Sura 22, The Pilgrimage (Al-Hajj)[22:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[22:1] اي مردم، هيبت و حرمت پروردگارتان را ارج نهيد، زيرا زلزله آن ساعت پديده هولناكي است.

[22:2] روزي كه آن را مشاهده كنيد، حتي مادر شيرده، كودك خود را رها خواهد كرد و زن حامله سقط جنين خواهد نمود. مردم را خواهي ديد كه تلوتلو مي خورند، گويي مست اند، در حالي كه مست نيستند. اين به دليل آن است كه مجازات خدا بسيار شديد است.

[22:3] در ميان مردم، كساني هستند كه بدون دانش درباره خدا مجادله مي كنند و از هر شيطان سركشي پيروي مي نمايند.

[22:4] چنين مقرر شده است كه هر كس با او متحد شود، او گمراهش خواهد كرد و وي را به عذاب دوزخ راهنمايي خواهد نمود.

    ما از کجا آمده ايم؟

[22:5] اي مردم، اگر در مورد رستاخير كوچكترين شكي داريد، (به ياد آوريد كه) ما شما را از خاك آفريديم و پس از آن از قطرهاي كوچك، كه آن به (رويان) معلق تبديل مي شود، سپس به صورت جنين درآيد كه به آن جان داده شود، يا بي جان بماند. ما اين چنين چيزها را براي شما روشن مي كنيم. ما آنچه را بخواهيم، براي دورهاي معين در رحمها قرار مي دهيم.* سپس شما را به صورت طفلي بيرون مي آوريم، پس از آن شما به بلوغ فكري مي رسيد. بعضي از شما در جواني مي ميرند و حال آنكه بعضي ديگر تا بدترين سنين زندگي مي كنند، فقط براي آنكه بفهمند كه نمي توان بيش از حد معيني كسب دانش نمود. و نيز زمين مرده را مي بيني، سپس همين كه بر آن آب فرو فرستيم، به جنبش آيد و زنده شود و انواع گياهان زيبا را بروياند.
Footnote

[22:6] اين ثابت مي كند كه خدا حقيقت است و اينكه او مرده را دوباره زنده مي كند و اوست قادر مطلق.

[22:7] و اينکه ساعت در حال آمدن است، هيچ شکي در آن نيست و اينکه خدا کساني را که در گورها هستند، برمي انگيزد.

    غالبا اتفاق مي افتد که

[22:8] در ميان مردم كسي هست كه درباره خدا بدون دانش و بدون هدايت و بدون كتاب آسماني روشنگر مجادله مي كند.

[22:9] او متكبرانه سعي مي كند تا مردم را از راه خدا منحرف سازد. او اين چنين در اين دنيا سزاوار حقارت است و ما در روز قيامت او را به عذاب سوزان گرفتار مي كنيم.

[22:10] اين است آنچه كه دستهايت از پيش براي تو فرستاده است. خدا هرگز به مردم بي عدالتي نمي كند.

    در ايام خوش روزگار، هواه خواه هستند

[22:11] در ميان مردم کسي هست که خدا را تحت شرايطي پرستش مي کند. اگر امور بر وفق مرادش پيش رود، راضي است، ولي چون گزندي به او برسد، چهره در هم مي كشد. پس او، دنيا و آخرت، هر دو را از دست مي دهد. چنين است باخت واقعي.

[22:12] او در كنار خدا معبوداني را در حد پرستش قرار مي دهد كه هيچ قدرتي ندارند تا نفع و ضرري به او برسانند؛ چنين است گمراهي واقعي.

[22:13] او چيزي را شريك قرار مي دهد كه بيشتر به او ضرر مي رساند تا منفعت. چه مولاي بدي! چه همنشين بدي!

[22:14] خدا کساني را که ايمان مي آورند و زندگي پرهيزكارانهاي را در پيش مي گيرند، به باغهايي با نهرهاي روان داخل مي كند. همه چيز برطبق خواست خداست.

