Sura 24, Light (Al-Noor)[24:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[24:1] سورهاي كه نازل كردهايم و به عنوان قانون قرار دادهايم. در آن آياتي واضح فرو فرستاده ايم، باشد كه توجه کنيد.

    زنا

[24:2] زن زناكار و مرد زناكار را هر كدام صد تازيانه بزنيد. در انجام قانون خدا دستخوش ترحم نشويد، اگر واقعا به خدا و روز آخر ايمان داريد. و بگذاريد تا گروهي از مؤمنان شاهد تنبيه آنها باشند.*
Footnote

[24:3] مرد زناکار سرانجام با زن زناکار يا مشرک ازدواج خواهد کرد و زن زناکار سرانجام با مرد زناکار يا مشرک ازدواج خواهد کرد. اين بر مؤمنان حرام شده است.

[24:4] كساني را كه به زنان شوهردار تهمت زناكاري مي زنند، سپس نمي توانند چهار شاهد بياورند، هشتاد تازيانه بزنيد و هيچ شهادتي را از آنها نپذيريد؛ آنها پليد هستند.

[24:5] اگر پس از آن توبه كنند و اصلاح شوند، پس خدا عفوكننده است، مهربانترين.

[24:6] و اما کساني که همسرانشان را متهم مي کنند و شاهدان ديگري ندارند، شهادتشان در صورتي پذيرفته مي شود که مرد چهار بار به خدا سوگند ياد کند که راست مي گويد.

[24:7] پنجمين سوگند اين باشد که اگر دروغ گفته است، به لعنت خدا گرفتار شود.

[24:8] زن بي گناه شناخته مي شود، اگر چهار بار به خدا سوگند ياد کند که مرد دروغ مي گويد.

[24:9] پنجمين سوگند، او را به خشم خدا گرفتار خواهد کرد، اگر مرد راست مي گفته است.

[24:10] اين موهبت و رحمت خداست بر شما. خدا آمرزنده است، حكيمترين.

    در برابر شايعات و اتهامات اثبات نشده چه بايد کرد

[24:11] گروهي در ميان شما دروغي بزرگ ساختند.* فكر نكنيد كه آن براي شما بد بود؛ درعوض، آن براي شما خوب بود. ضمنا، هر يك از آنها سهم خود را از آن گناه كسب كردهاند. و اما كسي كه اصل ماجرا را شروع كرد، سزاوار عذابي هولناك شده است.*
Footnote

[24:12] هنگامي که آن را شنيديد، مردان باايمان و زنان باايمان مي بايست درباره خود افکار بهتري مي داشتند و بايد مي گفتند: "اين آشکارا دروغي است بزرگ."

[24:13] فقط در صورتي كه چهار شاهد مي آوردند (مي توانستيد آنها را باور كنيد). اگر نتوانند شاهداني بياورند، پس آنها از نظر خدا دروغگو هستند.

[24:14] اگر به خاطر موهبت خدا و رحمتش بر شما در اين دنيا و در آخرت نبود، به خاطر اين ماجرا به عذابي بزرگ گرفتار شده بوديد.

[24:15] شما آن را با زبان خود ساختيد و بقيه شما بدون هيچ مدركي آن را دهان به دهان تكرار كرديد. فكر كرديد ساده بود، در حالي كه از نظر خدا بسيار ناپسند بود.

    چه بايد کرد

[24:16] هنگامي كه آن را شنيديد، بايد مي گفتيد: "ما اين را تكرار نخواهيم كرد. تجليل تو را. اين دروغ بسيار بزرگي است."

[24:17] خدا به شما گوشزد مي كند تا هرگز اين كار را تكرار نكنيد، اگر مؤمن هستيد.

[24:18] خدا اين چنين، آيات را براي شما توضيح مي دهد. خدا داناي مطلق است، حكيم.

[24:19] كساني كه دوست دارند ببينند فساد اخلاقي در ميان مؤمنان رواج پيدا كند، در اين دنيا و در آخرت سزاوار مجازاتي درناك شدهاند. خدا مي داند، در حالي كه شما نمي دانيد.

