Sura 21, The Prophets (Al-Anbyã´)[21:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[21:1] حسابرسي مردم به سرعت نزديك مي شود، ولي آنها غافل هستند، رويگردان.

[21:2] هنگامي كه مدركي جديد از جانب پروردگارشان براي آنها مي آيد، با بي توجهي به آن گوش مي دهند.

[21:3] افكارشان متوجه نيست. و ستمكاران در خفا نجوا مي كنند: "آيا او جز بشري مانند شما نيست؟ آيا شعبدهاي را كه به شما ارائه داده است، قبول مي كنيد؟"*
Footnote

[21:4] او گفت: "پروردگار من به همه افكار در آسمان و زمين آگاه است. اوست شنوا، داناي مطلق."

[21:5] و حتي گفتند: "وهم و خيال. او آن را از خود ساخته است" و "او يك شاعر است. بگذاريد مانند رسولان پيشين معجزهاي به ما نشان دهد."

[21:6] ما هرگز در گذشته، جامعه باايماني را هلاك نكرديم. آيا اين مردم مؤمن هستند؟

[21:7] ما پيش از تو جز مرداني را كه به آنها وحي كرديم، نفرستاديم. از كساني كه كتاب آسماني مي دانند، سئوال كنيد، اگر نمي دانيد.

[21:8] ما به آنها بدني نداديم که غذا نخورند و عمر جاودان هم نداشتند.

[21:9] ما به وعده خود با آنها وفا کرديم؛ ما آنان را همراه با کساني که مي خواستيم، نجات داديم و ستمکاران را هلاک کرديم.

[21:10] ما کتابي آسماني براي شما فرستاده ايم که در آن پيامي است براي شما، آيا نمي فهميد؟

[21:11] چه بسيار جوامعي را که به سزاي ستمگري هايشان ريشه کن ساختيم و مردمي ديگر را جايگزين آنها کرديم.

[21:12] هنگامي كه مجازات ما فرا رسيد، آنها پا به فرار گذاشتند.

[21:13] فرار نکنيد و به سوي تجملات و عمارت هاي خود بازگرديد، زيرا بايد حساب پس دهيد.

[21:14] آنها گفتند: "واي بر ما. ما واقعا ستمکار بوديم."

[21:15] اين گفتارشان ادامه داشت، تا اينكه آنها را كاملا از بين برديم.

[21:16] ما آسمانها و زمين و آنچه را ميان آنهاست، براي سرگرمي نيافريديم.

[21:17] اگر به سرگرمي نياز داشتيم، مي توانستيم بدون هيچ يك از اينها آن را به وجود آوريم، اگر مي خواستيم چنين كنيم.

[21:18] درعوض، نقشه ما اين است كه از حق حمايت كنيم تا باطل را شكست دهيم. واي بر شما براي سخناني كه بر زبان مي آوريد.

[21:19] از آن اوست هر که در آسمان ها و زمين است و کساني که نزد او هستند، هرگز از پرستش او تکبر نمي ورزند و هرگز متزلزل نمي شوند.

[21:20] آنها شب و روز، بي آنكه هرگز احساس خستگي كنند، به تسبيح و تجليل او مشغولند.

    يک خدا

[21:21] آيا آنها در زمين خداياني يافتهاند كه مي توانند خلق كنند؟

[21:22] اگر در آنها (آسمانها و زمين) خداياني جز خدا مي بود، هرج و مرج مي شد. تجليل خدا را؛ پروردگار بااقتدار مطلق. او بالاتر از ادعاي آنهاست.

    هرگز حکمت خدا را مورد سؤال قرار ندهيد

[21:23] او هرگز درباره هيچ كاري مورد سئوال قرار نمي گيرد، در حالي كه ديگران همه مورد سئوال قرار مي گيرند.

[21:24] آيا در كنار او خدايان ديگري يافتهاند؟ بگو: "برهان خود را به من نشان دهيد. اين پيامي است به نسل من، كه تمام پيامهاي پيشين را در بر مي گيرد. "درواقع، اكثر آنها به دليل آنكه حقيقت را تشخيص نمي دهند، تا اين حد خصومت مي ورزند.

