Sura 25, The Statute Book (Al-Furqãn)[25:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[25:1] مباركترين آن يكتايي است كه كتاب قانون را بر بندهاش نازل كرد تا او هشداردهندهاي براي همه دنيا باشد.

[25:2] يكتايي كه كل فرمانروايي آسمانها و زمين متعلق به اوست. او هرگز نه پسري داشت و نه در فرمانروايي شريكي دارد. او هر چيزي را به اندازه اي دقيق آفريد؛ او همه چيز را دقيقا طراحي کرد.*
Footnote

[25:3] با اين همه، آنها خداياني در كنار او قرار مي دهند كه هيچ چيز خلق نمي كنند- خود آنها خلق شدهاند- و قدرتي ندارند كه حتي به خودشان ضرر يا منفعتي برسانند و هيچ قدرتي در كنترل مرگ و حيات يا رستاخيز ندارند.

    کد رياضي قرآن، پاسخ متقابل به غيرمؤمنان

[25:4] کساني که ايمان نياوردند، گفتند: "اين دروغي است که او با کمک بعضي مردم ديگر ساخته است." آنها کفر و ناروا گفته اند.

[25:5] و نيز گفتند: "افسانههايي است از گذشته كه او نوشته است؛ روز و شب به او ديكته شده بود."*
Footnote

[25:6] بگو: "اين از جانب يكتايي نازل شده است كه راز* را در آسمانها و زمين مي داند. او عفوكننده است، مهربانترين."
Footnote

    گفتاري که مختص کافران است

[25:7] و آنها گفتند: "چگونه اين رسول غذا مي خورد و در بازارها راه مي رود؟ كاش فرشتهاي با او پايين مي آمد، تا به عنوان پنددهندهاي با او خدمت كند!"

[25:8] يا "اگر فقط به او گنجي داده مي شد!" يا، اي كاش صاحب باغي بود كه از آن مي خورد! ستمكاران همچنين گفتند: "شما از مردي جادوشده پيروي مي كنيد."

[25:9] ببين چطور آنها تو را به هر اسمي خواندند و چطور اين، آنها را به گمراهي كشاند تا هرگز راه بازگشت خود را نيابند.

[25:10] مباركترين آن يكتايي است كه اگر بخواهد، مي تواند بسيار بهتر از تقاضاهاي آنها به تو عطا كند- باغهايي با نهرهاي روان و بسياري از عمارت هاي مجلل.

    دليل واقعي

[25:11] درحقيقت، آنها آن ساعت (روز رستاخيز) را باور نكردهاند و ما براي كساني كه به آن ساعت ايمان ندارند، دوزخي شعله ور آماده كردهايم.

    مجازات براي کافران

[25:12] هنگامي كه آن از دور آنها را ببيند، آنها بانگ خشم و خروش آن را خواهند شنيد.

[25:13] و هنگامي كه همگي را زنجيرشده از ميان مكاني باريك داخل آن بيندازند، آنها اظهار ندامت خواهند كرد.

[25:14] شما در آن روز، يك بار ابراز پشيماني نخواهيد كرد؛ بلكه دفعات بسياري از ندامت رنج خواهيد برد.

[25:15] بگو: "آيا اين بهتر است يا بهشت جاوداني كه به پرهيزكاران وعده داده شده است؟ آن پاداش كاملا شايسته آنهاست؛ سرنوشتي كه لياقت آن را دارند."

[25:16] آنها براي هميشه، هرچه آرزو كنند به دست مي آورند. اين است وعده تغييرناپذير پروردگار تو.

[25:17] در روزي كه او آنها را، همراه با معبوداني كه در كنار خدا قرار داده بودند، احضار كند، خواهد گفت: "آيا شما اين بندگان مرا گمراه كردهايد، يا اينكه خودشان گمراه شدند؟"

[25:18] آنها خواهند گفت: "تجليل تو را، درست نبود كه ما در كنار تو هيچ مولايي قرار دهيم. اما تو اجازه دادي كه آنها، همراه والدينشان لذت ببرند. درنتيجه، پيام را ناديده گرفتند و بدين ترتيب مردمي ستمكار شدند."