    شادي، همين حالا و براي هميشه

[22:15] اگر كسي تصور كند كه خدا نمي تواند او را در اين دنيا و در آخرت حمايت كند، بگذار تا كاملا به (خالق خود در) آسمان رو آورد و (اتكاي خود را از ديگران) قطع كند. در آن هنگام خواهد ديد كه اين نقشه و روش هرچه را كه باعث نگراني اوست، برطرف مي سازد.

[22:16] ما اين چنين آيات را روشن در اين نازل كردهايم، سپس خدا هر كه را بخواهد، هدايت مي کند.

    خدا: تنها داور

[22:17] خداست که در روز رستاخيز در ميان کساني که ايمان مي آورند، کساني که يهودي هستند، تازه کيشان، مسيحيان، زرتشتيان و مشرکان قضاوت خواهد کرد. خدا بر همه چيز شاهد است.

[22:18] آيا درك نمي كنيد كه همه كس در آسمانها و زمين و خورشيد و ماه و ستارگان و كوه ها و درختان و حيوانات و بسياري از مردم، به خدا سجده مي كنند؟ و بسياري ديگر از مردم محكوم به فنا هستند. هر كه را خدا سرافكنده كند، هيچ كس او را گرامي نخواهد داشت. همه چيز بر طبق خواست خداست.

    جهنم تا چه حد وحشتناک است!(

[22:19] در اينجا دو گروه هستند كه درباره پروردگارشان نزاع مي كنند. كساني كه كافرند، لباسي دوخته شده از آتش خواهند داشت و بر روي سرشان مايعات جهنمي فرو خواهد ريخت.

[22:20] که در اثر آن، درونشان و نيز پوستشان گداخته خواهد شد.

[22:21] آنها در ديگهاي آهنين محبوس خواهند بود.

[22:22] هرگاه سعي كنند از چنين فلاكتي رهايي يابند، مجبور خواهند شد تا به آن بازگردند: "عذاب سوزان را بچشيد."

    ناز و نعمت بهشتي

[22:23] خدا کساني را که ايمان آورند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش گيرند، به باغ هايي با نهرهاي روان داخل خواهد کرد. در آنجا به دستبند هايي از طلا و مرواريد آراسته خواهند شد و لباس هايشان از ابريشم خواهد بود.

[22:24] آنها به كلمات خوب هدايت شدهاند؛ آنها به راه آن ستودهترين هدايت يافتهاند.

[22:25] مطمئنا، ما كساني را كه ايمان ندارند و ديگران را از راه خدا و از مسجدالحرام كه براي تمام مردم- چه اهل آنجا و چه زيارت كنندگان- مقرر كرديم، بازمي دارند و مي خواهند آن را به آلودگي و فساد بكشانند، به مجازاتي دردناك گرفتار خواهيم كرد.

    حج، مانند تمام ارکان دين اسلام توسط ابراهيم بنيان گذارده شد

[22:26] ما ابراهيم را برگزيديم تا آن زيارتگاه را بنا كند: "هيچ خدايي را در كنار من شريك نساز و زيارتگاه مرا براي زيارت كنندگان، كساني كه در حوالي آن زندگي مي كنند و ركوع روندگان و سجده كنندگان خالص كن."

[22:27] "اعلام كن كه مردم بايد حج را به جا آورند.* آنها پياده يا سوار بر هر گونه وسيله اي (حمل و نقل) نزد تو مي آيند. آنها از دورترين نقاط خواهند آمد."
Footnote

[22:28] آنها مي توانند به دنبال منافع بازرگاني باشند و در طي روزهاي معين نام خدا را ياد كنند كه چارپايان را براي آنها فراهم نمود. "از آن بخوريد و درماندگان و تهيدستان را غذا دهيد."

[22:29] آنها بايد تمام وظايف خود را انجام دهند، نذرهايشان را ادا نمايند و آن زيارتگاه باستاني را زيارت كنند.

[22:30] کساني که مراسمي را که خدا مقرر داشته است، محترم مي شمرند، سزاوار پاداشي نيکو از جانب پروردگارشان شده اند. تمام چارپايان براي خوراک شما حلال شدند، جز آنهايي که مشخصا براي شما حرام شده اند. از عمل پليد بتپرستي بپرهيزيد و از شهادت دروغ برحذر باشيد.

