Sura 10, Jonah (Younus)[10:0] به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[10:1] ا. ل. ر.* اين (حروف) اثباتگر اين كتاب حكيم هستند.
Footnote

[10:2] آيا براي مردم خيلي عجيب است كه به مردي مانند خودشان وحي كرديم؟ به او (وحي شد كه بگويد): "كه به مردم هشدار بده و به آنانكه ايمان دارند، مژده بده كه نزد پروردگارشان به مقامي برجسته دست يافتهاند." كافران گفتند: "اين شعبده بازي است زيرك!"

[10:3] تنها پروردگار شما خداست؛ يكتايي كه آسمان ها و زمين را در شش روز آفريد، سپس اقتدار را به دست گرفت. همه چيز تحت كنترل اوست. هيچ شفاعت كنندهاي وجود ندارد، مگر آنكه با خواست او مطابقت كند. چنين است خدا پروردگار شما. بايد او را بپرستيد. آيا توجه نمى كنيد؟

[10:4] بازگشت نهايي همگي شما به سوي اوست. اين وعده حقيقي خداست. او آفرينش را آغاز مي كند، سپس آن را تكرار مي نمايد، تا به آنان كه ايمان دارند و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند، منصفانه پاداش دهد. و اما كساني كه ايمان ندارند، در نتيجه كفرشان سزاوار نوشيدني هاي جهنمي و مجازاتي دردناك هستند.

[10:5] اوست كه خورشيد را فروزان و ماه را تابان قرار داد و منازل آن را طرح كرد تا شما شمارش سال ها را بياموريد و حساب کنيد. خدا همه اينها را جز براي منظوري خاص نيافريد. او آيات را براي مردمي كه مي دانند، توضيح مي دهد.

[10:6] مسلما، در گردش پياپي شب و روز و آنچه خدا در آسمان ها و زمين آفريده است، مدرک هايي است براي آنان که پرهيزكارند.

    سرگرم بودن با زندگي دنيا

[10:7] کساني که انتظار ديدار ما را ندارند و سرگرم اين زندگي دنيوي شده اند و با آن خوشنودند و نمي خواهند به مدارک ما توجه كنند؛

[10:8] اينان در نتيجه اعمال خودشان گرفتار دورخ، سراي نهايي شان، شده اند.

    خدا مؤمنان را هدايت مي کند

[10:9] و اما کساني که ايمان مي آورند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي گيرند، پروردگارشان آنان را بر حسب ايمانشان هدايت مي کند. و در باغ هاي فرح بخش رودخانه زير پايشان جاري خواهد بود.

[10:10] در آنجا نيايش آنها اين است: "خداي ما، تجليل تو را،" در آنجا درودشان "صلح" است و نيايش نهايي آنها اين است: "ستايش خدا را، پروردگار جهان."

[10:11] اگر خدا در فرستادن عذابي که مردم سزاوارش هستند عجله مي کرد، به همان گونه كه آنها روزي مي طلبند، از مدت ها پيش هلاك شده بودند. با اين حال، ما كساني را كه به ملاقات ما ايمان ندارند، در ستمكاريشان سرگردان باقي مي گذاريم.

[10:12] هنگامي كه آسيبي به انسان برسد، درازكشيده، نشسته، يا ايستاده به ما التماس ميكند. اما همين كه آسيب را از او برداريم، او چنان به راه خود ادامه مي دهد كه گويي هرگز براي رهايي از آسيب به ما التماس نكرده بود! اعمال ستمكاران اين چنين در نظرشان زيبا جلوه مي كند.

    درس هايي از گذشته

[10:13] چه بسيار نسل هايي را پيش از شما، درنتيجه ستمكاريشان هلاک کرده ايم. رسولانشان با مدرک هاي روشن نزد آنها رفتند، اما آنها نمي خواستند ايمان بياورند. ما مجرمان را اين چنين به کيفر مي رسانيم.

    و حالا نوبت شماست

[10:14] سپس شما را پس از آنها وارث زمين قرار داديم، تا ببينيم شما چگونه عمل خواهيد کرد.

