Sura 16, The Bee (Al-Nahl)[16:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[16:1] فرمان خدا از قبل صادر شده است (و همه چيز از پيش نوشته شده است)، پس در آن عجله نكنيد.* تجليل او را؛ بلندمرتبهترين، بسيار برتر از معبوداني كه آنها قرار مي دهند.
Footnote

[16:2] او فرشتگان را با وحي مي فرستد تا فرمانهايش را به بندگان برگزيدهاش برسانند: "بايد اندرز دهيد كه خداي ديگري در كنار من نيست؛ هيبت و حرمت مرا ارج نهيد."

[16:3] او آسمان ها و زمين را به منظوري خاص آفريد او بسيار بالاتر است، بسي فراتر از آنچه با او شريک مي سازند.

[16:4] او انسان را از قطره اي كوچك آفريد، سپس او به يک مخالف سرسخت تبديل مي شود.

[16:5] و او چارپايان را برايتان آفريد تا براي شما گرما، بسياري از فوايد ديگر و غذا فراهم كند.

[16:6] درضمن، هنگام فراغت شما و نيز هنگامي که سفر مي کنيد، مايه تجمل شما هستند.

    نعمت هاي الهي

[16:7] و آنها بارهاي شما را به سرزمين هايي حمل مي کنند که شما جز به مشقت فراوان نمي توانستيد به مقصد برسانيد. مطمئنا، پروردگار شما رئوف و مهربان ترين است،

[16:8] و اسبان، قاطران و خران را براي سواري و تجمل شما (آفريد). علاوه بر آن، او چيزهايي خلق مي كند كه شما نمي دانيد.

[16:9] خدا راهها را نشان مي دهد، از جمله راههاي اشتباه. اگر او مي خواست، مي توانست همه شما را هدايت كند.

[16:10] او آب را از آسمان براي آشاميدن شما فرومي فرستد و با آن درختان را براي منفعت شما مي روياند.

[16:11] با آن، برايتان محصولات، زيتون، نخل هاي خرما، انگور و انواع ميوه ها را مي روياند. اين مدرکي است (كافي) براي كساني كه مي انديشند.

[16:12] و او شب و روز و همين طور خورشيد و ماه را در خدمت به شما متعهد كرد. ستارگان نيز به امر او متعهد شدند. اينها مدرک هايي است (كافي) براي مردمي كه مي فهمند.

[16:13] و در زمين براي شما چيزهايي به رنگهاي گوناگون (آفريد). اين مدرکي است (كافي) براي مردمي كه توجه مي كنند.

[16:14] و او دريا را در خدمت به شما متعهد کرد؛ شما از گوشت ترد و لطيف آن مي خوريد و جواهراتي استخراج مي کنيد که به خود مي آويزيد. و کشتي ها را مي بيني که براي منافع بازرگاني شما در آن سير مي کنند تا شما در جستجوي برکات او باشيد، باشد که سپاس گزاريد.

[16:15] و او در زمين استحكاماتي (كوه ها) براي توازن قرار داد تا مبادا با شما بلغزد، همين طور رودخانه ها و جاده ها، باشد که هدايت شويد.

[16:16] و علايم و نيز ستارگان را؛ تا براي جهتيابي استفاده شوند.

[16:17] آيا يكتايي كه خلق مي كند مانند كسي است كه خلق نمي كند؟ آيا اكنون متوجه مي شويد؟

[16:18] اگر نعمتهاي خدا را برشماريد، امكان ندارد بتوانيد از عهده آن برآييد. خداست عفوكننده، مهربانترين.

[16:19] و خدا آنچه را پنهان و آنچه را آشكار مي كنيد، مي داند.

    پيامبران و قديسان وفات يافته

[16:20] و اما معبوداني را که در کنار خدا قرار مي دهند، چيزي خلق نمي کنند؛ آنها خودشان مخلوق بودند.

