

[3:122] چيزي نمانده بود که دو گروه از شما شکست بخورند، اما خدا مولاي آنان بود. مؤمنان بايد به خدا توکل کنند.

[3:123] خدا علي رغم ضعف شما، به شما پي در پي پيروزي عطا کرد. پس خدا را در نظر داشته باشيد، تا سپاسگزاري خود را نشان دهيد.

    فرشتگان خدا مؤمنان را كمك مي كنند

[3:124] تو به مؤمنان گفتي: "آيا اين كافي نيست كه پروردگارتان با فرو فرستادن سه هزار فرشته از شما حمايت ميكند؟"

[3:125] درواقع، اگر صبورانه مقاومت كنيد و به پرهيزكاري ادامه دهيد، سپس ناگهاني به شما حمله كنند، پروردگارتان با پنج هزار فرشته كاملا تعليمديده از شما پشتيباني خواهد كرد.

[3:126] خدا اين چنين شما را آگاه مي كند، تا به شما مژده دهد و به قلب هايتان اطمينان بخشد. پيروزي فقط از جانب خدا ميآيد، قادر متعال، حكيمترين.

[3:127] او اين چنين بعضي از کافران را نابود مي کند، يا آنان را خنثي مي نمايد؛ آنها هميشه بازنده خواهند بود.

[3:128] به دست تو نيست؛ شايد او آنها را ببخشد يا آنها را براي ستمکاري هايشان تنبيه کند.

[3:129] همه چيز در آسمان ها و زمين از آن خداست. او هر که را بخواهد، مي آمرزد و هر که را بخواهد، تنبيه مي کند. خداست عفوکننده، مهربان ترين.

    ربا حرام است

[3:130] اي كساني كه ايمان آورده ايد، با گرفتن بهره روي بهره رباخواري نكنيد. خدا را در نظر داشته باشيد، تا موفق شويد.

[3:131] برحذر باشيد از آتش دوزخي که در انتظار کافران است.

[3:132] از خدا و رسول اطاعت كنيد، باشد كه مورد رحمت قرار گيريد.

    از خصوصيات پرهيزكاران

[3:133] مشتاقانه به سوي آمرزش پروردگارتان و بهشتي كه پهناي آن آسمانها و زمين را در بر دارد، بشتابيد؛ آن در انتظار پرهيزكاران است.

[3:134] همان كساني که در اوقات خوب و نيز در اوقات بد انفاق مي کنند. آنها خشم خود را فرو مي نشانند و نسبت به مردم گذشت دارند. خدا انفاق كنندگان را دوست دارد.

[3:135] اگر آنها مرتكب گناه شوند يا به نفس خود ستم كنند، خدا را به ياد مي آورند و براي گناهانشان طلب آمرزش مي كنند- و چه كسي جز خدا گناهان را مى بخشد- و آنها دانسته، در گناه اصرار نمي ورزند.

[3:136] پاداش آنها آمرزشي است از جانب پروردگارشان و باغ هايي که در آن نهرها روان است؛ آنها براي هميشه در آنجا ماندگارند. چه پاداش پرنعمتي براي اهل عمل!

    پيروزي براي پرهيزكاران

[3:137] سوابق گذشتگان براي عبرت شماست؛ در زمين سير کنيد و عاقبت کافران را ببينيد.

[3:138] اين اعلامي است براي مردم و هدايت و تعاليم روشنگري است براي پرهيزكاران.

[3:139] متزلزل نشويد و غمگين نباشيد، زيرا پيروزي نهايي از آن شماست، اگر مؤمن هستيد.

[3:140] اگر به مشقتي گرفتار شديد، دشمن هم به همان اندازه سختي مي كشد. ما روزهاي پيروزي و شكست را به نوبت در ميان مردم عوض مي کنيم. خدا اين چنين مؤمنان حقيقي را مشخص مى كند و برخي از شما را به رحمت خود به درجه شهادت مى رساند. خدا بي عدالتي را دوست ندارد.

[3:141] اين چنين، خدا کساني را که ايمان دارند، مقاوم مي کند و کافران را خوار مي گرداند.

    ادعاي ما بايد تحت آزمون قرار گيرد

[3:142] آيا انتظار داريد به بهشت وارد شويد، بي آنکه خدا کساني را که از ميان شما تلاش مي کنند، مشخص کند و بي آنکه معلوم دارد چه کساني ثابت قدم هستند؟

[3:143] شما آرزوي مرگ مي كرديد، پيش از آنكه اجبارا با آن روبرو شويد. اكنون با آن روبرو شدهايد، درست مقابل چشمهايتان.

