Sura 13, The Thunder (Al-Ra`ad)[13:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[13:1] ا. ل. م. ر.* اينها (حروف) اثباتگر اين كتاب آسماني هستند. آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شد، حقيقت است، اما اكثر مردم ايمان ندارند.
Footnote

[13:2] خداست كه آسمانها را بدون ستونهايي كه بتوانيد ببينيد، برافراشت، سپس اقتدار را در دست گرفت. او خورشيد و ماه را متعهد كرد؛ هر كدام تا سرآمدي معين (در مدار خود) در گردشند. او همه چيز را تحت كنترل دارد و آيات را توضيح مي دهد، باشد كه درباره ملاقات با پروردگارتان به يقين برسيد.

[13:3] اوست يكتايي که زمين را بنا کرد و کوه ها و رودخانه ها را در آن جاي داد. و از انواع گوناگون ميوه ها، جفت قرار داد- نر و ماده. شب، روز را مي پوشاند. اينها مدرک هايي است محكم براي مردمي كه مي انديشند.

[13:4] در زمين، قطعاتي مجاور هم هستند كه باغهاي انگور، محصولات، درختان نخل- يك پايه و دو پايه- به عمل مي آورند. ما خوردن بعضي از آنها را بر بعضي ديگر برتري داديم، اگرچه آنها با يك آب آبياري شدهاند. اينها مدركهايي است محكم براي مردمي كه مي فهمند.

    ايمان به آخرت، لازمه نجات است

[13:5] اگر قرار است تعجب كني، تعجب واقعي گفتار آنهاست كه: "آيا پس از آنكه به خاك تبديل شديم، دوباره از نو خلق مي شويم؟" اينان هستند كساني كه به پروردگارشان كافر شدهاند. اينان هستند كساني كه سزاوارند كه بر گردنهايشان غل و زنجير نهاده شود. اينان هستند كساني كه سزاوار دوزخ شدهاند، جايي كه تا ابد در آن ماندگارند.

[13:6] به جاي آنکه پرهيزكار شوند، با اعتراض از تو مي خواهند تا براي آنها عذاب بياوري! نمونه هاي کافي از گذشته براي آنها آورده شده است. مسلما، پروردگار تو با وجود ستمگري هاي مردم، نسبت به آنها سرشار از بخشايش است و پروردگار تو در مجازات نيز سختگير است.

[13:7] كساني كه باور نكردند، مي گويند: "اگر فقط معجزهاي از جانب پروردگارش بر او نازل مي شد (در آن صورت ايمان مي آورديم)." تو فقط هشداردهندهاي- هر جامعهاي معلمي هدايت كننده دريافت مي كند.

[13:8] خدا مي داند كه بار هر مؤنثي چيست و هر رحمي چه رها مي كند يا چه كسب مي كند. هر كاري كه او مي كند، دقيقا حساب شده است.

[13:9] داناي نهان و آشكار؛ والامقام، متعال.

[13:10] چه افكار خود را پنهان كنيد، يا آنها را آشكار نماييد، يا در ظلمت شب مخفي شويد و يا در روز روشن عمل كنيد، يكسان است.

[13:11] ( فرشتگان) براي آنكه در کنار هر يک از شما باشند، نوبت عوض مي كنند- ايشان مقابل شما و پشت سر شما هستند. آنها با شما مي مانند و طبق فرمان خدا از شما محافظت مي كنند. بنابراين، خدا وضعيت هيچ مردمي را تغيير نمي دهد، مگر آنكه خودشان تصميم بگيرند عوض شوند. اگر خدا هرگونه سختي براي مردم بخواهد، هيچ نيرويي نمي تواند آن را متوقف سازد، زيرا آنها هيچ كس را غير از او به عنوان مولا و سرور ندارند.

[13:12] اوست که برق آسمان را چون منشايي از بيم و اميد به شما مي نماياند و ابرهاي پربار را پديد مي آورد.

[13:13] رعد شكوه و بزرگي او را ستايش مي كند و فرشتگان نيز از هيبت و حرمت او به تسبيح و ستايش مشغولند. او صاعقهها را مي فرستد تا طبق خواست او اصابت كنند. با اين همه، آنان درباره خدا مجادله مي كنند، اگر چه قدرت او هيبتانگيز است.

[13:14] هرگونه دعا و درخواست جز به درگاه او جايز نيست، در حالي که معبوداني که در کنار او قرار مي دهند و از آنها درخواست مي کنند، هرگز نمي توانند پاسخ دهند. بنابراين، آنها مانند کساني هستند که دستان خود را به سوي آب مي گشايند، ولي چيزي به دهانشان نمي رسد. دعا و درخواست کافران بيهوده است.