    يک خدا، يک پيام، يک دين

[21:25] ما پيش از تو هيچ رسولي نفرستاديم مگر با اين وحي: "غير از من خدايي نيست؛ تنها مرا بپرستيد."

[21:26] با اين حال، آنها گفتند: "بخشندهترين پسري اختيار كرده است! "تجليل او را. همه (رسولان) بندگان محترم (او) هستند.

[21:27] آنها هرگز از جانب خود سخن نمي گويند و فقط از اوامر او پيروي مي كنند.

    افسانه شفاعت

[21:28] او آينده و گذشته آنها را مي داند. آنها شفاعت نمي كنند، مگر براي كساني كه قبلا مورد قبول او واقع شده باشند و آنها نگران خودشان هستند.*
Footnote

[21:29] اگر هر يك از آنها ادعا كند كه من خدايي در كنار او هستم، او را به دوزخ محكوم مي كنيم؛ ما ستمكاران را اين چنين به كيفر مي رسانيم.

    تاييد تئوري انفجار بزرگ (

[21:30] آيا کافران درک نمي کنند که آسمان و زمين در آغاز به صورت يک توده جامد بود و ما آن را منفجر ساختيم تا موجوديت پيدا کند؟ و هر چيز زنده اي را از آب به وجود آورديم. آيا ايمان مي آورند؟

[21:31] و در روي زمين استحكاماتي (کوه ها) براي توازن قرار داديم تا مبادا با آنها بلغزد و در آن جادههاي مستقيم قرار داديم، باشد كه هدايت شوند.

[21:32] و آسمان را سقفي محافظ قرار داديم. با اين حال، آنها از تمام نشانههايي كه در آن است، كاملا غافلند.

[21:33] و اوست که شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد؛ هر کدام در مدار خود شناور است.

[21:34] ما هرگز پيش از تو براي هيچ كس عمر جاودان مقرر نكرديم؛ اگر تو بميري آيا آنها عمر جاوداني خواهند داشت؟

[21:35] هر نفسي طعم مرگ را پس از آنكه شما را به سختي و رفاه آزمايش كنيم، خواهد چشيد، سپس سرانجام به سوي ما بازمي گرديد.

    همه رسولان مورد استهزا واقع مي شوند

[21:36] هرگاه كساني كه ايمان ندارند تو را ببينند، تو را مسخره مي كنند: "آيا اين همان كسي است كه خدايان شما را به مبارزه مي طلبد؟" در همان حال، آنها كاملا به پيام بخشندهترين بي توجه باقي مي مانند.

[21:37] انسان طبيعتا عجول است. من حتما نشانههايم را به شما نشان خواهم داد؛ آنقدر شتاب نكنيد.

[21:38] به اعتراض مي گويند: "آن (عذاب) كجاست، اگر راست مي گوييد؟"

[21:39] كساني كه ايمان ندارند، اگر فقط مي توانستند خود را مجسم نمايند، هنگامي كه سعي مي كنند آتش را از صورت و پشت خود دور سازند! در آن هنگام هيچ كس كمكشان نخواهد كرد.

[21:40] درواقع، چنان آنان را غافلگير خواهد كرد كه به كلي بهت زده خواهند شد. آنها نمي توانند از آن دوري كنند و نمي توانند مهلتي يابند.

[21:41] رسولان پيش از تو مورد تمسخر قرار گرفتهاند و درنتيجه، كساني كه آنها را مسخره كردند، به دليل تمسخرشان، سزاوار عذاب شدند.

    اولويت ها در ابهام

[21:42] بگو: "چه كسي مي تواند شما را در طي شب يا در طي روز از بخشندهترين محافظت كند؟ "درواقع، آنها به كلي از پيام پروردگارشان غافل هستند.

[21:43] آيا خداياني دارند كه مي توانند آنها را از ما محافظت كنند؟ هنگامي كه در مقابل ما احضار شوند، حتي نمي توانند به خودشان كمك كنند و يا همراه يكديگر باشند.

