Sura 27, The Ant (Al-Naml)[27:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[27:1] ط. س.* اينها (حروف) اثباتگر قرآن هستند؛ يك كتاب آسماني شگرف.
Footnote

[27:2] نوري روشنگر و بشارتي براي مؤمنان.

[27:3] كساني كه نمازها (ارتباط با خدا) را به جا مي آورند و زكات (انفاق واجب) مي دهند و به آخرت كاملا يقين دارند.

[27:4] كساني كه به آخرت ايمان ندارند، ما اعمالشان را در نظرشان زيبا جلوه مي دهيم. بنابراين، آنها كوركورانه ادامه مي دهند.

[27:5] اينان مستوجب بدترين عذاب هستند و در آخرت، از بدترين بازندگان خواهند بود.

[27:6] مطمئنا، تو قرآن را از حكيمترين دريافت مي كني، آن داناي مطلق.

    موسي

[27:7] به ياد آور كه موسي به خانوادهاش گفت: "من آتشي مي بينم؛ بگذاريد تا از آن خبري برايتان بياورم، يا مشعلي كه شما را گرم كند."

[27:8] هنگامي كه به آن رسيد، به او ندا داده شد: "مبارك است آن يكتايي كه از ميان آتش و اطرافيان آن (صحبت مي كند). "تجليل خدا را، پروردگار جهان.

[27:9] "اي موسي، اين من هستم، خدا، صاحب اقتدار، حكيمترين.

[27:10] "چوب دست خود را بيفکن. و چون ديد که آن مانند ماري در حرکت است، پشت کرد و گريخت. "اي موسي، نترس. رسولان من نبايد بترسند.

[27:11] "به جز كساني كه از حد تجاوز كنند، سپس نيكوكاري را جايگزين گناه نمايند؛ من عفوكننده هستم، مهربانترين.

[27:12] "دستت را در جيب خود بگذار؛ که سفيد و بدون لک و پيس بيرون آيد. اينها از معجزات نه گانه اي است به فرعون و قومش، زيرا آنها مردمي پليد هستند."

[27:13] هنگامي که معجزات روشن و شگرف ما به آنان ارائه شد، گفتند: "اين شعبده اي است آشکار."

[27:14] آنها از روي تكبرشان آنان را تكذيب كردند و در راههاي غلط خود كاملا متقاعد شده بودند. بنگر عاقبت پليدكاران را.

    داوود و سليمان

[27:15] ما به داوود و سليمان دانش عطا كرديم و آنها گفتند: "ستايش خدا را كه به ما بيش از بسياري از بندگان باايمان خود نعمت عطا كرد."

[27:16] سليمان وارث داوود بود. او گفت: "اي مردم، به ما نعمتي داده شده است تا زبان پرندگان را بفهميم و همه چيز به ما عطا شده است. حقيقتا، اين نعمت واقعي است."

[27:17] سربازاني فرمانبردار از جن و انس و نيز پرندگان، در خدمت سليمان مجهز شدند؛ همه تحت فرمان او.

[27:18] هنگامي که به وادي مورچگان نزديک شدند، مورچه اي گفت: "اي مورچه ها، به خانه هايتان برويد، مبادا سليمان و سربازانش، ندانسته، شما را له کنند."*
Footnote

[27:19] او از گفتار آن مورچه مؤنث خنده اش گرفت، و تبسمي کرد* و گفت: "پروردگار من، مرا راهنمايي کن تا شکر نعماتي را که بر من و والدينم ارزاني داشته اي، به جا آورم و اعمال پرهيزکارانه اي انجام دهم که مورد رضايت تو باشد و به رحمت خود مرا در جمع بندگان صالح خود بپذير."
Footnote

[27:20] او پرندگان را بازرسي كرد و متوجه شد: "چرا هدهد را نمي بينم؟ چرا او غايب است؟

[27:21] "من او را به شدت تنبيه يا قرباني خواهم كرد، مگر آنكه براي من دليل خوبي بياورد."

[27:22] ديري نپاييد. (هدهد) گفت: "من خبري دارم که تو نداري. من از سبا براي تو اطلاعات مهمي آورده ام.

[27:23] "من زني را يافتم که بر آنان حکومت مي کند، کسي است که از هر نعمتي برخوردار است و صاحب کاخي است عظيم.

[27:24] "من ديدم كه او و قومش به جاي خدا، در مقابل خورشيد سجده مي كنند. شيطان اعمالشان را در نظرشان زيبا جلوه داده است و آنها را از راه باز داشته است؛ درنتيجه، آنها هدايت نشدهاند."

[27:25] آنها بايد در مقابل خدا سجده كنند، يكتايي كه تمام اسرار آسمانها و زمين را آشكار مي كند و يكتايي كه هرچه را پنهان كنيد و هرچه را آشكار نماييد، مي داند.