[25:19] آنها به پيامي كه شما به آنها دادهايد، كافر شدهاند و درنتيجه، شما نمي توانيد آنها را از عذابي كه سزاوار آن شدهاند، محافظت كنيد و نمي توانيد هيچ گونه ياري شان دهيد. هر کس در ميان شما مرتكب كار پليدي شود، او را به عذابي شديد گرفتار خواهيم كرد.

    رسولان هم بشرند

[25:20] ما پيش از تو هيچ رسولي نفرستاديم كه غذا نخورد و در بازارها راه نرود. ما اين چنين، شما را به وسيله يكديگر امتحان مي كنيم؛ آيا صبورانه مقاومت خواهيد كرد؟ پروردگار تو بيناست.

[25:21] كساني كه انتظار ملاقات با ما را ندارند، گفتند: "اي كاش فرشتگان بر ما پايين مي آمدند، يا مي توانستيم پروردگارمان را ببينيم (در آن صورت باور مي كرديم)!" حقيقتا، آنها بسيار متكبر شدهاند و كفر بزرگي ساختهاند.

[25:22] روزي كه فرشتگان را ببينند، براي مجرمان خبر خوبي نخواهد بود؛ آنها خواهند گفت: "اكنون به حبسي گرفتار شدهايم كه راه بازگشت ندارد."

[25:23] ما به تمام اعمالي كه انجام دادهاند، رسيدگي خواهيم كرد و آنها را باطل و بي اعتبار خواهيم نمود.

[25:24] ساكنان بهشت در آن روز به مراتب بهترند؛ آنها خبرهاي بهتري را خواهند شنيد.

[25:25] آسمان به صورت تودههاي ابر متلاشي خواهد شد و فرشتگان بسياري فرود خواهند آمد.

[25:26] كل فرمانروايي در آن روز متعلق به بخشندهترين است. براي كافران، روز سختي خواهد بود.

    رسول ميثاق خدا

[25:27] آن روز خاهد آمد كه ستمكار دستهايش را (از نگراني) مي گزد و مي گويد: "افسوس، اي كاش، همراه با رسول از آن راه پيروي كرده بودم."

[25:28] "افسوس، واي بر من، اي كاش آن شخص را دوست خود نمي گرفتم."

[25:29] "او پس از آنکه پيام بر من آمد، مرا از آن منحرف کرد. مسلما، شيطان انسان هايي را که طعمه خويش کرده است، تنها مي گذارد."

[25:30] رسول* گفت: "پروردگار من، قوم من اين قرآن را ترك كردهاند."
Footnote

[25:31] ما همچنين از ميان گناهكاران، دشمناني عليه هر پيامبري قرار مي دهيم. پروردگارت به عنوان هدايت کننده و سرور كافي است.

[25:32] كساني كه كافر شدند، گفتند: "چرا قرآن يكباره بر او نازل نشد؟" ما آن را به تدريج بر تو رها ساختهايم تا آن را در حافظهات قرار دهيم. ما آن را به ترتيبي خاص خواندهايم.

    شواهد خدا فراگير است

[25:33] آنها هرگونه دليلي بياورند، ما حقيقت و دركي بهتر به تو عطا مي کنيم.

[25:34] کساني که به اجبار به دوزخ احضار شوند، در بدترين موقعيت هستند؛ آنها از راه راست بسيار دورند.

[25:35] ما به موسي كتاب آسماني دادهايم و برادرش هارون را دستيار او قرار داديم.

[25:36] ما گفتيم: "شما دو نفر، نزد قومي که آيات ما را تکذيب کردند، برويد" و پس از آن، تکذيب کنندگان را به کلي نابود کرديم.

[25:37] به همين ترتيب، هنگامي كه قوم نوح به رسولان ايمان نياوردند، آنها را غرق كرديم و نشانه اي براي مردم قرار داديم. ما براي ستمكاران عذابي دردناك آماده كردهايم.

