Sura 15, Al-Hijr Valley (Al-Hijr)[15:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[15:1] ا. ل. ر.* اينها (حروف) اثباتگر اين كتاب آسماني هستند؛ قرآني پرمحتوا.
Footnote

[15:2] مسلما، كساني كه كافر شدند، آرزو خواهند كرد كه اي كاش از تسليمشدگان مي بودند.

[15:3] بگذار بخورند، لذت ببرند و در خوش خيالي كور باقي بمانند؛ آنها خواهند فهميد.

[15:4] ما هرگز جامعه اي را هلاك نكرديم، مگر در زماني خاص كه از پيش تعيين شده است.

[15:5] پايان هر جامعه اي هرگز به جلو، يا به عقب نمي افتد.

[15:6] آنها گفتند: "اي کسي که اين تذکر را دريافت کردي، تو ديوانه اي.

[15:7] "چرا فرشتگان را پايين نمي آوري، اگر راست مي گويي؟"

[15:8] ما فرشتگان را پايين نمي فرستيم، مگر براي كارهايي خاص. در غير اين صورت، به هيچ كس مهلت داده نمي شد.

    رسول ميثاق خدا

[15:9] مسلما، ما اين تذکر را نازل کرده ايم و مسلما، آن را حفظ خواهيم کرد.*
Footnote

[15:10] ما پيش از تو براي جوامع گذشته (رسولاني) فرستادهايم.

[15:11] هرگاه رسولي نزد آنها رفت، او را مسخره كردند.

[15:12] ما اين چنين افکار گناهكاران را کنترل مي کنيم.

[15:13] درنتيجه، آنها نمي توانند به او ايمان بياورند. اين شيوه از نسل هاي گذشته به همين صورت بوده است.

[15:14] حتي اگر براي آنها دروازهاي به سوي آسمان مي گشوديم كه از آن بالا روند؛

[15:15] باز خواهند گفت: "چشمان ما گول خورده است. ما جادو شده ايم."

[15:16] ما كهكشانها را در آسمان قرار داديم و آن را براي بينندگان آراستيم.

[15:17] و آن را از هر شيطان رانده شده اي حفظ کرديم.

[15:18] اگر هر كدام از آنها در آن اطراف پنهاني به گوش بايستد، شهابي نيرومند او را دنبال خواهد كرد.

[15:19] و اما زمين، ما آن را بنا كرديم و روي آن استحكاماتي (كوهها) براي توازن قرار داديم و در آن همه چيز را با تناسبي كامل رويانديم.

[15:20] ما آن را براي شما و براي مخلوقاتي كه شما روزي آنها را نمي دهيد، قابل سكونت قرار داديم.*
Footnote

[15:21] چيزي نيست كه از آن به مقدار بي نهايت نزد ما موجود نباشد، ولي ما آن را به مقدار معيني پايين مي فرستيم.

[15:22] و ما بادها را براي گرده افشاني مي فرستيم تا باعث شود كه آب از آسمان براي آشاميدن شما فرودآيد. در غير اين صورت، شما نمي توانستيد آن را قابل نوشيدن نگاه داريد.

[15:23] اين ما هستيم که زندگي و مرگ را کنترل مي کنيم و ما وارث نهايي هستيم.

[15:24] و ما کاملا مي دانيم چه كساني در ميان شما پيشرفت مي كنند و كاملا مي دانيم چه كساني به عقب بازمي گردند.

[15:25] پروردگارت مطمئنا آنها را احضار خواهد كرد. اوست حكيمترين، داناي مطلق.

    نژاد بشر

[15:26] ما انسان را از گل كهنه، مانند گل كوزهگري آفريديم.

[15:27] و پيش از آن، جن ها را از آتش سوزان خلق كرديم.

[15:28] پروردگارت به فرشتگان گفت: "من از گل كهنه، مانند گل كوزهگري، بشري خلق مي كنم."

[15:29] "هنگامي كه او را كامل كنم و از روح خويش در او بدمم، بايد در مقابل او سجده كنيد."

[15:30] فرشتگان سجده كردند؛ همه آنها،

[15:31] جز ابليس (شيطان). او نپذيرفت كه از سجده كنندگان باشد.

[15:32] او گفت: "اي ابليس (شيطان)، چرا تو از سجده كنندگان نيستي؟"

[15:33] او گفت: "در مقابل بشري كه او را از گل كهنه، مانند گل كوزهگري آفريدي، سجده نمي كنم."

[15:34] او گفت: "بنابراين، بايد اخراج شوي، تو رانده شدهاي.

[15:35] "تو تا روز قضاوت سزاوار لعنت من شدهاي."

[15:36] او گفت: "پروردگار من، مرا تا روزي كه آنها برانگيخته مي شوند، مهلت بده."

[15:37] او گفت: "به تو مهلت داده شد"

[15:38] "تا روز و زماني معلوم."

[15:39] او گفت: "پروردگار من، اكنون كه تو خواستهاي من گمراه شوم، من مطمئنا آنها را در زمين به دام خواهم انداخت؛ من همگي آنها را گمراه خواهم كرد.

[15:40] "جز آنان كه در ميان پرستش كنندگان تو مطلقا خود را فقط به تو اختصاص داده اند."

[15:41] او گفت: "اين قانوني است غير قابل نقض.

[15:42] "تو بر خدمتگزاران من هيچ قدرتي نداري. قدرت تو محدود به گمراهاني است كه از تو پيروي مي كنند.

[15:43] "و دوزخ در انتظار همگي آنهاست.

[15:44] "آن هفت دروازه خواهد داشت. هر دروازه سهم خاصي از آنها را خواهد گرفت."

