Sura 29, The Spider (Al-`Ankaboot)[29:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[29:1] ا. ل. م.*
Footnote

[29:2] آيا مردم فکر مي كنند كه با گفتن "ايمان داريم،" به حال خود رها خواهند شد، بدون آنكه مورد آزمايش قرار بگيرند؟

[29:3] پيش از آنها ديگران را نيز امتحان كرده ايم، زيرا خدا بايد راستگويان را مشخص كند و دروغگويان را افشا نمايد.

[29:4] آيا كساني كه مرتكب گناه مي شوند، فکر مي كنند مي توانند ما را فريب دهند؟ واقعا كه قضاوتشان غلط است.

[29:5] هر كس به ديدار خدا اميدوار باشد، (بايد بداند كه) چنين ملاقاتي با خدا مطمئنا فرا خواهد رسيد. اوست شنوا، داناي مطلق.

[29:6] آنان که جهد و کوشش مي کنند، به نفع خود جهد و کوشش مي کنند. خدا از همه بي نياز است.

[29:7] كساني كه ايمان آورده اند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي گيرند، ما مسلما گناهانشان را پاك خواهيم كرد و براي اعمال پرهيزكارانه آنها پاداشي سخاوتمندانه خواهيم داد.

    احترام به والدين

[29:8] ما به انسان سفارش كرديم تا به پدر و مادرش احترام بگذارد. اما اگر آنها بخواهند تو را مجبور كنند تا معبوداني در كنار من قرار دهي، از آنها اطاعت نكن. بازگشت نهايي شما به سوي من است، سپس من شما را از تمام اعمالي كه انجام داده بوديد، آگاه خواهم كرد.

[29:9] کساني که ايمان مي آورند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي گيرند، مسلما ما آنان را در جمع پرهيزکاران مي پذيريم.

    در ايام خوش روزگار، هواه خواه هستند

[29:10] در ميان مردم كساني هستند كه مي گويند: "ما به خدا ايمان داريم،" اما همين كه به خاطر خدا رنجي ببينند، آزار مردم را با مجازات خدا يكي مي شمارند. اما اگر از جانب پروردگارت رحمتي به تو برسد، مي گويند: "ما با شما بوديم." آيا خدا كاملا از دروني ترين افكار مردم آگاه نيست؟

[29:11] خدا مسلما كساني را كه ايمان دارند، مشخص خواهد كرد و او مسلما منافقان را رسوا خواهد نمود.

[29:12] كساني كه ايمان نياوردند به كساني كه ايمان آوردند، گفتند: "اگر از راه ما پيروي كنيد، ما مسئول گناهان شما خواهيم بود." حقيقت ندارد؛ آنها نمي توانند هيچ گناهي را از دوش آنان بردارند. آنها دروغگو هستند.

[29:13] درواقع، آنها علاوه بر بار گناهان خود، بار گناهان مردمي را كه مسئول آنها بودند، بر دوش خواهند كشيد، مسلما در روز رستاخيز از آنها براي ادعاهاي دروغشان سئوال خواهد شد.

    نوح

[29:14] ما نوح را نزد قومش فرستاديم و او هزار سال، منهاي پنجاه* با آنها به سر برد. درنتيجه، آنها براي ستمكاري هايشان گرفتار سيل شدند.*
Footnote

[29:15] ما او و كساني را كه در سفينه همراه او بودند، نجات داديم و آن را درس عبرتي براي تمام مردم قرار داديم.

    ابراهيم

[29:16] ابراهيم به قوم خود گفت: "خدا را پرستش كنيد و هيبت و حرمت او را ارج نهيد. اين براي شما بهتر است، اگر فقط مي دانستيد.

[29:17] "آنچه به جاي خدا مي پرستيد، معبوداني بي قدرت هستند؛ شما از خود دروغ ساختهايد." معبوداني كه در كنار خدا مي پرستيد، هيچ گونه رزق و روزي براي شما ندارند. بنابراين، فقط از خدا طلب روزي كنيد. فقط او را عبادت كنيد و از او سپاسگزار باشيد؛ بازگشت نهايي شما به سوي اوست.