[25:38] و نيز عاد، ثمود، اصحاب رس و نسل هاي بسياري که در اين ميان بودند.

[25:39] ما براي هر يک از اين گروه ها، پيش از آنکه آنها را هلاک کنيم، به قدر کافي مثال آورديم.

[25:40] آنها از آن جامعهاي كه باراني شوم بر آنها باريده شد، (سدوم) گذر كردهاند. آيا آن را نديدند؟ واقعيت اين است كه آنها هرگز به رستاخيز ايمان نداشتند.

    تمسخر رسولان

[25:41] هرگاه تو را مي ديدند، هميشه تو را به تمسخر مي گرفتند: "آيا اين است كسي كه از جانب خدا به رسالت انتخاب شده است؟ "

[25:42] اگر در مورد آنها صبر و استقامت نمي كرديم، نزديك بود كه او ما را از خدايانمان منحرف سازد. "هنگامي كه آنها عذاب را ببينند، مسلما خواهند فهميد كه گمراهان واقعي چه كساني هستند.

    هواي نفس را خداي خود قرار دادن

[25:43] آيا آن شخص را ديدهاي كه غرورش خداي اوست؟ آيا طرفدار او خواهي بود؟

[25:44] آيا فكر مي كني كه اكثر آنها مي شنوند يا مي فهمند؟ آنها درست مانند حيوانات هستند؛ نه، آنها بسيار بدترند.

    نعمات بي پايان الهي

[25:45] آيا نديدهاي كه چگونه پروردگارت سايه را طراحي كرد؟ اگر او مي خواست، مي توانست آن را ثابت قرار دهد، سپس ما خورشيد را بر طبق آن طراحي مي كرديم.

[25:46] اما ما آن را طوري طراحي كرديم تا به آرامي حركت كند.

[25:47] اوست که شب را طراحي کرد تا پوششي باشد و براي آنکه شما بخوابيد و استراحت کنيد. و روز را يک رستاخيز قرار داد.

[25:48] اوست يكتايي كه از رحمتش بادهاي نويدبخش را مي فرستد و ما از آسمان آب خالص فرو مي فرستيم.

[25:49] با آن، سرزمينهاي مرده را دوباره زنده مي كنيم و براي مخلوقات خود، بسياري از حيوانات و انسان ها، نوشيدني فراهم مي كنيم.

[25:50] ما آن را به اندازه دقيق ميانشان تقسيم کرده ايم، باشد که توجه کنند، ولي بيشتر مردم در کفر پافشاري مي کنند.

[25:51] اگر مي خواستيم، مي توانستيم براي هر جامعهاي هشداردهندهاي بفرستيم.

[25:52] بنابراين، از كافران اطاعت نكن و با اين عليه آنها كوشش كن، كوششي بزرگ.

[25:53] اوست كه دو دريا را به هم مي پيوندد؛ يكي تازه و گواراست، در حالي كه ديگري شور و غير قابل نوشيدن. و او آنها را با حايلي محكم و نفوذناپذير (تبخير) از هم جدا كرد.

[25:54] اوست يکتايي كه بشر را از آب آفريد، سپس باعث شد تا از طريق ازدواج و جفتگيري توليد مثل کند. پروردگارت قادر مطلق است.

[25:55] با اين حال، آنها معبوداني را در كنار خدا قرار مي دهند كه نه مي توانند به آنها منفعتي برسانند و نه ضرري. درواقع، كافر دشمن پروردگار خويش است.

[25:56] ما تو را (رشاد)* به عنوان بشارت دهنده و نيز هشداردهنده فرستادهايم.
Footnote

[25:57] بگو: "من از شما هيچ پولي نمي خواهم. من فقط مي خواهم به شما كمك كنم تا راه راست را به سوي پروردگارتان پيدا كنيد، اگر اين چيزي است كه انتخاب مي كنيد.