[15:45] و اما پرهيزكاران، از باغ ها و چشمه سارها لذت خواهند برد.

[15:46] در کمال صلح و امنيت، به آنجا وارد شويد.

[15:47] ما هر حسادتي را از دل هايشان مي زداييم. همه مانند يک خانواده، بر تخت هاي همجوار تکيه خواهند زد.

[15:48] هرگز در آنجا احساس خستگي نخواهند کرد؛ هرگز از آنجا اخراج نخواهند شد.

[15:49] بندگان مرا آگاه كن كه من عفوكننده هستم، مهربانترين.

[15:50] و اينكه عذاب من، دردناكترين مجازات است.

    ملاقات فرشتگان با ابراهيم

[15:51] آنها را درباره مهمانان ابراهيم آگاه كن.

[15:52] وقتي به اقامتگاه او وارد شدند، گفتند: "صلح." او گفت: "ما از شما بيمناک هستيم."

[15:53] گفتند: "نگران مباش، ما براي تو مژده داريم: پسري دانا."

[15:54] او گفت: "چگونه مي توانيد چنين مژده اي به من دهيد، درحالي که من بسيار پير شده ام؟ آيا هنوز مرا به چنين چيزي مژده مي دهيد؟ "

[15:55] آنها گفتند: "مژدهاي كه به تو مي دهيم حقيقت است؛ نااميد مباش."

[15:56] او گفت: "کسي از رحمت پروردگارش نوميد نمي شود، مگر گمراهان.

[15:57] او گفت: "ماموريت شما چيست، اي رسولان؟"

[15:58] آنها گفتند: "ما به سوي قومي گناهکار فرستاده شده ايم."

[15:59] "و اما خانواده لوط، ما همه آنها را نجات خواهيم داد،

[15:60] "جز زنش را، که مقدر شده است از فناشدگان باشد.

    لوط

[15:61] رسولان به شهر لوط رفتند.

[15:62] او گفت: "شما مردمي ناشناس هستيد."

[15:63] آنها گفتند: "ما آنچه را كه در آن شك داشتهاند، براي تو مي آوريم.

[15:64] "ما حقيقت را براي تو مي آوريم؛ ما راستگو هستيم.

[15:65] "در پاسي از شب خانواده ات را بردار. پشت سرشان باش و اطمينان حاصل کن که هيچ يك از شما به عقب نگاه نکند. و مستقيم برويد، همان طور که دستور داده شد."

[15:66] ما اين حكم را به او ابلاغ كرديم: آن مردم صبحگاهان بايد به هلاكت برسند.

[15:67] اهالي شهر شادي كنان آمدند.

[15:68] او گفت: "اينان ميمانان من هستند؛ مرا خجالتزده نكنيد.

[15:69] "از خدا بترسيد، و مرا شرمنده نکنيد.

[15:70] آنها گفتند: "آيا ما تو را از تماس با ديگران نهي نکرديم؟"

[15:71] او گفت: "اين دختران من هستند، اگر مجبور هستيد."

[15:72] اما افسوس كه آنها در شهوت خود كور بودند.

[15:73] درنتيجه، صبحگاه مصيبت بر آنها نازل شد.

[15:74] ما آنجا را زيرو رو كرديم و سنگهاي ويران كننده بر آنها فرو ريختيم.

[15:75] اين درس عبرتي است براي خردمندان.

[15:76] اين روش هميشگي خواهد بود.

[15:77] اين نشانهاي است براي مؤمنان.

[15:78] اصحاب چوب هم از ستمكاران بودند.

[15:79] درنتيجه، از آنها انتقام گرفتيم. سرگذشت هر دو جامعه کاملا ثبت شده است.

[15:80] اصحاب حجر به رسولان كافر شدند.

[15:81] ما آيات خود را به آنها داديم، اما آنها به آن بي اعتنايي كردند.

[15:82] آنها از كوه ها منازلي امن مي تراشيدند.

[15:83] صبحگاهان بلايي مهلک بر آنها نازل شد.

[15:84] آنچه اندوختند، كمكي به آنها نكرد.

    پايان دنيا معلوم شد(

[15:85] ما آسمان ها و زمين و آنچه را که ميان آنهاست، جز به منظوري خاص خلق نکرديم. آخر دنيا خواهد آمد، پس با ملايمت از آنها چشم پوشي كن.

[15:86] پروردگار تو خالق است، داناي مطلق.

[15:87] ما به تو هفت جفت داده ايم، و قرآن عظيم را.

[15:88] به آنچه ما بر ديگر (رسولان) عنايت کرديم، حسادت نكن و (از كافران) غمگين مباش و با مؤمنان فروتن باش.

[15:89] و اعلام کن: "من هشداردهنده اي آشکار هستم.

[15:90] ما به حساب کساني که تفرقه مي اندازند، خواهيم رسيد.

[15:91] آنها که فـقط بخش هايي از قرآن را مي پذيرند.

[15:92] به پروردگارت قسم، که ما از همگي آنها سئوال خواهيم کرد،

[15:93] درباره آنچه انجام داده اند.

[15:94] بنابراين، دستوراتي را كه به تو داده شده است، اجرا كن و به مشركان اعتنا نكن.

[15:95] ما تو را از مسخره كنندگان حفظ خواهيم كرد،

[15:96] همان كساني كه در كنار خدا، خداي ديگري قرار مي دهند. آنها مطمئنا خواهند فهميد.

[15:97] ما کاملا مي دانيم كه تو ممكن است از سخنانشان ناراحت شوي.

[15:98] مدح پروردگارت را بسراي و از سجده كنندگان باش.

[15:99] و پروردگارت را پرستش كن تا به يقين برسي.*
Footnote