    خدا تنها منبع رزق يا روزي آنهايي را که جز خدا عبادت مي کنيد، نمي توانند رزقي براي شما فراهم کنند. پس، رزق و روزي را فقط نزد خدا بجوييد. او را عبادت کنيد و بس. و شکر او را به جا آوريد؛ بازگشت نهايي شما به سوي اوست.

[29:18] اگر باور نداريد، نسلهاي پيش از شما هم باور نکرده اند. تنها ماموريت رسول رساندن (پيام) است.

    پژوهش درباره مبدا حيات

[29:19] آيا نديدهاند كه خدا چگونه آفرينش را آغاز مي كند، سپس آن را تكرار مي نمايد؟ اين كار براي خدا آسان است.

[29:20] بگو: "در زمين بگرديد و منشا حيات را پيدا كنيد،"* زيرا خدا در آخرت، خلقت را اين چنين آغاز خواهد كرد. خداست قادر مطلق.
Footnote

[29:21] او هر كه را بخواهد به عذاب محكوم مي كند و به هر كه بخواهد باران رحمتش را مي باراند. سرانجام به سوي او بازگردانده خواهيد شد.

[29:22] هيچ يک از شما نمي تواند از اين حقايق بگريزد، چه در زمين باشد يا در آسمان، و شما به جز خدا كسي را به عنوان مولا و سرور نداريد.

[29:23] كساني كه به آيات خدا و به ملاقات با او ايمان ندارند، از رحمت من مايوس شدهاند. آنها سزاوار عذابي دردناك شدهاند.

    بازگرديم به ابراهيم

[29:24] تنها پاسخ قومش اين بود كه گفتند: "او را بكشيد، يا او را بسوزانيد." اما خدا او را از آتش نجات داد. اين بايد درس عبرتي باشد براي مردمي كه ايمان دارند.

    مصيبتي بزرگ : همرنگ جماعت شدن

[29:25] او گفت: "شما به خاطر فشار اجتماعي معبودان بدون قدرتي را در كنار خدا مي پرستيد، فقط براي آنكه در زندگي اين دنيا رابطه دوستي را ميان خودتان حفظ كنيد. ولي سپس، در روز رستاخيز، يكديگر را طرد و لعنت خواهيد كرد. سرانجام شما دوزخ است، جايي كه نمي توانيد يكديگر را ياري دهيد."

[29:26] لوط با او ايمان آورد و گفت: "من به سوي پروردگارم مهاجرت مي کنم. اوست صاحب اقتدار، حکيمترين."

[29:27] ما اسحاق و يعقوب را به او عطا نموديم. ما پيامبري و كتابهاي آسماني را به نوادگان او محول كرديم. ما پاداش لازم را در اين دنيا به او عطا کرديم و در آخرت مطمئنا او با پرهيزكاران خواهد بود.

    لوط

[29:28] لوط به قوم خود گفت: "شما مرتكب چنان عمل زشتي شديد كه هيچ كس پيش از شما در دنيا چنين كاري را انجام نداده است.

[29:29] "شما با مردان رابطه جنسي داريد، راهزني مي كنيد و هر نوع عمل زشتي را به جامعه خود راه مي دهيد." تنها پاسخ قومش اين بود كه گفتند: "عذاب خدا را بر ما بياور، اگر راست مي گويي."

[29:30] او گفت: "پروردگار من، مرا بر اين مردم پليد پيروز گردان."

    ملاقات فرشتگان با ابراهيم و لوط

[29:31] هنگامي که رسولان ما با بشارت (به تولد اسحاق) نزد ابراهيم رفتند، همچنين گفتند: "ما مي رويم تا مردم آن شهر (سدوم) را هلاک کنيم، زيرا مردم آن ستمکار بوده اند."

[29:32] او گفت: "ولي لوط آنجا زندگي مي کند. آنها گفتند: "ما از يکايک کساني که در آنجا زندگي مي کنند، کاملا آگاهيم. البته او و خانواده اش را نجات خواهيم داد، جز زنش را؛ او محکوم به فناست."

[29:33] هنگامي که رسولان ما به مکان لوط رسيدند، با ايشان بدرفتاري شد و او از حضور آنان شرمنده شد. ولي آنها گفتند: "هيچ نترس و نگران نباش. ما تو و خانواده ات را نجات خواهيم داد، جز زنت را؛ او محکوم به فناست.