    يکايک حروف با محاسبه و تنظيم الهى

[10:15] هنگامي كه آيات ما براي آنها خوانده مي شود، آنان كه انتظار ملاقات ما را ندارند، مي گويند: "قرآني غير از اين* بياور، يا آن را تغيير بده!" بگو: "امكان ندارد بتوانم آن را از جانب خود تغيير دهم. من فقط از آنچه كه بر من وحي شده است، پيروي مي كنم. اگر من از پروردگارم نافرماني كنم، از مجازات روزي هيبت انگيز مي ترسم."
Footnote

[10:16] بگو: "اگر خدا مي خواست، من آن را براي شما نخوانده بودم و شما چيزي درباره آن نمي دانستيد. من پيش از اين، عمري در ميان شما زندگي كرده ام (و شما مرا به عنوان شخصي عاقل و راستگو شناخته ايد). آيا نمي فهميد؟"

[10:17] كيست پليدتر از آن كه درباره خدا دروغ بسازد، يا آياتش را تكذيب كند. مسلما، ستمكاران هرگز موفق نمي شوند.

[10:18] آنها در کنار خدا معبوداني را عبادت مي كنند كه قدرتي ندارند که به آها نفع يا ضرري برسانند و مي گويند: "اينان شفيعان ما نزد خدا هستند!" بگو: "آيا خدا را از چيزي باخبر مي كنيد كه او در آسمان ها يا زمين نمي داند؟" تجليل او را. او بلندمرتبه ترين است؛ بسيار بالاتر از آنكه به شريكي نياز داشته باشد.

[10:19] مردم يك امت واحد بودند، سپس اختلاف ايجاد كردند. اگر به خاطر كلمه از پيش تعيين شده پروردگارت نبود، فورا در مورد اختلافاتشان قضاوت مي شدند.

    معجزه قرآن مي بايست پس از محمد آشكار شود

[10:20] آنها مي گويند: "چرا معجزه اي از جانب پروردگارش بر او نازل نشد؟" بگو: "آينده متعلق به خداست؛ پس منتظر باشيد و من نيز با شما منتظر هستم.

    انسان شورشگر

[10:21] هرگاه پس از سختي مردم را مورد رحمت قرار دهيم، بي درنگ عليه آيات ما نقشه مي كشند! بگو: "نقشه خدا بسيار مؤثرتر است، زيرا رسولان ما تمام نقشه هاي شما را ضبط مي کنند."

[10:22] اوست كه شما را در سراسر خشكي و دريا حركت مي دهد. شما در كشتي ها سوار مي شويد و آنها به آرامي در نسيمي دلپذير حركت مي كنند. سپس، در حالي كه در آن شادمان هستند، بادي سخت مي وزد و امواج از هر طرف آنها را در بر مي گيرد. در اين هنگام است كه آنها از خدا درخواست مي کنند. دعاهاي خود را خالصانه فقط به او اختصاص مي دهند: "اگر تو فقط اين بار ما را نجات دهي، تا ابد سپاسگزار خواهيم بود."

[10:23] اما همين كه آنها را نجات مي دهد، در زمين تعدي مي كنند و با حقيقت مخالفت مي نمايند. اي مردم، ستمكاريتان فقط عليه نفس خودتان است. شما سرگرم زندگي مادي اين دنيا شده ايد، سپس بازگشت نهايي شما به سوي ماست، آنگاه ما شما را از تمام اعمالي كه انجام داده بوديد، آگاه مي كنيم.

[10:24] مثال زندگي اين دنيا مانند اين است: ما آب را از آسمان فرو مي فرستيم تا با آن انواع گياهان را از زمين برويانيم و براي مردم و حيوانات غذا فراهم كنيم. سپس، درست هنگامي كه زمين كاملا آراسته شده است و مردم آن فكر مي كنند كه آن را تحت كنترل دارند، حكم ما در شب يا روز* فرا مي رسد، آن را كاملا خشك و بدون محصول باقي مي گذارد، چنانكه گويي روز قبل چيزي وجود نداشته است. ما آيات را اين چنين براي مردمي كه تفكر مي كنند، توضيح مي دهيم.
Footnote

[10:25] خدا به سراي صلح دعوت مي كند و هر كه را بخواهد، در راه مستقيم هدايت مي نمايد.

