Sura 26, The Poets (Al-Shu`arã´)[26:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[26:1] ط. س. م.*
Footnote

[26:2] اينها (حروف) اثباتگر اين كتاب آسماني روشنگر هستند.

[26:3] شايد خود را مقصر بداني از اينكه آنها مؤمن نيستند.

[26:4] اگر بخواهيم، مي توانيم نشانه اي از آسمان بفرستيم که گردن هايشان را به تعظيم وادارد.

    کد رياضي قرآن

[26:5] هرگاه تذكري جديد از جانب بخشندهترين بر آنها مي آيد، با بيزاري روي برمي گردانند.

[26:6] چون ايمان نياوردند، به عواقب بي اعتنايي خود گرفتار شدهاند.

[26:7] آيا آنها زمين را نديدهاند و اينكه چندين نوع گياهان زيبا در آن روياندهايم؟

[26:8] اين بايد براي آنها مدرك كافي باشد، اما اكثرشان مؤمن نيستند.

[26:9] مسلما، پروردگار تو صاحب اقتدار است، مهربانترين.

    موسي

[26:10] به ياد آور كه پروردگارت موسي را ندا داد: "نزد مردم ستمكار برو.

[26:11] "قوم فرعون؛ شايد خود را اصلاح كنند."

[26:12] او گفت: "پروردگار من، مي ترسم كه آنها مرا باور نكنند.

[26:13] "ممكن است خونسردي خود را از دست بدهم. زبانم مي گيرد؛ دنبال برادرم هارون بفرست.

[26:14] "ضمنا، آنها مرا يك فراري محسوب مي كنند؛ مي ترسم كه مرا بكشند."

[26:15] او گفت: "نه، (اين كار را نخواهند كرد). با مدركهاي من برويد. ما با شما خواهيم بود و گوش مي دهيم.

[26:16] "نزد فرعون برويد و بگوييد: "ما رسولاني هستيم از جانب پروردگار جهان.

[26:17] "بگذار بني اسراييل بروند."

[26:18] او گفت: "آيا ما تو را از کودکي پرورش نداديم و تو ساليان سال نزد ما به سر نبردي؟

[26:19] "سپس جنايتي را مرتکب شدي که مرتکب شدي و تو ناسپاس بودي."

[26:20] او گفت: "درواقع، آن کار هنگامي از من سرزد که گمراه بودم.

[26:21] "سپس، از ترس شما گريختم و پروردگارم به من حکمت عطا کرد و مرا يکي از رسولان قرار داد.

[26:22] "تو به خود مي بالي كه به من لطف كردي، در حالي كه بني اسراييل را به بردگي كشيدهاي!"

[26:23] فرعون گفت: "پروردگار عالم چيست؟"

[26:24] او گفت: "پروردگار آسمان ها و زمين و آنچه مابين آنهاست. شما بايد در اين باره يقين داشته باشيد."

[26:25] او به اطرافيان خود گفت: "آيا اين را شنيديد؟"

[26:26] گفت: "پروردگار شما و پروردگار نياکان شما."

[26:27] او گفت: "رسولتان كه بر شما فرستاده شده است، ديوانه است."

[26:28] او گفت: "پروردگار شرق و غرب و هرچه مابين آنهاست، اگر بفهميد."

[26:29] او گفت: "اگر خدايي را به جز من بپذيري، تو را روانه زندان خواهم كرد."

[26:30] او گفت: "اگر چيزي شگرف به تو نشان دهم، چطور؟"

[26:31] او گفت: "پس آن را ارائه بده، اگر راست مي گويي."

[26:32] سپس او چوب دست خود را انداخت، كه به ماري شگفت انگيز تبديل شد.

[26:33] و دستش را بيرون آورد که براي بينندگان سپيد بود.

[26:34] او به بزرگان اطراف خود گفت: "اين شعبده باز باتجربهاي است.