[3:144] محمد رسولي بيش از رسولان پيش از خود نبود. اگر او بميرد يا كشته شود، آيا عقبگرد مي كنيد؟ هر كس به روال گذشته بازگردد، كوچكترين صدمهاي به خدا نمي زند. خدا به سپاسگزاران پاداش مي دهد.

    زمان مرگ از قبل تعيين شده

[3:145] كسي جز به اذن خدا نمي ميرد، در زماني كه از پيش معين شده است. هر كس به دنبال متاع بيهوده اين دنيا باشد، ما او را از آن برخوردار مي كنيم و هر كه در جستجوي پاداش آخرت باشد، او را در آنجا مورد رحمت قرار مي دهيم. ما به سپاسگزاران پاداش مي دهيم.

[3:146] چه بسا پيامبري که مردان خدا همراه او جنگيدند و تحت هيچ فشاري در راه خدا سستي نورزيدند و هرگز مردد و دلسرد نشدند. خدا افراد ثابت قدم را دوست دارد.

[3:147] تنها گفتارشان اين بود: "پروردگار ما، گناهان ما را بيامرز و از زياده روي هاي ما درگذر، گام هاي ما را استوار گردان و ما را بر کافران پيروز فرما."

[3:148] درنتيجه، خدا پاداش هاي اين دنيا و پاداش هاي نيکوتر آخرت را به آنان عطا کرد. خدا نيكوكاران را دوست دارد.

[3:149] اي کساني که ايمان داريد، اگر از كافران اطاعت كنيد، شما را به عقب بازمي گردانند و سرانجام بازنده خواهيد بود.

[3:150] فقط خدا مولا و سرور شماست و او بهترين حامي است.

    خدا دشمنان شما را تحت کنترل دارد

[3:151] ما در قلب كساني كه ايمان نياوردند وحشت مي اندازيم، زيرا آنها در كنار خدا معبودان بي قدرتي قرار مي دهند. سرنوشت آنها دوزخ است؛ چه مكان بدي براي ستمكاران!

    جنگ احد

[3:152] خدا به وعده اي که به شما داد، وفا کرده است و شما به اذن او آنان را شکست داديد. ولي بعد متزلزل شديد، با يکديگر به نزاع پرداختيد و پس از آنکه او چيزي را که آرزو داشتيد (پيروزي) به شما نشان داد، نافرماني کرديد. و آنگاه، برخي از شما سرگرم غنايم اين دنيا شديد، در حالي که برخي ديگر حقيقتا نگران آخرت بودند. سپس، او شما را از آنها منحرف کرد تا شما را بيازمايد. او شما را مورد عفو قرار داده است. خدا باران موهبت خود را بر مؤمنان فرو مي فرستد.

[3:153] به ياد آوريد که شما چنان (در پي غنايم جنگي) مي شتافتيد که به هيچ کس، حتي به رسول که شما را از پشت سر مي خواند، توجه نکرديد. درنتيجه، او غمي را جايگزين غمي ديگر کرد، تا براي آنچه از دست داده بوديد، غصه نخوريد، يا براي سختي هايي که کشيده بوديد رنج نبريد. خدا از آنچه مي کنيد، کاملا آگاه است.

    لحظه مرگ از قبل تعيين شده است

[3:154] پس از آن غم و اندوه، او شما را به خوابي آرام بخش فرو برد كه بعضي از شما را تسكين داد. عده ديگري در ميان شما خودخواهانه نگران خودشان بودند. آنها درباره خدا افكاري در سر مى پروراندند كه درست نبود- همان افكاري كه در زمان جاهليت در سر مى پروراندند. بنابراين، آنها گفتند: "آيا چيزي به اختيار ما هست؟" بگو: "همه چيز به اختيار خداست." آنها در درون خود چيزي را پنهان كردند كه به تو اظهار نكردند. آنها گفتند: "اگر به اختيار ما بود، هيچ يك از ما در اين جنگ كشته نمي شد." بگو: "اگر شما در خانههاي خود هم مى مانديد، كساني كه قرار بود كشته شوند به بستر مرگ خود مى خزيدند." خدا اين چنين شما را امتحان مي كند تا اعتقادات واقعي شما را آشكار سازد و آنچه را در قلب شماست بيازمايد. خدا از افكار دروني كاملا آگاه است.