[16:21] ايشان مرده اند، زنده نيستند و هيچ نمي دانند که چگونه يا چه وقت برانگيخته خواهند شد.

[16:22] خداي شما يك خداست. و اما كساني كه به آخرت ايمان ندارند، قلبشان انكار مي كند و متكبر هستند.

[16:23] مسلما، خدا آنچه را پنهان و آنچه را آشكار مي كنند، مي داند. او متكبران را دوست ندارد.

[16:24] هنگامي كه از آنها سئوال مي شود: "درباره اين آيات پروردگارتان چه فكر مي كنيد؟" مي گويند: "افسانههايي از گذشته."

[16:25] همه آنها در روز رستاخيز مسئول گناهان خود و نيز گناهان تمام كساني خواهند بود كه با جهالت خود آنها را گمراه كردند. چه بار شومي.

[16:26] ديگران هم در گذشته مانند آنها حيله كردهاند و درنتيجه، خدا بنياد آنها را از پايه ويران ساخت و باعث شد سقف بر سرشان خراب شود. عذاب بر آنها نازل شد، هنگامي كه هيچ انتظار نداشتند.

[16:27] سپس، او در روز رستاخيز، آنها را خوار مي كند و مي پرسد: "كجا هستند شريكاني كه در كنار من قرار داده بوديد و به خاطر آنها با من مخالفت مي كرديد؟" كساني كه با دانش مورد رحمت قرار گرفتند، خواهند گفت: "امروز ننگ و بدبختي نصيب كافران شده است."

    مرگ براي کافران

[16:28] فرشتگان آنها را در حال ستم به نفس خويش به مرگ درمي آورند. آن زماني است كه آنها سرانجام تسليم مي شوند و مي گويند: "ما هيچ كار بدي انجام نداديم." آري؛ البته. خدا از آنچه كردهايد، كاملا آگاه است.

[16:29] بنابراين، از دروازه هاي دوزخ وارد شويد و تا ابد در آن بمانيد. چه سرنوشت شومي براي متکبران.

    مؤمنان در حقيقت نمي ميرند

[16:30] و اما پرهيزكاران، هنگامي كه از آنها سئوال مي شود: "درباره اين آيات پروردگارتان چه فكر مي كنيد؟" مي گويند: "نيکوست." براي كساني كه زندگي پرهيزكارانه اي در پيش مي گيرند، خوشبختي و سراي آخرت بسيار بهتر است. چه جايگاه فرح بخشي براي پرهيزكاران.

[16:31] باغهاي عدن براي آنها در نظر گرفته شده است، كه در آن رودخانهها جاري است. آنها در آنجا هرچه آرزو كنند، خواهند داشت. خدا پرهيزكاران را اين چنين پاداش مي دهد.

    ايشان مستقيما به بهشت مي روند

[16:32] در حين پرهيزكاري، فرشتگان به زندگي آنها خاتمه مي دهند و مي گويند: "صلح بر شما باد. (اكنون) به پاداش اعمالتان وارد بهشت شويد."*
Footnote

    کفر گرويدگان

[16:33] آيا آنها منتظر هستند تا فرشتگان نزدشان بيايند، يا آنكه قضاوت پروردگارت فرا رسد؟ كساني كه پيش از آنها بودند، همين كارها را كردند. خدا به آنها ستم نكرد؛ اينها کساني هستند كه به نفس خويش ستم كردند.

[16:34] آنها به نتايج اعمال پليدشان گرفتار شدهاند و درست همان چيزهايي را كه مسخره كردند، به خودشان بازگشت.