[26:35] "او مي خواهد با شعبده بازي خود، شما را از سرزمينتان بيرون كند. چه پيشنهاد مي كنيد؟"

[26:36] آنها گفتند: "به او و برادرش مهلت بده و ماموراني براي احضار به تمام شهرها بفرست.

[26:37] "تا شعبده بازان باتجربه را احضار كنند."

[26:38] شعبده بازان در زمان تعيين شده و در روز مقرر جمع شدند.

[26:39] به مردم گفته شد: "يكايك شما بياييد؛ بگذاريد همگي اينجا جمع شويم.

[26:40] "شايد از شعبده بازان پيروي كنيم، اگر برنده شوند."

[26:41] هنگامي كه شعبده بازان آمدند، به فرعون گفتند: "آيا مزدي به ما داده مي شود، اگر برنده شويم؟"

[26:42] او گفت: "آري البته؛ شما حتي از نزديكان من خواهيد بود."

[26:43] موسي به آنها گفت: "بيندازيد آنچه را كه مي خواهيد بيندازيد."

[26:44] آنها ريسمان ها و عصاهايشان را انداختند و گفتند: "به عزت فرعون، ما برنده خواهيم شد."

[26:45] موسي چوب دست خود را انداخت، كه آنچه را آنها جعل كرده بودند، بلعيد.

    کساني که وارد بودند به حقيقت پي مي برند

[26:46] شعبده بازان به سجده افتادند.

[26:47] آنها گفتند: "ما به پروردگار عالم ايمان مي آوريم،

[26:48] "پروردگار موسي و هارون."

[26:49] او گفت: "آيا پيش از آنكه من به شما اجازه دهم با او ايمان آورديد؟ او بايد معلم شما باشد كه به شما شعبده بازي آموخت. شما مطمئنا خواهيد فهميد. من دستها و پاهايتان را خلاف جهت يكديگر قطع خواهم كرد. من همگي شما را به صليب خواهم كشيد."

[26:50] آنها گفتند: "اين تصميم ما را عوض نخواهد كرد؛ ما به سوي پروردگار خود بازخواهيم گشت.

[26:51] "ما اميدواريم كه پروردگارمان گناهان ما را ببخشد، خصوصا كه ما از اولين مؤمنان هستيم."

[26:52] ما به موسي وحي كرديم: "با بندگان من سفر كن؛ شما تعقيب خواهيد شد."

[26:53] فرعون جارچياني به شهرها فرستاد،

[26:54] (كه اعلام كنند:) "اينان گروهي كوچك اند.

[26:55] "آنها اكنون عليه ما به مخالفت برخاستهاند.

[26:56] "بياييد همگي از آنها آگاه باشيم."

    مجازات بي برو برگرد

[26:57] درنتيجه، ما آنها را از باغها و چشمه سارها محروم كرديم.

[26:58] و گنجها و مقامي محترم.

[26:59] سپس آن را ميراثي براي بني اسراييل قرار داديم.

[26:60] پس به سوي شرق آنها را تعقيب کردند.

[26:61] هنگامي که دو گروه همديگر را ديدند، قوم موسي گفتند: "ما را خواهند گرفت."

[26:62] او گفت: "غير ممکن است. پروردگارم با من است. او مرا هدايت خواهد کرد."

[26:63] سپس ما به موسي وحي كرديم: "با چوب دست خود به دريا بزن،" كه در نتيجه آن دريا دو قسمت شد. هر قسمت مانند تپهاي عظيم بود.

[26:64] سپس ما همه آنها را عبور داديم.

[26:65] اين چنين، موسي و تمام کساني را که همراه او بودند، نجات داديم.

[26:66] و ديگران را غرق کرديم.

[26:67] اين بايد مدركي كافي باشد، اما اكثر مردم مؤمن نيستند.

[26:68] يقينا، پروردگار تو صاحب اقتدار است، مهربانترين.

    ابراهيم

[26:69] سرگذشت ابراهيم را براي آنها حكايت كن.