[3:155] مطمئنا، در ميان شما آنان كه در روز برخورد آن دو سپاه روي گردانيدند، فريب شيطان را خورده بودند. اين نشانگر بعضي از اعمالي (پليد) بود كه مرتكب شده بودند. خدا آنها را بخشيده است. خدا عفوكننده است، باگذشت.

[3:156] اي کساني که ايمان آورده ايد، مانند کساني نباشيد که کافر شدند و درباره برادران خود که به سفر رفتند يا براي جنگ بسيج شدند، گفتند: "اگر با ما مانده بودند، نمي مردند يا کشته نمي شدند." خدا اين را مايه اندوهي بر دلشان قرار مي دهد. زندگي و مرگ به دست خداست. خدا به هرچه مي کنيد، بيناست.

[3:157] چه در راه خدا كشته شويد و چه بميريد، آمرزش و رحمت از جانب خدا بسيار بهتر است از هر آنچه آنها مي اندوزند.

[3:158] چه بميريد يا کشته شويد، نزد خدا احضار خواهيد شد.

    مهرباني رسول

[3:159] اين از رحمت خدا بود که تو نسبت به آنان دلسوز و بامحبت شدي. اگر تندخو و سنگدل بودي، از گرد تو پراکنده مي شدند. پس، از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و با آنان مشورت کن. هرگاه تصميمي مي گيري، برنامه ات را اجرا کن و به خدا اعتماد کن. خدا توكل کنندگان را دوست دارد.*
Footnote

[3:160] اگر خدا از شما حمايت کند، کسي نمي تواند شما را شكست دهد. و اگر او شما را رها کند، ديگر چه کسي مي تواند از شما حمايت کند؟ مؤمنان بايد به خدا توکل کنند.

    هيچ کس مافوق قانون نيست

[3:161] حتي پيامبر نمي تواند چيزي بيش از حق خود از غنايم جنگي بردارد. هرکس بيش از سهم بحق خود چيزي بردارد، در روز رستاخيز جوابگوي آن خواهد بود. اين همان روزي است که هر نفسى حاصل اعمال خود را برداشت کند، بدون کوچك ترين بى عدالتي.

[3:162] آيا کسي که در پي خوشنودي خداست مانند کسي است که سزاوار خشم خدا مي شود و دوزخ سرانجام اوست، بدترين اقامتگاه؟

[3:163] آنها مسلما نزد خدا درجاتي متفاوت دارند. خدا بر تمام اعمالشان بيناست.

[3:164] خدا مؤمنان را با برگزيدن رسولي از ميان خودشان مورد رحمت قرار داده است، تا آياتش را برايشان بخواند و آنها را خالص كند و كتاب آسماني و حكمت به آنها بياموزد. پيش از اين، آنها كاملا گمراه شده بودند.

[3:165] اكنون كه از مصيبتي رنج برده ايد و با اينكه دو برابر آن مصيبت را (بر دشمنتان) وارد آورده ايد، گفتيد: "چرا اين اتفاق براي ما رخ داد؟" بگو: "اين نتيجه كارهاي خود شماست." خداست قادر مطلق.

[3:166] آنچه در روز برخورد دو لشکر به شما وارد آمد، به خواست خدا و براي مشخص کردن مؤمنان بود.

[3:167] و براي افشاي منافقان که به آنها گفته شد: "بياييد در راه خدا بجنگيد يا همکاري کنيد." پاسخ دادند: "اگر با فنون جنگي آشنا بوديم، به شما ملحق مي شديم." در آن هنگام آنها به کفر نزديک تر بودند تا به ايمان، و به زبان خود چيزي گفتند که در قلبشان نبود. خدا آنچه را پنهان مي کنند، مي داند.

[3:168] كساني كه عقب نشسته بودند، درباره برادرانشان گفتند: "اگر آنها از ما اطاعت كرده بودند، كشته نمى شدند." بگو: "بنابراين از مرگ خود جلوگيري كنيد، اگر راست مي گوييد."

    پرهيزكاران در واقع نمي ميرند

[3:169] كساني را كه در راه خدا كشته شدند، مرده مپنداريد؛ آنها نزد پروردگارشان زنده هستند و از روزي هاي او لذت مى برند.

[3:170] آنها در موهبت خدا شادمانند و براي هم رزمان خود كه با آنها نمردند خبرهاي خوبي دارند، كه آنها نه از چيزي بترسند و نه غمي خواهند داشت.