    عذر معروف

[16:35] مشركان مي گويند: "اگر خدا مي خواست، نه ما و نه والدين ما هيچ معبودي را در کنار او پرستش نمي كرديم. و جز آنچه او حرام كرده است، چيزي را حرام نمي شمرديم." كساني كه پيش از آنها بودند، همين كارها را كردهاند. آيا رسولان مي توانند به جز رساندن كامل پيام، كاري انجام دهند؟

[16:36] ما براي هر جامعه اي رسولي فرستاديم، مي گفت: "خدا را بپرستيد و از پرستش هرگونه بتي اجتناب کنيد." پس از آن، بعضي را خدا هدايت کرد، در حالي که بعضي ديگر به گمراهي محکوم شدند. در زمين بگرديد و عاقبت تکذيب کنندگان را ببينيد.

[16:37] تو هرچه براي هدايت آنها كوشش كني، خدا كساني را كه به گمراهي محكوم كرده است، هدايت نمي كند. بنابراين، هيچ كس نمي تواند آنها را ياري دهد.

    مصر در اعتقادات خود

[16:38] آنها به خدا رسما قسم مي خورند كه: "خدا مردگان را برنمي انگيزد." مسلما، چنين است وعده حقيقي او، اما اكثر مردم نمي دانند.

[16:39] سپس او هر آنچه را كه دربارهاش اختلاف كرده بودند، به همه نشان خواهد داد و اجازه مي دهد تا كساني كه كافر شدند، بدانند كه دروغگو بودند.

    رستاخيز مردگان

[16:40] براي انجام هر كاري، فقط به آن مي گوييم: "باش." و آن هست.

[16:41] ما مطمئنا عمل كساني را كه به خاطر خدا مهاجرت كردند، به دليل آنكه مورد اذيت و آزار قرار گرفتند، در اين دنيا سخاوتمندانه جبران خواهيم كرد و پاداش آخرت حتي بزرگتر است، اگر فقط مي دانستند.

[16:42] اين به خاطر آن است كه آنها صبورانه استقامت مي ورزند و به پروردگارشان اعتماد دارند.

[16:43] ما پيش از تو نفرستاديم، مگر مرداني را كه به آنها وحي كرديم. از كساني كه كتاب آسماني مي دانند سئوال كنيد، اگر نمي دانيد.

[16:44] ما به آنها مدركها و كتابهاي آسماني داديم. و اين پيام را بر تو نازل كرديم تا آنچه را كه براي آنها فرستاده شده است به مردم اعلام كني، شايد كه بينديشند.

[16:45] آيا كساني كه حيلههاي شيطاني به كار مي برند، تضمين كردند كه زمين به امر خدا آنها را فرو نخواهد برد، يا عذاب برايشان نخواهد آمد، هنگامي كه هيچ انتظارش را ندارند؟

[16:46] آن ممكن است هنگامي كه خواب هستند، بر آنها نازل شود؛ آنها هرگز نمي توانند فرار كنند.

[16:47] يا ممكن است هنگامي كه هراسان در انتظارش هستند، بر آنها نازل شود. پروردگارتان رئوف است، مهربانترين.

[16:48] آيا تمام چيزهايي را كه خدا آفريده است، نديدهاند؟ سايههايشان با ميل و تسايم کامل به خدا آنها را از راست و چپ در بر گرفته اند.

[16:49] همه چيز در آسمان ها و همه چيز در روي زمين به خدا سجده مي كنند- تمام موجودات- و هم چنين فرشتگان؛ بدون كوچكترين تكبري.*
Footnote

[16:50] آنها به هيبت و حرمت پروردگارشان كه مافوق آنهاست، ارج مي نهند و به هر فرماني كه به آنها داده شود، عمل مي كنند.

[16:51] خدا اعلام كرده است: "دو خدا را نپرستيد؛ فقط يك خدا وجود دارد. تنها هيبت و حرمت مرا ارج نهيد."

[16:52] آنچه در آسمان ها و زمين است از آن اوست، از اين رو، دين بايد فقط به او اختصاص داده شود. آيا جز خدا را پرستش مي كنيد؟

[16:53] هر نعمتي كه از آن لذت مي بريد، از جانب خداست. با اين حال، هرگاه به هر مصيبتي دچار شويد، فورا به او اظهار نارضايتي مي كنيد.