[22:31] مطلقا در اخلاصتان به خدا پايدار باشيد. هر کس در کنار خدا شريکي قرار دهد، مانند کسي است که از آسمان سقوط کند و لاشخورها او را بربايند، يا باد او را به دره اي عميق پرتاب کند.

[22:32] مسلما، كساني كه مراسمي را كه خدا مقرر كرده است، محترم مي شمارند، پرهيزكاري قلبشان را نشان مي دهند.

    اهداي قرباني در حج

[22:33] (چارپايان) پيش از آنكه به زيارتگاه باستاني اهدا شوند، تا مدتي منافع بسياري برايتان فراهم مي كنند.

[22:34] ما براي هر جماعتي آدابي مقرر كردهايم تا نام خدا را به خاطر چارپاياني كه براي آنها فراهم كرديم، ذكر كنند. خداي شما همان خداي واحد است؛ همه شما بايد به او تسليم شويد. به فرمانبرداران مژده بده.

[22:35] آنها كساني هستند كه با بردن نام خدا قلبهايشان به تپش مي افتد و هنگام بدبختي صبورانه مقاومت مي كنند. آنها نمازها (ارتباط با خدا) را به جا مي آورند و از روزي هايي كه به آنها دادهايم، انفاق مي كنند.

[22:36] هديه كردن حيوانات از جمله مراسمي است كه خدا به نفع خودتان مقرر كرده است.* هنگامي كه آنها در صف ايستاهاند، نام خدا را بر آنها ذكر كنيد. هنگامي كه براي قرباني كردن هديه شدند، از آنها بخوريد و تهيدستان و نيازمندان را غذا دهيد. به همين جهت ما آنها را براي شما رام كرديم، باشد كه قدرداني خود را نشان دهيد.
Footnote

[22:37] نه گوشت آنها و نه خون آنها به خدا مي رسد. آنچه به او مي رسد پرهيزكاري شماست. او آنها را برايتان رام كرده است، باشد كه سپاسگزاري خود را با تجليل خدا به دليل آنكه شما را هدايت كرد، نشان دهيد. به نيكوكاران مژده بده.

    خدا مدافع مؤمنان است

[22:38] خدا از کساني که ايمان آورده اند، دفاع مي کند. خدا هيچ شخص خيانتکار و ناسپاسي را دوست ندارد.

    کنيسه ها، کليسا ها، مساجد

[22:39] به كساني رخصت داده شده است كه مورد اذيت و آزار قرار مي گيرند، زيرا به آنها بي عدالتي شده است و خدا مسلما قادر است آنها را حمايت كند.

[22:40] آنها به ناحق از خانه هايشان رانده شدند، فقط براي آنکه مي گفتند: "پروردگار ما خداست. اگر به دليل حمايت خدا از بعضي از مردم بر بعضي ديگر نبود، صومعه ها، کليساها، کنيسه ها و مساجد- جايي که نام خدا در آنها مکررا ياد مي شود- ويران شده بود. مسلما، خدا از کساني که از او پشتيباني کنند، حمايت مي کند. خداست قدرتمند، صاحب اقتدار.

[22:41] آنها كساني هستند كه اگر آنان را در زمين به عنوان حكمران تعيين مي کرديم، نمازخواندن و زكات دادن را برقرار مي كردند و از پرهيزكاري طرفداري مي كردند و پليدي را منع مي نمودند. خداست حاكم نهايي.

[22:42] اگر تو را تكذيب كنند، قوم نوح، عاد و ثمود نيز پيش از آنها كافر شدند.

[22:43] هم چنين قوم ابراهيم و قوم لوط.

[22:44] و ساكنان مدين. موسي نيز تكذيب شد. من تمام آن مردم را سوق دادم، سپس آنها را براي حسابرسي فراخواندم؛ كيفر من چه (ويران كننده) بود!

[22:45] ما جوامع بسياري را به خاطر ستمكاري هايشان نابود كرديم كه عاقبتشان، خرابهها، چاههاي راكد و عمارت هاي عظيم و خالي بود.

