Sura 19, Mary (Maryam)[19:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[19:1] ک . ه . ي . ع . ص . (کاف ها يا عين صاد ). *
Footnote

    زکريا

[19:2] روايتي از رحمت پروردگار تو بر بنده اش، زکريا.

[19:3] او پروردگارش را ندا داد، ندايي پنهاني.

[19:4] او گفت: "پروردگار من، استخوان هاي بدنم پوك شده اند و موهاي سرم سپيد شده است. هنگامي كه از تو درخواست مي كنم، اي پروردگارم، هرگز مايوس نمي شوم.

[19:5] "من، پس از خود، نگران بستگان خويشم و زن من عقيم شده است. تو از جانب خود، وارثي به من عطا فرما.

[19:6] "بگذار او وارث من و وارث خاندان يعقوب باشد و او را، اي پروردگار من، از پذيرفته شدگان قرار ده."

    يحيي

[19:7] "اي زكريا، ما تو را بشارت مي دهيم به پسري كه نامش يحيي باشد و تا به حال كسي را مانند او نيافريديم."

[19:8] او گفت: "پروردگار من، آيا با وجود نازايي زنم و سن زيادم پسري خواهم داشت؟"

[19:9] او گفت: "پروردگارت چنين گفت: انجام اين کار براي من آسان است. من تو را پيش از اين آفريدم و تو چيزي نبودي."

[19:10] او گفت: "پروردگار من، به من نشانه اي بده." گفت: "نشانه تو اين است كه تا سه شب پياپي با مردم سخن نخواهي گفت."

[19:11] او از محراب نزد خانواده خود رفت و به آنها اشاره كرد: "روز و شب به تمركز و نيايش (خدا) بپردازيد."

[19:12] "اي يحيي، با قاطعيت تمام از کتاب آسماني حمايت کن." ما به او حکمت عطا كرديم، حتي در جواني.

[19:13] و از جانب خود به او مهرباني و اخلاص (عطا کرديم)، زيرا او پرهيزكار بود.

[19:14] او به پدر و مادر خود احترام مي گذاشت و هرگز نافرماني مستبد نبود.

[19:15] صلح بر او روزي كه به دنيا آمد، روزي كه بميرد و روزي كه دوباره به زندگي برانگيخته شود.

    مريم

[19:16] در كتاب آسماني به مريم اشاره كن. او از خانواده اش به سوي شرق كناره گرفت.

[19:17] در حالي كه حايلي او را از آنها جدا مي كرد، ما روح خود را نزد او فرستاديم. او به شكل بشري نزد او رفت.

[19:18] او گفت: "من پناه مي برم به آن بخشنده ترين، باشد كه تو پرهيزكار باشي."

[19:19] او گفت: "من رسول پروردگار تو هستم، تا به تو پسري پاک ببخشم."

[19:20] او گفت: "چگونه مي توانم پسري داشته باشم، در حالي كه با مردي تماس نداشته ام؛ من هرگز بي عفت نبوده ام."

[19:21] او گفت: "پروردگارت چنين گفت: اين براي من آسان است. ما او را نشانه اي براي مردم قرار خواهيم داد و رحمتي از جانب ما. اين امري است كه از پيش مقدر شده است."

    تولد عيسي

[19:22] هنگامي كه او را حامله بود، در محلي دوردست كناره گرفت.

[19:23] وضع حمل او در كنار تنه نخل خرمايي انجام گرفت. او گفت: "(من خيلي خجالت زده ام؛) اي كاش پيش از اين جريان مرده و به كلي از يادها رفته بودم."

[19:24] (كودك) او را از زيرش ندا داد و گفت: "اندوهگين مباش. پروردگارت براي تو نهر آبي مهيا كرده است.

[19:25] "اگر تنه اين درخت خرما را تكان دهي، براي تو خرماهاي رسيده خواهد ريخت."*
Footnote

[19:26] "بخور و بياشام و شاد باش. هرگاه کسي را ديدي بگو: من نذر کرده ام که سکوت کنم؛ من امروز با هيچ کس سخن نمي گويم."