[24:20] خدا باران موهبت و رحمت خود را بر شما مي فرستد. خدا نسبت به مؤمنان رئوف ترين است، مهربانترين.

    شيطان اتهامات بي اساس را تشويق مي کند

[24:21] اي کساني که ايمان آورده ايد، از گام هاي شيطان پيروي نکنيد. هرکس از گام هاي شيطان پيروي کند، بايد بداند که او به گناه و پليدي دعوت مي کند. اگر موهبت خدا و رحمت او بر شما نبود، هيچ يک از شما خالص نمي شد. ولي خدا هر که را بخواهد، خالص مي گرداند. خداست شنوا، دانا.

[24:22] در ميان شما كساني كه با منابع و ثروت مورد رحمت قرار گرفتهاند، بايد به خويشاوندان خود، تهيدستان و كساني كه در راه خدا مهاجرت كردهاند، انفاق كنند. بايد با آنها با مهرباني و بردباري رفتار كنند؛ آيا دوست نداريد از بخشش خدا برخوردار شويد؟ خداست عفوكننده، مهربانترين.

    گناه سهمگين

[24:23] مسلما، كساني كه به زنان شوهردار مؤمن و پارسا تهمت مي زنند، در اين دنيا و در آخرت به لعنت گرفتار شدهاند؛ آنها سزاوار عذابي هولناك هستند.

[24:24] روزي خواهد آمد که زبان ها، دست ها و پاهاي خودشان به آنچه کرده بودند، شهادت خواهند داد.

[24:25] در آن روز، خدا جزاي کامل اعمالشان را به آنها خواهد داد و آنها خواهند فهميد که خدا حق است.

[24:26] زنان بد براي مردان بد و مردان بد براي زنان بد، و زنان خوب براي مردان خوب و مردان خوب براي زنان خوب. گروه آخر از اين گونه تهمت ها مبرا هستند. آنها به آمرزش و پاداشي سخاوتمندانه دست يافته اند.

    آداب معاشرت الهي

[24:27] اي کساني که ايمان آورده ايد، به خانه هايي جز خانه هاي خود وارد نشويد مگر آنکه از ساکنانش اجازه بگيريد و سلام کنيد. اين براي شما بهتر است، باشد که توجه کنيد.

[24:28] اگر در آنجا كسي را نيافتيد، داخل نشويد تا اينكه اجازه بگيريد. اگر به شما بگويند: "بازگرديد،" بايد بازگرديد. اين براي شما منزهتر است. خدا بر همه اعمالتان كاملا آگاه است.

[24:29] اشتباهي مرتکب نمي شويد اگر وارد خانه هاي غيرمسکوني شويد که در آنها چيزي هست که متعلق به شماست. خدا هرچه را آشكار و هرچه را پنهان كنيد، مي داند.

    چگونگي حجاب براي مؤمنان (

[24:30] به مردان باايمان بگو که نگاه خود را مهار کنند (و به زنان خيره نشوند) و نجابت خود را حفظ کنند. اين براي آنها منزه تر است. خدا از آنچه مي کنند، کاملا آگاه است.

[24:31] و به زنان باايمان بگو که نگاه خود را مهار کنند و نجابت خود را حفظ نمايند و هيچ قسمتي از اندام خود را آشكار نكنند، مگر آنچه لازم است. بايد سينههاي خود را بپوشانند و اصول لباس پوشيدن را در حضور ديگران رعايت كنند، غير از شوهرانشان، پدارانشان، پدرشوهرانشان، پسرانشان، پسران شوهرانشان، برادرانشان، پسران برادرشان، پسران خواهرانشان، زنان ديگر و خدمتكاران يا كاركنان مرد كه ديگر تمايل جنسي ندارند، يا بچههايي كه بالغ نشدهاند. و هنگام راه رفتن طوري قدم برندارند تا برخي از اعضاي بدنشان را تكان دهند و نمايان سازند. همه شما به خدا توبه كنيد، اي ايمان آورندگان، باشد كه موفق شويد.*
Footnote

    براي جلوگيري از فساد اخلاقي به ازدواج تشويق کنيد

[24:32] از ميان خودتان کساني را که مجردند، به ازدواج تشويق کنيد. اگر تهيدست باشند، مي توانند از ميان شما با زنان يا مردان خدمتکاري که پرهيزکارند، ازدواج کنند. خدا از موهبت خويش آنان را غني خواهد کرد. خداست سخاوتمند، دانا.