    بهشت و دوزخ جاودانه اند

[10:26] پاداش پرهيزكاران، چندين برابر خواهد بود. چهرههايشان هرگز محروميت يا شرمندگي را تجربه نخواهد كرد. ايشان ساكنان بهشت هستند؛ آنها در آنجا جاودان مي مانند.

[10:27] و اما كساني كه مرتكب گناه شدند، جزاي آنها معادل گناهانشان است. سرنوشت آنها ذلت است و جز خدا هيچ كس نمي تواند از آنها محافظت كند. گويي چهرههايشان با پارههايي از شب تار پوشانده شده است. آنها ساكنان دوزخ خواهند بود و تا ابد در آنجا مي مانند.

    کساني که بت شده اند شيفتگان خود را طرد مي کنند

[10:28] روزي که همه آنان را احضار کنيم، به کساني که شرک ورزيدند، خواهيم گفت: "ما شما را همراه با کساني که بت کرده بوديد، احضار کرده ايم." و آنان را با يکديگر روبرو خواهيم کرد، و کساني که بت شده بودند به آنها خواهند گفت: "ما هيچ خبر نداشتيم که شما ما را معبود خود قرار داديد.

[10:29] خدا به عنوان شاهد ميان ما و شما كافي است، كه ما از پرستش شما در مورد خود به كلي بي خبر بوديم.

[10:30] آن زماني است كه هر نفسي آنچه را كه كرده بود، بررسي خواهد كرد. آنها به سوي خدا، مولا و سرور حقيقي خود بازگردانده خواهند شد و معبوداني را كه از خود ساخته بودند، آنها را طرد خواهند كرد.

[10:31] بگو: "چه کسي از آسمان و زمين براي شما روزي فراهم مي کند؟ کيست که يکايک شنوايي ها و بينايي ها را تحت کنترل دارد؟ کيست که زنده را از مرده به وجود مي آورد و مرده را از زنده؟ کيست که كنترل همه امور به دست اوست؟" آنها خواهند گفت: "خدا." بگو: "پس چرا احکام را به جا نمي آوريد؟"

[10:32] چنين است خدا، پروردگار حقيقي شما. پس از حقيقت چيست، جز باطل؟ چگونه مى توانيد تمام اينها را ناديده بگيريد؟

[10:33] چنين است تصميم پروردگارت درباره كساني كه پليدي را انتخاب مي كنند: "آنها نمي توانند ايمان آورند."

    درباره کساني که بت کرده ايد تامل کنيد

[10:34] بگو: "آيا هيچ يك از معبودانتان مي توانند خلقت را آغاز كند، سپس آن را تكرار نمايند؟" بگو: "خدا خلقت را آغاز مي كند، سپس آن را تكرار مي نمايد."

[10:35] بگو: "آيا هيچ يك از معبودانتان مي توانند به سوي حقيقت هدايت كنند؟" بگو: "خدا به سوي حقيقت هدايت مي كند. آيا كسي كه به حقيقت هدايت مي كند براي پيروي سزاوارتر است، يا كسي كه هدايت نمي كند و خود نيازمند هدايت است؟ چگونه چنين قضاوتي مي كنيد؟"

[10:36] اكثرشان جز از حدسيات پيروي نمي كنند و حدس و گمان جايگزين حقيقت نمي شود. خدا از آنچه مى كنند، كاملا آگاه است.

    فقط خداست که مي تواند مؤلف قرآن باشد

[10:37] ممکن نيست که اين قرآن را کسي جز خدا تاليف کرده باشد. اين تمام پيام هاي پيشين را تصديق مي کند و کتابي است آسماني با تمام جزئيات. و اشتباه ناپذير است؛ زيرا آن از جانب پروردگار عالم مي آيد.

[10:38] اگر بگويند: "او اين را جعل كرده است،" بگو: "پس يك سوره مانند اينها ارائه دهيد و غير از خدا، هر كه را مي خواهيد، دعوت كنيد، اگر راست مي گوييد."

[10:39] درواقع، بدون آنکه آن را مطالعه و بررسي کنند و پيش از آنکه آن را بفهمند، تکذيبش کرده اند. کساني که پيش از آنها بودند، به همين ترتيب کافر شدند. بنابراين، به عاقبت ستمکاران توجه کن.