[27:26] خدا: خدايي جز او نيست؛ پروردگاري با قلمروي عظيم.

[27:27] ( سليمان) گفت: "ما خواهيم ديد که آيا راست گفته اي، يا اينکه دروغگو هستي.

[27:28] "اين نامه را از طرف من به آنها بده، سپس منتظر جواب آنها باش.

    بازگشت به سبا

[27:29] او گفت: "اي مشاورانم، من نامه اي محترم دريافت کرده ام.

[27:30] "پيکي است از جانب سليمان، با عنوان 'بسم الله الرحمن الرحيم.'*
Footnote

[27:31] "اعلام مي کند: 'متکبر نباشيد؛ به عنوان تسايم شده نزد من بياييد.

[27:32] او گفت: "اي مشاوران من، شما در اين باره چه توصيه مي کنيد؟ من بدون مشاورت شما هيچ تصميمي نمي گيرم."

[27:33] آنها گفتند: "ما صاحب قدرت هستيم، مهارت جنگيدن داريم و حکم نهايي به دست توست. تو تصميم بگير که چه بايد کرد."

[27:34] او گفت: "پادشاهان به هر سرزميني كه حمله کنند، آن را به تباهي مي كشانند و مردم باعزت آنجا را به ذلت مي نشانند. اين كاري است كه معمولا انجام مي دهند.

[27:35] "من هديه اي براي آنها مي فرستم؛ تا ببينيم رسولان با چه بازمي گردند.

[27:36] هنگامي که هدهد نزد سليمان بازگشت (اخبار را به او داد) و او (به مردم سبا) پاسخ گفت: "آيا به من پول مي دهيد؟ آنچه خدا به من داده است، بسيار بهتر است از آنچه به شما داده است. اين شماييد که با چنين هدايايي خوشنود مي شويد.

[27:37] (و به هدهد گفت:)" نزدشان بازگرد (و بگذار بدانند که) ما با چنان نيرويي به سوي آنها خواهيم آمد که تصورش را هم نمي کنند. ما آنها را با خواري و ذلت، بيرون خواهيم کرد."

    سريع تر از سرعت نور

[27:38] او گفت: "اي بزرگان، کداميک از شما مي تواند قصر او را، پيش از آنکه آنها تسايم شده (مسلمان) به اينجا برسند، نزد من بياورد؟"

[27:39] عفريتي از جنيان گفت: "من مي توانم پيش از آنکه تو از جاي خويش برخيزي، آن را نزد تو آورم. من توانايي لازم را براي اين کار دارم."

[27:40] کسي که دانشي از کتاب داشت، گفت: "من مي توانم آن را در عرض يک چشم بر هم زدن نزد تو آورم." هنگامي که آن را مقابل خود حاضر ديد، گفت: "اين نعمتي است از جانب پروردگار من، که بدين وسيله مرا مي آزمايد تا نشان دهد که من سپاسگزارم، يا ناسپاس. هر کس سپاسگزار باشد به نفع خود سپاسگزار است و اگر کسي ناسپاس شود، پس پروردگار من به او نيازي ندارد، محترم ترين."

[27:41] او گفت: "قصر او را برايش بازسازي کنيد تا ببينم آيا هدايت خواهد شد، يا با گمراهان ادامه خواهد داد."

[27:42] هنگامي که از راه رسيد، از او سئوال شد: "آيا قصر تو شبيه به اين نيست؟" گفت: "به نظر مي رسد که اين همان باشد." (سليمان گفت:) "ما از پيش مي دانستيم كه او چه خواهد كرد و ما قبلا تسليم شده بوديم."

[27:43] او با پرستش معبودان به جاي خدا منحرف شده بود؛ او متعلق به مردم كافر بود.

[27:44] به او گفته شد: "وارد كاخ شو." هنگامي كه داخل آن را ديد، فكر كرد كه استخر آبي است، (لباسش را بالا زد) و ساق پاهايش را نمايان ساخت. او گفت: "داخل اين اكنون با كريستال فرش شده است." او گفت: "پروردگار من، من به نفس خود ستم كرده ام. اينك، همراه با سليمان به خدا تسليم مي شوم، پروردگار جهان."

    صالح

[27:45] ما به ثمود، برادرشان صالح را فرستادهايم. مي گفت: "بايد خدا را بپرستيد." اما آنها به دو دسته مخالف تقسيم شدند.

[27:46] او گفت: "اي قوم من، چرا به جاي نيكوكاري به سوي كارهاي پليد مي شتابيد؟ اگر فقط از خدا طلب بخشش كنيد، ممكن است مورد رحمت قرار بگيريد."