[24:33] كساني كه توانايي مالي براي ازدواج ندارند، بايد اصول اخلاقي خود را حفظ كنند تا خدا از موهبت خود آنان را تامين كند. از خدمتكاران شما آنان كه مي خواهند آزاد شوند تا ازدواج كنند، همين كه به صداقتشان پي برديد، بايد خواسته آنها را برآورده كنيد و از پولي كه خدا به شما عطا كرده است، به آنها بدهيد. دختران خود را كه مي خواهند عفيف بمانند، به خاطر ماديات اين دنيا وادار به فحشا نكنيد. چنانچه كسي آنها را مجبور كند، خدا مي بيند كه آنها مجبور شدهاند، او عفوكننده است، مهربانترين.

[24:34] ما آياتي روشن كننده براي شما نازل كردهايم و مثالهايي از نسلهاي گذشته و راهنمايي روشنگر براي پرهيزكاران.

    خدا

[24:35] خدا نور آسمان ها و زمين است. مثل نور او همچون آيينه مقعري است که پشت چراغي قرار دارد که آن درون حبابي جاي دارد. آن حباب بلورين مانند مرواريدي است، به سان ستاره اي درخشان. سوخت آن از درخت مبارکي است که روغن توليد مي کند، که آن نه شرقي است و نه غربي. روغنش تقريبا به خودي خود مي درخشد؛ براي افروختنش نيازي به آتش ندارد. نور بر فراز نور. خدا هر کس را که خواهان (هدايت) است، به نور خود هدايت مي کند. خدا اين چنين براي مردم مثال مي زند. خدا از همه چيز کاملا آگاه است.

[24:36] در خانههايي كه خدا آنها را رفعت بخشيده است (هدايت خدا يافت مي شود)، زيرا نام او در آن ذكر مي شود. در آنجا روز و شب به تجليل او مشغولند-

    کساني که اهل مسجد رفتن اند

[24:37] مردمي كه كار و تجارت هرگز آنها را از ياد خدا غافل نمي كند؛ آنها نمازها (ارتباط با خدا) را به جا مي آورند و زكات (انفاق واجب) را مي دهند و از روزي كه افكار و چشمها وحشت زده خواهد بود، آگاه هستند.

[24:38] خدا مسلما پاداش اعمال نيكشان را خواهد داد و آنها را از موهبت خويش سيراب خواهد کرد. خدا به هر كه بخواهد، روزي بي شمار مي بخشد.

    به دنبال سراب

[24:39] و اما كساني كه كافر هستند، اعمالشان مانند سرابي است در صحرا. شخص تشنه فكر مي كند كه آن آب است، اما هنگامي كه به آن مي رسد، مي فهمد كه چيزي نيست و درعوض، خدا را آنجا مي يابد، تا جزاي كامل اعمالش را بدهد. خدا دقيقترين حسابرس است.

    دوري از خدا، تاريکي مطلق

[24:40] مثال ديگر، بودن در تاريكي مطلق است در ميان اقيانوسي خروشان، با امواج روي امواج، توام با مه غليظ. تاريكي روي تاريكي- اگر شخص به دست خود نگاه مي كرد، به سختي مي توانست آن را ببيند. خدا هر كه را از نور محروم كند، او هيچ نوري نخواهد داشت.

[24:41] آيا توجه نمي كني كه همه كس در آسمانها و زمين خدا را تجليل مي كند، حتي پرندگان هنگامي كه به صف پرواز مي كنند؟ هر يك از آنها نيايش و تسبيح خود را مي دانند. خدا از همه اعمالشان كاملا آگاه است.