[22:46] آيا در زمين سير نكردند تا عقل خود را براي فهميدن و گوش خود را براي شنيدن به كار برند؟ درحقيقت، كوري واقعي كوري چشم نيست، بلكه كوري قلب در درون سينههاست.

[22:47] آنها تو را به مبارزه مي طلبند تا عذاب را بياوري و خدا هرگز در اجراي پيش بيني خود كوتاهي نمي كند. يك روز پروردگارت مانند هزار سال شماست.

[22:48] جوامع بسياري در گذشته مرتكب پليدي شدند و من آنان را براي مدتي به آن سو سوق دادم، سپس آنها را تنبيه كردم. سرنوشت نهايي به سوي من است.

    رسول ميثاق خدا

[22:49] بگو: "اي مردم، من به عنوان هشداردهندهاي آشكار نزد شما فرستاده شدهام."*
Footnote

[22:50] کساني که ايمان دارند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي گيرند، شايسته آمرزش و پاداشي سخاوتمندانه اند.

[22:51] و اما كساني كه سعي دارند با آيات ما مبارزه كنند، سزاوار دوزخ اند.

    نظام

[22:52] ما پيش از تو نه رسولي فرستاديم و نه پيامبري بدون آنكه شيطان در خواستههاي او دخالت نكرده باشد. سپس خدا آنچه را شيطان انجام داده است، خنثي مي نمايد. خدا آياتش را کامل مي کند. خداست داناي مطلق، حكيمترين.*
Footnote

    قطع مراوده منافقان

[22:53] او اين چنين حيله شيطان را به عنوان آزمايش براي كساني كه در دلشان شك دارند و كساني كه قلبهايشان سخت شده است، قرار مي دهد. ستمكاران بايد با مخالفان بمانند.

[22:54] كساني كه از نعمت دانش برخوردار شدند، حقيقت را از جانب پروردگارت تشخيص خواهند داد، سپس به آن ايمان مي آورند و قلبشان فورا آن را خواهد پذيرفت. مطمئنا، خدا مؤمنان را در راه راست هدايت مي نمايد.

[22:55] و اما كساني كه ايمان ندارند، به شك و ترديد ادامه خواهند داد تا آن ساعت ناگهان فرا رسد، يا عذاب روزي هولناك برايشان بيايد.

    سلطنت موقت شيطان

[22:56] در آن روز فرمانروايي همه از آن خداست و او ميان آنها قضاوت خواهد کرد. و اما کساني که ايمان مي آورند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي گيرند، شايسته باغ هايي فرح بخش شده اند.

[22:57] در حالي كه كساني كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند، سزاوار عذابي شرم آور شدهاند.

    جهد و کوشش در راه خدا

[22:58] كساني كه در راه خدا مهاجرت كنند، سپس كشته شوند يا بميرند، خدا مطمئنا به آنها روزي هاي خوب عطا خواهد كرد. مسلما خدا بهترين روزي دهنده است.

[22:59] مطمئنا او آنها را مي پذيرد، پذيرشي که آنها را خوشنود خواهد کرد. خداست داناي مطلق، باگذشت.

    کمک الهي به ستمديدگان

[22:60] چنين مقرر شده است كه اگر كسي به همان اندازهاي كه به او ظلم شده است، منصفانه انتقام بگيرد، سپس به خاطر آن، مورد اذيت و آزار قرار بگيرد، خدا مطمئنا از او حمايت خواهد كرد. خداست توبه پذير، عفوكننده.

    قدرت مطلق خدا

[22:61] اين واقعيتي است كه خدا شب را به روز و روز را به شب در مي آورد و اينكه خداست شنوا، بينا.

[22:62] اين واقعيتي است كه خدا حق است، در حالي كه غير او هر كه را بخوانيد، باطل است و اينكه خداست باري تعالي، والاترين.

[22:63] آيا نمي بيني كه خدا از آسمان آب فرومي فرستد تا زمين را سرسبز كند؟ خداست شكوهمند، آگاه.

