Sura 14, Abraham (Ibrahîm)[14:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[14:1] ا. ل. ر.* کتابي آسماني که بر تو نازل کرديم تا مردم را- به خواست پروردگارشان- از تاريکي ها به روشنايي راهنمايي کني؛ به راه آن صاحب اقتدار، قابل ستايش.
Footnote

[14:2] (راه) خدا؛ يكتايي كه صاحب هرچه در آسمانها و زمين است. واي بر كافران؛ آنها سزاوار عذابي هولناك شدهاند.

    چه چيز را در راس قرار مي دهيد؟

[14:3] آنها كساني هستند كه زندگي اين دنيا را بر آخرت مقدم مي شمارند، از راه خدا باز مي دارند و در پي آنند كه آن را ناهموار كنند؛ آنها بسيار گمراه شدهاند.

    زبان رسول

[14:4] ما هيچ رسولي را جز به زبان قومش (براي پنددادن) نفرستاديم تا چيزهايي را برايشان روشن كند. سپس خدا هر كه را بخواهد، گمراه مي كند و هر كه را بخواهد، هدايت مي نمايد. اوست صاحب اقتدار، حكيمترين.

    موسي

[14:5] بنابراين، موسي را با معجزات خود فرستاديم و گفتيم: "قوم خود را از تاريكي ها به نور راهنمايي كن و روزهاي خدا را به ايشان خاطرنشان ساز." اينها درس هايي است براي هر شخص صبور و سپاسگزار.

    اهميت سپاسگزار بودن

[14:6] به ياد آور كه موسي به قومش گفت: "نعمتهاي خدا را بر خود به ياد آوريد. او شما را از فرعونيان كه به بدترين شكل زجرتان مي دادند، نجات داد. پسرانتان را به قتل مي رساندند و دخترانتان را زنده مي گذاشتند. آن امتحان سختي بود از جانب پروردگارتان."

    مقايسه سپاسگزار با ناسپاس

[14:7] پروردگارتان مقرر كرده است: "هرچه بيشتر شكر مرا به جا آوريد، بيشتر به شما مي دهم." اما اگر ناسپاس شويد، پس مجازات من شديد است.

[14:8] موسي گفت: "اگر شما همراه با تمام مردم روي زمين كافر شويد، خدا بي نياز است، قابل ستايش."

    از خصايص بشري: اعتراض به علت خود بزرگ بيني

[14:9] آيا درباره كساني كه پيش از شما بودند، نشنيدهايد؟ قوم نوح، عاد، ثمود و ديگران كه پس از آنها آمدند و فقط خدا از آنها آگاهي دارد. رسولانشان با مدرک هاي روشن نزد آنها رفتند، اما آنها با اهانت با آنان رفتار کردند و گفتند: "ما به آنچه شما بدان رسالت داريد، ايمان نداريم. در پيام شما ترديد داريم؛ پر از شك."

    يک مصيبت بزرگ بشري : پيروي کورکورانه از والدين

[14:10] رسولانشان گفتند: "آيا شما در مورد خدا شك داريد؛ آغازكننده آسمانها و زمين؟ او فقط شما را دعوت مي كند تا گناهانتان را ببخشد و به شما فرصت ديگري دهد تا خود را نجات دهيد." آنها گفتند: "شما جز بشري مانند ما نيستيد كه مي خواهيد ما را از روش عبادتي پدرانمان بازداريد. به ما مجوزي معتبر نشان دهيد."

[14:11] رسولانشان به آنها گفتند: "ما جز بشري مانند شما نيستيم، اما خدا از ميان بندگانش به هر كه برگزيند، نعمت عطا مي كند. بدون اجازه خدا، امكان نداشت كه ما بتوانيم هيچ گونه مجوزي به شما نشان دهيم. مؤمنان بايد به خدا توكل كنند.

[14:12] "چرا به خدا اعتماد نكنيم، هنگامي كه او ما را به راهمان هدايت كرده است؟ ما در مقابل اذيت و آزار شما صبورانه مقاومت خواهيم كرد. همه توكل كنندگان بايد به خدا توکل كنند."

[14:13] كساني كه ايمان نياوردند، به رسولانشان گفتند: "ما شما را از سرزمين خود بيرون خواهيم كرد، مگر آنكه به دين ما بازگرديد." پروردگارشان به آنها وحي كرد: "ما مسلما ستمكاران را هلاك خواهيم كرد."

[14:14] "و پس از آنها، به شما اجازه مي دهيم که در سرزمين آنها سکونت کنيد. اين است (پاداش) کساني که به شوکت و عظمت من ارج مي نهند و وعده مرا محترم مي شمرند."