[21:44] ما براي اين مردم و نياکانشان روزي فراهم کرده ايم تا به کهنسالي رسيدند. آيا نمي بينند که هر روز که در زمين مي گذرد، آنها را به پايان نزديک تر مي کند؟ آيا مي توانند اين روند را معکوس کنند؟

[21:45] بگو: "من بر طبق وحي الهي به شما هشدار مي دهم. "اگرچه، كر نمي تواند ندا را بشنود، هنگامي كه به او هشدار داده مي شود.

[21:46] هنگامي كه نمونهاي از عذاب پروردگارت به آنها برسد، فورا مي گويند: "ما واقعا ستمكار بوديم."

[21:47] ما در روز قيامت ترازوهاي عدالت را برقرار خواهيم كرد. به هيچ نفسي كوچكترين بي عدالتي نخواهد شد. حتي به اندازه دانه خردلي به حساب خواهد آمد. ما باكفايت ترين حسابرس هستيم.

    نبوت موسي و هارون

[21:48] ما به موسي و هارون كتاب قانون داديم، مشعلي روشنگر و تذكري براي پرهيزكاران.

[21:49] كساني كه حتي در تنهايي و خلوت خود هيبت و حرمت پروردگارشان را ارج مي نهند و نگران آن ساعت هستند.

[21:50] اين هم تذكري است مبارك كه ما نازل كرديم. آيا شما آن را انكار مي كنيد؟

    ابراهيم

[21:51] پيش از آن، ما به ابراهيم هدايت و ادراك عطا كرديم، زيرا كاملا از او آگاه بوديم.*
Footnote

[21:52] او به پدر و قومش گفت: "اين مجسمهها چيست كه خود را وقف آنها مي كنيد؟"

[21:53] آنها گفتند: "ما والدين خود را در پرستش آنها يافتيم."

[21:54] او گفت: "درواقع، شما و والدينتان به كلي گمراه شدهايد."

[21:55] آنها گفتند: "آيا حقيقت را به ما مي گويي، يا ما را به بازي گرفتهاي؟"

[21:56] او گفت: "تنها پروردگار شما، پروردگار آسمان ها و زمين است، يکتايي که آنها را آفريد. اين شهادتي است که من به آن گواهي مي دهم.

[21:57] "من به خدا سوگند مي خورم، همين كه شما برويد، براي مجسمههاي شما نقشهاي دارم."

[21:58] او آنها را خرد كرد و درهم شكست، جز بتي بزرگ را، باشد که به آن رجوع كنند.

[21:59] آنها گفتند: "هر کس با خدايان ما چنين کرد، واقعا يک ستمگر است.

[21:60] آنها گفتند: "شنيديم که جواني آنها را تهديد مي کرد؛ نامش ابراهيم است."

[21:61] آنها گفتند: "او را در برابر ديدگان تمام مردم بياوريد، باشد که آنها شهادت دهند."

[21:62] آنها گفتند: "آيا تو با خدايان ما چنين کردي، اي ابراهيم؟"

    ابراهيم ديدگاهش را به اثبات مي رساند

[21:63] او گفت: "اين کار، کار آن بت بزرگ است. برويد و از آنها بپرسيد، اگر مي توانند سخن بگويند."

[21:64] آنها به خود آمدند و با خود گفتند: "درواقع، شما هستيد كه ستمكار بودهايد."

[21:65] با اين حال، به اعتقادات گذشته خود بازگشتند: "تو خوب مي داني که اينها نمي توانند سخن بگويند."

[21:66] او گفت: "پس آيا در كنار خدا چيزي را مي پرستيد كه هيچ قدرتي ندارد كه نفع و ضرري به شما برساند؟

[21:67] شما با پرستش معبوداني در كنار خدا به سرافكندگي دچار شدهايد، آيا نمي فهميد؟"

    معجزه شگرف

[21:68] آنها گفتند: "اگر تصميم داريد از خدايان خود حمايت كنيد، او را بسوزانيد."

[21:69] گفتيم: "اي آتش، سرد و ايمن باش بر ابراهيم."*
Footnote

[21:70] اين چنين، عليه او حيله كردند، ولي ما آنها را بازنده كرديم!

[21:71] ما او و لوط را به آن سرزميني نجات داديم که در آن براي تمام مردم برکت نهاديم.