[22:64] همه چيز در آسمانها و همه چيز در زمين متعلق به اوست. مسلما، خداست غني، ستودني.

[22:65] آيا نمي بيني كه خدا همه چيز را در زمين در خدمت شما قرار داده است؟ كشتي ها به امر او در اقيانوس حركت مي كنند. او از برخورد اجسام آسماني با زمين جلوگيري مي كند، مگر به امر او. خدا نسبت به مردم بسيار رئوف است، مهربانترين.

[22:66] اوست يکتايي که به شما زندگي بخشيد، سپس شما را مي ميراند و بعد شما را دوباره زنده مي کند. به راستي که انسان ناسپاس است.

[22:67] ما براي هر جماعتي آدابي مقرر كردهايم كه بايد اجرا نمايند. بنابراين، آنها نبايد با تو مجادله كنند. تو به دعوت كردن همه به سوي پروردگارت ادامه بده. مطمئنا، تو در راه راست هستي.

[22:68] اگر با تو مجادله کنند، پس بگو: "خدا از آنچه مي کنيد، کاملا آگاه است.

[22:69] خدا در روز قيامت درباره تمام اختلافهايتان ميان شما قضاوت خواهد كرد.

[22:70] آيا درك نمي كني كه خدا همه چيز را در آسمان ها و همه چيز را در زمين مي داند؟ تمام اينها در پروندهاي ثبت شده است. انجام اين كار براي خدا آسان است.

[22:71] با اين حال، آنها در كنار خدا معبوداني را در حد پرستش قرار مي دهند كه او هيچ قدرتي به آنها نداده است و آنها چيزي درباره آنان نمي دانند. ستمكاران هيچ ياوري ندارند.

    تهاجم و وحشي گري از نشانه هاي کفر است

[22:72] هنگامي كه آيات ما آشكارا برايشان خوانده مي شود، پليدي را در چهره كافران تشخيص مي دهي. آنها نزديك است به كساني كه آيات ما را برايشان مي خوانند، حمله كنند. بگو: "آيا مي خواهيد شما را به بسيار بدتر از اين آگاه سازم؟ خدا دوزخ را به كساني كه ايمان ندارند، وعده داده است؛ چه سرانجام فلاكت باري."

    آيا مي توانند مگسي بيآفرينند؟

[22:73] اي مردم، در اينجا ضرب المثلي است كه شما بايد با دقت به آن فكر كنيد: معبوداني كه شما در كنار خدا مي خوانيد، هرگز نمي توانند مگسي خلق كنند، حتي اگر همه آنها براي چنين كاري همدست شوند. از اين گذشته، اگر مگس چيزي از آنان بربايد، آنها نمي توانند آن را پس بگيرند؛ دنبال كننده و دنبال شونده هر دو ناتوان اند.

[22:74] خدا را چنانکه بايد قدر بدانند، قدر نمي دانند. خداست قادر متعال، صاحب اقتدار.

[22:75] خدا از ميان فرشتگان و نيز از ميان مردم رسولاني برمي گزيند. خداست شنوا، بينا.

[22:76] او گذشته وآينده آنها را مي داند. كنترل نهايي تمام امور از آن خداست.

[22:77] اي كساني كه ايمان داريد، به ركوع رويد، سجده كنيد، پروردگارتان را بپرستيد و اعمال پرهيزكارانه انجام دهيد، باشد كه موفق شويد.

    ابراهيم اولين رسول دين اسلام( بود

[22:78] در راه خدا آنچنان که بايد، کوشش کنيد. او شما را انتخاب کرده است و در تکاليف دينتان هيچ گونه سختي براي شما قرار نداده است- دين پدرتان ابراهيم. اوست که در اصل شما را "تسليم شدگان" ناميد. پس، رسول شاهدي باشد در ميان شما و شما شاهدي باشيد در ميان مردم. بنابراين، نمازها (ارتباط با خدا) را بر پا داريد و زکات (انفاق واجب) را بدهيد و به خدا متوسل شويد؛ اوست مولاي شما، بهترين مولا و بهترين پشتيبان.