[19:27] او را در آغوش گرفت و نزد خانواده اش آمد. آنها گفتند: "اي مريم، تو مرتكب عملي كاملا غير منتظره شده اي.

[19:28] "اي نواده هارون، نه پدر تو مرد بدي بود و نه مادر تو بي عفت بود."

    کودک، بيانيه اي اظهار مي دارد

[19:29] او به وي اشاره كرد. آنها گفتند: "چگونه مي توانيم با نوزادي كه در گهواره است، صحبت كنيم؟"

[19:30] (نوزاد زبان گشود و) گفت: "من بنده خدا هستم. او به من كتاب آسماني داده و مرا به پيامبري منصوب كرده است.

[19:31] "هر جا كه روم، او مرا مبارك گردانيده است و تا زماني كه زنده هستم به نماز و زكات سفارش كرده است.

[19:32] "من بايد به مادرم احترام بگذارم؛ او مرا نافرماني سركش نكرد.

[19:33] "و صلح بر من روزي كه به دنيا آمدم، روزي كه بميرم و روزي كه برانگيخته شوم."

    حقيقت اثبات شده

[19:34] اين بود عيسي، پسر مريم و اين است حقيقت اين امر، که هنوز درباره اش شک دارند.

[19:35] در شان خدا نيست که پسري اختيار کند، شکوه و جلال او ستايش باد. براي انجام هر كاري فقط به آن مي گويد: "باش" و آن هست.

[19:36] او همچنين اعلان داشت: "خدا پروردگار من و پروردگار شماست؛ فقط او را پرستش كنيد. اين است راه راست."*
Footnote

[19:37] گروه هاي مختلف در ميان خودشان (درباره هويت عيسي) اختلاف ايجاد كردند. بنابراين، واي بر آنان كه مشاهده آن روز هولناك را باور ندارند.

[19:38] صبر كن هنگامي كه مي آيند تا با ما روبرو شوند، آنها را بشنوي و آنها را ببيني. ستمكاران در آن روز به كلي بازنده خواهند بود.

[19:39] به آنها درباره روز ندامت هشدار بده، هنگامي كه حكم صادر شود. آنها به كلي غافل هستند؛ آنها ايمان نمي آورند.

[19:40] اين ما هستيم که زمين را با هر کس که در آن است، به ارث مي بريم؛ همه نزد ما بازگردانده خواهند شد.

    ابراهيم

[19:41] در کتاب آسماني به ابراهيم اشاره کن؛ او يک قديس بود، يک پيامبر.

[19:42] او به پدرش گفت: "اي پدر من، چرا چيزي را پرستش مي كني كه نه مي تواند بشنود و نه ببيند و نه به هيچ طريقي به تو كمك كند؟

[19:43] "اي پدر من، من دانش خاصي دريافت كرده ام كه تو دريافت نكردي. از من پيروي كن و من تو را به راه مستقيم هدايت خواهم كرد.

[19:44] "اي پدر من، شيطان را پرستش نكن. شيطان عليه آن بخشنده ترين شورش كرده است.

[19:45] "اي پدر من، مي ترسم كه مبادا تو از سوي بخشنده ترين سزاوار عذاب شوي، سپس همدست شيطان گردي."

[19:46] او گفت: "اي ابراهيم، آيا خدايان مرا رها كرده اي؟ اگر دست برنداري، تو را سنگسار خواهم كرد. مرا تنها بگذار."

[19:47] او گفت: "صلح بر تو. من از پروردگارم درخواست خواهم كرد تا تو را ببخشد؛ او نسبت به من بسيار مهربان بوده است."

[19:48] "من شما و خداياني را كه در كنار خدا مي پرستيد، ترك مي كنم. من فقط پروردگارم را مي خوانم. اگر فقط از پروردگارم درخواست کنم، مسلما اشتباه نخواهم كرد."

[19:49] و چون آنها و خداياني را كه در كنار خدا پرستش مي كردند، ترك كرد، ما به او اسحاق و يعقوب را عطا كرديم و هر يك از آنها را به پيامبري رسانيديم.

