Sura 23, The Believers (Al-Mu´minûn)[23:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[23:1] به راستي که مؤمنان موفق هستند؛

[23:2] آنها كساني هستند كه در حين نمازخواندن خاشع و متواضع هستند.

[23:3] و از سخنان بيهوده اجتناب مي ورزند.

[23:4] و زكات (انفاق واجب) خود را مي دهند.

[23:5] و نجابت خود را حفظ مي كنند.

[23:6] آنها فقط با همسران خود، يا كساني كه قانونا متعلق به آنها هستند، رابطه جنسي دارند؛ آنها مورد سرزنش قرار نمي گيرند.

[23:7] کساني که از اين حدود بگذرند، متجاوزند.

[23:8] هرگاه امانتي به آنها سپرده شود و يا به هر توافقي برسند، قابل اعتمادند.

[23:9] آنها مرتبا نمازها (ارتباط با خدا) را به جا مي آورند.

[23:10] چنين هستند وارثان.

[23:11] آنها وارث بهشت خواهند بود، جايي كه در آن جاودان بمانند.

    جنين شناسي درست و دقيق

[23:12] ما انسان را از نوعي گل مخصوص آفريديم.

[23:13] پس از آن، او را از قطره اي كوچك به وجود آورديم كه در داخل محيطي كاملا محفوظ قرار گرفته است.

[23:14] سپس ما آن قطره را به (رويان) معلق تبديل كرديم و بعد (رويان) معلق را به تكه (جنين) رشد داديم، سپس از تكه (جنين) استخوانها را آفريديم، آنگاه استخوانها را با گوشت پوشانديم. اين چنين، ما مخلوقي جديد به وجود مي آوريم. خجستهترين خداست، بهترين خالق.

[23:15] سپس، بعد از آن مي ميريد.

[23:16] آنگاه، در روز قيامت برانگيخته خواهيد شد.

    هفت عالم

[23:17] ما بر فراز سرتان هفت جهان را به طبقات آفريديم و ما هرگز از هيچ موجودي در آنها غافل نيستيم.

    نعمات غيرقابل شمارش الهي

[23:18] ما از آسمان آب را به اندازه معين فرو فرستاديم، سپس آن را در زمين ذخيره مي كنيم. مسلما، ما مي توانيم بگذاريم كه آن از دست برود.

[23:19] با آن، براي شما باغهايي از نخلهاي خرما، انگور، انواع و اقسام ميوهها و غذاهاي گوناگون توليد مي كنيم.

[23:20] همچنين، درخت بومي سينا که براي خورندگان روغن و چاشني توليد مي كند.

[23:21] و براي شما در چارپايان عبرتي است. ما اجازه مي دهيم تا از شکم آنها (شير) بنوشيد و منافع ديگري نيز از آنها به دست مي آوريد و از بعضي از آنها به عنوان غذا استفاده مي کنيد.

[23:22] شما بر آنها و بر کشتي ها سوار مي شويد.

    نوح

[23:23] ما نوح را نزد قومش فرستاديم، مي گفت: "اي قوم من، خدا را پرستش كنيد. خداي ديگري در كنار او نداريد. آيا نمي خواهيد پرهيزكار باشيد؟"

[23:24] پيشوايان قوم او که باور نداشتند، گفتند: "اين جز بشري مانند شما نيست که مي خواهد در ميان شما برتري کسب کند. اگر خدا مي خواست، مي توانست فرشتگان را فرو فرستد. ما هرگز از اجدادمان چنين چيزي نشنيديم.

[23:25] "جز اين نيست که اين مرد ديوانه شده است. فقط براي مدتي بي اعتنايي کنيد."

[23:26] او گفت: "پروردگارا، مرا پيروزي عطا فرما، زيرا آنها مرا باور نکرده اند."

[23:27] سپس به او وحي کرديم: "آن سفينه* را زير نظر ما و طبق وحي ما بساز. هنگامي که فرمان ما فرا رسد و جو منقلب شود، از هر نوع (حيوانات اهلي خود) يک جفت بردار و همراه با خانواده ات در آن سوار کن، به جز آنان که محکوم به فنا شده اند. و به جانبداري از کساني که ستم کرده اند، با من سخن نگو؛ آنها غرق خواهند شد.
Footnote

[23:28] "و چون تو با همراهانت، در آن سفينه جاي گرفتيد، بگو: 'ستايش خداي را که ما را از آن مردم پليد نجات داد.'

[23:29] و بگو: "پروردگار من، بگذار در محلي پربركت پياده شوم؛ تو بهترين نجات دهنده اي."