[3:171] آنان از موهبت ها و نعمت هاي خدا مژده ها دارند، و اينکه خدا پاداش مؤمنان را ضايع نمي کند.

[3:172] براي كساني كه با وجود اذيت و آزاري كه متحمل مى شوند، به دعوت خدا و رسول پاسخ مى گويند و به اعمال نيك خود ادامه مي دهند و زندگي پرهيزكارانهاي را در پيش مي گيرند، پاداشي است عظيم.

[3:173] هنگامي كه مردم به آنها مي گويند: "مردمي عليه شما بسيج شده اند؛ از آنها بترسيد،" اين فقط ايمانشان را قوي تر مي کند و مي گويند: "خدا براي ما کافي است؛ او بهترين محافظ است."

[3:174] آنها شايستگي نعمت ها و موهبت هاي خدا را دارند. هيچ گزندي به ايشان نمي رسد، زيرا آنها رضايت خدا را به دست آورده اند. خدا داراي موهبت بيکران است.

    ترس: ابزار شيطان

[3:175] اين روش شيطان است كه ترس را به ياران خود القاء مى كند. از آنها نترسيد و درعوض از من بترسيد، اگر مؤمن هستيد.

[3:176] براي کساني که به سوي کفر مي شتابند، غم مخور. آنان هرگز کوچک ترين زياني به خدا نمي رسانند. بلکه، اين خواست خداست که آنها در آخرت بي بهره باشند. آنها سزاوار عذابي هولناک شده اند.

[3:177] کساني که کفر را به جاي ايمان انتخاب مي کنند، هيچ زياني به خدا نمي رسانند؛ آنها سزاوار عذابي دردناک شده اند.

[3:178] مبادا کافران تصور کنند كه آنها را در جهت منافعشان سوق مي دهيم، ما فقط آنها را به آن جهت سوق مي دهيم تا گناهکاربودنشان ثابت شود. آنها سزاوار مجازاتي خوارکننده شده اند.

[3:179] خدا شما مؤمنان را به حال خود رها نمي كند، بدون آنكه بد را از خوب مشخص نمايد. و خدا شما را از آينده مطلع نمي سازد، اما خدا چنين دانشي را از ميان رسولانش* به هر كه برگزيند، عطا مي كند. بنابراين، به خدا و رسولان او ايمان آوريد. اگر ايمان بياوريد و زندگي پرهيزكارانهاي را در پيش گيريد، پاداشي عظيم دريافت مى كنيد.
Footnote

[3:180] كساني كه روزي هاي خدا را نگاه مي دارند و ذخيره مي كنند، مبادا تصور كنند كه برايشان خوب است؛ بلكه برايشان بد است. زيرا آنها در روز قيامت، اندوختههاي خود را به دور گردنشان حمل خواهند كرد. خدا وارث نهايي آسمانها و زمين است. خدا از تمام اعمالتان كاملا آگاه است.

    انسان به شورش عليه خدا ادامه مي دهد

[3:181] خدا سخنان كساني را كه گفتند: "خدا فقير است و ما غني،" شنيده است. ما تمام گفتارشان را ضبط خواهيم كرد، همانطور كه كشتن غير عادلانه پيامبران را ضبط كردهايم و خواهيم گفت: "ازعذاب دوزخ رنج ببريد.

[3:182] "اين نتيجه اعمال خود شماست." خدا هرگز نسبت به مردم بي عدالتي نمي کند.

[3:183] اين آنها هستند که گفتند: "خدا با ما پيمان بسته است که هيچ رسولي را باور نکنيم، مگر آنکه او قرباني اي عرضه کند که کاملا طعمه آتش شود." بگو: "پيش از من رسولاني همراه با مدرک هاي روشن و نيز همين که درخواست کرده ايد، نزدتان آمده اند. پس چرا آنان را کشتيد، اگر راست مي گوييد؟"

[3:184] اگر تو را تكذيب مي كنند، رسولان پيش از تو نيز تكذيب شدهاند، با وجود آنكه آنها مدارك، زبور و كتاب آسماني روشنگر آوردند.

    پيروزي عظيم

[3:185] هر كسي طعم مرگ را مي چشد، سپس شما پاداش خود را در روز رستاخيز دريافت مي كنيد. همين قدر كه كسي فقط از مرز دوزخ بگذرد و به بهشت وارد شود، به پيروزي عظيمي نائل شده است. زندگي اين دنيا خواب و خيالي بيش نيست.