    پيامبران و قديسان مرده اند

[25:58] توکل کن به آن که زنده است- يکتايي که هرگز نمي ميرد- و به مدح و ستايش او زبان بگشاي و او را تجليل کن. او از گناهان مخلوقات خود کاملا آگاه است.

[25:59] اوست که آسمان ها و زمين و آنچه را ميان آنهاست، در شش روز آفريد. سپس اقتدار را به دست گرفت. بخشنده ترين؛ درباره او از آنان که عميقا شناخت دارند، سئوال كن.

    انسان ناسپاس

[25:60] هنگامي كه به آنها گفته شود: "در مقابل بخشندهترين سجده كنيد،" مي گويند: "بخشندهترين چيست؟ آيا ما در مقابل آنچه تو امر مي كني، سجده كنيم؟" بنابراين، آن فقط بر مخالفتشان مي افزايد.

[25:61] مباركترين آن يكتايي است كه صور فلكي را در آسمان قرار داد و در آن چراغ و ماهي تابان.

[25:62] اوست كه شب و روز را طوري طراحي كرد تا به نوبت ظاهر شوند: مدركي كافي براي كساني كه مي خواهند توجه کنند يا سپاسگزار باشند.

    از خصوصيات پرهيزگاران

[25:63] پرستش كنندگان بخشندهترين كساني هستند كه در زمين با ملايمت رفتار مي كنند و هنگامي كه شخص ناداني با آنها صبحت مي كند، فقط مي گويند صلح.

[25:64] آنها در خلوت شب به تمركز و نيايش پروردگار خود مي پردازند و سجده مي كنند.

[25:65] و مي گويند: "پروردگار ما، ما را از عذاب دوزخ رهايي ده؛ مجازات آن هولناك است.

[25:66] "آن بدترين مكان است؛ بدترين سرنوشت."

[25:67] هنگامي كه انفاق مي كنند، نه زياده روي مي كنند و نه خسيس هستند؛ آنها به حد اعتدال انفاق مي كنند.

[25:68] آنها هرگز در كنار خدا، از هيچ خداي ديگري درخواست نمي كنند و كسي را نمي كشند، مگر براي اجراي عدالت- زيرا خدا زندگي را مقدس قرار داده است- و آنها مرتكب زنا نمي شوند. كساني كه مرتكب اين گناهان شوند، به سزايشان خواهند رسيد.

[25:69] مجازات آنها در روز رستاخيز دو برابر است و در آنجا در ذلت و خواري به سر مي برند.

[25:70] به استثناي كساني كه توبه كنند، ايمان آورند و زندگي پرهيزكارانهاي را در پيش گيرند. خدا گناهانشان را به ثواب تبديل مي كند. خدا عفوكننده است، مهربانترين.

[25:71] 71 خدا كساني را كه توبه كنند و زندگي پرهيزكارانهاي را در پيش گيرند، مي آمرزد؛ آمرزشي كامل.

    از ديگر خصوصيات مؤمنان

[25:72] آنها شهادت دروغ نمي دهند. هنگامي كه با سخنان بيهوده مواجه مي شوند، از آن دوري مي كنند.

[25:73] هرگاه آيات پروردگارشان به آنها يادآوري شود، هرگز مانند كرها و كورها رفتار نمي كنند.

[25:74] و مي گويند: "پروردگار ما، بگذار تا همسران و فرزندان ما مايه سرور و شادماني ما باشند و ما را در صف اول پرهيزکاران قرار بده."

[25:75] اينان هستند كه به خاطر استقامتشان از بهشت برخوردار مي شوند؛ در آنجا، با خوش آمدي سرورآميز و صلح استقبال شوند.

[25:76] آنان در آنجا جاودان باشند؛ چه سرنوشت زيبايي؛ چه مكان زيبايي.

[25:77] بگو: "شما فقط از طريق پرستشتان نزد پروردگار من ارزش پيدا مي كنيد. اما اگر ايمان نياوريد، به نتايج اجتناب ناپذير آن گرفتار مي شويد.