[16:54] ولي همين كه او شما را از مصيبت رهايي مي دهد، بعضي از شما به پرستش معبودان بازمي گرديد.

[16:55] بگذار به آنچه به آنها دادهايم، كافر شوند. برويد و موقتا لذت ببريد؛ مطمئنا خواهيد فهميد.

[16:56] آنها از روي جهالت، از روزي هايي كه به آنها عطا مي كنيم، سهمي براي معبودان خويش كنار مي گذارند. به خدا، شما براي آييني كه از خود ساختيد، حساب پس خواهيد داد.

    تعصب شديد نسبت به نوزادان دختر

[16:57] آنها حتي براي خدا دختراني تعيين مي كنند، تجليل او را، در حالي كه هرچه را دوست دارند، براي خودشان ترجيح مي دهند.

[16:58] هرگاه نوزاد يكي از آنها دختر شود، چهره اش از غم و اندوه تيره مي شود.

[16:59] او خجالت زده، به خاطر خبر بدي كه به او داده شده است، خود را از مردم پنهان مي كند! او حتي به اين فكر مي افتد كه آيا نوزاد را با اكراه نگاه دارد يا او را به خاك بسپارد. واقعا كه قضاوتشان بد است.

[16:60] كساني كه به آخرت ايمان ندارند، بدترين مثالها هستند، در حالي كه عالي ترين مثالها از آن خداست. اوست صاحب اقتدار، حكيمترين.

    گناه اصلي

[16:61] اگر خدا مردم را به سزاي ستم هايشان تنبيه مي کرد، تمام موجودات روي زمين را هلاک کرده بود، ولي او به آنها براي مدت زماني که از پيش تعيين شده است، مهلت مي دهد. همين كه مهلتشان به سرآيد، آنها نمي توانند ساعتي آن را به عقب يا جلو اندازند.

[16:62] آنها آنچه را كه بر خود نمي پسندند به خدا نسبت مي دهند، سپس با زبان خود به دروغ مي گويند كه از نيكوكارانند! بدون شك، آنها سزاوار دوزخ شدهاند، زيرا سركشي كردهاند.

[16:63] به خدا، ما براي امتهاي پيش از تو (رسولاني) فرستادهايم، اما شيطان اعمالشان را در نظرشان زيبا جلوه داد. درنتيجه، او اكنون مولاي آنهاست و آنها سزاوار عذابي دردناك شدهاند.

[16:64] ما اين كتاب آسماني را بر تو نازل كردهايم تا هرچه را كه در آن اختلاف دارند، برايشان روشن كند و هدايت و رحمتي باشد براي مردمي كه ايمان دارند.

    بازهم مدرک هايي چند از سوي خدا

[16:65] خدا آب را از آسمان فرو مي فرستد تا زمين را پس از آنكه مرده بود، زنده كند. اين بايد مدرکي باشد (كافي) براي مردمي كه مي شنوند.

[16:66] و در چارپايان براي شما درسي است: ما از شکم آنها براي شما نوشيدني فراهم مي کنيم. از ميان غذايي هضم شده و خون، شير خالص به دست مي آوريد، که براي نوشندگان گواراست.

[16:67] و از ميوه هاي نخل خرما و تاک انگور مسکرات توليد مي كنيد، همينطور روزيهاي خوب. اين بايد مدرکي باشد (كافي) براي مردمي كه مي فهمند.

    زنبور عسل

[16:68] و پروردگارت به زنبور الهام كرد: در كوهها و درختان خانه بساز و در (كندوهايي) كه آنها براي شما مي سازند.