[24:42] فرمانروايي آسمان ها و زمين از آن خداست و سرنوشت نهايي به سوي خداست.

[24:43] آيا توجه نمي كني كه خدا ابرها را مي راند، سپس آنها را با هم جمع مي كند، بعد آنها را روي هم انباشته مي سازد، سپس مي بيني كه از آنها باران بيرون مي آيد؟ او بار برف را از آسمان فرو مي فرستد تا هر كه را بخواهد بپوشاند و از هر كس بخواهد دور سازد. نزديك است كه درخشندگي برف نور چشمان را بربايد.

[24:44] خدا شب و روز را تحت كنترل دارد. اين بايد درس عبرتي باشد براي كساني كه چشم دارند.

[24:45] و خدا هر موجود زنده اي را از آب آفريد. بعضي از آنها روي شکم خود راه مي روند، بعضي روي دو پا راه مي روند و بعضي روي چهار پا راه مي روند. خدا هرچه بخواهد، مي آفريند. خداست قادر مطلق.

[24:46] ما آياتي روشنگر بر تو فرو فرستادهايم. سپس هر كس كه بخواهد(هدايت شود)، خدا او را به راه مستقيم هدايت مي كند.

    خدا از طريق رسولش آموزش ارسال مي دارد

[24:47] آنها مي گويند: "ما به خدا و رسول ايمان داريم و اطاعت مي كنيم،" سپس برخي از آنها مجددا به عقب بازمي گردند. اينان مؤمن نيستند.

[24:48] و چون به سوي خدا و رسولش دعوت شوند تا ميانشان قضاوت شود، بعضي از آنها ناراحت مي شوند.

[24:49] اما اگر قضاوت به نفعشان باشد، فورا آن را مي پذيرند!

[24:50] آيا در قلبهايشان مرض است؟ آيا شك دارند؟ آيا مي ترسند كه خدا و رسولش با آنها غير منصفانه رفتار كنند؟ درواقع، اين آنها هستند كه بي عدالتي مي کنند.

    مؤمنان بي درنگ و بي ترديد مطيع خدا و رسولش اند

[24:51] تنها سخن مؤمنان، وقتي به سوي خدا و رسولش خوانده مي شوند تا در کارهايشان قضاوت شود، اين است که مي گويند: "ما مي شنويم و اطاعت مي کنيم." اينان برندگانند.

[24:52] كساني كه از خدا و رسولش اطاعت مي كنند و هيبت و حرمت خدا را ارج مي نهند و او را در نظر دارند، پيروز هستند.

[24:53] آنها قاطعانه به خدا سوگند مي خورند كه اگر به آنها فرمان بسيج مي دادي، بسيج مي شدند. بگو: "قسم نخوريد. اطاعت كردن يك وظيفه است. خدا كاملا از همه اعمال شما آگاه است.

[24:54] بگو: "از خدا اطاعت كنيد و از رسول اطاعت كنيد." اگر خودداري كنند، پس او مسئول تعهدات خويش است و شما مسئول تعهدات خود. اگر شما از او اطاعت كنيد، هدايت خواهيد شد. تنها وظيفه رسول رساندن (پيام) است.

    وعده خدا: پادشاه و ملکه روي زمين

[24:55] خدا به کساني از شما که ايمان مي آورند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي گيرند، وعده مي دهد که در روي زمين به آنها سلطنت خواهد داد، همان گونه که به پيشينيانشان سلطنت داد و ديني را که خود براي آنان برگزيده است، برقرار خواهد کرد. و صلح و امنيت را جايگزين ترس خواهد نمود. تمام اينها به خاطر آن است كه آنها فقط مرا پرستش مي كنند، آنها هرگز هيچ گونه معبودي را در كنار من قرار نمي دهند. كساني كه پس از اين كافر شوند، واقعا پليد هستند.

    فرمول موفقيت

[24:56] نمازها (ارتباط با خدا) را به جا آوريد و زكات (انفاق واجب) را بدهيد و از رسول اطاعت كنيد، باشد كه به رحمت نائل شويد.