[19:50] ما رحمت خود را بر آنها بارانديم و در تاريخ مقامي محترم به آنها عطا كرديم.

    موسي

[19:51] در كتاب آسماني به موسي اشاره كن. او مخلص و رسولي پيامبر بود.

[19:52] ما او را از سمت راست كوه سينا ندا داديم. ما او را نزديك آورديم تا با او گفتگو كنيم.

[19:53] و ما از رحمت خود، برادرش هارون را به پيامبري، به او عطا کرديم.

[19:54] و در كتاب آسماني به اسماعيل اشاره كن. هرگاه قول مي داد، صادق بود و او رسولي پيامبر بود.

[19:55] او به خانواده اش سفارش مي كرد تا نمازها (ارتباط با خدا) را به جا آورند و زكات (انفاق واجب) را بدهند؛ او مورد قبول پروردگارش بود.

[19:56] و در کتاب آسماني به ادريس اشاره کن. او يک قديس بود، يک پيامبر.

[19:57] ما او را به مقامي محترم بالا برديم.

[19:58] اينان برخي از پيامبران هستند كه خدا به آنها نعمت داد. آنها از ميان نوادگان آدم و نوادگان كساني كه با نوح انتقال داديم و نوادگان ابراهيم و اسراييل و از ميان كساني كه آنها را هدايت كرديم و برگزيديم، انتخاب شده بودند. هنگامي كه آيات بخشنده ترين براي آنها خوانده مي شود، گريه كنان به سجده مي افتند.

    ضايع کردن نماز

[19:59] پس از آنها، او نسل هايي را جايگزين آنان كرد كه نمازها (ارتباط با خدا) را ضايع كردند و از شهوات خود پيروي نمودند. آنها از نتايج آن رنج خواهند برد.

[19:60] فقط كساني كه توبه كنند، ايمان آورند و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش گيرند، وارد بهشت خواهند شد، بدون كوچك ترين بي عدالتي.

[19:61] باغ هاي عدن در انتظار آنهاست، طبق وعده بخشنده ترين در انتظار كساني كه حتي در خلوت او را پرستش مي كنند. مسلما وعده او بايد تحقق يابد.

[19:62] آنها هيچ سخن بيهوده اي در آنجا نخواهند شنيد؛ فقط صلح. در آنجا روز و شب روزيشان را دريافت خواهند كرد.

[19:63] چنين است بهشت؛ ما آن را به بندگان پرهيزكار خود عطا مي كنيم.

[19:64] ما پايين نمي آييم مگر به امر پروردگارت. گذشته ما، آينده ما و هرچه در ميان آنهاست، متعلق به اوست. پروردگار تو هرگز فراموش نمي كند.

[19:65] پروردگار آسمان ها و زمين و هرچه در ميان آنهاست؛ او را بپرست و در پرستش او صبورانه استقامت كن. آيا كسي را مي شناسي كه با او برابر باشد؟

[19:66] انسان سئوال مي كند: "آيا پس از مرگ، دوباره زنده مي شوم؟"

[19:67] آيا انسان فراموش كرد كه ما او را از پيش خلق كرديم و او چيزي نبود؟

    اخطار ويژه به پيشوايان

[19:68] به پروردگارت سوگند، ما مسلما آنها را همراه با شياطين احضار خواهيم كرد و آنها را خوارشده در اطراف دوزخ گرد هم خواهيم آورد.

[19:69] سپس از هر گروهي سرسخت ترين مخالف بخشنده ترين را جدا خواهيم كرد.

[19:70] ما کاملا مي دانيم که چه کساني سزاوارترند تا در آن بسوزند.

    همه مردم دوزخ را مي بينند(

[19:71] هر يك از شما بايد آن را ببيند؛ اين تصميم اجتناب ناپذير پروردگار توست.

[19:72] سپس ما پرهيزكاران را نجات مي دهيم و ستمكاران را خوارشده در آن رها مي كنيم.