    امتحان اجتناب ناپذير

[3:186] شما يقينا با پول و جان خود امتحان خواهيد شد و از كساني كه كتاب آسماني دريافت كردند و از مشركان توهين بسيار خواهيد شنيد. اگر صبورانه مقاومت كنيد و زندگي پرهيزكارانهاي را در پيش بگيريد، قدرت ايمانتان را ثابت خواهيد كرد.

[3:187] خدا از كساني كه كتاب آسماني دريافت كردند، پيمان گرفت كه: "شما بايد آن را به مردم اعلام كنيد و هرگز آن را پنهان نكنيد." اما آنها به آن پشت كردند و آن را ناديده گرفتند و به بهايي ناچيز معامله كردند. چه معامله بدي.

[3:188] کساني که براي آنچه کرده اند، به خود مي بالند و دوست دارند براي آنچه واقعا نکرده اند ستايش شوند، فکر نکنند که مي توانند از مجازات رهايي يابند. آنها سزاوار عذابي دردناك شدهاند.

[3:189] فرمانروايي آسمانها و زمين از آن خداست. خداست قادر مطلق.

    کساني که صاحب هوش و ذكاوت هستند

[3:190] در خلقت آسمان ها و زمين و در گردش پياپي شب و روز، نشانه هايي است براي خردمندان.

[3:191] آنان در حال ايستاده، نشسته و به پهلو آرميده به ياد خدا* هستند و در خلقت آسمان ها و زمين مي انديشند: "پروردگار ما، تو همه اينها را بيهوده نيافريدي. شکوه و جلال تو ستايش باد. ما را از مجازات دوزخ در امان بدار.
Footnote

[3:192] "پروردگار ما، هر كه را تو به دوزخ محكوم كني، او را ترك كردهاي. چنين ستمكاراني هيچ ياوري ندارند.

[3:193] "پروردگار ما، ما ندادهنده اي را شنيده ايم که به ايمان فرا مي خواند و اعلام مي کند: 'به پروردگار خود ايمان بياوريد،' و ما ايمان آورده ايم. پروردگار ما، ستمكاري هاي ما را ببخش، گناهانمان را بيامرز و بگذار در شمار مؤمنان پرهيزکار بميريم.

[3:194] "پروردگار ما، آن نعمتهايي را كه از طريق رسولانت به ما وعده دادي، به ما مرحمت فرما و در روز رستاخيز ما را ترك نكن. تو هرگز وعدهاي را نمي شكني."

    خدا پاسخ مي دهد

[3:195] پروردگارشان به آنها پاسخ داد: "من هرگز در پاداش دادن به كارگزاران در ميان شما براى هر كارى كه انجام دهيد، كوتاهى نمي كنم، چه مذكر باشيد چه مؤنث- شما با هم برابر هستيد. بنابراين، كسانى كه مهاجرت مي كنند و از خانه هايشان رانده مي شوند و به خاطر من مورد اذيت و آزار قرار مى گيرند و مى جنگند و كشته مى شوند، مطمئنا من گناهانشان را خواهم بخشيد و آنها را به باغ هايي با نهرهاي روان وارد خواهم كرد." چنين است پاداش خدا. پاداش نهايي نزد خداست.

[3:196] تحت تاثير موفقيت هاي ظاهري کافران قرار نگير.

[3:197] آنها فقط موقتا لذت مي برند، سپس سرانجامشان دوزخ است؛ چه سرنوشت فلاكت باري!

[3:198] و اما کساني که پروردگار خود را در نظر داشته باشند، سزاوار باغ هايي شده اند که در آن نهرها روان است؛ آنها در آنجا جاودان اند. چنين است سرايي که از جانب خدا به ايشان عطا شده است. آنچه نزد خداست، براي پرهيزكاران به مراتب بهتر است.

    يهوديان و مسيحيان پرهيزكار

[3:199] مطمئنا، برخي از پيروان كتاب هاي آسماني پيشين به خدا و آنچه بر شما نازل شد و به آنچه بر آنها نازل شد، ايمان دارند. آنها هيبت و حرمت خدا را ارج مي نهند و هرگز آيات خدا را به بهايي ناچيز معامله نمي كنند. اينان پاداش خود را از پروردگارشان دريافت خواهند كرد. خدا در حسابرسي بسيار باكفايت است.

[3:200] اي کساني که ايمان آورده ايد، ثابت قدم باشيد، استقامت کنيد، متحد باشيد، خدا را در نظر داشته باشيد، باشد که موفق شويد.