[26:70] او به پدر و قوم خود گفت: "اين چيست که شما مي پرستيد؟"

[26:71] آنها گفتند: "ما مجسمهها را مي پرستيم؛ ما كاملا خود را وقف آنها كردهايم."

[26:72] او گفت: "آيا وقتي از آنها درخواست مي كنيد، آنها مي توانند بشنوند؟

[26:73] "آيا آنها مي توانند به شما منفعت يا ضرر برسانند؟"

[26:74] آنها گفتند: "نه؛ ولي ما والدينمان را ديديم كه چنين مي كردند."

[26:75] او گفت: "آيا اين بت هايي را که مي پرستيد، مي بينيد؟

[26:76] "شما و نياکان شما،

[26:77] "من عليه آنها هستم، زيرا من خود را فقط وقف پروردگار عالم كردهام.

[26:78] "يكتايي كه مرا آفريد و مرا هدايت كرد.

[26:79] "يكتايي كه به من غذا و آب مي دهد.

[26:80] "و هنگامي كه بيمار شوم، او مرا شفا مي دهد.

[26:81] "يكتايي كه مرا مي ميراند، سپس دوباره مرا زنده مي كند.

[26:82] "يكتايي كه اميدوارم در روز قضاوت گناهان مرا بيامرزد.

[26:83] "پروردگار من، به من حكمت عطا فرما و مرا در شمار پرهيزکاران قرار ده.

[26:84] "بگذار تا براي آيندگان سرمشق خوبي باشم.

[26:85] "مرا يكي از وارثان بهشت فرح بخش قرار ده.

[26:86] "و پدرم را بيامرز، چون او گمراه شده است.

[26:87] "و در روز رستاخيز مرا ترك نكن."

[26:88] آن، همان روزي است كه پول و فرزندان نمي توانند كمكي كنند.

[26:89] فقط كساني كه از صميم قلب نزد خدا بيايند (نجات خواهند يافت).

[26:90] بهشت به پرهيزکاران هديه خواهد شد.

[26:91] دوزخ براي گمراهان پديد خواهد آمد.

    کساني را که بت کرده بودند رها مي کنند

[26:92] از آنها مي پرسند: "كجا هستند معبوداني كه پرستش مي كرديد،

[26:93] "مادون خدا؟ آيا اكنون مي توانند به شما كمك كنند؟ آيا مي توانند خودشان را ياري دهند؟"

[26:94] آنها در آن پرت خواهند شد، همراه با تمام گمراهان،

[26:95] و تمام سربازان ابليس.

[26:96] در آنجا در حالي كه با يكديگر نزاع مي كنند، خواهند گفت:

[26:97] "به خدا، که ما بسيار گمراه بوديم.

[26:98] "چگونه توانستيم شما را همتراز پروردگار عالم قرار دهيم؟

[26:99] "كساني كه ما را گمراه كردند، پليد بودند.

[26:100] "اكنون نه شفاعت كنندهاي داريم،

[26:101] "و نه يك دوست نزديك.

[26:102] "اگر فقط مي توانستيم فرصتي ديگر داشته باشيم، در آن هنگام ايمان مي آورديم."

[26:103] اين بايد درس خوبي باشد. اما اكثر مردم مؤمن نيستند.

[26:104] پروردگار تو صاحب اقتدار است، مهربانترين.

    نوح

[26:105] قوم نوح رسولان را باور نكردند.

[26:106] برادرشان نوح به آنها گفت: "آيا نمي خواهيد پرهيزكار شويد؟

[26:107] "من براي شما رسولي امين هستم.

[26:108] "هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد و از من اطاعت كنيد.

[26:109] "من از شما هيچ مزدي نمي خواهم، مزد من از جانب پروردگار عالم مي آيد.

[26:110] "به هيبت و حرمت خدا ارج نهيد و از من اطاعت كنيد."