    اکثريت

[19:73] هنگامي که آيات ما، به وضوح، بر آنان خوانده مي شود، کساني که ايمان نمي آورند به کساني که ايمان مي آورند، مي گويند: "کداميک از ما از رفاه و موفقيت بيشتري برخوردار است؟ کداميک از ما در اکثريت است؟ "

[19:74] چه بسيار نسل هايي را که پيش از آنها هلاك كرده ايم؛ آنها به مراتب نيرومندتر و مرفه تر بودند.

[19:75] بگو: "كساني كه گمراهي را انتخاب مي کنند، بخشنده ترين آنها را بدان سو سوق خواهد داد تا آنچه را که به آنها وعده داده شده است، ببينند- يا عذاب، يا آن ساعت را. آن زماني است كه آنها متوجه مي شوند كه چه كسي واقعا در بدترين موقعيت است و از نظر قدرت ضعيف تر."

[19:76] خدا بر هدايت كساني كه هدايت را انتخاب مي كنند، مي افزايد. زيرا اعمال نيك از جانب پروردگارت پاداشي جاودانه و نتايج بسيار بهتري به بار مي آورد.

[19:77] آيا توجه كرده اي به كسي كه آيات ما را تكذيب كرد، سپس گفت: "به من مال و فرزند داده خواهد شد؟!"

[19:78] آيا او آينده را ديده است؟ آيا از بخشنده ترين چنين قولي گرفته است؟

[19:79] مسلما، آنچه را كه او بر زبان مي آورد ضبط خواهيم كرد، سپس مدام به عذاب او مي افزاييم.

[19:80] سپس، هرچه دارد به ارث مي بريم و او يكه و تنها نزد ما بازمي گردد.

[19:81] آنها در كنار خدا، خدايان ديگري را پرستش مي كنند تا شايد آنها را ياري دهند.

    کساني که بت شده اند مريدان خود را طرد مي کنند

[19:82] برعكس؛ آنان شرک آنها را تكذيب خواهند كرد و دشمن آنها خواهند شد.

[19:83] آيا نمي بيني كه چگونه شياطين را بر كافران مي فرستيم تا آنها را به هم ريزند؟

[19:84] عجله نكن؛ ما براي آنها تداركاتي فراهم مي كنيم.

[19:85] آن روز خواهد آمد كه ما پرهيزكاران را در پيشگاه بخشنده ترين در يك گروه احضار كنيم.

[19:86] و ما گناهكاران را روانه دوزخ خواهيم كرد تا منزلگاه ابدي آنها باشد.

[19:87] هيچ كس قدرت شفاعت نخواهد داشت، به جز كساني كه مطابق قوانين بخشنده ترين باشند.

    کفر نفرت انگيز

[19:88] آنها گفتند: "بخشنده ترين، پسري اختيار كرده است!"

[19:89] شما كفر بزرگي بر زبان آورده ايد.

[19:90] نزديک است آسمان ها متلاشي شوند، نزديک است زمين شکافته شود و نزديک است کوه ها درهم شکنند.

[19:91] زيرا آنها ادعا مي كنند كه بخشنده ترين پسري دارد.

[19:92] اين در شان بخشنده ترين نيست كه پسري داشته باشد.

[19:93] همه كس در آسمان ها و زمين بنده بخشنده ترين است.

[19:94] او آنان را احاطه كرده است و يكايك آنها را شمرده است.

[19:95] در روز رستاخيز همگي آنها يکه و تنها نزد او خواهند آمد.

[19:96] مسلما، کساني که ايمان آورند و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش گيرند، بخشنده ترين ايشان را از باران عشق سيراب خواهد کرد.

[19:97] ما اين (قرآن) را اين چنين به زبان تو واضح و آسان كرديم تا به پرهيزكاران مژده دهي و با آن به مخالفان هشدار دهي.

[19:98] ما نسل هاي بسياري را پيش از آنها هلاك كرديم؛ آيا مي تواني هيچ يك از آنها را ببيني؟ يا هيچ صدايي از آنها بشنوي؟