[23:30] اينها بايد برايتان مدركهاي كافي باشند. ما مسلما شما را امتحان خواهيم كرد.

[23:31] سپس، ما بعد از آنها نسل ديگري را قرار داديم.

[23:32] ما از ميان آنها رسولي برايشان فرستاديم كه مي گفت: "خدا را پرستش كنيد. خداي ديگري در كنار او نداريد. آيا نمي خواهيد پرهيزكار باشيد؟"

[23:33] رهبران در ميان قومش باور نكردند و عقيده به آخرت را تكذيب نمودند- اگر چه در اين دنيا برايشان سخاوتمندانه روزي فراهم كرديم- آنها گفتند: "اين جز بشري مانند شما نيست. او از آنچه شما مي خوريد، مي خورد و مانند شما مي آشامد.

[23:34] "اگر شما از بشري مانند خودتان اطاعت كنيد، پس واقعا بازنده هستيد.

[23:35] "آيا او به شما وعده مي دهد كه پس از اينكه مرديد و به خاك و استخوان تبديل شديد، دوباره بيرون خواهيد آمد؟

[23:36] غير ممكن است، واقعا آنچه به شما وعده داده شده است، غير ممكن است.

[23:37] "ما فقط در اين دنيا زندگي مي كنيم- ما زندگي مي كنيم و مي ميريم- و هرگز برانگيخته نخواهيم شد.

[23:38] "او فقط مردي است كه دروغ ساخته و آنها را به خدا نسبت داده است. ما هرگز به او ايمان نخواهيم آورد."

[23:39] او گفت: "پروردگار من، به من پيروزي عطا كن، زيرا آنها مرا باور نكردهاند."

[23:40] او گفت: "آنها به زودي پشيمان خواهند شد."

[23:41] عذاب، منصفانه به آنان وارد شد و بدين گونه، آنها را منهدم کرديم. مردم پليد به هلاکت رسيدند.

[23:42] سپس، ما بعد از آنها نسل هايي ديگر قرار داديم.

[23:43] هيچ جامعهاي نمي تواند سرنوشت از پيش تعيين شده خود را به جلو يا عقب بيندازد.

[23:44] سپس، رسولان خود را پي در پي فرستاديم. هر زمان رسولي نزد جامعه اش رفت، به او ايمان نياوردند. درنتيجه، آنان را، يکي پس از ديگري هلاک کرديم و از آنها تاريخ ساختيم. مردمي که ايمان نياوردند به هلاکت رسيدند.

    موسي و هارون

[23:45] سپس موسي و برادرش هارون را با آيات خود و مدرکي شگرف فرستاديم،

[23:46] نزد فرعون و بزرگانش، اما آنها متكبر شدند. آنها مردمي بودند كه ظلم مي كردند.

[23:47] آنها گفتند: "آيا ما به آن دو مردي ايمان بياوريم كه مردمشان بردگان ما هستند؟"

[23:48] آنها آن دو را تکذيب کردند و درنتيجه، به هلاکت رسيدند.

[23:49] ما به موسي كتاب آسماني داديم، باشد كه هدايت شوند.

[23:50] ما پسر مريم و مادرش را نشانه اي قرار داديم و آنها را بر فراز تپه اي هموار با غذا و نوشيدني پناه داديم.

    يک خدا، يک دين

[23:51] شما اي رسولان، از روزي هاي خوب بخوريد و پرهيزكارانه عمل كنيد. من از تمام اعمالتان كاملا آگاهم.

[23:52] چنين است امت شما- يک امت واحد- و من پروردگار شما هستم؛ حرمت و هيبت مرا ارج نهيد.

[23:53] ولي آنها خود را به فرقههاي مخالف تقسيم كردند؛ هر فرقه به آنچه دارد، خوشحال است.

[23:54] بنابراين، بگذار فقط براي مدتي در سرگرداني خود باقي بمانند.

[23:55] آيا فکر مي کنند که چون به آنها پول و فرزند داده ايم،

[23:56] بايد براي آنها نعمت ببارانيم؟ مسلما، آنها نمي دانند.

[23:57] مطمئنا، كساني كه با هيبت و حرمت از پروردگارشان آگاهند،

[23:58] و آنان که به آيات پروردگارشان ايمان مي آورند،

[23:59] و آنان كه هرگز هيچ معبودي در كنار پروردگارشان قرار نمي دهند،

[23:60] آنها هنگام انفاق کردن، دل هايشان مملو از احترام است. زيرا تشخيص مي دهند که در پيشگاه پروردگارشان احضار خواهند شد.