[16:69] سپس از تمام ميوه ها بخور و طرح پروردگارت را به دقت دنبال کن. از شکم آنها، شهدي به رنگ هاي گوناگون تراوش مي کند که در آن براي مردم شفاست. اين مدرکي است (كافي) براي مردمي كه مي انديشند.*(
Footnote

[16:70] خدا شما را آفريد، سپس او به زندگي شما خاتمه مي دهد. او اجازه مي دهد تا بعضي از شما به غايت پيري برسيد، تا بدانند که دانشي که مي توانند فراگيرند، محدود است. خداست داناي مطلق، قادر مطلق.

    خدا شريک ندارد

[16:71] خدا براي بعضي از شما بيش از ديگران روزي فراهم كرده است. كساني كه از رزق فراوان برخوردارند، هرگز دارايي خود را به زيردستان خود نمي دهند، تا جايي كه آنها را شريك خود سازند. آيا آنها از نعمتهاي خدا مي گذرند؟*
Footnote

[16:72] و خدا براي شما از ميان خودتان همسراني قرار داد و از همسرانتان برايتان فرزندان و نوادگان به وجود آورد و براي شما روزي هاي خوب فراهم كرد. آيا به باطل ايمان مي آورند و به نعمتهاي خدا ناسپاس هستند؟

    جهل، حامي شرک

[16:73] با اين حال، آنها در كنار خدا چيزي را پرستش مي كنند كه نه صاحب روزي ها در آسمانها هستند و نه در زمين، و نه مي توانند چيزي براي آنها فراهم كنند.

[16:74] بنابراين، شما براي خدا مثال نزنيد؛ خدا مي داند در حالي که شما نمي دانيد.

    مؤمن ثروتمند بهتر است تا مؤمن فقير

[16:75] خدا بردهاي را مثال مي زند كه مالك دارد و هيچ قدرتي ندارد، در مقايسه با كسي كه ما روزي هاي خوب به او عطا كرديم كه از آن در نهان و آشكار انفاق مي كند. آيا آنها يكسان هستند؟ ستايش خدا را، اكثرشان نمي دانند.

[16:76] و خدا دو مرد را مثال مي آورد: يكي گنگ كه قادر به انجام هيچ كاري نيست و كاملا به ارباب خود وابسته است- به هر سو که او را راهنمايي کند، خيري به ارمغان نمي آورد. آيا او با آن کس که به عدالت فرمان مي دهد و به راه راست هدايت شده است، يکسان است؟

    زندگي دنيا بسيار کوتاه است

[16:77] آينده آسمانها و زمين از آن خداست. از نظر او، آخر دنيا (آن ساعت) به اندازه يك چشم برهم زدن است، يا حتي نزديكتر. خداست قادر مطلق.

[16:78] خدا شما را از شکم مادرانتان بيرون آورد، در حالي که چيزي نمي دانستيد و به شما شنوايي، بينايي و عقل داد، باشد که سپاسگزار باشيد.

[16:79] آيا پرندگاني را که متعهد شده اند در فضاي آسمان به پرواز درآيند، نمي بينند؟ کسي جز خدا آنها را در هوا نگاه نمي دارد. اين مدرکي است (كافي) براي مردمي كه ايمان دارند.

[16:80] و خدا براي شما خانه هايي ثابت فراهم كرد كه بتوانيد در آنجا زندگي كنيد. و از پوست چارپايان برايتان خانه هايي قابل انتقال فراهم نمود تا بتوانيد هنگام مسافرت و هنگام سكونت از آنها استفاده كنيد. و از پشم، پوست و موي آنها، براي مدتي اثاثيه و تجملات بسازيد.

[16:81] و خدا از طريق چيزهايي که آفريد، براي شما سايه هايي قرار داد و در كوه ها پناهگاه هايي تهيه كرد و برايتان لباس هايي فراهم نمود كه شما را از گرما حفظ كند و لباس هايي كه در جنگ شما را محفوظ بدارد. او اين چنين نعمت هايش را براي شما كامل مي كند، باشد كه تسليم شويد.

[16:82] اگر آنها بازهم روي گرداندند، پس تنها ماموريت تو اين است که آشکارا ( پيام را) ابلاغ کني.