[26:111] آنها گفتند: "ما چگونه مي توانيم با تو ايمان بياوريم، هنگامي كه بدترين افراد ما از تو پيروي كردهاند؟"

[26:112] او گفت: "من از كجا بدانم كه آنها چه كردند؟

[26:113] "قضاوت آنها فقط با پروردگار من است، اگر شما مي توانستيد درك كنيد.

[26:114] "من هرگز مؤمنان را از خود نمي رانم.

[26:115] "من بيش از هشدار دهندهاي روشنگر نيستم."

[26:116] آنها گفتند: "اي نوح، اگر دست برنداري، سنگسار خواهي شد."

[26:117] او گفت: "پروردگار من، قوم من، مرا تكذيب كردهاند.

[26:118] "مرا در مقابل آنها پيروز گردان و من و مؤمنان همراه مرا نجات بده."

[26:119] ما او و همراهانش را در سفينهاي پر از بار نجات داديم.

[26:120] سپس بقيه را غرق كرديم.

[26:121] اين بايد درس عبرتي باشد، اما اكثر مردم مؤمن نيستند.

[26:122] يقينا، پروردگار تو صاحب اقتدار است، مهربانترين.

    هود

[26:123] عاد رسولان را باور نكردند.

[26:124] برادرشان هود به آنها گفت: "آيا نمي خواهيد پرهيزكار شويد؟

[26:125] "من براي شما رسولي امين هستم.

[26:126] "حرمت و هيبت خدا را ارج نهيد و از من اطاعت كنيد.

[26:127] "من از شما هيچ مزدي نمي خواهم؛ مزد من از جانب پروردگار عالم مي آيد.

[26:128] "شما بر فراز هر تپهاي براي ظواهري بيهوده عمارتي مجلل بنا مي كنيد.

[26:129] "بناهايي مي سازيد كه گويا تا ابد زنده مي مانيد.

[26:130] "و وقتي ضربه مي زنيد، بي رحمانه مي زنيد.

[26:131] "به هيبت و حرمت خدا ارج نهيد و از من اطاعت كنيد.

[26:132] "هيبت و حرمت آن يكتايي را ارج نهيد كه برايتان تمام چيزهايي را كه مي دانيد، فراهم كرد.

[26:133] "او براي شما چارپايان و فرزنداني فراهم كرد.

[26:134] "و باغها و چشمه سارها.

[26:135] "من براي شما از مجازات روزي هيبت انگيز مي ترسم."

[26:136] آنها گفتند: "چه اندرز بدهي، يا ندهي يکسان است.

[26:137] "آن بلاها فقط براي نياكان ما بود.

[26:138] "هيچ عذابي بر ما نازل نخواهد شد."

[26:139] آنها اين چنين تكذيب كردند و درنتيجه، ما آنها را هلاك كرديم. اين بايد درس عبرتي باشد، اما اكثر مردم مؤمن نيستند.

[26:140] يقينا، پروردگار تو صاحب اقتدار است، مهربانترين.

    صالح

[26:141] ثمود رسولان را باور نكردند.

[26:142] برادرشان صالح به آنها گفت: "آيا نمي خواهيد پرهيزكار شويد؟

[26:143] "من براي شما رسولي امين هستم.

[26:144] "هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد و از من اطاعت كنيد.

[26:145] "من هيچ مزدي از شما نمي خواهم؛ مزد من از جانب پروردگار عالم مي آيد.

[26:146] "آيا فكر مي كنيد كه تا ابد به همين صورت در امان خواهيد بود؟

[26:147] "شما از باغها و چشمه سارها لذت مي بريد.

[26:148] "و از محصولات و نخل خرما با ميوه هاي خوش طعم.

[26:149] "شما از کوه ها عماراتي باشکوه مي تراشيد.

[26:150] "هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد و از من اطاعت كنيد.

[26:151] "از ستمكاران اطاعت نكنيد.

[26:152] "كه اعمال زشت انجام مي دهند، نه کارهاي خوب."

[26:153] آنها گفتند: "تو جادو شده اي.