[24:57] فكر نكنيد آنان كه كافرند، هرگز رهايي خواهند يافت. مكان نهايي آنها دوزخ است؛ چه سرنوشت فلاکت باري.

    آداب معاشرت دو نماز از پنج نماز با ذکر اسم نامبرده شده

[24:58] اي كساني كه ايمان آورده ايد، خدمتكاران شما و فرزنداني كه هنوز بالغ نشدهاند، بايد (پيش از ورود به اتاق شما) اجازه بگيرند. اين عمل در سه موقع بايد انجام شود- پيش از نماز فجر، هنگام ظهر كه لباس خود را براي استراحت عوض مي كنيد و پس از نماز عشا. اين سه نوبت، اوقات خصوصي شماست. در ساعات ديگر، هيچ گناهي بر شما يا بر آنها نيست كه با هم باشيد. خدا، اين چنين آيات را براي شما روشن مي كند. خداست داناي مطلق، حكيمترين.

[24:59] هنگامي كه بچهها بالغ شوند، بايد (پيش از ورود) اجازه بگيرند، مانند كساني كه پيش از آنها به سن بلوغ رسيدند، (پيش از ورود) اجازه گرفتهاند. خدا اين چنين آياتش را براي شما روشن مي كند. خداست داناي مطلق، حكيمترين.

    با متانت لباس بپوشيد

[24:60] بر زنان مسني كه انتظار ازدواج كردن ندارند، گناهي نيست كه اصول لباس پوشيدن را كمتر رعايت كنند، به شرط آنكه قسمت زيادي از اندام خود را نشان ندهند. حفظ متانت براي آنها بهتر است. خداست شنوا، دانا.

    اطمينان حاصل کنيد که غذايتان حلال است

[24:61] بر نابينا سرزنشي نيست، بر لنگ سرزنشي نيست، بر معلول سرزنشي نيست، همان طور که بر شما سرزنشي نيست که از خانه هاي خود، يا خانه هاي پدران خود، يا خانه هاي مادران خود، يا خانه هاي برادران خود، يا خانه هاي خواهران خود، يا خانه هاي عموهاي خود، يا خانه هاي عمه هاي خود، يا خانه هاي دايي هاي خود، يا خانه هاي خاله هاي خود، يا خانه هايي که از آن شماست و کليدشان را در اختيار داريد، يا خانه هاي دوستانتان چيزي بخوريد. گناهي مرتکب نمي شويد که با هم يا جداگانه غذا بخوريد. هرگاه به خانه اي وارد شديد، به يکديگر سلام کنيد، سلامي از جانب خدا که مبارک و نيکوست. خدا اين چنين آيات را براي شما شرح مي دهد، باشد که بفهميد

[24:62] مؤمنان واقعي کساني هستند که به خدا و رسولش* ايمان مي آورند و هنگامي که با او در جلسه اي باشند، بدون اجازه، او را ترک نمي کنند. آنان که اجازه مي خواهند، کساني هستند که به خدا و رسولش ايمان دارند. اگر آنها براي رسيدگي به بعضي از کارهاي خود از تو اجازه خواستند، به هر يک از آنها که بخواهي، مي تواني اجازه دهي و از خدا براي آنها طلب آمرزش کني. خداست عفوکننده، مهربان ترين.*
Footnote

[24:63] درخواستهاي رسول را مانند درخواستهاي يكديگر تلقي نكنيد. خدا از کساني که در ميان شما پنهاني، با عذرهاي غير موجه جلسه را ترک مي کنند، کاملا آگاه است. پس بگذار- کساني که از فرمان او سرپيچي مي کنند- اين را بدانند، زيرا ممکن است بلايي بر آنان نازل شود يا به عذابي سخت گرفتار شوند.

[24:64] مسلما، هرچه در آسمانها و زمين است متعلق به خداست. در هر موقعيتي كه باشيد، او كاملا از آن آگاه است. روزي كه نزد او بازگردانده شويد، او آنها را از تمام اعمالي كه انجام داده بودند، آگاه خواهد كرد. خدا كاملا بر همه چيز آگاه است.