    خلق، همه به خدا تسليم اند

[13:15] هر که در آسمان ها و زمين است، خواسته يا ناخواسته، خود و سايه اش، صبحگاهان و شامگاهان، به خدا سجده مي برد.*
Footnote

[13:16] بگو: "چه كسي پروردگار آسمانها و زمين است؟" بگو: "خدا." بگو: "پس چرا غير از او مولاياني قرار مي دهيد كه قدرتي ندارند كه حتي به خودشان نفع يا ضرري برسانند؟" بگو: "آيا كور مانند بيناست؟ آيا تاريكي مانند روشنايي است؟" آيا غير از خدا معبوداني را يافتهاند كه مخلوقاتي نظير مخلوقات او آفريدند، تا جايي كه نتوان دو خلقت را از هم تشخيص داد؟ بگو: "خدا خالق همه چيز است و اوست واحد، بلندمرتبه."

    قياس حق و ناحق

[13:17] او از آسمان آب فرو مي فرستد تا وادي ها لبريز شوند، سپس جريان تند آب كف فراواني ايجاد مي كند. مشابه آن، وقتي از آتش براي پالايش فلزات جهت لوازم و جواهراتشان استفاده مي كنند، كف ايجاد مي شود. خدا اين چنين براي مقايسه حق و باطل مثال مي زند. و اما كف از بين مي رود، در حالي كه آنچه به نفع مردم است در سطح زمين باقي مي ماند. خدا اين چنين با مثال زدن مقايسه مي كند.

[13:18] كساني كه به دعوت پروردگار خود پاسخ دهند، سزاوار پاداشهاي نيكو هستند و اما كساني كه به دعوت او پاسخ ندادند، اگر مالك همه چيز در روي زمين بودند، حاضر بودند حتي دو برابر آن را فورا فديه دهند. آنها سزاوار بدترين مكافات شدهاند و مكان نهايي شان دوزخ است؛ چه سرنوشت شومي.

    مقايسه مؤمنان با کافران (1)مؤمنان

[13:19] آيا آن كه تشخيص مي دهد آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است، حقيقت است با آن كه نابيناست، يكسان است؟ فقط خردمندان توجه خواهند كرد.

[13:20] آنان کساني هستند که به عهد خود با خدا وفا مي کنند و ميثاق را محترم مي شمرند.

[13:21] آنها به آنچه خدا به پيوستن آن فرمان داده است، مي پيوندند، هيبت و حرمت پروردگارشان را ارج مي نهند و از سختي حساب وحشت دارند.

[13:22] آنان صبورانه در طلب پروردگار خويش استقامت مي ورزند، نمازها (ارتباط با خدا) را به جا مي آورند، از روزي هاي ما كه به آنها دادهايم، در نهان و آشكار، انفاق مي كنند و بدي را با خوبي پاسخ مي دهند. اينان سزاوار بهترين جايگاه شدهاند.

[13:23] آنها همراه با والدينشان، همسران و فرزندانشان، كه پرهيزكار بودند، به باغ هاي عدن وارد مي شوند. فرشتگان از هر دري به آنها مي پيوندند.

[13:24] "صلح بر شما، زيرا شما صبورانه استقامت كرديد. چه سرنوشت لذت بخشي."

    (2)ناباوران

[13:25] و اما كساني كه عهد خدا را پس از پيمان بستن، مي شكنند و آنچه را كه خدا به پيوستن آن فرمان داده است، قطع مي كنند و مرتكب كارهاي پليد مي شوند، سزاوار لعنت شدهاند؛ آنها سزاوار بدترين سرنوشت شدهاند.

    رزق، همه به دست خداست

[13:26] خداست كه روزي هر كه را بخواهد، افزايش مي دهد يا دريغ مي دارد. آنها سرگرم اين زندگي شدهاند و اين زندگي در مقايسه با آخرت هيچ است.

[13:27] كساني كه باور ندارند، مي گويند: "اگر فقط معجزهاي از جانب پروردگارش بر او نازل مي شد (ما ايمان مي آورديم)." بگو: "خدا هر كه را بخواهد، گمراه مي كند و فقط كساني را به سوي خود هدايت مي كند كه اطاعت مي كنند."

[13:28] آنها کساني هستند که با ياد خدا دل هايشان شاد مي شود. مسلما، با ياد خدا دل ها به وجد مي آيند.

[13:29] کساني که ايمان مي آورند و زندگي پرهيزكارانهاي را در پيش مي گيرند، سزاوار خوش بختي و سرنوشتي لذت بخش شدهاند.