[26:154] "تو جز بشري مانند ما نيستي. معجزهاي ارائه ده، اگر راست مي گويي."

[26:155] او گفت: "اين ماده شتري است كه فقط در روزي كه براي او معين شده است، آب مي خورد؛ روزي كه با روزهاي معين شده شما فرق دارد.

[26:156] "هيچ گزندي به او نرسانيد، مبادا به مجازات روزي هولناك گرفتار شويد."

[26:157] آنها او را فجيعانه کشتند، و اين چنين به غم و اندوه گرفتار شدند.

[26:158] عذاب آنها را در بر گرفت. اين بايد درس عبرتي باشد، اما اكثر مردم مؤمن نيستند.

[26:159] يقينا، پروردگار تو صاحب اقتدار است، مهربانترين.

    لوط

[26:160] قوم لوط رسولان را باور نکردند.

[26:161] برادرشان لوط به آنها گفت: "آيا نمي خواهيد پرهيزکار شويد؟

[26:162] "من براي شما رسولي امين هستم.

[26:163] "هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد و از من اطاعت كنيد.

[26:164] "من از شما هيچ مزدي نمي خواهم؛ مزد من از جانب پروردگار عالم مي آيد."

[26:165] "آيا شما از ميان تمام مردم، با جنس مذكر رابطه جنسي داريد؟

[26:166] "و زناني را كه پروردگارتان براي شما آفريده است، ترك مي كنيد! واقعا، شما مردمي ستمكار هستيد."

[26:167] آنها گفتند: "اي لوط، اگر دست بر نداري، تبعيد خواهي شد."

[26:168] او گفت: "من از اعمال شما اظهار تاسف مي کنم."

[26:169] "پروردگار من، من و خانوادهام را از اعمال آنها نجات بده."

[26:170] ما او و تمام خانوادهاش را نجات داديم.

[26:171] ولي نه آن پيرزن را؛ او محکوم به فنا بود.

[26:172] سپس ديگران را به هلاکت رسانديم.

[26:173] ما باراني شوم بر سرشان فرو ريختيم؛ چه باران وحشتناكي، براي كساني كه به آنها هشدار داده شده بود!

[26:174] اين بايد درس عبرتي باشد، اما اكثر مردم مؤمن نيستند.

[26:175] يقينا، پروردگار تو صاحب اقتدار است، مهربانترين.

    شعيب

[26:176] اصحاب چوب رسولان را باور نكردند.

[26:177] شعيب به آنها گفت: "آيا نمي خواهيد پرهيزكار شويد؟

[26:178] "من براي شما رسولي امين هستم.

[26:179] "به هيبت و حرمت خدا ارج نهيد و از من اطاعت كنيد.

[26:180] "من از شما هيچ مزدي نمي خواهم؛ مزد من از جانب پروردگار عالم مي آيد.

[26:181] "هرگاه معامله مي کنيد، اندازه تمام را بدهيد؛ تقلب نکنيد.

[26:182] "با ترازوي عدالت وزن کنيد.

[26:183] "حق مردم را نخوريد و در زمين به فساد نگرديد.

[26:184] "هيبت و حرمت آن يكتايي را ارج نهيد كه شما و نسلهاي گذشته را آفريد."

[26:185] گفتند: "تو جادو شده اي.

[26:186] "تو جز بشري مانند ما نيستي. درواقع، ما گمان مي كنيم كه تو دروغگو هستي.

[26:187] "بگذار تودههايي از آسمان بر ما فرو ريزد، اگر راست مي گويي."

[26:188] او گفت: "پروردگار من يكتايي است كه از تمام اعمالتان آگاه است."

[26:189] آنها او را باور نكردند و درنتيجه، به عذاب روز سايبان گرفتار شدند. آن عذاب روزي هيبت انگيز بود.

[26:190] اين بايد درس عبرتي باشد، اما اكثر مردم مؤمن نيستند.