[23:61] آنها مشتاقند که اعمال نيک انجام دهند؛ و در اين گونه کارها رقابت مي کنند.

    ناسپاسي کافران

[23:62] ما هرگز هيچ نفسي را بيش از توانايي اش تكليف نمي كنيم. و ما پروندهاي داريم كه حقيقت را بيان مي كند. هيچ كس از بي عدالتي رنج نخواهد برد.

[23:63] چون افكارشان از اين غافل است، اعمالي انجام مي دهند كه با اين (قرآن) مطابقت ندارد؛ اعمال آنها اهريمني است.

[23:64] سپس، هنگامي که رهبرانشان را به عذابي کيفر دهيم، شکوه و گلايه مي کنند.

[23:65] اکنون وقت گلايه نيست؛ شما تمام کمک هاي ما را رد کرديد.

[23:66] مدركهاي من به شما ارائه شد، اما شما روي گردانديد.

[23:67] شما متكبرتر از آن بوديد كه آنها را بپذيريد و مسلما آنها را ناديده گرفتيد.

[23:68] چرا آنها درباره اين كتاب آسماني نمي انديشند؟ آيا درك نمي كنند كه آنها چيزي دريافت كردهاند كه هرگز اجدادشان به آن دست نيافتند؟

[23:69] آيا رسول خود را نشناخته اند؟ به همين دليل است که به او اعتنا نمي کنند؟

[23:70] آيا مصمم بودند كه او ديوانه است؟ درواقع، او حقيقت را برايشان آورده است، ولي اكثر آنها از حقيقت بيزارند.

[23:71] درواقع، اگر حقيقت با خواستههايشان مطابقت مي كرد، در آسمانها و زمين هرج و مرج مي شد؛ و هرچه در آنهاست، به فساد كشيده مي شد. ما مدركشان را به آنها دادهايم، اما آنها نسبت به مدرك خود بي اعتنا هستند.

[23:72] آيا مزدي از آنها مي خواهي؟ مزد پروردگار تو بسيار بهتر است. او بهترين روزي دهنده است.

[23:73] مسلما، تو آنها را به راهي مستقيم دعوت مي كني.

[23:74] كساني كه به آخرت ايمان ندارند، مسلما از راه راست منحرف خواهند شد.

[23:75] حتي هنگامي كه ما باران رحمت بر آنها بارانديم و مشكلاتشان را برطرف كرديم، در سركشي عميقتري فرو رفتند و كوركورانه به اشتباهات خود ادامه دادند.

[23:76] حتي هنگامي كه آنها را به عذاب گرفتار كرديم، هرگز به پروردگارشان روي نياوردند كه درخواست كنند.

[23:77] پس از آن، هنگامي كه ما آنها را با عذابي شديد كه سزاوار آن شده بودند، مجازات كرديم، حيرت زده شدند.

[23:78] او يكتايي است كه به شما شنوايي، بينايي و عقل عطا كرد. شما به ندرت شكرگزار هستيد.

[23:79] اوست كه شما را در زمين مستقر كرد و شما نزد او احضار خواهيد شد.

[23:80] او يكتايي است كه زندگي و مرگ را كنترل مي كند و اوست كه شب و روز را به نوبت مي گرداند. آيا نمي فهميد؟

[23:81] آنها آنچه را كه اجدادشان گفتند، تكرار كردند.

[23:82] آنها گفتند: "آيا پس از آنكه بميريم و خاك و استخوان شويم، دوباره برانگيخته خواهيم شد؟

[23:83] "چنين وعده هايي در گذشته به ما و والدين ما داده شده بود. اينها جز افسانههاي قديمي نيست."

    اکثر کساني که ايمان دارند به سوي جهنم ( پيش مي روند

[23:84] بگو: "از آن کيست زمين و هر کس که در آن است، اگر مي دانيد؟"

[23:85] آنها خواهند گفت: "از آن خدا." بگو: "پس چرا توجه نمي کنيد؟"

[23:86] بگو: "چه كسي پروردگار هفت عالم است؛ پروردگار عرش عظيم؟"

[23:87] آنها خواهند گفت: "خدا." بگو: "پس چرا پرهيزکار نمي شويد؟"

[23:88] بگو: "کيست که فرمانروايي همه چيز به دست اوست و او تنها يکتايي است که مي تواند کمک کند، ولي به کمک نيازي ندارد، اگر بدانيد؟"

[23:89] آنها خواهند گفت: "خدا." بگو: "پس کجا اشتباه کرديد؟"

[23:90] ما حقيقت را به آنها دادهايم، در حالي كه آنها دروغگو هستند.