[10:40] بعضي از آنها (به اين كتاب آسماني) ايمان مي آورند، در حالي كه ديگران آن را باور ندارند. پروردگارت از افراد پليد كاملا آگاه است.

[10:41] اگر تو را تكذيب كنند، پس بگو: "اعمال من براي خودم واعمال شما براي خودتان. شما از آنچه من انجام مي دهم، مبرا هستيد و من از آنچه شما انجام مي دهيد، مبرا هستم."

[10:42] بعضي از آنها به تو گوش مي دهند، اما آيا تو مي تواني كر را شنوا كني، با آنكه نمى تواند بفهمد؟

    انسان آزادانه راه خود را انتخاب مي کند

[10:43] بعضي از آنها به تو نگاه مي كنند، اما آيا تو مي تواني كور را هدايت كني، با آنكه نمى تواند ببيند؟

[10:44] خدا هرگز به مردم ظلم نمى كند؛ اين مردم هستند كه به نفس خويش ظلم مى كنند.

[10:45] روزي که او همه آنها را احضار کند، آنها احساس خواهند کرد که فقط ساعتي از روز را در اين دنيا به سر برده اند، که در طي آن يکديگر را ملاقات کردند. حقيقتا، بازندگان كساني هستند که ملاقات با خدا را باور نکردند و گمراهي را برگزيدند.

[10:46] خواه بخشي (از مجازاتي) را که به آنها وعده مي دهيم به تو نشان دهيم، يا زندگي تو را پيش از آن به پايان برسانيم، بازگشت نهايي آنها به سوي ماست. خدا بر آنچه مي کنند، شاهد است.

[10:47] براي هر جامعه اي، رسولي. پس از آنکه رسولشان مي آيد، منصفانه ميانشان قضاوت مي شود، بدون کوچک ترين بي عدالتي.

[10:48] آنها به اعتراض مي گويند: "اين پيش گويي چه هنگام فرا مى رسد، اگر راست مي گوييد؟"

    رسول هيچ قدرتي ندارد

[10:49] بگو: "من هيچ قدرتي ندارم كه به خود نفع يا ضرري برسانم؛ فقط آنچه خدا بخواهد، تحقق مي يابد." هر جامعهاي مدت عمر معيني دارد. هنگامي كه اجلشان فرا رسد، نمى توانند آن را يك ساعت به عقب يا جلو بيندازند.

[10:50] بگو: "عذاب او چه در شب به شما برسد چه در روز، چرا ستمكاران آنقدر عجله دارند؟

[10:51] "اگر آن اتفاق رخ دهد، آيا آنگاه ايمان خواهيد آورد؟ چرا آن هنگام ايمان بياوريد؟ شما که قبلا به اعتراض خواستار آمدنش بوديد؟"

[10:52] به ستمكاران گفته خواهد شد: "عذاب ابدي را بچشيد. آيا دقيقا براي آنچه كسب كردهايد، مجازات نمى شويد؟"

[10:53] به اعتراض از تو مي خواهند پيش گويي كني: "كه آيا واقعا اين اتفاق رخ خواهد داد؟" بگو: "بله، مسلما، به پروردگارم سوگند، اين حقيقت است و شما هرگز نمى توانيد بگريزيد."

    بهاي ايمان چيست

[10:54] هر نفس پليدي اگر مالک همه چيز در زمين مي بود، حاضر بود بي درنگ آن را به عنوان فديه بدهد. هنگامي که مجازات را ببينند، پشيماني آنها را فرا خواهد گرفت و آنها منصفانه قضاوت خواهند شد، بدون كوچك ترين بي عدالتي.

[10:55] مسلما، آنچه در آسمان ها و زمين است از آن خداست. مسلما، وعده خدا حقيقت است، ولي بيشترشان نمي دانند.

[10:56] زندگي و مرگ به دست اوست و شما به سوي او بازگردانده خواهيد شد.

[10:57] اي مردم، نور هدايت از جانب پروردگارتان در اين براي شما آمده است و شفايي است براي هرچه كه قلب هايتان را مي آزارد و هدايت و رحمتي براي مؤمنان.

    شور و شعف براي مؤمنان

[10:58] بگو: "آنها به موهبت خدا و رحمت او شادمان باشند." اين از هر ثروتي که بتوانند بيندوزند، بسيار بهتر است.