[26:191] يقينا، پروردگار تو صاحب اقتدار است، مهربانترين.

    قرآن

[26:192] اين تنزيلي است از جانب پروردگار عالم.

[26:193] روح الامين (جبرييل) با آن پايين آمد.

[26:194] تا آن را در قلب تو نازل كند، تا يكي از هشداردهندگان باشي.

[26:195] به زبان عربي کامل.

[26:196] اين در کتب نسل هاي گذشته پيش بيني شده است.

[26:197] آيا اين نشانه براي آنها کافي نيست که علماي بني اسراييل از آن اطلاع داشتند؟

    قرآن بايد ترجمه شود

[26:198] اگر اين را براي مردمي که عربي نمي دانند، نازل مي کرديم.

[26:199] و از او مي خواستيم تا آن را (به عربي) بخواند، محال بود بتوانند به آن ايمان بياورند.

[26:200] ما اين چنين آن را در دل گناهكاران (چون زباني بيگانه) قرار مي دهيم.

[26:201] بنابراين آنها نمي توانند به آن ايمان بياورند؛ نه تا آن زمان كه عذاب دردناك را ببينند.

[26:202] آن ناگهاني بر آنها خواهد آمد، هنگامي كه اصلا انتظارش را ندارند.

[26:203] آنگاه خواهند گفت: "آيا به ما مهلتي داده مي شود؟"

[26:204] آيا آنها مجازات ما را به مبارزه نطلبيدند؟

[26:205] همان طور كه مي بيني، ما به آنها اجازه داديم سالها لذت ببرند.

[26:206] سپس عذاب بر آنها آمد، درست همان طور كه وعده داده شده بود.

[26:207] منابع عظيم آنها کوچک ترين کمکي به آنها نکرد.

[26:208] ما هرگز امتي را بدون فرستادن هشداردهندگان هلاك نمي كنيم.

[26:209] بنابراين، اين تذكري است، زيرا ما هرگز بي عدالتي نمي كنيم.

    رسولان دروغين قادر نيستند به توحيد همه جانبه فرمان دهند(

[26:210] شياطين هرگز نمي توانند اين را نازل كنند.

[26:211] آنها نه مي خواهند و نه مي توانند.

[26:212] زيرا آنها از شنيدن محروم هستند.

[26:213] بنابراين، در کنار خدا خداي ديگري را مخوان، مبادا به عذاب گرفتار شوي.

    رسول ميثاق از جانب خدا(

[26:214] مردمي را که بيش از همه به تو نزديک اند، اندرز ده.*
Footnote

[26:215] و با مؤمناني كه از تو پيروي مي كنند، فروتن باش.

[26:216] اگر از تو نافرماني کنند، پس بگو: "من اعمال شما را طرد مي کنم."

[26:217] و اعتماد كن به آن صاحب اقتدار، مهربانترين.

[26:218] كه تو را هنگامي كه در طي شب به تمركز و نيايش مي پردازي، مي بيند.

[26:219] و سجده هاي فراوان تو را.

[26:220] اوست شنوا، داناي مطلق.

[26:221] آيا شما را آگاه كنم كه شياطين بر چه كساني فرستاده مي شوند؟

[26:222] آنها بر هر گناهکار دروغ پردازي نازل مي شوند.

[26:223] آنها وانمود مي کنند که گوش فرا مي دهند، ولي بيشتر آنها دروغگو هستند.

[26:224] و اما شاعران، فقط گمراهان از آنها پيروي مي كنند.

[26:225] آيا نمي بيني كه وفاداريشان بنا به موقعيت زمانه عوض مي شود؟

[26:226] و اينكه به چيزي كه مي گويند، عمل نمي كنند؟

[26:227] به استثناي کساني که ايمان مي آورند، زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي گيرند، خدا را فراوان ياد مي کنند و از حقوق خود دفاع مي کنند. مطمئنا، ستمکاران خواهند فهميد که سرنوشت نهايي شان چيست؟