    ناسپاسي کافران

[16:83] آنها نعمت هاي خدا را كاملا تشخيص مي دهند، سپس آن را انكار مي كنند؛ اكثر آنها كافر هستند.

    در روز رستاخيز

[16:84] آن روز خواهد آمد که از هر جامعه اي شاهدي برانگيزيم، آنگاه به کساني که کافر شدند، اجازه (سخن) داده نمي شود و عذرشان نيز پذيرفته نخواهد شد.

[16:85] وقتي ستمكاران عذاب را ببينند، ديگر خيلي دير خواهد بود؛ نه در عذابشان تخفيف داده شود و نه مهلتي خواهند يافت.

    کساني که بت شده اند مريدان خود را از خود نمي دانند

[16:86] و وقتي كساني كه به شرك آلوده شدند، معبودان خود را ببينند، خواهند گفت: "پروردگار ما، اينها هستند بت هايي که ما در کنار تو قرار داده بوديم. كساني كه بت شدند، سپس با آنها روبرو مي شوند و مي گويند: "شما دروغگو هستيد."

[16:87] آنها در آن روز كاملا به خدا تسليم خواهند شد و معبوداني كه از خودشان ساخته بودند، آنها را طرد خواهند كرد.

[16:88] کساني که ايمان نمي آورند و از راه خدا بازمي دارند، ما به دليل تعديشان، عذاب بيشتري بر عذابشان مي افزاييم.

[16:89] آن روز خواهد آمد كه از ميان هر جامعه اي شاهدي برمي انگيزيم و تو را به عنوان شاهد اين مردم مي آوريم. ما اين كتاب را بر تو نازل كرده ايم تا همه چيز را توضيح دهد و هدايت و رحمت و مژده اي باشد براي تسليم شدگان.

[16:90] خدا به عدل، انفاق و توجه به خويشاوندان امر مي کند و پليدي، فساد و تجاوز را نهي مي نمايد. او به شما پند مي دهد، باشد که توجه كنيد.

    به عهد خود وفا کنيد

[16:91] هرگاه با خدا عهد مي بنديد، به عهد خود وفا کنيد. پيمان هاي خود را، پس از آنکه (به خدا) سوگند ياد کرديد که به آنها وفا مي کنيد نشکنيد، زيرا شما خدا را بر خود ضامن قرار داده ايد. خدا بر تمام اعمالتان آگاه است.

[16:92] مانند آن زن بافنده نباشيد كه بافته محكم خود را مي شكافد و آن را به توده اي از الياف سست تبديل مي كند. اين است مثال شما اگر از سوگندها براي بهره برداري از يكديگر سوء استفاده كنيد. اگرچه گروهي بزرگ تر از گروه ديگر باشد، خدا اين چنين شما را مي آزمايد. او مطمئنا در روز رستاخيز هرچه را كه در آن اختلاف داشتيد، به شما نشان خواهد داد.

[16:93] اگر خدا مي خواست، مي توانست شما را يك جماعت قرار دهد، اما او هر كسي را كه گمراهي را انتخاب كند، به گمراهي مي فرستد و هر كه را خواستار هدايت باشد، هدايت مي نمايد.* "مطمئنا، از شما براي هر كاري كه كرده ايد، سئوال خواهد شد.
Footnote

    سوگند شکستن، گناهي است جدي

[16:94] از سوگندها در ميان خود سوء استفاده نكنيد، مبادا پس از آنكه ثابت قدم شديد به عقب بازگرديد و سپس به فلاكت افتيد. چنين است نتيجه بازداشتن از راه خدا (با بودن نمونه اي بد)؛ شما سزاوار عذابي هولناك مي شويد.

[16:95] سوگندهاي خود را نزد خدا به بهاي اندك نفروشيد. آنچه نزد خداست به مراتب براي شما بهتر است، اگر فقط مي دانستيد.