[27:47] آنها گفتند: "ما تو و كساني را كه به تو ملحق شدهاند، براي خود بديمن مي دانيم." او گفت: "يمن شما كاملا در كنترل خداست. درواقع، شما مردمي منحرف هستيد."

[27:48] در آن شهر نه تبهكار بودند كه فساد مي كردند و هرگز كار خيري انجام نمي دادند.

[27:49] آنها گفتند: "بياييد به خدا سوگند ياد كنيم كه او و قومش را بكشيم، سپس به قبيلهاش بگوييم: "ما درباره مرگ آنها چيزي نمي دانيم. ما راستگو هستيم."

    خدا نگهدار مؤمنان است

[27:50] آنها نقشه كشيدند و حيله كردند، ولي ما هم نقشه كشيديم و حيله كرديم، در حالي كه آنها درك نكردند.

[27:51] بنگر به عاقبت نقشههايشان؛ ما آنها و تمامي قومشان را نابود كرديم.

[27:52] اين است خانههايشان كه به خاطر ستمکاري شان به كلي ويران شده است. اين بايد درس عبرتي باشد براي مردمي كه مي دانند.

[27:53] ما کساني را که ايمان مي آورند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي گيرند، نجات مي دهيم.

[27:54] لوط به قوم خود گفت: "چطور مي توانيد در ملا عام مرتكب چنين عمل زشتي شويد، در حالي كه مي بينيد؟

[27:55] "شما از روي شهوت به جاي زنان، با مردان روابط جنسي داريد. واقعا كه مردمي نادان هستيد."

[27:56] تنها پاسخ قومش اين بود كه مي گفتند: "خانواده لوط را از شهرتان بيرون كنيد؛ آنها مردمي هستند كه مي خواهند پاك باشند."

[27:57] درنتيجه، ما او و خانوادهاش را نجات داديم، به جز زنش؛ ما او را از فناشدگان به شمار آورديم.

[27:58] ما باراني مخصوص بر آنها بارانديم. باراني شوم براي مردمي كه به آنها هشدار داده شده بود.

    بين رسولان خدا استثنا نگذاريد

[27:59] بگو: "ستايش خداي را و صلح بر بندگان برگزيده او. آيا خدا بهتر است يا آنچه بعضي از مردم شريک قرار مي دهند؟"

    عبادت و بندگي، خداي را سزد و لاغير.

[27:60] كيست آن كه آسمان ها و زمين را آفريد؟ كيست آن كه از آسمان آب برايتان مي فرستد، كه ما با آن باغهايي سرشار از زيبايي به وجود مي آوريم- شما هرگز نمي توانيد درختان آن را بسازيد؟ آيا خداي ديگري با خدا هست؟ واقعا كه آنها مردمي هستند كه منحرف شدهاند.

    عيسي، مريم، محمد، مؤمنان قديس، و سايرين مشارکتي نداشته اند

[27:61] کيست آن که زمين را قابل سکونت قرار داد و موجب شد که رودها در آن جاري شوند، کوه ها را در آن جاي داد و ميان دو آب حايلي آفريد؟ آيا خداي ديگري با خدا هست؟ درواقع، اکثرشان نمي دانند.

[27:62] کيست آن که وقتي درماندگان او را بخوانند، آنان را رهايي مي بخشد و بدبختي را برطرف مي سازد و شما را وارث زمين قرار مي دهد؟ آيا خداي ديگري با خدا هست؟ شما به ندرت توجه مي کنيد.

[27:63] کيست آن که شما را در تاريکي هاي خشکي و دريا هدايت مي کند؟ کيست آن که بادها را به بشارت مي فرستد، تا نشاني باشد از رحمت او؟ آيا خداي ديگري با خدا هست؟ بلندمرتبه ترين خداست، فراتر از آنکه شريکي داشته باشد.

[27:64] چه كسي است كه آفرينش را آغاز مي كند، سپس آن را تكرار مي نمايد؟ چه كسي است كه از آسمان و زمين براي شما روزي فراهم مي كند؟ آيا خداي ديگري با خدا هست؟ بگو: "مدرك خود را به من نشان دهيد، اگر راست مي گوييد."

[27:65] بگو: "جز خدا هيچ كس در آسمانها و زمين آينده را نمي داند. آنها حتي درك نمي كنند كه چگونه يا چه موقع برانگيخته خواهند شد."

    بزرگترين نقطه مبهم براي مردم: ايمان به آخرت

[27:66] درحقيقت، دانش آنها در مورد آخرت مبهم است. درحقيقت، آنها درباره آن شك دارند. درحقيقت، آنها نسبت به آن كاملا بي توجه هستند.