[29:34] "ما بر مردم اين شهر به سبب تباهکاري هايشان، بلايي از آسمان نازل خواهيم کرد.

[29:35] ما بعضي از خرابههاي آنها را باقي گذاشتيم تا آشكارا درس عبرتي باشد براي مردمي كه مي فهمند.

    شعيب

[29:36] "به مدين برادرشان شعيب را فرستاديم. او گفت: "اي قوم من، خدا را پرستش كنيد و در جستجوي روز آخر باشيد و در زمين به فساد نگرديد."

[29:37] آنها به او ايمان نياوردند و درنتيجه، زمين لرزه آنها را هلاك كرد؛ آنها صبح در خانههايشان مرده بودند.

[29:38] مشابه آن، عاد و ثمود (هلاك شدند). اين از طريق خرابههايشان به شما نشان داده شده است. شيطان اعمالشان را در نظرشان زيبا جلوه داده بود و آنها را از راه منحرف كرده بود، اگرچه چشم داشتند.

    سيستم لايتغير الهي

[29:39] همچينن قارون، فرعون و هامان؛ موسي با نشانههاي روشن نزد آنها رفت، اما آنها به ظلم و استبداد در زمين ادامه دادند. درنتيجه، نتوانستند (از عذاب) بگريزند.

[29:40] تمام آن كافران در نتيجه گناهانشان محکوم به فنا شدند. بعضي از آنها را با بادهاي شديد نابود كرديم، بعضي با زلزله هلاك شدند، بعضي را در زمين فرو برديم و برخي از آنها را غرق كرديم. اين خدا نيست كه به آنها ستم كرد؛ بلكه خود آنها هستند كه به نفس خويش ستم كردند.

    عنکبوت

[29:41] مثال كساني كه مولاهاي ديگري را به جز خدا مي پذيرند، همانند عنكبوت ماده و خانه اوست؛ سستترين خانهها خانه عنكبوت است، اگر فقط مي دانستند.*
Footnote

[29:42] خدا کاملا مي داند که آنچه را جز او مي خوانند، درواقع چيزي نيست. اوست صاحب اقتدار، حکيمترين.

[29:43] ما اين مثال ها را براي مردم مي آوريم و جز کساني که از علم بهره کسب مي کنند، کسي قدر آنها را نمي داند.*
Footnote

[29:44] خدا آسمان ها و زمين را بحق آفريد. همين مدرک براي مؤمنان کافي است.

    نماز

[29:45] بخوان آنچه از كتاب آسماني بر تو وحي شد و نمازها (ارتباط با خدا) را به جا آور، زيرا نماز كارهاي پليد و زشت را نهي مي كند. اما به ياد آوردن خدا (در نماز) مهم ترين هدف است.* خدا از تمام اعمالتان آگاه است.
Footnote

    يک خدا، يک دين

[29:46] با اهل کتاب (يهوديان، مسيحيان و مسلمانان) جز به بهترين وجه ممکن بحث نکنيد- مگر آنکه از حد تجاوز کنند- و بگوييد: "ما به آنچه بر ما نازل شده است و به آنچه بر شما نازل شده است، ايمان داريم، و خداي ما و خداي شما يکي است و همان است؛ ما تسليم او هستيم."

[29:47] ما اين کتاب آسماني را بر تو نازل کرده ايم و کساني که به ايشان کتاب آسماني پيشين را عطا کرده ايم، به آن ايمان مي آورند. همچنين بعضي از افراد قوم تو به آن ايمان مي آورند. مسلما، کساني که به آيات ما اعتنا نمي کنند، کافران واقعي هستند.

    قرآن، معجزه محمد

[29:48] تو نه كتابهاي آسماني پيشين را خواندي و نه آنها را با دست خود نوشتي. اگر چنين بود، تكذيب كنندگان دليلي براي شك كردن داشتند.

[29:49] درحقيقت، اين آيات در سينه كساني كه دانش دارند، روشن است. فقط ستمكاران به آيات ما بي اعتنا هستند.