    حرام هايي که انسان ها بدعت نهاده اند

[10:59] بگو: "آيا توجه کرده ايد که خدا چگونه انواع روزي ها را براي شما پايين مي فرستد و سپس شما بعضي از آنها را حرام مي کنيد و بعضي را حلال؟" بگو: "آيا خدا اجازه چنين کاري را به شما داده است، يا از خود دروغ مي سازيد و آن را به خدا نسبت مي دهيد؟"

[10:60] آيا آنان که درباره خدا دروغ مي سازند، هرگز فکر كرده اند كه بايد در روز رستاخيز با او روبرو شوند؟ مطمئنا، خدا موهبتش را بر مردم مي باراند، ولي بيشترشان سپاسگزار نيستند.

    شناخت خدا

[10:61] شما در هيچ موقعيتي قرار نمي گيريد و چيزي از قرآن نمي خوانيد و کاري نيست که انجام دهيد، بي آنکه ما در لحظه انجام آن شاهد باشيم. حتي به اندازه وزن اتمي، چه در آسمانها باشد و چه در زمين از كنترل پروردگارت خارج نيست و چيزي كوچك تر از اتم يا بزرگ تر از آن نيست كه در پروندهاي كامل ضبط نشده باشد.

    اينک و براي هميشه غرق در شادي

[10:62] مسلما، ياران خدا نه از چيزي بترسند و نه اندوهگين خواهند شد.

[10:63] آنها کساني هستند که ايمان مي آورند و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند.

[10:64] براي آنهاست لذت و خوشبختي در اين دنيا و همچنين در آخرت. اين است قانون تغييرناپذير خدا. چنين است بزرگ ترين پيروزي.

[10:65] از سخنانشان غمگين مباش. همه قدرت ها متعلق به خداست. اوست شنوا، داناي مطلق.

[10:66] مسلما، هر که در آسمان ها و هر که در زمين است، از آن خداست. کساني که غير خدا را مي خوانند، به او شرک آورده اند و درواقع پيرو هيچ هستند. آنان فقط گمان مي کنند که پيرو چيزي هستند. آنها فقط حدس مي زنند.

[10:67] اوست که شب را براي استراحت شما قرار داد و روز را روشن ساخت. در اينها مدرک هايي است براي مردمي که مي توانند بشنوند.

    کفر بزرگ

[10:68] آنها گفتند: "خدا پسري اختيار کرده است!" شکوه و جلال او ستايش باد. اوست غني ترين. از آن اوست آنچه در آسمان ها و زمين است. شما براي تاييد چنين کفري خيچ مدرکي نداريد. آيا درباره خدا چيزي مي گوييد که نمي دانيد؟

[10:69] اعلام كن: "كساني كه درباره خدا دروغ مي سازند، هرگز موفق نخواهند شد."

[10:70] آنها سهم موقت خود را در همين دنيا مي گيرند، سپس بازگشت نهايىشان به سوي ماست، در آن هنگام آنها را به خاطر كفرشان به عذابي سخت گرفتار مى كنيم.

    نوح

[10:71] شرح حال نوح را برا ي آنها بخوان. او به قومش گفت: "اي قوم من، اگر مقام من و تذكراتي كه درباره آيات خدا به شما مي دهم بر شما گران است، پس من به خدا توكل مي كنم. شما با رهبرانتان جمع شويد و در ميان خودتان تصميم نهايي را بگيريد، سپس بدون تاخير مرا مطلع سازيد.

[10:72] "اگر روي بگردانيد، پس من از شما هيچ مزدي درخواست نكرده ام. مزد من از جانب خدا مي آيد. به من امر شده است تا يک تسليم شده باشم."

[10:73] آنها او را تکذيب کردند و درنتيجه، ما او و کساني را که در سفينه به او ملحق شدند نجات داديم، و آنان را وارث قرار داديم. و کساني را که آيات ما را تکذيب کردند، غرق کرديم. پس به عواقب آن توجه کن؛ به آنها هشدار داده شده بود.