    رسول ميثاق خدا

[13:30] تو را (اي رشاد)* براي اين جامعه فرستاده ايم، درست همان طور که در گذشته براي ساير جوامع فرستاديم. آنچه را بر تو وحي مي كنيم براي آنها بخوان، زيرا آنها به بخشندهترين كافر شدهاند. بگو: "او پروردگار من است. غير از او خدايي نيست. من فقط به او توكل مي كنم؛ سرنوشت نهايي من به سوي اوست.
Footnote

    معجزه رياضي قرآن

[13:31] حتي اگر قرآني باعث مي شد تا كوهها به حركت در آيند يا زمين متلاشي شود يا مردگان به سخن درآيند (آنها ايمان نخواهند آورد). همه چيز تحت كنترل خداست. آيا زمان آن نرسيده است كه مؤمنان دست بردارند و متوجه شوند كه اگر خدا مي خواست، مي توانست تمام مردم را هدايت كند؟ كافران در نتيجه اعمال خود، همچنان از مصيبتها رنج خواهند برد، يا مصيبتها نزديك به آنان نازل خواهد شد، تا آنكه وعده خدا تحقق يابد. خدا هرگز سرنوشت از پيش تعيين شده را تغيير نخواهد داد.

    تمام رسولان بايست مورد استهزا قرار گيرند

[13:32] رسولان پيش از تو نيز مسخره شده اند؛ من به كافران اجازه دادم تا ادامه دهند، سپس آنها را به کيفر رساندم. چه هولناك بود مجازات من !

[13:33] آيا براي يكتايي كه هر نفسي را تحت كنترل دارد، همتايي است؟ با اين همه، آنها معبوداني را رقيب خدا قرار مي دهند. بگو: "آنان را نام ببريد. آيا شما او را از چيزي در زمين آگاه مي كنيد كه او نمي داند؟ يا آنكه سخناني بي محتوا از خود ساختهايد؟" درواقع، حيله كساني كه ايمان ندارند، در نظرشان زيبا جلوه داده شده است. آنها اين چنين از راه راست منحرف هستند. هر كه را خدا به گمراهي فرستد، هرگز معلمي هدايت كننده نمي يابد.

[13:34] آنها در اين زندگي گرفتار عذاب شده اند و مجازات آخرت بسيار بدتر است. هيچ چيز نمي تواند آنها را در مقابل خدا محافظت كند.

    بهشت، بطور تمثيلي وصف شده

[13:35] مثال بهشتي كه به پرهيزكاران وعده داده شده است، نهرهاي روان با روزي هاي بي پايان و سايه خنك است. چنين است سرنوشت كساني كه پرهيزكاري را پيشه كردند، در حالي كه سرنوشت كافران دوزخ است.

[13:36] كساني كه كتاب آسماني دريافت كردند، از آنچه بر تو نازل شده است، خوشحال مي شوند؛ برخي ديگر قسمت هايي از آن را تكذيب مي كنند. بگو: "به من فقط امر شده است تا خدا را پرستش كنم و هرگز كسي را با او شريك نگردانم. من به سوي او دعوت مي كنم و سرنوشت نهايي من به سوي اوست."

    مجوز الهي براي کد رياضي قرآن (

[13:37] ما اين قوانين را به زبان عربي نازل كرديم و اگر پس از اين دانشي كه بر تو آمده است، به خواستههايشان رضايت دهي، هيچ ياور و محافظي در مقابل خدا نخواهي داشت.

[13:38] ما پيش از تو (اي رشاد) رسولاني فرستاده ايم و ايشان را همسراني قرار داديم با زن و فرزند. هيچ رسولي نمي تواند بدون مجوز از سوي خدا معجزه اي ارائه دهد و در زماني خاص كه از پيش تعيين شده است.

[13:39] خدا هرچه را بخواهد، حذف مي کند و (هرچه را بخواهد) ثابت مي كند. نسخه اصلي كتاب نزد اوست.

[13:40] اگر آنچه را که به آنها وعده مي دهيم، به تو نشان دهيم يا زندگي تو را پيش از آن به پايان برسانيم، تنها ماموريت تو رساندن (پيام) است. اين ما هستيم که به حسابشان رسيدگي خواهيم کرد.

[13:41] آيا نمي بينند هر روزي كه در زمين مي گذرد، آنها را به پايان نزديكتر مي كند و اينكه خدا طول عمرشان را معين مي كند؟ و اين تغييرناپذير است. او با كفايتترين حسابرس است.

[13:42] ديگران پيش از آنها حيله كردند، ولي حيله نهايي از آن خداست. او مي داند فرد فرد مردم چه مي كنند. كافران خواهند ديد كه برندگان نهايي چه كساني هستند.

[13:43] کساني که کافر شدند، خواهند گفت: "تو رسول نيستي!" بگو: "خدا به عنوان شاهد ميان من و شما کافي است، و کساني که دانش کتاب آسماني دارند."