[27:67] كساني كه ايمان نياوردند، گفتند: "آيا پس از آنكه ما و والدين ما به خاك تبديل شديم، بيرون آورده مي شويم؟

[27:68] "چنين وعدهاي در گذشته به ما داده شده بود. اينها چيزي جز افسانههاي قديمي نيست."

[27:69] بگو: "در زمين بگرديد و عاقبت گناهكاران را ببينيد."

[27:70] براي آنها اندوهگين نباش و از نيرنگ آنها آزرده نشو.

[27:71] آنها مي گويند: "چه موقع آن وعده فرا خواهد رسيد، اگر راست مي گوييد؟"

[27:72] بگو: "شما از هم اكنون قسمتي از عذابي را كه به مبارزه مي طلبيد، چشيدهايد."

[27:73] پروردگار تو نسبت به مردم سرشار از موهبت است، اما اكثر آنها سپاسگزار نيستند.

[27:74] پروردگار تو كاملا مي داند آنچه را كه در سينههايشان پنهان مي كنند و آنچه را كه آشكار مي سازند.

[27:75] چيزي در آسمانها و زمين وجود ندارد كه (از خدا) پنهان باشد؛ همه چيز در پروندهاي كامل است.

[27:76] اين قرآن، بسياري از مطالب را براي بني اسراييل حل و فصل مي کند؛ مطالبي که هنوز درباره اش اختلاف دارند.

[27:77] و مطمئنا، هدايت و رحمتي است براي مؤمنان.

[27:78] پروردگار تو يكتايي است كه در ميان آنها بر طبق احكام خود قضاوت مي كند. اوست صاحب اقتدار، داناي مطلق.

[27:79] بنابراين، به خدا توكل كن؛ تو از حقيقتي آشكار پيروي مي كني.

[27:80] تو نمي تواني مرده و كر را وادار كني تا صدا را بشنوند، اگر روي گردانند.

[27:81] و نمي تواني كور را از گمراهي هدايت كني. تنها كساني تو را خواهند شنيد كه به آيات ما ايمان دارند و تصميم مي گيرند كه تسليم شده باشند.

    اين موجود يا مخلوق، کامپيوتر است(

[27:82] در زماني مناسب، ما موجودي برايشان پديد مي آوريم كه از مواد زميني ساخته شده است و اعلان مي كند كه مردم به آيات ما يقين ندارند.

[27:83] آن روز خواهد آمد كه ما از هر جامعهاي برخي از افرادي را كه به مدرک هاي ما ايمان نياوردند، به اجبار، احضار كنيم.

    کد رياضي قرآن را مورد مطالعه قرار دهيد

[27:84] هنگامي كه وارد شوند، او خواهد گفت: "شما آيات مرا، پيش از آنكه درباره آنها دانشي كسب كنيد، تكذيب كردهايد. آيا اين كار را نكردي؟"

[27:85] آنها به سبب ستمکاري هايشان به کيفر خواهند رسيد؛ آنها هيچ سخني نخواهند گفت.

[27:86] آيا نديده اند که ما شب را براي استراحت آنها پديد آورديم و روز را روشنايي بخش؟ اينها بايد مدرکي هايي کافي باشد براي مردمي که ايمان دارند.

[27:87] روزي که در صور دميده شود، هر که در آسمان ها و زمين است به هراس افتد، به جز برگزيدگان خدا. همه آنها، به اجبار نزد او خواهند آمد.

    معجزه علمي : حرکت زمين

[27:88] هنگامي كه به كوهها نگاه مي كني، فكر مي كني كه آنها بر جاي خود ايستادهاند. اما آنها مانند ابرها حركت مي كنند. چنين است صنعت خدا، كه همه چيز را تكميل كرد. او كاملا از تمام اعمالتان آگاه است.

    روز حساب

[27:89] كساني كه اعمال خوب (در پرونده خود) بياورند، پاداشهاي بسيار بهتري دريافت خواهند كرد و از وحشت آن روز كاملا در امان خواهند بود.

[27:90] و اما كساني كه كارهاي پليد بياورند، به اجبار در دوزخ خواهند بود. آيا براي اعمالتان مجازات نمي شويد؟

[27:91] به من فقط امر شده است كه پروردگار اين شهر را پرستش كنم- او آن را عبادتگاهي امن قرار داد- و او صاحب همه چيز است. به من امر شده است تا تسليم شده باشم.

[27:92] و اينكه قرآن را بخوانم. هر كسي هدايت شود، به نفع خود هدايت شده است و اگر آنها به گمراهي روند، پس بگو: "من فقط هشداردهنده هستم."

[27:93] و بگو: "ستايش خدا را؛ او مدركهاي خود را به شما نشان خواهد داد، تا آنكه آنها را تشخيص دهيد. پروردگار تو هرگز از هر عملي كه انجام دهيد، غافل نيست."