[21:72] و اسحاق و يعقوب را به عنوان هديه به او عطا کرديم، و هر دو را از صالحان قرار داديم.

    ابراهيم، تمام فرايض دين اسلام را آورد

[21:73] ما آنها را امامان قرار داديم كه بر طبق احكام ما هدايت مي كردند و به آنها آموختيم كه چگونه پرهيزكارانه عمل كنند و چگونه نمازها (ارتباط با خدا) را به جا آورند و زکات (انفاق واجب) را بدهند.* از ديد ما آنها عبادت کنندگاني مخلص بودند.
Footnote

    لوط

[21:74] و اما لوط، ما به او حكمت و دانش عطا كرديم و او را از جامعهاي كه اعمال زشت انجام مي دادند، نجات داديم؛ آنها مردمي پليد و ستمكار بودند.

[21:75] ما او را به رحمت خويش داخل كرديم، زيرا او پرهيزکار بود.

    نوح

[21:76] و پيش از آن، ما به نداي نوح پاسخ گفتيم. ما او و خانوادهاش را از مصيبتي بزرگ نجات داديم.

[21:77] ما او را در مقابل مردمي كه آيات ما را تكذيب كردند، حمايت نموديم. آنها مردمي پليد بودند، بنابراين ما همگي آنها را غرق كرديم.

    داوود و سليمان

[21:78] و هنگامي كه داوود و سليمان درباره شخصي كه محصولش به وسيله گوسفندان شخصي ديگر از بين رفته بود، حكم كردند، ما شاهد قضاوتشان بوديم.

[21:79] ما به سليمان درك درست عطا كرديم، اگرچه ما حكمت و دانش را به هر دو آنها عطا نموديم. ما كوهها و هم چنين پرندگان را در تجليل (خدا) در خدمت داوود قرار داديم. اين كاري است كه ما انجام داديم.

[21:80] و صنعت زره سازي را به او تعليم داديم تا شما در جنگ محفوظ بمانيد. پس آيا شكرگزار هستيد؟

[21:81] ما باد و توفان را در اختيار سليمان قرار داديم. او مي توانست آن را به هر سرزميني كه مي خواست، بفرستد و ما آن سرزمين را براي او بركت داديم. ما از همه چيز كاملا آگاه هستيم.

[21:82] و از شياطين كساني بودند كه براي او غواصي مي كردند (تا محصولات دريايي استخراج كنند) يا هر كاري كه او فرمان مي داد، انجام دهند. ما آنها را در خدمت او درآورديم.

    ايوب

[21:83] و ايوب از پروردگارش درخواست كرد: "من به مصيبت دچار شدهام و تو از همه مهربانها مهربانتري."

[21:84] ما به او پاسخ داديم، مصيبت را از او برداشتيم و خانوادهاش را به او بازگردانديم، حتي دو برابر. آن رحمتي بود از جانب ما و تذكري براي پرستش كنندگان.

[21:85] همچنين اسماعيل، ادريس، ذوالكفل؛ همه آنها ثابت قدم و صبور بودند.

[21:86] ما آنان را به رحمت خويش داخل كرديم، زيرا آنها پرهيزکار بودند.

    يونس

[21:87] و ذوالنون (يونس، "كسي كه در نامش "ن" است")، ماموريت خود را با اعتراض رها كرد و فكر مي كرد ما نمي توانيم او را كنترل كنيم. او سرانجام در ظلمات (شكم ماهي بزرگي) شروع به التماس كرد: "غير از تو خدايي نيست. تجليل تو را. من مرتكب گناهي بزرگ شدهام."

[21:88] ما به او پاسخ داديم و او را از آن بحران رهانيديم؛ ما اين چنين مؤمنان را نجات مي دهيم.

    زکريا و يحيي

[21:89] و زکريا به درگاه پروردگار خود دعا کرد: "پروردگارا، مرا بدون وارث مگذار، گرچه خود بهترين وارثي."