[29:50] آنها گفتند: "اي کاش مي شد از جانب پروردگارش معجزاتي* (بر او نازل شود!") بگو: "تمام معجزات فقط از جانب خدا مي آيد؛ من بيش از هشداردهندهاي آشكار نيستم."
Footnote

[29:51] آيا اين معجزه* کافي نيست که ما اين کتاب را بر تو فرو فرستاديم که براي آنها خوانده مي شود؟ حقيقتا اين رحمت و تذکري است براي مردمي که ايمان دارند.
Footnote

[29:52] بگو: "خدا به عنوان شاهد ميان من و شما كافي است. او هرچه در آسمانها و زمين است، مي داند. مسلما، كساني كه به باطل ايمان دارند و به خدا ايمان ندارند، بازندگان واقعي هستند."

    آنها در جهنم هستند

[29:53] آنها به اعتراض از تو مي خواهند تا عذاب را بياوري! اگر به خاطر زمان از پيش تعيين شده نبود، فورا عذاب براي آنها آمده بود.* مسلما، آن برايشان يكباره خواهد آمد، زماني که اصلا انتظارش را ندارند.*
Footnote

[29:54] آنها به اعتراض از تو مي خواهند تا عذاب را بياوري! دوزخ از هم اكنون كافران را احاطه كرده است.

[29:55] آن روز خواهد آمد كه عذاب، از بالاي سرشان و از زير پايشان آنها را در بر خواهد گرفت؛ او خواهد گفت: "نتيجه كارهاي خود را بچشيد."

    در راه خدا مهاجرت کنيد

[29:56] اي بندگان من كه ايمان آورده ايد، زمين من پهناور است، پس مرا پرستش كنيد.

[29:57] هر نفسي طعم مرگ را خواهد چشيد، سپس سرانجام نزد ما بازگردانده خواهيد شد.

[29:58] كساني كه ايمان مي آورند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي گيرند، ما مطمئنا آنها را با قصرها و نهرهاي روان در بهشت مستقر خواهيم كرد. آنها در آنجا جاودان بمانند. چه پاداش زيبايي براي عمل كنندگان.

[29:59] آنها کساني هستند که صبورانه استقامت مي ورزند و به پروردگار خود اعتماد دارند.

[29:60] چه بسيارند مخلوقاتي که روزي خود را تهيه نمي کنند و خدا روزي آنها را فراهم مي کند و نيز براي شما. اوست شنوا، داناي مطلق.

    راه اکثر مؤمنان به جهنم منتهي مي شود

[29:61] اگر از آنها سئوال کني: "چه کسي آسمان ها و زمين را آفريد و خورشيد و ماه را در خدمت شما قرار داد،" خواهند گفت: "خدا." پس چرا به انحراف رفتند؟

[29:62] خداست که روزي هر يک از مخلوقاتش را که بخواهد، افزايش مي دهد يا دريغ مي دارد. خدا از همه چيز کاملا آگاه است.

[29:63] اگر از آنها سئوال كني: "چه كسي از آسمان آب فرو مي فرستد تا زمين مرده را زنده كند،" خواهند گفت: "خدا." بگو: "ستايش خدا را." اكثر آنها نمي فهمند.

    در اولويت هاي خود تجديد نظر کنيد

[29:64] زندگي اين دنيا جز ظواهر و بازي بيش نيست، در حالي كه سراي آخرت، زندگي اصلي است، اگر فقط مي دانستند.

[29:65] و چون در کشتي نشينند، خدا را مي خوانند و با اخلاص تمام فقط به درگاه او دعا مي کنند، ولي همين که آنان را به ساحل نجات مي رساند، به شرک بازمي گردند.

[29:66] بگذار به آنچه به آنها دادهايم، كافر شوند و بگذار موقتا لذت ببرند؛ آنها مطمئنا خواهند فهميد.

[29:67] آيا آنها نديده اند که ما زيارتگاهي مقدس بنا کرده ايم وآن را ايمن ساخته ايم و حال آنکه مردم اطراف آن پيوسته در خطرند؟ آيا هنوز به باطل ايمان دارند و نعمتهاي خدا را تكذيب مي كنند؟

[29:68] چه كسي پليدتر از آن كه از خود دروغ بسازد و آن را به خدا نسبت دهد، يا هنگامي كه حقيقت به او مي رسد، آن را نپذيرد؟ آيا دوزخ مجازات بحق كافران نيست؟

[29:69] و اما كساني كه در راه ما كوشش مي كنند، ما مطمئنا آنها را به راههاي خودمان هدايت خواهيم كرد. يقينا، خدا با پارسايان است.