[16:96] آنچه نزد شماست پايان مي پذيرد، اما آنچه نزد خداست براي هميشه مي ماند. مطمئنا، ما به كساني كه صبورانه استقامت مي ورزند، پاداش خواهيم داد؛ ما به آنها به خاطر اعمال پرهيزكارانه شان پاداش مي دهيم.

    خوشبختي تضمين شده ، اکنون و براي هميشه

[16:97] هر کس اعمال پرهيزکارانه انجام دهد، چه مذکر و چه مؤنث، در حالي که ايمان داشته باشد، ما مطمئنا زندگي سعادتمندانه اي در اين دنيا به او خواهيم داد و (در روز قضاوت) به خاطر اعمال پرهيزكارانه شان مطمئنا پاداش آنها را كامل خواهيم پرداخت.

    يک فرمان بسيار مهم (

[16:98] هنگامي که قرآن مي خواني، از شيطان رانده شده به خدا پناه ببر.

[16:99] او بر كساني كه ايمان دارند و به پروردگارشان توكل مي كنند، هيچ قدرتي ندارد.

[16:100] قدرت او محدود به كساني است كه او را به عنوان سرور خود برمي گزينند؛ همان كساني كه او را به عنوان خداي خود انتخاب مي كنند.

[16:101] هرگاه وحي اي را جايگزين وحي ديگري کنيم و خدا به آنچه وحي مي کند، کاملا آگاه است، مي گويند: "اين را از خود ساخته اي!" درحقيقت، اکثرشان نمي دانند.

[16:102] بگو: "آن را روح القدس از جانب پروردگارت به حقيقت پايين آورده است تا به كساني كه ايمان دارند، اطمينان بخشد و نور هدايت و بشارتي باشد براي تسليم شدگان."

    قرآن از تورات و انجيل رونويسي نشده

[16:103] ما خوب مي دانيم که آنها مي گويند: "بشري به او تعليم مي دهد!" زبان آن مرجعي که آنها به آن اشاره مي کنند، غير عربي است و اين به زبان عربي کامل است.

[16:104] مسلما، کساني که به آيات خدا ايمان نمي آورند، خدا آنان را هدايت نمي کند. آنها سزاوار عذابي دردناك شده اند.

[16:105] تنها كساني كه آيين دروغين مي سازند، كه به آيات خدا ايمان ندارند؛ آنها دروغگويان واقعي هستند.

    انکار زباني حساب نيست ( تقيه )

[16:106] کساني که پس از ايمان به خدا، کافر شوند و کاملا به کفر راضي باشند، سزاوار خشم خدا شده اند. فقط عذر کساني موجه است که ناگزير به اظهار کفر شده اند، در حالي که دل هايشان سرشار از ايمان است.*(
Footnote

    دلبستگي مفرط به زندگي دنيا باعث دوري از خداست

[16:107] اين از آن جهت است که آنان زندگي اين دنيا را بر آخرت مقدم شمرده اند و خدا چنين مردم کافري را هدايت نمي کند.

[16:108] آنها كساني هستند كه خدا بر قلب و شنوايي و بينايي شان مهر زده است. درنتيجه، آنها در غفلت به سر مي برند.

[16:109] بدون شك، آنها در آخرت از بازندگان خواهند بود.

[16:110] و اما كساني كه به دليل اذيت و آزار مهاجرت مي كنند، سپس به كوشش ادامه مي دهند و صبورانه مقاومت مي كنند، پروردگارت براي تمام اينها عفوكننده است، مهربان ترين.

[16:111] آن روز خواهد آمد كه هر نفسي مدافع خود خواهد بود و به هر نفسي براي آنچه انجام داده بود، بدون كوچك ترين بي عدالتي كامل پرداخت خواهد شد.