[21:90] ما* به او پاسخ داديم و يحيي را به او عطا نموديم؛ ما زنش را براي او درمان کرديم، زيرا آنها در کار نيک مي شتافتند و در شادي و بيم ما را مي خواندند. از ديد ما، آنها از حرمتگزاران بودند.
Footnote

    مريم و عيسي

[21:91] و اما آن كسي كه بكارت خود را حفظ كرد، ما از روح خود در او دميديم و اين چنين، ما او و پسرش را نشانهاي براي تمام دنيا قرار داديم.

    يک خدا / يک دين

[21:92] جماعت شما يك جماعت واحد است و تنها من پروردگار شما هستم؛ فقط مرا پرستش كنيد.

[21:93] با اين حال، آنها خود را به مذاهبي كه مخالف يكديگر بودند، تقسيم كردند. همگي آنان (براي قضاوت) نزد ما مراجعت خواهند كرد.

[21:94] و اما درباره كساني كه پرهيزكارانه عمل مي كنند و ايمان دارند، اعمالشان هدر نخواهد رفت؛ ما آن را ثبت مي كنيم.

[21:95] براي هر جامعهاي كه نابود كرده بوديم، ممنوع است كه بازگردند.

    پايان دنيا

[21:96] تا اينكه زماني فرا رسد كه ياجوج و ماجوج دوباره ظاهر شوند،* سپس آنها باز خواهند گشت- آنها از هر طرف خواهند آمد.
Footnote

[21:97] آن زماني است که آن پيش بيني حتمي به وقوع خواهد پيوست و کافران از وحشت خيره خواهند شد: "واي بر ما؛ ما در غفلت بوده ايم. بي گمان، ما از ستمکاران بوده ايم."

    آخرت

[21:98] شما و معبوداني که در کنار خدا عبادت مي کنيد، سوخت دوزخ خواهيد بود؛ اين سرنوشت اجتناب ناپذير شماست.

[21:99] اگر آنها خدايان بودند، عاقبتشان به دوزخ منتهي نمي شد؛ تمام ساکنان آن تا ابد در آنجا ماندگارند.

[21:100] در آنجا آه و فغان سر خواهند داد و به هيچ اخباري دسترسي نخواهند داشت.

[21:101] و اما کساني که شايسته پاداش هاي باشکوه ما شدند، آنها از آن محفوظ خواهند بود.

    پرهيزگاران

[21:102] آنها صداي هيس هيس آن را نخواهند شنيد. آنها براي هميشه از مكاني لذت خواهند برد كه مي توانند در آن هرچه را مايل باشند، به دست آورند.

[21:103] وحشت بزرگ آنها را نگران نخواهد کرد و فرشتگان به گرمي از ايشان استقبال خواهند کرد: "اين است روز شما، که به شما وعده داده شده بود."

    روز رستاخيز

[21:104] در آن روز، آسمان را مي بنديم، مانند بستن يك كتاب. درست همان گونه كه خلقت نخستين را آغاز كرديم، آن را تكرار خواهيم كرد. اين قول ماست؛ ما مسلما آن را انجام خواهيم داد.

[21:105] ما در زبور و نيز در ساير کتب آسماني مقرر داشته ايم که زمين را عبادت کنندگان صالح من به ميراث برند.

[21:106] اين ابلاغي است براي مردمي كه از عبادت كنندگان هستند.

[21:107] ما تو را از رحمت خود، براي تمام دنيا فرستادهايم.

[21:108] اعلام كن: "به من وحي الهي شده است كه خداي شما خداي واحد است. پس آيا تسليم مي شويد؟"

[21:109] اگر روي بگردانند، پس بگو: "من به اندازه كافي به شما هشدار دادهام و هيچ نمي دانم (عذاب) بر شما چقدر دير يا زود خواهد رسيد.

[21:110] "او از سخنان آشكار شما کاملا آگاه است و از آنچه پنهان مي كنيد، كاملا آگاهي دارد.

[21:111] "تا آنجا كه من مي دانم، اين دنيا براي شما آزمايشي است و لذتي موقت."

[21:112] بگو: "پروردگار من، قضاوت تو عدالت محض است. آن بخشندهترين پروردگار ماست؛ در برابر آنچه ادعا مي كنيد، فقط از او مدد خواسته مي شود."