    انسان ها در گناه اوليه خود اصرار مي ورزند

[10:74] سپس، بعد از او رسولاني را به سوي قومشان فرستاديم که مدارک روشن به آنها نشان دادند. ولي آنها بر آن نبودند که به چيزي که قبلا تکذيب کرده بودند، ايمان بياورند. ما اين چنين بر دل ستمکاران مهر مي نهيم.

    موسي و هارون

[10:75] سپس، بعد از آنها موسي و هارون را با مدرک هايمان به سوي فرعون و گروهش فرستاديم، ولي آنها تکبر ورزيدند؛ و مردمي تجاوزکار بودند.

[10:76] هنگامي كه حقيقت از جانب ما بر آنها آمد، گفتند: "اين شعبده اي است، آشكار!"

[10:77] موسي گفت: "آيا حقيقت را هنگامي که بر شما مي آيد، اين چنين توجيه مي کنيد؟ آيا اين شعبده است؟ چگونه شعبده بازان مي توانند پيروز شوند؟"

[10:78] آنها گفتند: "آيا آمده ايد تا ما را از آنچه والدينمان انجام مي دادند، منحرف كنيد و براي خود جاه و مقام كسب نماييد؟ ما هرگز به عنوان مؤمن به شما نخواهيم پيوست."

    حق چيره مي شود

[10:79] فرعون گفت: "همه شعبده بازان باتجربه را نزد من بياوريد."

[10:80] هنگامي كه شعبده بازان آمدند، موسي به آنها گفت: "بيندازيد آنچه را كه مى خواهيد بيندازيد."

[10:81] هنگامي كه انداختند، موسي گفت: "آنچه ارائه دادهايد، شعبده است و خدا آن را باطل خواهد كرد. خدا اعمال ستمكاران را حمايت نمي كند."

[10:82] خدا حقيقت را با كلماتش برقرار مي كند، برخلاف ميل مجرمان.

[10:83] هيچ كس با موسي ايمان نياورد، جز عده كمي از قومش. در حالي كه از استبداد فرعون و بزرگانش مي ترسيدند. به راستي، فرعون بيش از اندازه در زمين تکبر مي ورزيد و مستبد واقعي بود.

[10:84] موسي گفت: "اي قوم من، اگر شما واقعا به خدا ايمان آورده ايد، پس به او اعتماد كنيد، اگر حقيقتا از تسليم شدگان هستيد."

[10:85] آنها گفتند: "ما به خدا اعتماد داريم. پروردگار ما، ما را از اذيت و آزار اين مردم ستمگر نجات بده.

[10:86] "و به رحمت خويش، ما را، از دست اين مردم کافر خلاص گردان."

[10:87] ما به موسي و برادرش وحي كرديم: "در حال حاضر خانه هايتان را در مصر نگاه داريد، خانههايتان را به كنيسه تبديل كنيد و با خواندن نماز ارتباط خود را ادامه دهيد. به مؤمنان مژده بده."

[10:88] موسي گفت: "پروردگار ما، تو به فرعون و بزرگانش در اين دنيا تجملات و ثروت بخشيده اي. پروردگارا، آنها فقط براي انحراف ديگران از راه تو، از آن استفاده مي کنند. پروردگارا، ثروتشان را نابود کن و دل هايشان را سخت گردان که مانع از ايمان آوردنشان شود، تا مجازات دردناک را ببينند."

[10:89] او گفت: "دعاي شما مستجاب شده است (اي موسي و هارون)، پس صبور باشيد و از راه هاي کساني که نمي دانند، پيروي نکنيد."

[10:90] ما بني اسراييل را از دريا گذرانديم. فرعون و سپاهيانش از سر تهاجم و گناه، آنها را تعقيب کردند. هنگامي که غرق شدن برايش مسلم شد، گفت: "من ايمان آوردم که خدايي نيست جز آن يكتايي كه بني اسراييل به او ايمان آورده اند؛ من يک تسليم شده هستم."