[23:91] خدا نه هرگز پسري داشته است و نه هرگز خداي ديگري در كنار او بوده است. در غير اين صورت، هر خدايي با مخلوقات خود اعلام استقلال مي كرد و آنها براي حكمراني با يكديگر رقابت مي كردند. تجليل خدا را؛ بسيار بالاتر از ادعاهايشان.

[23:92] داناي نهان و آشكار؛ اوست بلندمرتبه، بسيار بالاتر از آنكه شريكي داشته باشد.

[23:93] بگو: "پروردگار من، چه به من نشان دهي (عذابي را)، كه سزاوار شدهاند [يا نه]،

[23:94] پروردگار من، نگذار من يكي از مردم ستمكار باشم.

[23:95] ما به راحتي مي توانيم آن (عذابي) را که براي آنها در نظر گرفته ايم، به تو نشان دهيم.

[23:96] بنابراين، كارهاي پليدشان را با خوبي تلافي كن؛ ما از ادعاهايشان كاملا آگاه هستيم.

    از شر شيطان در امان بمانيد

[23:97] بگو: "پروردگار من، من از وسوسههاي شياطين به تو پناه مي آورم.

[23:98] "و به تو پناه مي برم، اي پروردگار من، از اينکه حتي نزديک من شوند."

    مردگان هرگز بازنمي گردند تا روز رستاخيز

[23:99] هنگامي كه مرگ يكي از آنها فرا رسد، مي گويد: "پروردگار من، مرا بازگردان.

[23:100] "آنگاه من اعمال پرهيزکارانه اي را که به جا نياورده بودم، به جا خواهم آورد. حقيقت ندارد. اين ادعاي دروغي است كه از خود مي سازد. حايلي تا روز رستاخيز نفس او را از اين دنيا جدا مي کند.

[23:101] هنگامي كه در صور دميده شود، هيچ رابطه و نسبتي ميانشان نخواهد بود و هيچ كس نگران ديگري نخواهد بود.

[23:102] و اما كساني كه وزنشان سنگين است، از برندگان خواهند بود.

[23:103] كساني كه وزنشان سبك است، افرادي هستند كه نفس خود را باختند؛ آنها تا ابد در دوزخ مي مانند.

[23:104] آتش، چهرههايشان را در بر خواهد گرفت و آنها با بدبختي در آن به سر مي برند.

[23:105] آيا آيات من بر شما خوانده نمي شد و شما به تکذيب آن ادامه مي داديد؟

[23:106] آنها خواهند گفت: "پروردگار ما، شرارتمان بر ما غلبه كرد و ما مردمي بوديم كه گمراه شديم.

[23:107] "پروردگار ما، ما را از اينجا خارج كن، اگر دوباره (به روش قديمي خود) بازگرديم، پس واقعا ستمکار هستيم."

[23:108] او خواهد گفت: "با ذلت و خواري در آن به سر بريد و با من سخن نگوييد."

    آنها مؤمنان را مسخره مي کردند

[23:109] عده اي از بندگان من مي گفتند: "پروردگار ما، ما ايمان آوردهايم، پس ما را ببخش و بر ما رحمت بباران. تو از همه مهربانها مهربانتري.

[23:110] "اما شما آنها را دست مي انداختيد و مسخره مي كرديد، تا جايي كه مرا فراموش كرديد. شما به آنها مي خنديديد.

[23:111] "امروز من به خاطر استقامتشان با پيروزكردن آنها به ايشان پاداش دادهام."

[23:112] او گفت: "چه مدت در زمين بودهايد؟ چند سال؟"

[23:113] آنها گفتند: "يك روز يا قسمتي از روز بودهايم. از كساني كه شمردند، سئوال كن."

[23:114] او گفت: "درواقع، شما به جز مدت كوتاهي نمانديد، اگر فقط مي دانستيد."

[23:115] "آيا فكر كرديد كه ما شما را بيهوده آفريديم؛ و شما نزد ما بازگردانده نمي شويد؟"

[23:116] خداست بلندمرتبهترين، فرمانرواي حقيقي. هيچ خداي ديگري در كنار او نيست؛ گرامي ترين پروردگار، صاحب تمام اختيارات.

[23:117] هر كس در كنار خدا، خداي ديگري را بدون هيچ مدركي در حد پرستش برساند، حسابش با پروردگارش خواهد بود. كافران هرگز موفق نمي شوند.

[23:118] بگو: "پروردگار من، ما را ببخش و بر ما رحمت بباران. تو از همه مهربانها مهربانتري."