    حرام کردن غذا هايي که حرام نشده محروميت مي آورد

[16:112] خدا جامعه اي را مثال مي زند كه در امنيت و رفاه به سر مي بردند، با روزي هايي كه از هر سو به آنجا مي آمد. اما سپس، آنها به نعمت هاي خدا ناسپاس شدند. درنتيجه، خدا طعم رنج گرسنگي و ناامني را به آنها چشاند. چنين است جزاي اعمالي كه انجام دادند.

[16:113] رسولي از ميانشان نزدشان رفته بود، اما آنها او را تكذيب كردند. درنتيجه، به دليل ستمكاريشان عذاب بر آنها نازل شد.

[16:114] بنابراين، از روزي هاي خدا آنچه را كه حلال و خوب است، بخوريد و سپاسگزار نعمت هاي خدا باشيد، اگر واقعا فقط او را مي پرستيد.

    فقط چهار نوع غذا حرام است

[16:115] او فقط حيوانات مرده، خون، گوشت خوك* و غذايي را كه براي غير از خدا نذر شده باشد، براي شما حرام مي كند. اگر كسي بدون قصد و غرض مجبور (به خوردن اينها) شود، پس خداست عفوكننده، مهربان ترين.
Footnote

[16:116] به زبان خود دروغ نگوييد: "اين حلال است و آن حرام،" که در اين صورت دروغ ساخته ايد و آن را به خدا نسبت داده ايد. مطمئنا، آنان که دروغ مي سازند و آنها را به خدا نسبت مي دهند، هرگز موفق نخواهند شد.

[16:117] آنها براي مدت كوتاهي لذت مي برند، سپس به عذابي دردناك گرفتار مي شوند.

[16:118] ما آنچه را براي يهوديان حرام كرديم، قبلا براي تو بيان نموديم.* اين ما نبوديم كه به آنها ستم كرديم؛ آنها هستند كه به نفس خويش ستم كردند.
Footnote

[16:119] با اين حال، درباره كساني كه از روي ناداني گناه مي كنند، سپس توبه مي كنند و اصلاح مي شوند، پروردگارت پس از آنكه اين انجام شد، عفوكننده است، مهربان ترين.

    ابراهيم

[16:120] ابراهيم حقيقتا در تسليم بودن به خدا پيشتازي نمونه بود، يكتاپرستي كه هرگز به شرك آلوده نشد.

[16:121] چون او شکرگزار نعمت هاي پروردگارش بود، او وي را برگزيد و در راه مستقيم هدايت کرد.

[16:122] ما در اين دنيا به او خوشبختي عطا كرديم و در آخرت او از پرهيزكاران خواهد بود.

    محمد، از پيروان ابراهيم

[16:123] سپس ما به تو (محمد) وحي کرديم که از دين ابراهيم* پيروي کن، يکتاپرستي؛ او هرگز مشرک نبود.
Footnote

    نسخ سبت

[16:124] سبت فقط بر کساني مقرر شده بود که در آن اختلاف پيدا کردند (يهوديان و مسيحيان). پروردگارت يكتايي است که در روز رستاخيز آنها را به دليل اختلافاتشان قضاوت خواهد کرد.

    پيام خدا را چگونه بايد تبليغ کرد

[16:125] تو با حکمت و اندرز محبت آميز به راه پروردگارت دعوت کن و با آنها به بهترين شيوه اي که ممکن است، به گفتگو بنشين. پروردگار تو ار همه بهتر مي داند که چه کسي از راه او منحرف شده است و بهتر مي داند که چه کساني هدايت يافته اند.

[16:126] و اگر تنبيه مي کنيد، معادل همان تنبيه کنيد، اما اگر صبر پيشه کنيد (به جاي انتقام) اين براي صبوران بهتر خواهد بود.

[16:127] صبر پيشه كن- و صبر تو جز به ياري خدا ميسر نيست. براي آنها غمگين مباش و از حيله هايشان ناراحت مشو.

[16:128] خدا با كساني است كه زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند و كساني كه نيكوكار هستند.