[10:91] "بسيار دير است!* زيرا تو از قبل طغيان كرده اي و تصميم گرفتهاي كه ستمكار باشي.
Footnote

    بدن فرعون حفظ شده

[10:92] "امروز، ما پيکر تو را حفظ خواهيم کرد، تا تو را براي نسل هاي آينده درس عبرت قرار دهيم."* متاسفانه، بسياري از مردم نسبت به نشانه هاي ما کاملا بي توجه هستند.
Footnote

[10:93] ما به بني اسراييل مقامي محترم عطا کرده ايم و آنها را با روزي هاي خوب مورد رحمت قرار داديم. با اين حال، اختلاف نظرهايشان از زماني شروع شد که اين دانش بر آنان آمد. پروردگار تو در روز رستاخيز درباره آنچه اختلاف كردند، قضاوت خواهد کرد.

    شک رسول

[10:94] اگر درباره آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شد شك داري، از كساني كه كتب آسماني پيشين را خواندند، سئوال كن. درواقع، حقيقت از جانب پروردگارت بر تو آمده است. تو از شك كنندگان مباش.

[10:95] و به كساني كه آيات خدا را تكذيب كردند ملحق نشو، مبادا از بازندگان شوي.

[10:96] مطمئنا، كساني كه به امر پروردگارت محكوم شدند، نمي توانند ايمان آورند.

[10:97] فرقي نمي كند كه چه نوع مدركي به آنها نشان دهي، (آنها نمي توانند ايمان بياورند)، تا آنكه عذاب دردناك را ببينند.

    ملل مؤمن در رفاه و خوشبختي به سر مي برند

[10:98] به هر جامعه اي که ايمان بياورد، بدون شک به خاطر ايمانش پاداش داده خواهد شد. براي مثال، قوم يونس: هنگامي که ايمان آوردند، آنان را از عذاب خواركننده اي که در اين دنيا از آن رنج مي بردند، رهايي داديم و آنان را مرفه و خوشبخت گردانديم.

[10:99] اگر پروردگارت مي خواست، تمام مردم روي زمين ايمان آورده بودند.* آيا تو مي خواهي مردم را مجبور كني كه مومن شوند؟
Footnote

    کافران در مخمصه قرار مي گيرند

[10:100] هيچ نفسي نمى تواند ايمان آورد، مگر آنكه با خواست خدا مطابقت كند. زيرا او كساني را كه نمي خواهند بفهمند، لعنت مي كند.

[10:101] بگو: "به اين همه نشانه در آسمان ها و زمين نگاه کنيد." تمام مدرک ها و تمام هشدارها هرگز نمي تواند به مردمي که تصميم به کفر گرفته اند، کمک کند.

[10:102] آيا مي توانند جز سرنوشت امثال خود را، که در گذشته مي زيسته اند، انتظار برند؟ بگو: "فقط منتظر باشيد و من نيز با شما منتظر هستم."

    پيروزي تضمين شده

[10:103] ما سرانجام، رسولانمان و کساني را که ايمان مي آورند، نجات مي دهيم. اين قانون تغييرناپذير ماست که مؤمنان را نجات دهيم.

[10:104] بگو: "اي مردم، اگر درباره دين من شك داريد، من آنچه را كه شما در كنار خدا مى پرستيد، نمي پرستم. من فقط خدا را مي پرستم؛ يكتايي كه زندگي شما را خاتمه خواهد داد. به من امر شده است كه مؤمن باشم."

[10:105] به من امر شد: "خود را وقف دين يكتاپرستي کن؛ به قوانين بت پرستي عمل نکن.

[10:106] "در کنار خدا چيزي را که هيچ قدرتي ندارد که به تو نفع يا ضرري برساند،پرستش نکن. اگر چنين کني، ستمكار خواهي بود."

    تمام قدرت ها از آن خداست

[10:107] اگر خدا تو را در سختي قرار دهد، کسي جز او نمي تواند آن را برطرف سازد. هنگامي که تو را مورد رحمت قرار دهد، هيچ نيرويي نمي تواند از موهبت او جلوگيري کند. او آن را به هر يک از بندگانش که برگزيند، عطا مي کند. اوست آمرزنده، مهربان ترين.

[10:108] اعلام کن: "اي مردم، در اين، حقيقت از جانب پروردگارتان برايتان آمده است. هر کس هدايت شود، به نفع خود هدايت شده است و هر کس گمراه شود، به زيان خود گمراه شده است. من حافظ شما نيستم."

[10:109] از آنچه بر تو وحي شده است، پيروي كن و صبور باش تا خدا حكمش را صادر كند؛ او بهترين داور است.