[14:15] آنها خواستار مبارزه شدند و درنتيجه، هر مستبد سرکشي فنا شد.

[14:16] دوزخ در انتظار اوست، که در آنجا از آبي متعفن مي نوشد.

[14:17] او آن را فرو خواهد داد، اگر چه تحمل آن را ندارد، با آنكه مرگ از هر سو به طرف او مي آيد، اما هرگز او نخواهد مرد. عذابي هولناك در انتظار اوست.*(
Footnote

[14:18] مثال كساني كه به پروردگارشان ايمان ندارند: اعمالشان مانند خاكستري است در روزي توفاني در بادي شديد. آنها از آنچه كسب مي كنند، چيزي به دست نمي آورند؛ چنين است دورترين گمراهي.

    فقط آن قادر مطلق را عبادت کنيد

[14:19] آيا درك نمي كني كه خدا آسمان ها و زمين را براي منظور خاصي آفريده است؟ اگر او بخواهد، مي تواند شما را از ميان بردارد و خلقت جديدي را جايگزين شما كند.

[14:20] اين براي خدا دشوار نيست.

    در روز رستاخيز

[14:21] هنگامي كه همه آنها در پيشگاه خدا* بايستند، پيروان به پيشوايان خواهند گفت: "ما پيرو شما بوديم. آيا مي توانيد فقط كمي از عذاب خدا را از ما برداريد؟" آنها خواهند گفت: "اگر خدا ما را هدايت کرده بود، ما شما را هدايت مي کرديم. اکنون ديگر دير شده است، چه اندوهگين باشيم و يا صبر پيشه كنيم، راه گريزي نداريم."
Footnote

    شيطان پيروان خود را طرد مي کند

[14:22] و پس از آنكه حكم صادر شد، شيطان خواهد گفت: "خدا به شما وعده داده است، وعدهاي حقيقي و من هم به شما وعده دادم، اما من به وعده خود وفا نكردم. من هيچ قدرتي بر شما نداشتم؛ من فقط شما را دعوت كردم و شما دعوت مرا پذيرفتيد. بنابراين، مرا سرزنش نكنيد، فقط خود را سرزنش كنيد. نه شكايت من به شما كمك مي كند و نه شكايت شما به من. من باور نكردهام كه شما مرا شريك قرار داديد. ستمكاران سزاوار مجازاتي دردناك شدهاند."

[14:23] و اما كساني كه ايمان دارند و زندگي پرهيزكارانهاي را در پيش مي گيرند، به باغهايي وارد خواهند شد كه در آن نهرها روان است. آنها به خواست پروردگارشان، براي هميشه در آنجا مي مانند. درودشان در آنجا "صلح" است.

    قياس حق و باطل

[14:24] آيا نمي بيني كه خدا كلمه خوب را همانند درخت خوب مثال زده است كه ريشه آن محكم و ثابت و شاخههاي آن سر به آسمان كشيده است؟

[14:25] آن در هر فصلي محصول خود را با طراحي پروردگارش به بار مي آورد. خدا اين چنين براي مردم مثال مي زند، باشد كه توجه كنند.

[14:26] و مثال كلمه بد همانند درخت بدي است كه از سطح خاك قطع شده است؛ ريشهاي ندارد كه آن را بر جاي نگاه دارد.

[14:27] خدا كساني را كه ايمان دارند با كلمه اثبات شده، در اين دنيا و در آخرت، استوار مي دارد. و خدا ستمكاران را به گمراهي مي فرستد. همه چيز به خواست خداست.

    خانواده خود را از حمايت الهي محروم مي کنند

[14:28] آيا توجه كردهاي به كساني كه نعمتهاي خدا را با كفر جواب دادند و بدين ترتيب خانواده خود را به مصيبت دچار كردند؟

[14:29] دوزخ سرنوشت آنهاست، که در آنجا مي سوزند؛ چه پايان نگون بختي!

    شرک، مادر تمام پليدي ها

[14:30] آنها براي خدا رقيب هايي قرار مي دهند و ديگران را از راه او منحرف مي كنند. بگو: "براي مدتي لذت ببريد؛ سرنوشت نهايي شما دوزخ است."

    فرمانهاي عمده

[14:31] به بندگان من كه ايمان آوردند، سفارش كن كه نمازها (ارتباط با خدا) را به جا آورند و از روزي هايي كه به آنها داديم، در نهان و آشكار انفاق نمايند، پيش از آنكه روزي بيايد كه نه معاملهاي صورت گيرد و نه ارفاقي به خاطر خويشاوندي شود.

[14:32] خداست كه آسمانها و زمين را خلق كرد و او از آسمان آب فرو مي فرستد تا انواع ميوهها را براي تغذيه شما فراهم سازد. او كشتي ها را به امر خويش در دريا در خدمت شما قرار داده است. او رودخانهها را نيز در خدمت شما نهاده است.

[14:33] او خورشيد و ماه را به طور مداوم در خدمت شما قرار داده است. او شب و روز را متعهد كرده است تا در خدمت شما قرار گيرند.

[14:34] و او انواع چيزهايي را كه از او درخواست مي كنيد، به شما مي دهد. اگر نعمتهاي خدا را بشماريد، هرگز قادر به شمارش آنها نيستيد. حقيقتا، انسان ستمكار است، ناسپاس.

    ابراهيم

[14:35] به ياد آور كه ابراهيم گفت: "پروردگار من، اينجا را سرزميني امن قرار بده و من و فرزندانم را از پرستش بتها محفوظ بدار.

[14:36] "پروردگار من، آنها بسياري از مردم را گمراه كردهاند. و اما كساني كه از من پيروي كنند، با من هستند و كساني كه از من سرپيچي كنند، تو عفوكننده هستي، مهربانترين."

[14:37] "پروردگار ما، من تعدادي از خانوادهام را در اين وادي بدون گياه نزد خانه مقدس تو سكني دادهام. پروردگار ما، آنها به جاآورندگان نماز هستند، پس بگذار مردم فوج فوج به جمع آنها بپيوندند و انواع ميوهها را براي آنها فراهم كن، باشد كه سپاسگزار باشند.

[14:38] "پروردگار ما، تو آنچه را ما پنهان كنيم و آنچه را كه اظهار نماييم، مي داني- هيچ چيز از خدا پنهان نيست، نه در زمين، نه در آسمانها.

[14:39] " ستايش خداي را که با وجود سالخوردگي من، اسماعيل و اسحاق را به من عطا کرد. پروردگار من به دعاها پاسخ مي دهد.

    نماز، هديه اي از جانب خدا

[14:40] "پروردگار من، مرا و فرزندانم را از كساني قرار ده كه نمازها (ارتباط با خدا) را مرتب به جا مي آورند. پروردگار ما، خواهش مي كنم كه به دعاهاي من پاسخ فرما.

[14:41] "پروردگار من، من و والدينم و مؤمنان را در آن روزي كه به حساب ها رسيدگي مي شود، ببخش."

[14:42] هرگز فكر نكن كه خدا از اعمال ستمكاران غافل است. او فقط تا روزي كه چشمها از وحشت خيره شوند، به آنها مهلت مي دهد.

[14:43] در حالي كه با شتاب (از قبرها) بيرون مي آيند، چهره ها همه رو به بالا مي نگرند، چشمهايشان حتي مژه نخواهد زد و دل هايشان وحشت زده خواهد بود.

    خدا دستورات خود را از طريق رسولان خود مي فرستد

[14:44] مردم را از آن روزي كه عذاب براي آنها بيايد، هشدار بده. كساني كه ستم كردند، خواهند گفت: "پروردگار ما، يك فرصت ديگر به ما بده. آنگاه ما به دعوت تو پاسخ خواهيم داد و از رسولان پيروي خواهيم كرد." آيا شما نبوديد كه پيش از اين سوگند خورديد كه هميشه باقي خواهيد ماند؟

[14:45] شما در منازل كساني كه پيش از شما به نفس خويش ستم كردند، زندگي كرديد و آشكارا ديديد كه ما با آنها چه كرديم. ما نمونههاي زيادي از گذشته براي شما آوردهايم.

[14:46] آنها با حيلههاي خود نقشه كشيدند و خدا از حيلههايشان كاملا آگاه است. درواقع، نيرنگ هايشان كافي بود كه كوهها را از بين ببرد.

    پيروزي براي رسولان خدا ضمانت شده

[14:47] فكر نكن كه خدا هرگز به وعده خود با رسولانش عمل نمي كند. خداست، صاحب اقتدار، انتقام گيرنده.

    آسمانهاي جديد و زمين جديد(

[14:48] آن روز خواهد آمد که زميني جديد جايگزين اين زمين شود و همچنين آسمان ها، و همگان به پيشگاه خدا احضار شوند، آن واحد بلندمرتبه.

[14:49] و در آن روز گناهكاران را خواهي ديد كه به زنجير كشيده شده اند.

[14:50] لباسهايشان از قير خواهد بود و آتش صورتهايشان را در بر خواهد گرفت.

[14:51] زيرا خدا به هر نفسي براي آنچه كسب كرده است، جزا خواهد داد؛ خدا با كفايتترين حسابرس است.

[14:52] اين ابلاغي است براي مردم، تا بدين وسيله هشدار داده شوند و بدانند كه او تنها خداي واحد است و براي خردمندان تا توجه كنند.